WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 633.63:631.52:575.125 М.М. НЕНЬКА, аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України e-mail: mak7sasha ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ ЕНЕРГІЇ ...»

Аннотация. В данной статье подан анализ растений конопли І1 Глуховская 58 и

І1 Золотоношская 15 по содержанию каннабидиола, тетрагидроканнабинола, каннабинола.

Зделан вывод о стабильности признака отсутствия каннабиноидов в современных сортов.

Annotation. There is analysis of CBD, THC and CBN content’s in the plants of monoecious

hemps of І1 Glukhivski 58 and І1 Zolotoniski 15 in this article. Conclusion about stability of absence

of cannabinoid sign’s of modern varieties of hemp was done too.

УДК 633.63:631.52:575.125 М.М. НЕНЬКА, аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України e-mail: mak7sasha@mail.ru

ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ ЕНЕРГІЇ ПРОРОСТАННЯ І СХОЖОСТІ НАСІННЯ У

ЧС ЛІНІЙ ТА ПРОСТИХ СТЕРИЛЬНИХ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

У статті наведено порівняльний аналіз енергії проростання і схожості насіння у материнських компонентів – ЧС ліній і простих стерильних гібридів. Встановлено переважаючі типи успадкування (проміжний тип, депресія). Виділено частку комбінацій з гетерозисним ефектом за цими ознаками.

Вступ. Материнський компонент гібридів на основі ЦЧС у перехреснозапильних культур може мати різну структуру: бути у формі гомозиготних ЧС ліній – аналогів О-типу, або ж у вигляді простих стерильних гібридів, одержаних від схрещування ЧС ліній з Отипами (закріплювачі стерильності) неспорідненого походження. Лінії ЧС-аналоги в процесі їхнього створення внаслідок насичуючих схрещувань зазнають інбредної депресії за кількісними ознаками, такими як енергія проростання, схожість, продуктивність. Тому як материнський компонент часто використовують більш гетерозиготні, а отже, менше депресовані, прості стерильні гібриди [1].

За рівних значень фенотипової мінливості, яка обумовлена генотипом і середовищем, досліджувані зразки можуть бути різними за генотипом, тобто бути різними щодо перспективності добору у них цінних генотипів [2].

Метою нашої роботи було порівняння енергії проростання і схожості насіння у ЧС ліній та їх простих стерильних гібридів та визначення тип успадкування цих ознак на рівні фенотипу.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в Інституті коренеплідних культур НААН України (нині Уманська дослідно-селекційна станція біоенергетичних культур і цукрових буряків) у 2010-2011рр. До досліду було залучено 5 ЧС ліній і 5 закріплювачів стерильності з колекції материнських форм різних генплазм (уманської, ялтушківської, уладовської, білоцерківської). Енергію проростання і схожість насіння однонасінних материнських форм різної генетичної структури визначали за ДСТУ 2292-93 [3]. Ступінь фенотипового прояву кількісних ознак порівняно з батьківськими формами визначали за формулою Г.М. Бейла і Р.Е. Аткінса [4].

Результати досліджень. Як видно із таблиці, за енергією проростання і за схожістю вихідні форми суттєво відрізнялися між собою. Найнижчі ці показники спостерігали у От

–  –  –

Рис. 2. Схожість насіння ЧС ліній та простих стерильних гібридів цукрових буряків, 2011 р.

Вивчення типу успадкування енергії проростання насіння на основі оцінки домінантності hp показало, що у 60 % гібридних комбінацій спостерігалася депресія, у 5 % – від’ємне домінування, а у 30 % – успадкування по проміжному типу. Гетерозис за схожістю показали лише 5 % гібридів (рис. 3).

За схожістю спостерігали аналогічну ситуацію: 45 % гібридів мали нижчий показник, ніж у ЧС лінії, 5 % – від’ємне домінування, перевищення значень схожості по відношенню до кращої батьківської форми спостерігали у 20 % комбінацій: 10 % – гетерозис і 10 % – позитивне домінування. Третина гібридних номерів успадковували цю ознаку за проміжним типом (рис. 4).

Рис. 3. Тип успадкування ознаки енергія проростання насіння у простих стерильних гібридів, % Рис. 4. Тип успадкування ознаки схожість насіння у простих стерильних гібридів, % Це свідчить про те, що при створенні простих стерильних гібридів у якості материнського компоненту необхідно цілеспрямовано підбирати компоненти для гібридизації.

Висновки. Порівняльний аналіз ЧС ліній і простих стерильних гібридів на їх основі показав, що переважним типом успадкування енергії проростання і схожості насіння була депресія та проміжний тип. Це свідчить про необхідність покращення О-типів і ЧС аналогів за посівними якостями і цілеспрямований добір пар при створенні простих стерильних гібридів як материнських компонентів. Виділено кращі О-типи за обома показниками (От 1 і От 2), а також ЧС лінії за енергією проростання – ЧС 1 і ЧС 5, за схожістю – ЧС 2 і ЧС 4.

Список використаних літературних джерел

1. Корнєєва М.О. Селекційне покращення схожості насіння експериментальних ЧС гібридів буряка цукрового / М.О. Корнєєва, П.І. Вакуленко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2008. – № 69 – С. 62-67.

2. Генетико-статистичні параметри мінливості маси коренеплоду і цукристості цукрових буряків / І.В. Власюк, М.О. Корнєєва, Е.Р. Ермантраут [та ін.] // Збірник УААН. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 20-28.

3. Насіння цукрових буряків. Методи визначення схожості, одноростковості та доброякісності: ДСТУ 2292-93. – [Чинний від 1996-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 1996.

– 12 с. (Державний стандарт України).

4. Beil G.M. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum / G.M. Beil, R.E. Atkins // J. Science. – Iowa State, 1965. – Vol. 39, № 3. – P. 165-179.

Аннотация. В статье дан сравнительный анализ энергии прорастания и всхожести семян материнских компонентов – МС линий и простых стерильных гибридов. Установлен преобладающий тип наследования (промежуточный тип, депрессия). Выделена доля комбинаций с гетерозисным эффектом за этими признаками.

Annotation. This paper presents a comparative analysis of vigor and germination of parent components - MS lines and simple sterile hybrids. Established the dominant mode of inheritance (intermediate type, depression). Allocated share of the combinations of the heterosis effect for these traits.

УДК 633.63:631.52:575.125 О.В. НЕНЬКА, аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України e-mail: mak7sasha@mail.ru

ОЦІНКА ВИХІДНИХ ЛІНІЙ БАГАТОНАСІННИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ ЦУКРОВИХ

БУРЯКІВ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ

У статті наведено характеристику вихідних форм запилювачів цукрових буряків за продуктивністю і посівними якостями насіння. Виділено кращі номери для програми діалельних схрещувань.

Вступ. В основі успішної селекційної роботи з формування запилювачів – компонентів ЧС гібридів лежить різноманіття вихідного матеріалу, яке за думкою М.І. Вавилова, є “будівельним матеріалом” майбутніх сортів [1]. Багатонасінні запилювачі походять із різних генплазм. Для введення їх в селекційне опрацювання необхідним є комплексне вивчення за господарсько-цінними ознаками [2].

Такими селекційно значущими ознаками є базова продуктивність вихідних ліній, а також їх посівні якості, генетичний контроль яких здійснюється полігенно [3].

За дослідженнями вітчизняних вчених, компоненти гібридів, на основі яких формуються кінцеві ЧС гібриди, незважаючи на певну ступінь їх інбредності, повинні мати рівень значення ознаки, що знаходиться у межах 90…100 % до стандарту [4]. Як відомо, конкурсний гетерозис можливо отримати тільки тоді, коли вихідні форми не надто депресовані [5].

Метою нашої роботи було оцінити рівень вихідних ліній багатонасінних запилювачів за показниками продуктивності і посівними якостями насіння.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в Інституті коренеплідних культур НААН України (нині Уманська дослідно-селекційна станція біоенергетичних культур і цукрових буряків) у 2010-2011рр. До оцінки вихідних форм, які відібрали для діалельних схрещувань, було залучено 6 ліній багатонасінних запилювачів, що походили з різних генплазм: БЗ 1, БЗ 2 (верхняцька), БЗ 3, БЗ 4, БЗ 5 (уманська) та БЗ 6 (рамонська). Продуктивність цих ліній оцінювали за загальноприйнятою методикою у станційному сортовипробуванні [6], а посівні якості насіння згідно ДСТУ 2292-93 [7].

Результати досліджень. З табл. 1 видно, що за показниками енергії проростання між чотирма парами, що порівнюються (БЗ 5 із БЗ 2, БЗ 3, БЗ 4, БЗ 6) – різниця є суттєвою. Найвищий її показник у лінії БЗ 5 (91 %), найнижчий – у ліній БЗ 2 і БЗ 4, останні є однаковими і становлять 87 % (табл. 1).Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ Тези доповідей державної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та докторантів «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ» 14–15 травня 2015 року Біла Церква УДК 06.63 Рекомендовано до друку вченою радою університету Редакційна колегія: Даниленко А.С., академік НААН, ректор, голова оргкомітету; Сахнюк В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової та...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 analysis. Also the work includes the study of such terms as «ritual», «rite», «custom». The article gives the explanation of the division of fields occupied by the terms mentioned above. Key words: British culture, linguaculture, ritual, religious ritual, rite, custom, worldview. Стаття надійшла до редакції 02.02.2013 р. Прийнято до друку 28.02.2013 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Єфремова Н. В. УДК 811.112.2’373.612.2+811.112.2’42 О. Г....»

«УДК 1(091)+140”312”+81’22 ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ У ПРОСТОРІ ІНТЕРТЕКСТУ Стояцька Г.М. (м. Дніпропетровськ) Анотації Аналізуються тенденції проникнення мовної проблематики у традиційні сфери філософського аналізу (онтологія, гносеологія) та поєднання філософських і мистецьких проблем в контексті перетворення мовної і літературної критики в нові філософські напрямки. The author analyses the tendencies of penetration of linguistic problematic in the traditional spheres of...»

«УДК [616.311.2. – 002.2 – 053.5 – 085.242] ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ЛІСОБАКТ» ТА «ЛАЦИДОФІЛ®WM» МОЖЕ ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ І-ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ДІТЕЙ ВІКОМ 12-15 РОКІВ П. М. Скрипников, Т.В. Поліщук, О.А. Шликова, В.І. Шинкевич ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Резюме Исследование микрофлоры зубного налета/бляшки для уточнения этиологических и патогенетических особенностей хронического катарального гингивита...»

«Актуальні рекомендації БАСФ щодо зернових культур Агрофакс БАСФ №51 від 10 травня 2013р. Шановні пані та панове! Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються тільки на Чернігівську область. Озимі пшениця і ячмінь Посіви озимої пшениці і ячменю перебувають у фазі виходу рослин у трубку (BBCH 32-35). Стан їх задовільний. В поточному році на долю посівів озимих колосових культур випала ціла низка випробувань: тепла і сніжна зима, холодний та затяжний початок весни, а...»

«4. Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2010 році /Державна служба з охорони прав на сорти рослин. – К., 2010. – 243 с.5. Каталог сортів і технологія вирощування сої Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва HААН. – Х. – 2002.–21с.6. Козаченко М.Р. Господарсько – цінні показники ярого ячменю, рекомендованих для Харківської області / М.Р. Козаченко, Н.І. Васько, О.В. Заїка та ін. // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків, 2006. – Вип. 3...»

«Annotation Автор твору — колишній в'язень Освенціма, учасник руху Опору, його перу належить книга «Слово після страти», що вже витримала кілька видань багатьма мовами. В своїй невигаданій повісті він розповідає про муки й страждання людей різних національностей, на які прирекли їх гітлерівські варвари в таборах смерті, про інтернаціональне братерство в'язнів, про їхню боротьбу з фашизмом. Вадим Бойко Частина перша Частина друга notes Вадим Бойко...»

«Список використаної літератури: 1. Комплексна галузева програма Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року. – К., 2007.– 26 с.2. Циков В. С. Кукуруза : технология гибриды, семена / Валентин Сергеевич Циков. – Днепропетровск : Зоря, 2003. – 296 с.3. Аналіз складу гібридів кукурудзи, занесених до державного реєстру сортів рослин України / Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, І. П. Барсуков [та ін.] // Селекція і насінництво. – Х., 2012. – № 102. – С. 279 288. 4. Багринцева В. И. Урожайность...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 271-275 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 271-275 УДК 615.825:616.858 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА Наталія ВОЛЬЄВА, Андрій ВОВКАНИЧ Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У цій статті подано інформацію про основні рухові порушення в осіб похилого віку з ідеопатичною формою паркінсонізму та особливості їх прояву залежно від тривалості захворювання. Представлено...»

«Вісник № 2 (42), т. 1 ЖНАЕУ 2014 Перспективи подальших досліджень полягають в пошуках пластичних ранньостиглих сортів та розробках елементів сучасної інтенсивної технології вирощування сої. Література 1. Бараев А. И. Теоретические основы почвозащитного земледелия / А. И. Бараев // Проблемы землемледелия: науч. тр. ВАСХНИЛ. – М., 1978. – С. 22–35. 2. Величко В. А. До оцінки земельних ресурсів Українського Полісся / В. А. Величко // Землеробство України в XXI ст.: матеріали Всеукр. наук.-практ....»

«Актуальні рекомендації БАСФ щодо ячменю озимого Агрофакс БАСФ №22 від 15 квітня_2013р. Шановні пані та панове! Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються тільки на Чернігівську область. Все частіше і частіше стовпчик термометра вдень піднімається вище позначки +10оС, а середньодобова температура не опускається нижче +5оС. За такого температурного режиму навесні створюються оптимальні умови для відновлення вегетації ячменю озимого. Ячмінь озимий. Посіви...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 811.161 О.С.ПЕРЕЛОМОВА (доктор філологічних наук, професор кафедри філософії) Сумський державний університет, Суми, Україна E-mail: olena_perelomova@mail.ru ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИМІРУ КОНЦЕПТУ «САМОТНІСТЬ» У статті визначається лінгвістичний вимір концепту через його семантичне наповнення в художніх текстах, зокрема розглядається концепт «самотність» як об’ємне утворення, яке в різних граматичних формах містить...»

«Вісник НАН України. — 2003. — N 2 К. СИТНИК, В. БАГНЮК ВІН БАЧИВ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ 12 березня — 140 років від дня народження В.І. Вернадського Щедра українська земля дала світові чимало талановитих, яскравих особистостей. У листі до П.І. Гессе від 1 жовтня 1844 р. Тарас Шевченко писав: «История Южной России изумляет каждого своими происшествиями и полусказочными героями, народ удивительно оригинален, земля прекрасная. И все это до сих пор никем не представлено пред очи образованного мира, тогда...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»