WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Коротка Н.В., Тернова О.І. ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА У даній статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців при використанні іноземної мови ...»

УДК 811.111: 34

Коротка Н.В., Тернова О.І.

ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА

У даній статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців при використанні іноземної мови в професійній діяльності, які вимагають інтеграції з профілюючими дисциплінами

і є не лише засобом спілкування, а й засобом інформаційної діяльності та засобом систематичного поповнення професійних знань.

Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, фахівець, юрист, усна практика, професійні потреби, міжпредметні зв'язки.

Підвищити якість володіння іноземною мовою фахівця - значить озброїти його знаннями, практичними уміннями і навичками, які дозволять йому використовувати іноземну мову як засіб інформаційної діяльності, систематично поповнювати свої професійні знання, покращувати якість професійного спілкування.

Щоб успішно вирішувати подібні завдання, необхідно тісно пов'язати весь процес навчання з умовами та змістом майбутньої інформаційної діяльності фахівця. Інакше кажучи, весь процес навчання іноземній мові повинен бути максимально наближений до реальної професійної діяльності фахівця при використанні іноземної мови як засобу його інформаційної діяльності, професійного спілкування - безпосереднього (усне мовлення) або опосередкованого (читання).

Це потребує вирішення таких завдань:

виявлення комунікативних потреб фахівця при використанні іноземної мови; визначення видів, сфер, тем, типових ситуацій іншомовного спілкування фахівця;

визначення номенклатури комунікативних завдань, які забезпечують реалізацію комунікативного наміру фахівця;

конкретизація мовного матеріалу, необхідного для реалізації комунікативних намірів фахівця.

Найчастіше фахівцю доводиться використовувати іноземну мову в навчально-професійній сфері (72,8% опитаних); меншою мірою, проте досить часто, фахівці використовують іноземну мову в культурних і побутових сферах спілкування (відповідно 17,8% та 15,3%). Мало використовується іноземна мова у сфері суспільно-політичного спілкування (3,1%) і майже не використовується у сфері спілкування адміністративного.

При з'ясуванні питання, для чого фахівцю-юристу необхідна іноземна мова, які його комунікативні потреби, тобто до яких форм спілкування іноземною мовою йому доводиться найчастіше звертатися - до безпосереднього спілкування (усного мовлення та сприйняття мови на слух) чи до опосередкованого (читання), - були отримані такі відповіді: 74,1% опитаних використовують іноземну мову при читанні спеціальної літератури; 14,6% - для участі в симпозіумах, конференціях та інших міжнародних зустрічах; 5,2% доводиться працювати з іноземними колегами; 8% фахівців готуються до короткочасних або довгострокових закордонних відряджень.

Виявивши, що основний відсоток фахівців використовує іноземну мову, насамперед, при читанні - 75%), а 27% - у сфері усної професійної мови, звернемося до детальнішого розгляду видів літератури, а також сфер усного спілкування фахівця.

Зведені результати опитування про види текстів, до яких звертається фахівець, подані нижче:

–  –  –

Аналіз результатів дозволяє зробити висновок, що фахівцю в процесі читання доводиться стикатися з різними видами та жанрами літератури. Насамперед, з періодичними виданнями, досить часто - з монографіями, дещо рідше з рефератами і значно рідше з рештою видів літератури - науковою документацією, описом устаткування, патентами, зарубіжною кореспонденцією тощо. Найчастіше при роботі з іноземними джерелами фахівці занотовують рідною мовою найістотніші фрагменти прочитаного, іноді з використанням окремих термінів іноземною мовою (20%); в окремих випадках підкреслюються найважливіші місця в тексті (19%).

На питання про те, що фахівці вважають за необхідне удосконалити для успішної роботи з літературою іноземною мовою, були отримані такі відповіді: 39% фахівців вважають за необхідне прискорити як сам процес читання, так і процес пошуку необхідних книг, журналів тощо; 30% - висловлювати основні думки прочитаного у вигляді реферату чи анотації; 16% прискорити процес пошуку статті в журналі.

Аналіз результатів анкетування фахівців дозволяє зробити такі методичні висновки:

1. Оскільки комунікативні потреби фахівця при використанні іноземної мови мають, передусім, прагматичний характер, весь процес навчання іноземній мові повинен бути професійно орієнтованим, тобто підпорядковуватись основній професійній діяльності, сприяти вирішенню професійних завдань. Останнє вимагає:

по-перше, інтеграції з профілюючими дисциплінами, які є різними на різних етапах навчання;

по-друге, ставити перед викладачами іноземної мови завдання навчити майбутнього фахівця на основі міжпредметних зв'язків використовувати іноземну мову як засіб інформаційної діяльності, як засіб систематичного поповнення своїх професійних знань та як засіб спілкування.

Професійно-орієнтоване навчання іноземним мовам у жодному разі не применшує загальноосвітню та виховну значущість іноземної мови як навчальної дисципліни. Про це свідчать і самі фахівці, посилаючись на потребу використовувати іноземну мову в культурознавчій та побутовій сферах.

Саме іноземна мова більшою мірою, ніж інші навчальні дисципліни має сприяти гуманізації процесу підготовки фахівця, котрий не є філологом, задоволенню його пізнавальних потреб.

2. Враховуючи комунікативні потреби фахівця-юриста, основною метою навчання його іноземній мові слід вважати навчання професійно-орієнтованому читанню, формування уміння знаходити необхідну інформацію в науковому тексті залежно від комунікативного завдання фахівця, оволодіння умінням «зрілого читання», тобто уміння звертатися до різних видів читання від пошуку потрібної інформації до її «тотального прочитання», а інколи й повного перекладу.

При доборі мовного матеріалу для читання слід враховувати специфіку різних жанрів, видів наукових юридичних текстів, до яких доводиться звертатися фахівцю (періодика, монографії, реферати тощо) та пропонувати для читання «типові тексти» даних жанрів, для чого необхідний їх науковий опис.

3. У зв'язку зі зростанням значущості усних форм спілкування для фахівця-юриста (розмова, аудіювання) навчання усному мовленню слід розглядати як другу мету навчання іноземним мовам. Основний акцент при цьому слід робити на навчанні усному мовленню в офіційних ділових сферах спілкування - зустрічі, знайомства, обмін досвідом роботи тощо. До неофіційних сфер спілкування слід, насамперед, віднести краєзнавчу та частково побутову тематику - знайомство, вітання, екскурсія по місту тощо. Ґрунтуючись на комунікативних потребах фахівця, доцільно при навчанні усним формам спілкування виходити із ситуативнотематичної організації навчального матеріалу, тобто навчати усній мові на моделях типових ситуацій, характерних для відповідних сфер, ситуацій реального спілкування.

4. Враховуючи взаємозв'язок мети та змісту навчання, необхідним при навчанні професійно-орієнтованому спілкуванню є виділення комунікативних мінімумів, які б містили теми, типові тексти для читання, навчальні ситуації усного спілкування, наближені до реальних життєвих ситуацій, насамперед, професійного спілкування.

На підставі статистичного та змістовного аналізу усних і письмових форм спілкування виокремити мовні мінімуми (мовні засоби), властиві різним видам, сферам спілкування, які б забезпечували реалізацію комунікативного наміру фахівця.

Наприкінці короткого огляду результатів дослідження комунікативних потреб фахівця, котрий не є філологом, на підставі проведеного анкетування юристів різних категорій, хотілося б коротко охарактеризувати деякі основні пропозиції інформантів, додані на наше прохання до анкет:

надати студентам можливість необмеженого вивчення іноземних мов; більше уваги приділяти читанню спеціальної літератури, добиватися вільного читання спеціальної літератури; ознайомити з основами реферування прочитаної літератури;

частіше звертатися до розмовної практики зі спеціальних, побутових, суспільнополітичних тем;

ширше використовувати при навчанні усній мові ТЗН;

інтенсифікувати процес навчання іноземним мовам за рахунок формування невеликих за обсягом груп з урахуванням початкового рівня, індивідуальних потреб фахівця, різних рівнів кінцевої підготовки; розширення контактів зі спеціальними кафедрами, залучення фахівців, які володіють іноземною мовою, для прочитання лекцій, проведення семінарів тощо; поліпшити методики викладання іноземної мови, підвищити вимоги до студентів, збільшити бібліотечні фонди юридичної літератури іноземними мовами, створити словники юридичної термінології.

ЛІТЕРАТУРА

1. Grammar Patterns in Spoken English. Методическая разработка по обучению английскому языку с применением технических средств. - 2-е изд., стереотипное / Под ред. А. И. Кроленко. М.: Мортехинформреклама, 1988. - 264 с.

2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам. - М.: Просвещение, 1995. -188 с.

3. Ильина В. И. К вопросу об изучении вариантов речи // Журнал филологического факультета..

- М.: Русский язык, 1965. - № 2. - С. 48-56.

4. Порндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка. - М.: Высшая школа, 1990.-212 с.

Короткая Н.В., Терновая О.И.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТА – ЮРИСТА

В данной статье анализируется коммуникативные потребности специалистов – юристов при использовании иностранного языка в профессиональной деятельности, которые требуют интеграции с профильными дисциплинами, и являются не только способом коммуникации, но и способом информационной деятельности и способом систематического пополнения профессиональных знаний.

Ключевые слова: иностранный язык, профессинальное общение, юрист, специалист, устная практика, профссиональные потребности, межпредметные связи.

Korotka N.V.,Ternova O.I.

A FOREIGN LANGUAGE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A SPECIALIST LAWYER

In this article the communicative necessities of specialists - lawyers in the using of a foreign language in professional activity are analyzed, that require integration with profile disciplines, and are not only the method of communication but also the method of informative activity and the method of systematic addition to professional knowledge.

Keywords: foreign language, professional communication, specialist lawyer, oral practice, professional needs, intersubject connections.

УДК 519.1 Лопатюк М.М., Лопатюк С.П.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ

Запропоновані методичні основи викладання дисциплін «Дискретні структури» і «Комп’ютерна дискретна математика». Обґрунтована доцільність послідовного викладання теорії множин, математичної логіки, комбінаторного аналізу і теорії графів. Вивчення теорії мов і граматик, теорії автоматів і алгоритмів логічно продовжувати після ознайомлення з базовими елементами дискретної математики.

Ключові слова: множини, математична логіка, комбінаторний аналіз, графи, мови, граматики.

За останні роки викладачами і студентами акредитованих базових напрямів підготовки «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні системи, автоматика і управління» і «Прикладна математика» в провідних ВНЗ отриманий багаторічний досвід викладання і вивчення дисципліни «Дискретна математика». Дисципліна призначена для підготовки сучасних висококваліфікованих спеціалістів в галузі комп’ютерних наук. Основи дискретної математики дають можливість глибше розуміти такі дисципліни як інформатика, алгоритмізація процесів, аналіз обчислювальних алгоритмів, мови програмування.

При цьому декілька років підряд практично кожний рік змінюється структура, склад і навіть назва дисципліни: від 3-х семестрової «Основи дискретної математики» до 3-х семестрової «Комп’ютерної дискретної математики» і, нарешті, 2-х дисциплін: «Дискретні структури» і «Комп’ютерна дискретна математика». Є нагальна потреба у визначенні чіткої структури і змісту дисципліни.

Дискретна математика – галузь математики, що вивчає дискретні структури (скінченні групи, скінченні графи, деякі математичні моделі перетворювачів інформації, скінченні автомати і т.ін.), а також дискретний аналіз (обчислювальні схеми певного виду, деякі алгебрачні системи, нескінчені графи і т.ін.).

В рекомендаціях з викладання програмної інженерії і інформатики[1] і в типових навчальних планах, що в них наведені, пропонується дисципліна «Дискретні структури» з двох час-Похожие работы:

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»

«УДК 316.32+32 ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ СКІФІВ-АРІЇВ:ПОГЛЯД З МИНУЛОГО Валерій Бебик (м. Київ) Анотації В статті доводиться, що, враховуючи еллінізацію дорійцями у ІІ-І тис. до н.е. території Стародавньої Греції, насправді, провідні філософи античного світу Аристокл (Платон) і Аристотель були скіфами-арями, що вийшли з території Стародавньої України. In the article the author leads to assertion that, taking into account ellinization by dorians in II-I thousand B.C. the territories of Ancient Greece,...»

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти УДК 355.231:511.111 ПІСНІ ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ Брик Т.О., канд. пед. наук, Петренко О.Є. (Харків) Використання пісень у викладанні іноземних мов є досить актуальним з декількох причин. По-перше, курсанти одразу приєднуються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвостилістичним матеріалом створюється гарна передумова для всебічного розвитку...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 УДК 811.111’37 Г. О. Єфимчук ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ARROGANCE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Мовні картини світу відображають особливості людського мислення і фіксують реальність, опосередковуючись лінгвістичним матеріалом. Специфіка мовних картин світу різних культур, сутність яких розкривається за допомогою культурних концептів, становить великий інтерес для досліджень у площинах лінгвокультурології та когнітивної...»

«УДК 811.161.2’373.45:050:004 Роман Вишнівський Англійські вАрвАризми у мові сучАсних укрАїнських електронних змі На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання. Виокремлено групи англійських варваризмів, які у публіцистичних текстах передаються кирилицею за допомогою транскрипції або транслітерації; мають різні варіанти написання; зберігають латинську графіку; проходять...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2 – 31 О. В. Куцевол РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЕНІНІАНИ В ТРИЛОГІЇ ЮРІЯ ШОВКОПЛЯСА „ЛЮДИНА ЖИВЕ ДВІЧІ” У соцреалістичній літературі, як відомо, позитивний герой, представлений передусім в образах комуніста, чекіста, комсомольця тощо, втілював найблагородніші риси характеру, був людиною, в якій гармонійно сполучались риси фізичної й духовної досконалості. Утім, справжнім ідеалом уважався образ вождя, зокрема образ Леніна, тому...»

«Ярмолинецька ЦБС 20-річчю Незалежності України присвячується літературна творчість земляків Ярмолинці, 2011 Зібрались додому лелеки. 3 84.4 УКР-4 ХМЕ З-59 Зібрались додому лелеки.: 20-річчю Незалежності присвячується: літературна творчість земляків / Ярмолинецька ЦБС; упоряд. М. А. Гриб. – Ярмолинці, 2011. 45 с. Видання містить прозу та поезію наших земляків. Підготовлене за результатами районного конкурсу серед бібліотек Ярмолинецької ЦБС на кращий літературний твір «Про тебе мій краю, моя...»

«Вісник № 2 (42), т. 1 ЖНАЕУ 2014 Перспективи подальших досліджень полягають в пошуках пластичних ранньостиглих сортів та розробках елементів сучасної інтенсивної технології вирощування сої. Література 1. Бараев А. И. Теоретические основы почвозащитного земледелия / А. И. Бараев // Проблемы землемледелия: науч. тр. ВАСХНИЛ. – М., 1978. – С. 22–35. 2. Величко В. А. До оцінки земельних ресурсів Українського Полісся / В. А. Величко // Землеробство України в XXI ст.: матеріали Всеукр. наук.-практ....»

«УДК 1(091)+140”312”+81’22 ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ У ПРОСТОРІ ІНТЕРТЕКСТУ Стояцька Г.М. (м. Дніпропетровськ) Анотації Аналізуються тенденції проникнення мовної проблематики у традиційні сфери філософського аналізу (онтологія, гносеологія) та поєднання філософських і мистецьких проблем в контексті перетворення мовної і літературної критики в нові філософські напрямки. The author analyses the tendencies of penetration of linguistic problematic in the traditional spheres of...»

«М.Г. Зеленцова УДК 801.11 АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАцІй КОНцЕПТУ ГРОШІ (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) У статті розглядаються проблеми когнітивної лінгвістики: поняття «концепт», когнітивна семантика, національна лінгвокультура. Дослідження когнітивної складової мовних одиниць, зокрема фразеологізмів, є одним із актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки. Проведений аналіз значень фразеологічних номінацій концепту «гроші» уможливив...»

«  Головний редактор: Софія Федина ЗМІСТ Редакційний Назар Радь колектив: Тарас Радь Олесь Куйбіда Богдан Сиванич Вступне слово Наші справи Лист-звернення «До українців Лемківщини, Дизайн: Віктор Дудяк Посяння і Холмщини» (березень 1945). 4 Наші люди Відбувся VI з’їзд Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Львівські лемки відвідали з урочистою місією Поляни і Дуклю Вісник СФУЛО. ©. Офіційне видання Розмова з головою Всеукраїнського товариства Світової Федерації Українських Лемківських...»

«Випуск 1 2, 2014 УДК 633.11:631.524.19 Л.М. Голик, В.М. Стариченко, А.М. Кирильчук, кандидати сільськогосподарських наук Є.В. Заїка, С.О. Ковальчук, О.В. Гірко, наукові співробітники ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ, СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ТЕРМІЧНИХ МУТАНТІВ Пшениця м’яка яра завжди була і є страховою культурою для пшениці озимої. Головний недолік пшениці ярої в тому, що вона формує врожайність нижчу, ніж у пшениці озимої, за рівних умов, озима ж пшениця має...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»