WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«4. Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2010 році /Державна служба з охорони прав на сорти рослин. – К., 2010. – 243 с. 5. Каталог сортів і ...»

4. Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2010 році

/Державна служба з охорони прав на сорти рослин. – К., 2010. – 243 с.

5. Каталог сортів і технологія вирощування сої Інституту рослинництва ім. В.Я.

Юр’єва HААН. – Х. – 2002.–21с.

6. Козаченко М.Р. Господарсько – цінні показники ярого ячменю, рекомендованих для

Харківської області / М.Р. Козаченко, Н.І. Васько, О.В. Заїка та ін. // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків, 2006. – Вип. 3 – С. 20-28.

7. Кочмарський В.С. Яру пшеницю – на поля / В.С. Кочмарський, В.Й. Солона, С.О.

Хоменко, Г.М. Ковалишина, В.І. Русинов // Насінництво. – 2010. – №3 – С. 7-10.

8. Носенко Ю.М. Соняшникове різноманіття / Ю.М. Носенко //Агробізнес сьогодні. – 2012. – №3 (226).

9. Програма “Зерно України – 2015”. — К.: ДІА, 2011. — 48 с.

10. Сурин Н.А. Селекция адаптивных сортов ячменю / Н.А. Сурин, Н.Е. Ляхова // Селекция и семеноводство. – 2001.

Аннотация. Экологическое изучение на Устимовской опытной станции растениевод-ства – постоянный очаг науки и практики, который можно посетить на протяжении сезона. Освещены результаты исследований по изучению сортов и гибридов ярой пшеницы, тритикале, ярого ячменя, гороха, сои, подсолнечника, кукурузы селекции Института растениеводства им. В.Я. Юрьева по признаку урожайности. Высокоурожайные сорта и гибриды рекомендуются сельхозпроизводителям для выращивания в зоне Левобережной Лесостепи Украины.

Annotation. Ecological studies on the Ustymsvka experimental station of plant production a permanent seat of science and practice, which can be visited throughout the season. Highlights the results of research on varieties and hybrids of wheat, triticale, barley, bitter, pea, soybean, sunflower, corn breeding by Yurjev Plant Production Institute on the basis of yield. High-yielding varieties and hybrids are recommended for cultivation in the agricultural zone of the left-bank foreststeppe of Ukraine.

УДК 635. 656: 631.52 М.В. ДЕМИДЮК, молодший науковий співробітник Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України e-mail: demydiuk@ukr.net

ОЦІНКА СОРТІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО ЗА ВМІСТОМ ПРОТЕЇНУ В ЗЕРНІ

Наведена характеристика сортів колекції гороху посівного за вмістом протеїну в зерні. Виділені сорти з високим рівнем даної ознаки в умовах Центрального Лісостепу України.

Вступ. В умовах сучасного с.-г. виробництва дефіцит рослинних білків в кормових раціонах різко знижує продуктивність тваринництва [1]. Цінність гороху, як однієї з основних зернобобових культур у всіх регіонах України, обумовлюється саме високим вмістом протеїну в зерні, збалансованістю його за амінокислотним складом та достатньо високим рівнем врожайності. В перерахунку на одну кормову одиницю зерно гороху містить біля 150 г перетравного протеїну, що більше, ніж у ячменю, кукурудзи, вівса майже в 2 рази [2, 3].

Основна увага більшості селекціонерів гороху на сучасному етапі розвитку селекції приділяється створенню сортів нових морфо типів [4, 5, 6, 7], які відзначаються потенційно кращою технологічністю при збиранні, що значно знижує можливі втрати. Але мало хто веде селекцію гороху посівного на збільшення протеїну в зерні, рівень якого ще далеко не сягнув його потенційної можливості. Насіння гороху здатне накопичувати до 38 % сирого протеїну [8], в той час як його середній вміст в більшості сортів не перевищує 24 %, що відкриває значні перспективи селекції за даним напрямком.

Основним фактором, який стримує накопичення протеїну в зерні гороху є низький рівень акумуляції азоту у вегетативних органах. Тому однією з головних умов успішної селекції за даним напрямком є підвищення потенціалу симбіотичної азотфіксації рослин [9].

На теперішній час найбільш перспективними методами селекції на підвищення вмісту протеїну вважають експериментальний мутагенез і гібридизацію. Методом мутагенезу отримано ізогенні лінії з вмістом протеїну до 37,9 %. При цьому використання даного методу дуже часто супроводжується появою небажаних ознак у рослин, зокрема низької продуктивності. Тому на початковому етапі селекції рекомендується виділяти мутантні форми з підвищеною продуктивністю, після чого проводити серед них пошук форм з високим вмістом і валовим збором протеїну з одиниці площі [10].

При використанні методу гібридизації для більш успішної селекції за даним напрямком необхідно цілеспрямовано підбирати батьківські форми з високим умістом протеїну.

Практична реалізація селекційних програм із підвищення вмісту протеїну стримується складною природою генетичних систем, що регулюють білковий комплекс насіння та наявністю специфічних для кожного сорту взаємодій. Тому ідентифікація систем спадкового контролю та забезпечення екологічної стабільності високого рівня ознаки можна визнати однією з головних умов створення надійного вихідного матеріалу для селекції на підвищений вміст протеїну в зерні гороху посівного [11]. З цією метою нами проводиться щорічна оцінка вихідного матеріалу для відбору кращих сортозразків за цією ознакою і залучення їх до схем гібридизації.

Метою наших досліджень було вивчення колекції сортів гороху посівного за вмістом протеїну в зерні в залежності від морфотипу листка та кліматичних умов року.

Матеріали та методика досліджень. Польові дослідження проводилися згідно з методикою польового досліду за Б.О. Доспеховим та Методикою державного сортовипробування с.-г. культур (2001) [12]. Технологія вирощування гороху – загальноприйнята для даної зони. Досліди закладались на дослідних полях Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в зоні Центрального Лісостепу України. Ґрунтовий покрив ділянок представлений малородючими сірими лісовими ґрунтами з вмістом гумусу в орному шарі на рівні 2%.

Реакція ґрунтового розчину в основному кисла, рН 5,1-5,3.

Погодні умови під час досліджень були достатньо контрастними, що дозволило отримати більш об’єктивну інформацію відносно стабільності і мінливості досліджуваної ознаки.

У 2008 році був відмічений дефіцит опадів під час періоду дозрівання, у 2010 – навпаки, даний період характеризувався надлишковим зволоженням. Найбільш сприятливими погодними умовами характеризувався 2009 рік з практично оптимальним режимом зволоження і температурою під час основних періодів онтогенезу гороху.

Для вивчення нами було взято 30 високопродуктивних сортів гороху посівного різних морфотипів вітчизняної і зарубіжної селекції, які в різні роки занесені до Державного реєстру сортів рослин України. За стандарти взяті сорти: Елегант (звичайний морфотип листка) і Царевич (вусатий морфотип).

Вміст протеїну в зерні гороху на абсолютно суху речовину визначався у лабораторії зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН за методом К’єльдаля [13].

Результати досліджень. За результатами досліджень, в залежності від погодних умов року сорти гороху накопичували в зерні від 18,4 до 24,6 % протеїну (див. табл. 1 і 2).

–  –  –

Аннотация. Дана характеристика сортов коллекции гороха посевного по содержанию протеина в зерне. Выделены сорта с высоким уровнем данного признака в условиях Центральной Лесостепи Украины.

Annotation. The characteristic of collection of pea varieties for content of protein in grain are drawn. Varieties with the high level of the character in the condition of Central Forest-Steppe of Ukraine are singled out.Похожие работы:

«відкриття виставки 23 квітня, Романа Пукара 18:00, Музеї Ідей, вул. Валова, 18а естетика діалогу Зміст Що пов’язує лінгвістику з  Грою в абстракцію?.3 «ГРА» Романа Пукара як безсловесний діалог.10 лекція Естетика Гри в абстракцію є Естетикою діалогу..20 проф. Ядвіги Мізінської «Гра Романа Пукара як Гра самоорганізовна система безсловесний діалог» Естетика діалогу Подяки: *Лекція проводитиметься польською мовою. **Подія відбудеться в рамках ІІ Міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер....»

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти УДК 355.231:511.111 ПІСНІ ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ Брик Т.О., канд. пед. наук, Петренко О.Є. (Харків) Використання пісень у викладанні іноземних мов є досить актуальним з декількох причин. По-перше, курсанти одразу приєднуються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвостилістичним матеріалом створюється гарна передумова для всебічного розвитку...»

«УДК 811.161.2’373.45:050:004 Роман Вишнівський Англійські вАрвАризми у мові сучАсних укрАїнських електронних змі На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання. Виокремлено групи англійських варваризмів, які у публіцистичних текстах передаються кирилицею за допомогою транскрипції або транслітерації; мають різні варіанти написання; зберігають латинську графіку; проходять...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 271-275 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 271-275 УДК 615.825:616.858 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА Наталія ВОЛЬЄВА, Андрій ВОВКАНИЧ Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У цій статті подано інформацію про основні рухові порушення в осіб похилого віку з ідеопатичною формою паркінсонізму та особливості їх прояву залежно від тривалості захворювання. Представлено...»

«ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ УДК 796.011.3 Д.В. КОЗАК, В.Б. КОВАЛЬ, В.В. ШАФРАНСЬКИЙ ЩОДЕННА РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗАПОРУКА МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» Мета: теоретично обґрунтувати шляхи підвищення рівня адаптаційних можливостей організму, здатності захищатися від негативного впливу чи максимально використовувати позитивний вплив зовнішнього...»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2-2.09+7.094 О. А. Лапко ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МІСЬКОГО ТЕКСТУ В КОМЕДІЇ М. СТАРИЦЬКОГО “ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ” ТА ЇЇ ЕКРАНІЗАЦІЇ Дослідження урбаністичного дискурсу художньої літератури завдяки сучасним науковим розвідкам (зокрема працям В. Фоменко [1], О. Харлан [2], А. Марченко [3] та ін.) набуває усе більшої значущості у вітчизняному літературознавстві. Однак недостатня увага до проблеми художньої репрезентації феномену міста...»

«УДК 811.111: 34 Коротка Н.В., Тернова О.І. ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА У даній статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців при використанні іноземної мови в професійній діяльності, які вимагають інтеграції з профілюючими дисциплінами і є не лише засобом спілкування, а й засобом інформаційної діяльності та засобом систематичного поповнення професійних знань. Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, фахівець, юрист, усна практика, професійні...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2 – 31 О. В. Куцевол РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЕНІНІАНИ В ТРИЛОГІЇ ЮРІЯ ШОВКОПЛЯСА „ЛЮДИНА ЖИВЕ ДВІЧІ” У соцреалістичній літературі, як відомо, позитивний герой, представлений передусім в образах комуніста, чекіста, комсомольця тощо, втілював найблагородніші риси характеру, був людиною, в якій гармонійно сполучались риси фізичної й духовної досконалості. Утім, справжнім ідеалом уважався образ вождя, зокрема образ Леніна, тому...»

«451 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції УДК: 74+76/766 Зайцева В.І., викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН» У статті розповідається про впровадження сучасних інноваційних технологій, уміння застосовувати які спрямоване на поліпшення і зміцнення теоретичних та практичних знань, творчої майстерності студентів, розвиток навичок...»

«УДК 6 3 3. 6 3 : 5 8 1. 1 4 3. 6 М.В. НЕБИКОВ Філіал Інституту цукрових буряків УААН СЕЛЕКЦІЯ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ В У М О В А Х КУЛЬТУРИ IN VITRO У статті представлені дані д о с л і д ж е н ь з д о б о р у стійких до водного дефіциту біотипів цукрових буряків з використанням відносно високих температур в умовах к у л ь т у р и in vitro. З а п р о п о н о в а н о е к с п р е с м е т о д о ц і н к и і добору посухостійких форм. В с т у п. На території України біля 15млн. га орних земель...»

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»