WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«КАТЕРНЮК В.В. Київський університет імені Бориса Грінченка ПОЛІКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ АНТРОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Стаття присвячена комплексній ...»

-- [ Страница 1 ] --

КАТЕРНЮК В.В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

ПОЛІКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ АНТРОПОНІМИ

В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена комплексній зіставній характеристиці багатокомпонентних

неофіційних антропонімів та способів їх утворення, а також структурним моделям прізвиськ в

англійській, німецькій та українській мовах.

Ключові слова: полікомпонентний неофіційний антропонім, прізвисько, структурна

модель.

В статье идет речь о комплексной сравнительной характеристике многокомпонентных неофициальных антропонимов и способах их создания, а также о структурных моделях прозвищ в английском, немецком и украинском языках.

Ключевые слова: поликомпонентый неофициальный антропоним, прозвище, структурная модель.

The article deals with comparative analysis of poly-component nicknames and ways of their creation as well as with structural model of nicknames in English, German, and Ukrainian.

Key words: poly-component unofficial name, nickname, structural model.

В руслі антропоцентричної парадигми філологічної науки антропоніми все частіше стають предметом вивчення українських та зарубіжних лінгвістів. У зв’язку з цим очевидною є актуальність вивчення неофіційної антропонімії, що становить значний лексичний пласт у будь-якій мові. До цього часу питання про ґенезу, комунікативний статус, структурні та семантичні моделі хоч і привертали увагу науковців, проте узагальнювальних досліджень із зіставної ономастики, де б явище неофіційної антропонімії розглядалось комплексно з погляду форми і змісту, до цього часу в українській лінгвістиці немає.

Дотепер значну увагу дослідників було акцентовано на загальній проблемі семантичної структури власних імен (Г. Лейбниць, Дж. Локк, Б. Рассел, О.Ф. Лосєв, В.М. Муравйов, Д.І. Руденко, В.С. Соловйов, S. Kripke, J.S. Mill, E. Pulgram, H. Putnam, J.A. Searle та ін.), яка була розглянута у суто лінгвістичному (О. Єсперсен, Л.М. Щетінін, та ін.), соціолінгвістичному та етнокультурному аспектах (К.В. Бахнян, В.А. Ніконов, S. Lieberson, П.П. Чучка).

Наукові результати вищенаведених досліджень виявляють і пояснюють різні процеси та характеристики антропонімів, однак до цього часу існують прогалини в дослідженнях, що стосуються неофіційних номінацій в типологічному аспекті з точки зору опису моделей їх утворення.

Метою нашого дослідження є комплексна зіставна характеристика багатокомпонентних неофіційних антропонімів та способів їх утворення в англійській, німецькій та українській мовах.

Отже, предметом дослідження стали багатокомпонентні структурні моделі прізвиськ в англійській, німецькій та українській мовах.

Об’єкт дослідження – неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мовах.

Матеріалом дослідження були оригінальні тексти, ресурси Інтернету, залучалися матеріали нормативних, діалектних, регіональних словників англійської, німецької та української мов тощо.

Загалом зібраний англійській, німецький та українській матеріал можна поділи на три великі тематичні групи: прізвиська англійських, американських, німецьких і українських політиків та громадських діячів, кримінальні англійські, американські, німецькі та українські прізвиська, а також студентські прізвиська, які включають як неофіційні імена учнів, так і викладачів в трьох досліджуваних генетично-споріднених мовах.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше комплексно досліджуються неофіційні антропоніми у трьох неблизькоспоріднених мовах в аспекті їхніх структурних властивостей, у дослідженні втілено намір виявити загальні структурні моделі, а також особливості утворення багатокомпонентних неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах.

До багатокомпонентних неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах, як вже зазначалося вище, ми відносимо всі прізвиська, які мають структуру словосполучення.

Говорячи про словосполучення, ми маємо на увазі синтаксичну конструкцію, яка формується за рахунок поєднання двох або більше значущих слів на підставі граматичного зв’язку [1:469]. Від речення така конструкція відрізняється тим, що не має категорій модальності, часу, особи, інтонації.

Саме в таких прізвиськах якнайкраще можна прослідити зв’язок словотвору із синтаксисом, оскільки такі власні назви по своїй структурі дорівнюють словосполученням і, навіть, реченням.

Кількісно полікомпонентні неофіційні антропоніми в досліджуваних мовах представлені таким чином: 201 англійських неофіційних антропонімів, 2 – німецьких неофіційних антропонімів, 13 українських неофіційних антропонімів.

У цій класифікаційній групі неофіційних антропонімів проявляється типологічна різниця слов’янських мов та германських мов на синтаксичному рівні. Синтаксичною особливістю прізвиськ у мовах германської групи є те, що вони вживаються із артиклем [2:58] (наприклад, англійське – the Ant, “Мурашка”, the Brain, “Мозок”, the Claw, “Кіготь”, the Hawk, “Яструб” [10], німецьке – der Albatros, “Альбатрос” [11]).

Враховуючи частотність таких прізвиськ в англійській мові, ми пропонуємо їх вважати перехідною формою від односкладових до багатоскладових, оскільки артикль додає конкретизуюче значення до апелятива, хоча і не є значущою частиною мови. Українських прізвиськ такого типу не існує у зв’язку із відсутністю такої частини мови. Серед англійських політичних, кримінальних та молодіжних прізвиськ така модель досить продуктивна, серед багатокомпонентних неофіційних антропонімів таких налічується 9,8%. Однак, щодо розподілу кількості по групам, то найширше вона представлена серед кримінальних та політичних.

Аналізуючи зібраний матеріал, ми відштовхувалися від того, що будь-яке багатокомпонентне прізвисько – це словосполучення. Щодо визначення словосполучення, то, на нашу думку, правомірно застосувати визначення цього явища, що використовується західними науковцями, а саме: словосполучення – це група слів, які функціонують як одне ціле в синтаксисі речення [3:67].

Спираючись саме на це визначення, ми можемо повноцінно класифікувати багатокомпонентні неофіційні антропоніми в таких генетично-споріднених мовах як англійська, німецька та українська, що належать до різних мовних груп індоєвропейської сім’ї, оскільки визначення словосполучення, запропоновані українськими та радянськими вченими не охоплюють особливостей аналітичних мов, вважаючи словосполученням конструкцію із повнозначних слів [1:469;

4; 5]. Таке обмеження не надає змоги правильно класифікувати англійські та німецькі прізвиська, до складу яких входить означений артикль, який також несе значення конкретизації, уточнюючи таким чином денотат [6:150–160], і тому ми не вважали можливим ігнорувати такий член багатокомпонентних прізвиськ.

Однак, ми застосували підхід російської лінгвістичної школи до класифікації словосполучень з точки зору їх морфологічної будови, тобто по належності головного слова до тієї чи іншої частини мови [1:469], а саме: іменникові, прикметникові, дієслівні, прислівникові.

Слід зауважити, що зважаючи на те, що власні імена, утворені за допомогою словосполучень значно відрізняються за структурою від інших неофіційних номінацій, в цьому пункті ми спираємося на вузьке визначення терміну “номінація”, тобто позначення предмету за допомогою одного або декількох слів [7:73]. У цьому випадку, декілька слів, тобто словосполучення, використовується для позначення денотату, таким чином являючи собою засіб вторинної номінації [7:74], а, отже і є неофіційним антропонімом.

Це пов’язано з тим, що серед зібраних нами прізвиськ є одиничний приклад неофіційного антропоніму, який дорівнює реченню у наказовому способі. Але, враховуючи специфічність використання прізвиська лише як номінативної одиниці, ми вважаємо недоцільним вважати його реченням, і розглядатимемо його як словосполучення.

Такий підхід надає змогу класифікувати багатокомпонентні прізвиська відповідно до частини мови головного слова у словосполученні, а також виділити різні структурні моделі, за якими утворюються неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мовах.

Структурні елементи прізвиськ будуть позначені такими скороченнями: Art (article) – артикль, N (noun) – іменник, Adj (adjective)

– прикметник, Pron (pronoun) – займенник, Prep (preposition) – прийменник, PI (participle I) – дієприкметник, PII (participle II) – дієприслівник, V (verb) – дієслово.

Варто зауважити, що дослідники сходяться на думці про те, що на відміну від однокомпонентних неофіційних антропонімів, багатокомпонентні прізвиська ґрунтуються на описовій характеристиці денотата і часто мають на меті уникнути повторної номінації в тексті, через що їм притаманна деяка книжність [8:97–99].

Отже, серед зібраних неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українських мовах було виділено наступні моделі:

1. (Art) Adj + N: англійське – the Black Panther, “Чорна Пантера”, the Black Widow, “Чорна Вдова”, the Dark Stragler, “Темний Бродяга”, the Acid Killer, “Кислотний Вбивця” [12], Greasy Thumb, “Брудний Палець” [13], німецьке – Big Mango, “Велике Манго” [11], українське – Залізний Фелікс, Шоколадний Король, Шоколадний Заєць, Ржавий Таракан, Конотопська Відьма, Газова Принцеса [14]. Як видно з наведених прикладів такі прізвиська представлені в усіх трьох генетично-споріднених мовах, однак, серед німецьких така модель дуже рідко зустрічається, а щодо українських, то вона широко представлена лише серед політичних неофіційних антропонімів, на нашу думку, це пов’язано з вищезазначеною характерною рисою багатокомпонентних прізвиськ, а саме: розгорнута характеристика не дуже зручна для використання в мовленні [8:96].

2. (Art) N + Prep + N: англійське – the Beast of Buffalo, “Звір з Буфало” [13], the Beast of Alcatraz, “Звір з Алькатразу”, Duchess of Death, “Герцогиня Смерті” [12], Schoolmaster of Politics, “Директор Політики”, President Without a Party, “Президент Без Партії”, Atlas of Independence, “Атлант Незалежності”, Colossus of Debate, “Гігант Дебатів” [13], німецьких прізвиськ цього типу не виявлено з вищевказаних причин, українське – Коровай з Вухами [15]. Щодо англійської мови, то така модель розповсюджена серед політичних (як перший приклад) та кримінальних неофіційних антропонімів.

3. N + N: англійське – Alligator Man, “Людина-Алігатор”, Bandit Queen, “Королева Бандитів”, Golf Bag, “Сумка для Гольфу”, Gentlemen Boss, “Керівник Джентльменів” [12], німецьких та українських прізвиськ такого типу не було виявлено серед матеріалу. Ця група яскраво відображає аналітичність англійської мови, коли два іменники формують словосполучення, що дорівнює словосполученню іменника з прикметником в українській мові або складному слову в німецькій [9:225–240].

4. N + Adj: німецьке – Knig Lustig, “Король Веселий” [11].

Прізвисько з прикметником у постпозиції було виявлено лише серед німецьких молодіжних.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. (Art) N + N + N: англійські – Cell Phone Bandit, “Стільниковий Телефонний Терорист” [16].

6. (Art) Adj + Adj + N: англійські – The Jolly Black Widow, “Весела Чорна Вдова” [12]. У двох інших мовах прикладів не виявлено.

Adj + N + N: англійські – Last Call Killer, “Вбивця з 7.

Останнього Дзвінка” [12], White House Iceberg, “Айсберг Білого Дому” [13]. Прізвиська такої складної структури, як це і два попередні пункти були виявлені лише в англійській мові, що, знову ж таки, на нашу думку, підтверджує вплив аналітичності германської групи мов.

N + PII: англійське – Lady Rotten, “Леді Гниль” [12].

8.

Німецьких та українських неофіційних антропонімів такої моделі не знайдено.

N + Adj + N: англійське – Lord High Executioner, “Лорд 9.

Великий Кат” [13]. Серед німецьких і українських прізвиськ такий тип відсутній.

10. (Art) N + V: англійське – The President Select, “Президент Обраний” [17]. Серед німецьких і українських прізвиськ такий тип відсутній.

11. V + N: англійське – Comeback Kid, “Хлопець, Що Повернувся” [13]. Серед німецьких і українських прізвиськ такий тип відсутній.

12. (Art) N’s + Adj + N: англійське – The World Greatest Hero, “Найбільший Герой Світу” [13]. Серед німецьких і українських прізвиськ такий тип відсутній.

13. V + Pron + N + N: англійське – Give’em Hell, Harry! “Покажи Їм Чортів, Гаррі!” [13]. Такий неофіційний антропонім, що дорівнює повному реченню, присутній лише в англійській мові, і є унікальним по своїй структурі.

14. Pron + N: англійське – His Freudulency, “Його Шахрайство”, His Accidency, “Його Випадковість” [17]. Цей тип неофіційних антропонімів присутній лише в англійській мові і формується по моделі звернення до благородної особи, наприклад, Його Високість. Такі прізвиська виявлено по відношенню до Джорджа Буша.

15. Adj + Adj and Adj: англійське – Old Rough and Ready, “Старий Прямолінійний та Готовий до Дій” [13].

16. Adj + N + Adj: англійське – Old Man Eloquent, “Старий Красномовець” [13]. Остання та попередні моделі представлені лише серед англійських неофіційних антропонімів.

17. N + Prep + N + Prep + Adj + N + N: українське – Женщина з Косой в Хорошем Смисле Етого Слова [18], політичне прізвисько Юлії Тимошенко, утворене запозиченнями з російської мови, представляє найскладнішу структуру із усіх зібраних. Воно наближається до речення, однак, на відміну від Give ‘em Hell, Harry!, не має завершеного вигляду речення через відсутність предикату.

Така велика кількість структурно-граматичних моделей англійських неофіційних антропонімів свідчить про те, що аналітичність мови надає більше можливостей для створення вторинних номінацій.

Загалом, як показує аналіз зібраних неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мові, структурно-граматичні моделі вторинної номінації надзвичайно різноманітні.

Ці моделі варіюються від однослівних простих прізвиськ до складних номінацій зі структурою речення. Типологічними особливостями є тенденція англійської мови до використання багатокомпонентних прізвиськ (201 одиниця, 2 одниці та 13 одиниць у кожній з досліджуваних мов відповідно.

Наступним кроком нашого дослідження є виявлення типологічних особливостей творення прізвиськ в німецькій та українські мовах з метою подальшого типологічного зіставлення специфічних особливостей неофіційних антропонімів в трьох неблизькоспоріднених мовах.

ЛІТЕРАТУРА

1.Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г.

Панкрац, Л. Г. Лузина [под общ. ред. Е. С. Кубряковой]. — М. : Филол. фак. МГУ, 1996. — 245 с. 2.Степанова М. Д. Словообразование современного немецкого языка / Мария Дмитриевна Степанова. — М. : Изд-во литературы на иностранных язиках, 1953. — 374 с.

3.Hughes J. How You Got Your Name : The Origin and Meaning of Surnames / James Hughes. — London : Phoenix House, 198. — 121 p. 4.Leslie P., Skipper J. Towards a theory of nicknames: a case

for socio-onomastics / P. Leslie, J. Skipper // Names. — 1990. — № 34 (4). — London, New York :

Names, 1990. — P. 273—282. 5.Morgan J., O’Neill Ch., Harre R. Nicknames: their origins and social consequences / Jane Morgan, Christopher O’Neill, Rom Harre. — London, Boston : Routledge & K.

Paul, 1979. — 153 p. 6.Соловьева М. А. Роль аллюзивного антропонима в создании вертикального контекста (на материале романов А. Мердок и их русских переводов) : дис.

… доктора филол. наук : 10.02.20 / Марина Александровна Соловьева. — Екатеринбург, 44. — 300 с. 7.Гак В. Г. Языковые преобразования / Владимир Григорьевия Гак. — М. :Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() 8 Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«УДК [616.311.2. – 002.2 – 053.5 – 085.242] ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ЛІСОБАКТ» ТА «ЛАЦИДОФІЛ®WM» МОЖЕ ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ І-ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ДІТЕЙ ВІКОМ 12-15 РОКІВ П. М. Скрипников, Т.В. Поліщук, О.А. Шликова, В.І. Шинкевич ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Резюме Исследование микрофлоры зубного налета/бляшки для уточнения этиологических и патогенетических особенностей хронического катарального гингивита...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 analysis. Also the work includes the study of such terms as «ritual», «rite», «custom». The article gives the explanation of the division of fields occupied by the terms mentioned above. Key words: British culture, linguaculture, ritual, religious ritual, rite, custom, worldview. Стаття надійшла до редакції 02.02.2013 р. Прийнято до друку 28.02.2013 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Єфремова Н. В. УДК 811.112.2’373.612.2+811.112.2’42 О. Г....»

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»

«Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків Серія «Мистецтвознавство». Том XV. № 1. 2012. стор. 58–71 УДК 791.43:791.43.041 А.Д. Дорошенко, к.політ.н. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ Рецензенти: С.Д. Безклубенко, д.ф.н., проф., Київський національний університет культури та мистецтв; В.Г. Горпенко, д. мистецтв., проф., Інститут екранних мистецтв ім. І.В. Миколайчука АНТРОПОФАГІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНА ПРАКТИКА ВЛАДИ У ДЗЕРКАЛІ...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 271-275 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 271-275 УДК 615.825:616.858 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА Наталія ВОЛЬЄВА, Андрій ВОВКАНИЧ Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У цій статті подано інформацію про основні рухові порушення в осіб похилого віку з ідеопатичною формою паркінсонізму та особливості їх прояву залежно від тривалості захворювання. Представлено...»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 31. C. 248–257 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 31. P. 248–257 УДК 008: 130.2: 316.722: 334.716 ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ Ірина Єлейко, Христина Данилюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 19, м. Львів, Україна, 79000, тел.(032)23-94-781, e-mail: yeleychuk@yahoo.com Проаналізовано вплив...»

«УДК 615.8:616-005.4.082.8 Жарська Н.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ Львівський державний університет фізичної культури В статті розглядається методика лікувальної фізичної культури для осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період, яка спрямована на покращення діяльності серцево-судинної системи. Ключові слова: ішемічна хвороба серця,...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2012. V.3. P. 37-41 УКРАЇНИ. 2012. Т.3. С. 37-41 УДК 615.825:616.001.5 ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ СТАБІЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ Андрій ВОВКАНИЧ, Галина ЯЦУЛЯК Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті розглянуто проблему особливості та наслідків переломів проксимального кінця плечової кістки залежно від її анатомо-фізіологічних особливостей і...»

«М.Г. Зеленцова УДК 801.11 АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАцІй КОНцЕПТУ ГРОШІ (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) У статті розглядаються проблеми когнітивної лінгвістики: поняття «концепт», когнітивна семантика, національна лінгвокультура. Дослідження когнітивної складової мовних одиниць, зокрема фразеологізмів, є одним із актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки. Проведений аналіз значень фразеологічних номінацій концепту «гроші» уможливив...»

«Ярмолинецька ЦБС 20-річчю Незалежності України присвячується літературна творчість земляків Ярмолинці, 2011 Зібрались додому лелеки. 3 84.4 УКР-4 ХМЕ З-59 Зібрались додому лелеки.: 20-річчю Незалежності присвячується: літературна творчість земляків / Ярмолинецька ЦБС; упоряд. М. А. Гриб. – Ярмолинці, 2011. 45 с. Видання містить прозу та поезію наших земляків. Підготовлене за результатами районного конкурсу серед бібліотек Ярмолинецької ЦБС на кращий літературний твір «Про тебе мій краю, моя...»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»