WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Список використаної літератури: 1. Комплексна галузева програма Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року. – К., 2007. – 26 с. 2. Циков В. С. Кукуруза : технология ...»

Список використаної літератури:

1. Комплексна галузева програма "Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року". – К., 2007.

– 26 с.

2. Циков В. С. Кукуруза : технология гибриды, семена / Валентин Сергеевич Циков. – Днепропетровск : Зоря, 2003. – 296 с.

3. Аналіз складу гібридів кукурудзи, занесених до державного реєстру сортів рослин України / Л.

М. Чернобай, Н. М. Музафаров, І. П. Барсуков [та ін.] // Селекція і насінництво. – Х., 2012. – № 102. – С. 279 - 288.

4. Багринцева В. И. Урожайность гибридов кукурузы при разной густоте стояния растений / В. И.

Багринцева, Т. И. Борщ, И. А. Шарапова // Кукуруза и сорго. – 2001. – №5. – С. 2 - 4.

5. Ткаліч Ю. І. Оптимізація площі живлення – основа високих урожаїв кукурудзи / Ю. І. Ткаліч // Хранение и переработка зерна. – 2002. – № 3. – С. 27 - 29.

6. Методичні вказівки щодо проведення польових досліджень і вивчення технології вирощування зернових культур. – Чабани : Інститут землеробства УААН, 2001. – 22 с.

7. Методологические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой. – Днепропетровск, 1980. – 54 с.

8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ

ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Н.А. Штукин, В.И. Онычко Исследована структура современного состава зарубежных гибридов кукурузы в условиях ООО "ВорожбаЛатИнвест". Выделены гибриды кукурузы различных групп спелости, которые способны при благоприятных условиях обеспечивать получение урожая зерна более 11,0 т/га при уборочной влажности зерна ниже 19,0-20,1%. Отобранные гибриды кукурузы, которые наименее негативно реагируют на изменение условий выращивания.

Ключевые слова: климатические условия, сортовой состав, кукуруза, гибрид, урожайность.

ECOLOGICAL STUDY OF CORN HYBRIDS IN THE CONDITIONS OF NORTH-EASTERN FORESTSTEPPE OF UKRAINE

М.A. Shtukin, V.I. Onychko The structures of foreign hybrids assortment of corn in conditions of Co.Ltd "VorozhbaLatInvest" have been studied. Corn hybrids of different maturity classes have been selected. They ensured the harvest of grain (under favorable conditions) more than 11,0 t / ha (with the humidity of grain less than 19,0-20,1%).

Corn hybrids, which the lowest level of reaction to negative variability of cultivation conditions have been selected.

Key words: climatic conditions, variety composition, corn, hybrid, crop yields.

Дата надходження до редакції: 20.03.2013 р.

Рецензент Н.С. Кожушко УДК 631.289

ПОРІВНЯЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г.А. Давиденко, к. с.-г. н., доцент, Сумський національний аграрний університет В умовах Лісостепу Чернігівської області визначена порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці. Встановлено, що кращими сортами в умовах господарства були Подолянка, Сніжана, Золотоколоса. Показники їх урожайності перевищили контроль (сорт Миронівська 65) відповідно на 16,3 ц/га; 14,8 ц/га і 13,7 ц/га.

Ключові слова: пшениця озима, сорт, порівняльна продуктивність, урожайність, якість зерна.

Неухильне збільшення виробництва зерна за валовими зборами зерна – 50-60%.

було і залишається однією з найголовніших про- На Чернігівщині середній урожай зерна озиблем сільського господарства на всіх етапах його мої пшениці становить: 22,3-26,7 ц з гектара, що розвитку. на 3-6 ц вище проти урожаю ярих зернових колоОсновною зерновою продовольчою культу- сових. У різні за погодними умовами роки відхирою, яка визначає рівень валового збору зерна в лення від середнього показника дорівнювало по Україні є озима пшениця. В лісостепових районах пшениці – 1,5-2 ц.

питома вага її в групі зернових займає 40-50%, а У 2004 році в Україні було районовано більВісник Сумського національного аграрного університету Серія «Агрономія і біологія», випуск 3 (25), 2013 ше 260 сортів і гібридів зернових культур україн- між собою як ботанічними, так і господарськоської селекції. Серед раніш районованих сортів цінними показниками. Нижче подається характебільше посівних площ в Україні займали сорти ристика сортів.

озимої пшениці – Миронівська 65, Одеська 51, Миронівська 65 – сорт виведений МиронівПоліська 70 [1]. ським інститутом пшениці ім. Ремесла УААН, заДля отримання добрих врожаїв необхідно реєстрований в 2000 році. Сорт по групі стиглості створити сорти і гібриди з високою продуктивніс- середньостиглий, зимостійкість висока, стійкість тю і доброю якістю зерна, стійкі проти вилягання і до посухи середня, стійкість до полягання середхвороб. Такі завдання потребують корінного пок- ня. Сорт за якістю зерна цінний. Різновид лютенращення селекційної роботи. ценс, середньостиглий – по групі стиглості.

Для досягнення поставлених завдань висо- Столична – сорт виведений Інститутом земкопродуктивні сорти необхідно вирощувати при леробства УААН м. Київ, зареєстрований в 2007 широкому використанні сортової агротехніки, при році. Різновид еритроспермум. Сорт по групі стиякій можливо найбільш повно враховувати осно- глості середньостиглий, зимостійкість середня, вні властивості сортів: інтенсивне кущіння, їх по- стійкість до посухи висока, стійкість до полягання треба в теплі та волозі, зимостійкість та посухос- середня. Сорт за якістю зерна цінний.

тійкість, стійкість проти вилягання, реакція на по- Подолянка – сорт виведений Інститутом фіпередники, внесення добрив, строки посіву та ін. зіології рослин і генетики НАН та Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла УААН, заОтже, для підвищення продуктивності озимої реєстрований в 2006 році. Сорт по групі стиглості пшениці необхідно визначитися із оптимальними середньостиглий, зимостійкість висока, стійкість умовами для вирощування відповідного сорту. І до посухи висока, стійкість до полягання висока.

тільки потім можна буде отримувати стійкі і високі Сорт за якістю зерна відноситься до сильних урожаї, без зайвих витрат [3]. пшениць. Різновид еритроспермум.

Метою досліджень було визначення продук- Либідь. Сорт виведений на Білоцерківській тивності нових сортів озимої пшениці, і від чого дослідно-селекційній станції ім. О.К. Коломійця ця продуктивність залежить. Для реалізації пос- ІЦБ УААН, зареєстрований в 2005 році. Сорт по тавленої мети було встановлено вміст цукрів у групі стиглості середньостиглий, зимостійкість вузлі кущіння рослин сортів озимої пшениці та їх висока, стійкість до посухи висока, стійкість до зимостійкість, залежність росту, розвитку та фо- полягання підвищена. Сорт за якістю зерна відрмування урожаю зерна озимої пшениці і його носиться до сильних пшениць. Різновид лютесякості від сортових особливостей. ценс.

Методика досліджень. Дослідження прово- Сніжана. Сорт виведений Миронівським індилися в ДП “Агроінвест” ТОВ “Борзна- ститутом пшениці ім. В.М. Ремесла УААН, зареєагроінвест” Чернігівської області в 2011-2012 рр. стрований в 2004 році. Сорт по групі стиглості середньостиглий, зимостійкість висока, стійкість Польовий дослід проводився з такими сортами до посухи середня, стійкість до полягання середсхема досліду): 1. Миронівська 65 (контроль). 2.

Столична. 3. Сніжана. 4. Золотоколоса. 5. Подо- ня. Сорт за якістю зерна цінний. Різновид лютеслянка. 6. Либідь. ценс.

Дослід закладався в трикратній повторності, Золотоколоса. Сорт виведений Інститутом розміщення варіантів на площі – рендомізоване. фізіології рослин і генетики НАН України, зареєсПлоща посівної ділянки – 50 м2, облікова (збира- трований в 2006 році. Сорт по групі стиглості середньоранній, зимостійкість висока, стійкість до льна) площа – 40 м.

Дослідження проводилися в зерново- посухи висока, стійкість до полягання висока.

просапній сівозміні господарства. Попередник - Сорт за якістю зерна сильний зерновий. Різновид горох на зерно. Під озиму пшеницю кожного сор- еритроспермум [5].

Результати досліджень. Зимостійкість озиту вносили мінеральні добрива у нормі N30P30K30.

мої пшениці залежить від кількості накопичених Польовий дослід по вивченню продуктивності сортів озимої пшениці закладався на чорноземі цукрів у вузлі кущіння, до яких входять розчини типовому малогумусному слабовилугованому цукру.

середньосуглинковому на лесі. Визначали в дос- Зразки відбирали із посівів на початку зимівліді масу 1000 насінин, натуру зерна, скловид- лі, в середині зимівлі і в кінці зимівлі.

Як видно з табл. 1, на початку зимівлі вміст ність, вміст клейковини, вмісту цукру в вузлах цукру склав 18-22%. А для нормальної перезимікущення, показники структури урожаю та урожайність зерна озимої пшениці за загальноприйня- влі рослинам необхідно, щоб в вузлі кущення, тими методиками [4]. Агротехніка під всі сорти при багаторічному біологічному показникові, попроводилася однакова. винно бути на початок зимівлі 25-30%, а на кіОтже, у досліді досліджувалися шість сортів нець зимівлі повинно бути 18-22%. Ці дані можуть пояснити чому весною рослини були ослабозимої пшениці, що наведені у схемі досліду. Про лені і не відразу відновили вегетацію та інтенсиці сорти можна сказати, що вони відрізняються

–  –  –

Список використаної літератури:

1. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України // Під ред. М. В. Зубця.

– К. : Логос, 2004. – 776 с.

2. Ремесло В. Н. Сортовая агротехника пшеницы / В. Н. Ремесло, В.Ф. Сайіф. – К. : Урожай, 1981. – 184 с.

3. Глянцев О. Ф. Шляхи підвищення врожаїв озимої пшениці в лівобережному Лісостепу України / О. Ф. Глянцев. // Озима пшениця. – К. : Урожай, 1989. – С. 224 - 237.

4. Мойсеєнко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В. Ф. Мойсеєнко, В. О. Єщенко. – К.:

Вища школа, 1994. – 456 с.

5. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні. – 2012 р.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В УСЛОВИЯХ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.А. Давиденко В условиях Лесостепи Черниговской области определена сравнительная продуктивность сортов озимой пшеницы. Установлено, что лучшими сортами в условиях хозяйства были Подолянка, Снежана, Золотоколоса. Показатели их урожайности превышали контроль (сорт Мироновская 65) соответственно на 16,3 ц/га; 14,8 ц/га і 13,7 ц/га.

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, сравнительная продуктивность, урожайность, качество зерна.

COMPARATIVE EFFICIENCY OF WINTER WHEAT VARIETIES

IN THE CONDITIONS OF THE CHERNIGIV REGION

G.A. Davidenko In the conditions of Forest-steppe of the Chernigiv region comparative efficiency of winter wheat varieties has been defined. It was established, that the best varieties were Podolyanka, Snizhana, Zolotokolosa (in the farm conditions). Characteristics of their productivity exceeded the control (Myronіvs'ka 65 variety) on 16,3 ce/ha; 14,8 ce/ha і 13,7 ce/ha.

Keywords: wheat winter, variety, comparative efficiency, productivity, quality of grain.

Дата надходження до редакції: 10.03.2013 р.

Рецензент: О.В. Харченко.

–  –  –Похожие работы:

«Випуск 1 2, 2014 УДК 633.11:631.524.19 Л.М. Голик, В.М. Стариченко, А.М. Кирильчук, кандидати сільськогосподарських наук Є.В. Заїка, С.О. Ковальчук, О.В. Гірко, наукові співробітники ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ, СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ТЕРМІЧНИХ МУТАНТІВ Пшениця м’яка яра завжди була і є страховою культурою для пшениці озимої. Головний недолік пшениці ярої в тому, що вона формує врожайність нижчу, ніж у пшениці озимої, за рівних умов, озима ж пшениця має...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий чинник функціонування інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В....»

«Актуальні рекомендації БАСФ щодо зернових культур Агрофакс БАСФ №51 від 10 травня 2013р. Шановні пані та панове! Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються тільки на Чернігівську область. Озимі пшениця і ячмінь Посіви озимої пшениці і ячменю перебувають у фазі виходу рослин у трубку (BBCH 32-35). Стан їх задовільний. В поточному році на долю посівів озимих колосових культур випала ціла низка випробувань: тепла і сніжна зима, холодний та затяжний початок весни, а...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 УДК 811.111’37 Г. О. Єфимчук ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ARROGANCE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Мовні картини світу відображають особливості людського мислення і фіксують реальність, опосередковуючись лінгвістичним матеріалом. Специфіка мовних картин світу різних культур, сутність яких розкривається за допомогою культурних концептів, становить великий інтерес для досліджень у площинах лінгвокультурології та когнітивної...»

«Вісник № 2 (42), т. 1 ЖНАЕУ 2014 Перспективи подальших досліджень полягають в пошуках пластичних ранньостиглих сортів та розробках елементів сучасної інтенсивної технології вирощування сої. Література 1. Бараев А. И. Теоретические основы почвозащитного земледелия / А. И. Бараев // Проблемы землемледелия: науч. тр. ВАСХНИЛ. – М., 1978. – С. 22–35. 2. Величко В. А. До оцінки земельних ресурсів Українського Полісся / В. А. Величко // Землеробство України в XXI ст.: матеріали Всеукр. наук.-практ....»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ УДК 796.011.3 Д.В. КОЗАК, В.Б. КОВАЛЬ, В.В. ШАФРАНСЬКИЙ ЩОДЕННА РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗАПОРУКА МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» Мета: теоретично обґрунтувати шляхи підвищення рівня адаптаційних можливостей організму, здатності захищатися від негативного впливу чи максимально використовувати позитивний вплив зовнішнього...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (270), Ч. ІІ, 2013 УДК 378.147:37.011.3(091)(73/477) В. Ю. Калюжна ПРО ПРОБЛЕМУ АКАДЕМІЧНОЇ НЕЧЕСНОСТІ: СПРОБА КОРОТКОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ У ВИШАХ США І УКРАЇНИ На сьогодні досить велика ступінь фіктивності оцінок знань в українських навчальних закладах не є секретом, причому це стосується не тільки вишів, а й школи: статки та значущість посад батьків відіграють тут визначальну роль, що, втім, для держав з заниженими моральними вимогами до своїх...»

«A. Verstappen, H. Inggamer, P. E. Mercke, M. A. Jongsma and H. J. Bouwmeester] // Jornal of Chemical Ecology. – 2003. № 11. P. 41 – 48.21. Feldman A. M. Life table and male matt of ing competitiveness of wild type and of a chromosome mutation strain Tetranychus urticae in relation to genetic pest control / A. M. Feldman // Entomologia Experimentelis et Applicata. – 1981. № 11. – P. 111 – 125.22. Markus Knapp. Population models for threshold-based control of Tetranychus urticae in small-scale...»

«Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків Серія «Мистецтвознавство». Том XV. № 1. 2012. стор. 58–71 УДК 791.43:791.43.041 А.Д. Дорошенко, к.політ.н. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ Рецензенти: С.Д. Безклубенко, д.ф.н., проф., Київський національний університет культури та мистецтв; В.Г. Горпенко, д. мистецтв., проф., Інститут екранних мистецтв ім. І.В. Миколайчука АНТРОПОФАГІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНА ПРАКТИКА ВЛАДИ У ДЗЕРКАЛІ...»

«Вісник НАН України. — 2003. — N 2 К. СИТНИК, В. БАГНЮК ВІН БАЧИВ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ 12 березня — 140 років від дня народження В.І. Вернадського Щедра українська земля дала світові чимало талановитих, яскравих особистостей. У листі до П.І. Гессе від 1 жовтня 1844 р. Тарас Шевченко писав: «История Южной России изумляет каждого своими происшествиями и полусказочными героями, народ удивительно оригинален, земля прекрасная. И все это до сих пор никем не представлено пред очи образованного мира, тогда...»

«УДК [616.311.2. – 002.2 – 053.5 – 085.242] ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ЛІСОБАКТ» ТА «ЛАЦИДОФІЛ®WM» МОЖЕ ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ І-ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ДІТЕЙ ВІКОМ 12-15 РОКІВ П. М. Скрипников, Т.В. Поліщук, О.А. Шликова, В.І. Шинкевич ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Резюме Исследование микрофлоры зубного налета/бляшки для уточнения этиологических и патогенетических особенностей хронического катарального гингивита...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»