WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«В с т у п. На території України біля 15млн. га орних земель розташовано в зонах недостатнього та нестійкого зволоження [1]. У зоні нестійкого зволоження кожен третій рік ...»

УДК 6 3 3. 6 3 : 5 8 1. 1 4 3. 6

М.В. НЕБИКОВ

Філіал Інституту цукрових буряків УААН

СЕЛЕКЦІЯ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ В У М О В А Х КУЛЬТУРИ IN VITRO

У статті представлені дані д о с л і д ж е н ь з д о б о р у

стійких до водного дефіциту біотипів цукрових буряків з

використанням відносно високих температур в умовах

к у л ь т у р и in vitro. З а п р о п о н о в а н о е к с п р е с - м е т о д о ц і н к и і

добору посухостійких форм.

В с т у п. На території України біля 15млн. га орних земель розташовано в зонах недостатнього та нестійкого зволоження [1]. У зоні нестійкого зволоження кожен третій рік посушливий і недобір врожаю складає 30-50%.

Посуха призводить до виникнення водного дефіциту в ґрунті і рослинах, викликаючи у них водний стрес. Нестача вологи наносить значно більшої шкоди рослинництву, ніж всі інші стресові фактори разом взяті.

Викликаний посухою стрес веде до прямих або непрямих пошкоджень рослин, які обумовлені інактивацією ферментів, порушенням біохімічних процесів, накопиченням токсичних речовин, незадовільним живленням і іншими причинами.

Дія посухи супроводжується комплексом пов'язаних між собою явищ, які відбуваються в рослинному організмі: порушення водного балансу, зниження вмісту води в листках і підвищення їх температури і в'янення, втрата тургору, порушення обміну речовин, затримка ростових процесів і посилення дихання при одночасному зниженні інтенсивності фотосинтезу.

Відомо, що навіть незначне порушення водного балансу змінює нормальний хід метаболічних процесів, що негативно позначається на продуктивності рослин [2].

Здатність рослин переносити водний дефіцит можна використати для визначення посухостійкості. Посухостійким вважається сорт, який відносно менше потерпає в умовах посухи і забезпечує при цьому максимальну продуктивність порівняно з іншими сортами [3].

Посухостійкість є полігенною ознакою [4], тому висока врожайність і стійкість рослин рідко поєднується в одному генотипі. Стійкість до водного стресу - генетично спадкова ознака, яка за оптимальних умов вегетації рослин не проявляється, а реалізується лише тоді, коли починає діяти пошкоджуючий фактор достатньої сили і тривалості.

В Україні районовано сорти і гібриди, які мають високий потенціал продуктивності, але через несприятливі погодні умови (у т. ч. недостатня кількість опадів, високі температури) він реалізується не повністю. Це викликає необхідність створювати і впроваджувати у виробництво гібриди цукрових буряків з високою екологічною пластичністю, стійкістю до стресових факторів та потенційною врожайністю. При виведенні посухостійких гібридів є потреба швидко оцінити той чи інший селекційний матеріал за стійкістю до посухи. Тому метою наших досліджень і єрозробка експрес - методів оцінки і добору посухостійких форм.

Досліди проводили з Матеріали та методика досліджень.

селекційними матеріалами цукрових буряків Філіалу Інституту цукрових буряків УААН, які були раніше відібрані в умовах штучної посухи, створеної на ранніх етапах органогенезу серед компонентів гібридів Український ЧС 70 і Уманський ЧС 76 [5].

Експлантами слугували верхівкові частини генеративних пагонів з нерозкритими квітковими бруньками. Стерилізацію проводили 0,1%-вим розчином сулеми (HgCI2) з експозицією 1,5год.

Культивування проводили на модифікованому живильному середовищі Гамборга B5 в умовах освітлення 3000-5000 люксів при 16годинному фотоперіоді.

З метою імітації у культурі "in vitro" стресового ефекту посухи, а саме відносно високих температур використано лабораторний термостат, обладнаний приладами освітлення.

В наших дослідах вивчались умови відбору біотипів при поступовому підвищенні температур від 30±1°С до 50±1°С. Експозиція тривала 12 годин, після чого проводили облік рослин. Ті, які виявились стійкими до дії даного чинника, використовували в подальших дослідженнях.

Кожен селекційний номер був представлений 25 мікроклонами, повторність дослідів 4-кратна.

В якості контрольного варіанту використовували відібрані біотипи методом дії на рослинні организми осмотично активних речовин [6]. Дані обліку приведені в таблиці.

Р е з у л ь т а т и д о с л і д ж е н ь т а ї х о б г о в о р е н н я. Аналізуючи показники виживання регенерантів контрольного варіанту можна відмітити, що дані рослини виявились більш стійкими до дії високих температур. Поясняється це тим, що ці біотипи були відібрані методом включення в поживне середовище осмотично активних речовин і вони мали відносну стійкість до одного із факторів посухи - високої температури.

При температурі 30± ГС в експерименті загинуло 2,9-6,8% мікроклонів. Підвищення температури до 35± ГС обумовило зниження частки рослин, що вижили, в середньому з 94,6 до 80,3%. При-цьому багатонасінні запилювачі порівняно з контролем мали більший відсоток рослин, які загинули під дією даної температури, і він склав 14,8-16,9%.

Серед інших компонентів гібридів такого суттєвого зниження не спостерігалося.

Збільшення температури до 40± 1°С викликало зниження кількості рослин, що вижили, в середньому з 80,3 до 49,6% (табл.).

–  –  –

Температура 45± 1°С забеспечила зниження кількості мікроклонів, що вижили порівняно з попереднім варіантом за всіма компонентами гібридів. Коливання показників даного варіанту було в межах 2,3-9,5%.

Контроль перевищував середній показник на 9,8%. А підвищення температури до 50± 1°С викликало загибель 95-100% рослин. Мікроклони, які вижили при такій температурі, були непридатні до подальшого їх культивування.

Таким чином на підставі проведених досліджень ми рекомендуємо експрес-метод: в якості селективного чинника використовувати високу температуру, а саме 45±1°С. Це дозволить за короткий період відібрати стійкі матеріали до даного стресового фактора. Слід відзначити, що компоненти гібрида Український ЧС 70 були більш стійкими до високої температури, ніж гібрида Уманський ЧС 76. Тому саме компоненти гібрида Український ЧС 70 необхідно використовувати для добору ліній, толерантних до стресів, викликаних посухою, і створювати на їх основі посухостійкі гібриди цукрових буряків.

Використовуючи даний метод нами опрацьовано 18 ліній, виділили 15 биотипів, які були стійкі до стресового фактора посухи - високої температури. Відібрані форми активно розмножуються в культурі in vitro і будуть використанні в селекційному процесі при створенні посухостійких гібридів.

Висновки.

1. Як селективний чинник при пошуку посухостійких форм цукрових буряків t рекомендуємо використовувати температуру 45± 1°С.

2 Для добору форм, толерантних до стресів, викликаних посухою, і f створення на їх основі посухостійких вихідних селекційних матеріалів [ доцільно використовувати компоненти гібрида Український ЧС 70.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1. Шматько И. Г., Григорюк И. А., Шведова О. Е. Устойчивость растений к водному и температурному стрессам. - К. : Наук, думка, 1989. - 224 с.

2. Генкель П. А. Физиология жаро- и засухоустойчивости. - M.: Наука, 1982.-280 с.

3. Орловский Н. И. Основы биологии сахарной свеклы. - К..

Госсельхозиздат, 1961. - 324 с.

4. Дубинин Н. П. Генетические основы засухоустойчивости и проблемы селекции сельскохозяйственных культур // Проблемы борьбы с засухой и рост производства сельскохозяйственной продукции. - M.:

Колос, 1974.-С. 96-104.

5. Яценко А.О., Небиков М.В. Єщенко О.В. Посухостійкість компонентів гібридів на ЦЧС основі // Збірник наукових праць Уманської державної академії. Умань - 2002.- вип. 55. - С. 37-42.

6. Небиков М.В. Відбір посухостійких біотипів цукрових буряків в умовах культури in vitro за допомогою осмотично активних речовин Il 36.

наукових праць Інституту цукрових буряків УААН. - К.:ІЦБ. - 2003. Вип. 5. - С. 101-105.

<

–  –  –

В статье представлены данные отбора устойчивых к водному дефициту биотипов сахарной свеклы с использованием относительно высоких температур в условиях культуры in vitro. Предложен экспресс метод оценки и отбора засухоустойчивых форм.

–  –  –

Breeding for drought-resistance under conditions of in vitro culture M. Nebykov The article deals with the results of the research with selection of the biotypes of sugar beet resistant to the water deficit, with the use of relatively high temperatures under conditions of in vitro culture. An express-method of the evaluation and selection of the drought-resistant forms was suggested.Похожие работы:

«Annotation Автор твору — колишній в'язень Освенціма, учасник руху Опору, його перу належить книга «Слово після страти», що вже витримала кілька видань багатьма мовами. В своїй невигаданій повісті він розповідає про муки й страждання людей різних національностей, на які прирекли їх гітлерівські варвари в таборах смерті, про інтернаціональне братерство в'язнів, про їхню боротьбу з фашизмом. Вадим Бойко Частина перша Частина друга notes Вадим Бойко...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«відкриття виставки 23 квітня, Романа Пукара 18:00, Музеї Ідей, вул. Валова, 18а естетика діалогу Зміст Що пов’язує лінгвістику з  Грою в абстракцію?.3 «ГРА» Романа Пукара як безсловесний діалог.10 лекція Естетика Гри в абстракцію є Естетикою діалогу..20 проф. Ядвіги Мізінської «Гра Романа Пукара як Гра самоорганізовна система безсловесний діалог» Естетика діалогу Подяки: *Лекція проводитиметься польською мовою. **Подія відбудеться в рамках ІІ Міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер....»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 271-275 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 271-275 УДК 615.825:616.858 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА Наталія ВОЛЬЄВА, Андрій ВОВКАНИЧ Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У цій статті подано інформацію про основні рухові порушення в осіб похилого віку з ідеопатичною формою паркінсонізму та особливості їх прояву залежно від тривалості захворювання. Представлено...»

«Вісник № 2 (42), т. 1 ЖНАЕУ 2014 Перспективи подальших досліджень полягають в пошуках пластичних ранньостиглих сортів та розробках елементів сучасної інтенсивної технології вирощування сої. Література 1. Бараев А. И. Теоретические основы почвозащитного земледелия / А. И. Бараев // Проблемы землемледелия: науч. тр. ВАСХНИЛ. – М., 1978. – С. 22–35. 2. Величко В. А. До оцінки земельних ресурсів Українського Полісся / В. А. Величко // Землеробство України в XXI ст.: матеріали Всеукр. наук.-практ....»

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК 316.37; 316.77; 378; 87.9 В.І.АКСЬОНОВА (викладач кафедри іноземних мов) Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кіровоград E-mail: vera_aksenova1975@mail.ru МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ Статтю присвячено пізнавальній проблемі, яка пов’язана з дефіцитом теоретичного та практичного дослідження міжкультурної комунікації як фактору формування...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий чинник функціонування інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В....»

«В.С. Калашник УДК 811.161.2’371 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ВИМІРИ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі оповідання Григора Тютюнника «Холодна м’ята») У статті розглянуто слововживання як чинник формування культурної значущості художнього тексту у зв’язку з особливостями його ідіостилю. На матеріалі оповідання Григора Тютюнника «Холодна м’ята» показано особливу роль заголовного вербального символу й розвиток його смислової структури суміжними словообразами. Проаналізовано...»

«126 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Лепкий // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника). – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 94-97.; Володимир Гнатюк (1871 – 1991): Бібліогра-фічний покажчик. – Упоряд. Мирослав Мороз, Микола Мушинка. – Львів: НТШ, 1992. – 151 с.; Баб’як П. Листи Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка // Тернопіль. – 1991. – № 3. –...»

«М.Г. Зеленцова УДК 801.11 АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАцІй КОНцЕПТУ ГРОШІ (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) У статті розглядаються проблеми когнітивної лінгвістики: поняття «концепт», когнітивна семантика, національна лінгвокультура. Дослідження когнітивної складової мовних одиниць, зокрема фразеологізмів, є одним із актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки. Проведений аналіз значень фразеологічних номінацій концепту «гроші» уможливив...»

«ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ УДК 796.011.3 Д.В. КОЗАК, В.Б. КОВАЛЬ, В.В. ШАФРАНСЬКИЙ ЩОДЕННА РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗАПОРУКА МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» Мета: теоретично обґрунтувати шляхи підвищення рівня адаптаційних можливостей організму, здатності захищатися від негативного впливу чи максимально використовувати позитивний вплив зовнішнього...»

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЗДІЛ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УДК 378:78:37.011.31–028.46 Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА МИСТЕЦЬКА ПРОСВІТА: ДІАЛЕКТИКА СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Розглянуто характерні особливості та тенденції стану національної мистецької освіти у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлено негативні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»