WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий ...»

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

ЛІНГВІСТИКА

УДК 811. 111’221

Л. Л. Макарук

РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ

ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ

Комунікація – це ключовий чинник функціонування

інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових

форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують

структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах

прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В. Солощук та ін.).

Актуальність дослідження зумовлена потребою в ґрунтовному комплексному аналізі сучасного англомовного комбінованого масмедійного дискурсу, у якому водночас функціонують вербальні та паралінгвальні елементи.

Мета роботи полягає у виявленні паралінгвальних компонентів комунікації та встановленні структурних рівнів заміщення лінгвальних компонентів.

Завдання дослідження передбачає проаналізувати піктограми та ідеограми, які використовують для заміщення різнорівневих одиниць мови.

Дослідження нинішнього стану графічної системи англійської мови дає змогу розширити її діапазон за рахунок піктограм та ідеограм.

Функціонування таких паралінгвальних елементів у мові є складним та багатоаспектним явищем, яке викликає все більший інтерес у дослідників.

Аналізуючи комбіновані літерно-графічні (зображальні) комплекси, можемо стверджувати, що в межах слів паралінгвальні компоненти заміщують різні фонеми або частини морфеми, рідше – лексеми. Найчастіше такі заміни відбуваються в невеликих однокореневих словах, які не мають префіксів, суфіксів чи закінчень.

При цьому елемент, який заміщує, за формою і структурою максимально наближений до заміщуваного та створює ефект графічної гри, маючи при цьому значно вагоміший маніпулятивний потенціал, ніж кілька мовних.

Зазначимо також, що кількість елементів, які утворюють мовну одиницю, може не відповідати кількості, з якої складається позамовний складник.

Запропонований приклад (рис. 1) слугує підтвердженням того, що в межах одного рекламного блоку копірайтери залучають до повідомлення кілька графічних одиниць, об’єднаних однією тематикою, однак різних за формою та структурою. Одній і тій самій же літері «е» в різних словах відповідають відмінні позначки: крапки, які утворюють Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 літеру; світлофор; піктограма-трикутник; піктограма, що уособлює наближення залізничної колії; велика друкована літера «E»; ідеограми, які показують напрямок руху по смугах; маленька друкована літера «e».

У цьому разі можемо говорити про контекстуальну синонімію й асиметрію графічних знаків, при якій одне й те саме поняття передається сімома різними одиницями. Те ж саме стосується й ідеограм, які використовують у словах, трансформуючи та видозмінюючи їх, надаючи при цьому різного функціонально-смислового навантаження. Наприклад, у слові Audi звичний знак оклику набув оберненого вигляду, оскільки автори намагалися якомога точніше передати літеру, яку заміщує цей знак – літеру «i». Прийоми графічної гри також зреалізовані в однокореневих словах, при цьому спостерігаємо квантитативні девіації між кількістю елементів первинної одиниці та її графічного субституту.

Наприклад, кореневій морфемі «e» відповідає і один, і кілька графічних знаків.

Рис. 1 [The Times. – 2008. – № 69393. – Monday, August, 3. – p. 9] Трансформації також підлягають фонеми у словах, утворених способом основоскладання, які місять два корені.

У таких випадках заміщують одну з фонем, яка є складовою частиною другого кореня, наприклад:

Рис. 2. [The Sunday Telegraph. – № 2, 475. – 2008. – p. 19 ] Наприклад, в однокореневому слові «head» піктограмою замінено літеру «a». Зображення максимально близьке до первинної одиниці за формою, проте за структурою є дещо відмінним (рис. 3).

–  –  –

Рис. 5. [The Daily Telegraph. – 2009. – № 47, 992. – р. 16] Відомо, що аналізований суфікс є словотвірним елементом прикметника. Інші афікси (закінчення та префікси) в аналізованих прикладах не підлягають заміщенню.

Заміщенню підлягають цілі слова, які несуть певні функціональні навантаження у реченнях. Наприклад, на рис. 6 прослідковуємо заміну дієслова-присудка, вираженого піктограмоюсерцем, що заміщує дієслово love. Піктографічний компонент, наведений на рис. 6, емотивно забарвлений, зафарбований у символічний червоний колір, а для підсилення його семантики, продуценти використовують знак оклику, котрий інтенсифікує важливість сказаного та надає усьому повідомленню емотивної експресивності.

Рис. 6. [Hello. 2009. – № 1085. – р. 122] У проаналізованому прикладі дієслово замінено однокомпонентним паралінгвальним піктографічним компонентом. У цьому випадку простежуємо кілька особливостей. Замість п’ятилітерного слова (loves) відбулася однознакова графічна субституція, що підтверджує сучасну стійку тенденцію до мовної економії. У такий інноваційний спосіб читачам постійно повідомляють, що часопис «Hello!» любить свою аудиторію.

Корпус зібраного фактичного матеріалу дає підставу стверджувати, що в будові слів та речень простежуємо залучення новаторських тенденцій. Ідеться передусім про лексичні одиниці, утворені шляхом одночасного поєднання алфавітних літер та їхніх позамовних субститутів. Сукупно вони утворюють лексичну одиницю, Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 яка передає певний зміст та надає повідомленню емотивного забарвлення.

Отже, схарактеризовані вище приклади дають усі підстави стверджувати, що одну й ту саму літеру можна представити кількома різними паралінгвальними компонентами, які утворюють синонімічний ряд. Однак поза аналізованим контекстом значення більшості цих знаків набуде абсолютно відмінного смислу, що підтверджує важливість дистрибуції для актуалізації значення вербальної чи паралінгвальної одиниць.

Список використаної літератури

1. Богуславская В. В. Моделирование текста:

лингвосоциокультурная концепция. Анализ журналистских текстов / В. В. Богуславская. – [2-е изд.]. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 280 с.

2. Володина М. Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание / М. В. Володина // Язык средств массовой информации : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Н. Володиной. – М. :

Академ. Проект ; Альма Матер, 2008. – 760 с. – (Gaudeamus). – C. 6 – 25.

3. Краткий словарь лингвистических терминов / [Е. С. Кубрякова, В. З. Демьяненко, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина]; под общ. ред.

Е. С. Кубряковой. – М. : Филол. Фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 197 с. 4. Солощук Л. В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі / Л. В. Солощук. – Х. : Константа, 2006. – 298 с.

Макарук Л. Л. Рівнево-ієрархічні функції піктограм та ідеограм У статті проаналізовано піктограми та ідеограми, які використовують у сучасних англомовних мас-медійних текстах замість фонем, морфем та лексем. У наведених прикладах проілюстровано, що здебільшого заміщенню підлягають морфеми та одиничні фонеми, щодо лексем, то найчастіше замінюють дієслова, які використовують у розповідних та питальних реченнях. Паралінгвальні одиниці, подібно до їхніх мовних відповідників, контекстуально зумовлені, а їхня семантика корелює з вербальною частиною, вступаючи у різні типи зв’язків.

Ключові слова: піктограма, ідеограма, фонема, морфема, лексема.

Макарук Л. Л. Уровнево-иерархические функции пиктограмм и идеограмм В статье проанализированы пиктограммы и идеограммы, которые используют в современных англоязычных масс-медийных текстах вместо фонем, морфем и лексем. В примерах проиллюстрировано, что в большинстве случаев происходит замещение морфем и единичных фонем, иногда лексем. Что касается лексем, то чаще всего замещают глаголы, которые используют в повествовательных Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 и вопросительных предложениях. Паралингвальные единицы, так же как и их языковые корреляты, контекстуально зависимы, а их семантика соотносится с вербальной частью, вступая в разные типы связей.

Ключевые слова: пиктограмма, идеограмма, фонема, морфема, лексема.

Makaruk L. L. Level-hierarchic Functions of Pictograms and Ideograms This article deals with the pictograms and ideograms which are used in modern English mass media discourse instead of phonemes, morphemes and lexemes. In the given examples we see that in most cases morphemes and singular phonemes are substituted with the graphical elements. As to the substitution of lexemes mainly the verbs, used in statements and questions, have been substituted. Paralinguistic units are contextually dependant and their semantics correlates with the verbal part through different types of relations.

Key words: pictogram, ideogram, phoneme, morpheme, lexeme.

–  –  –

РОЛЬ ФЛАМАНДСКОГО ЯЗЫКА В БЕЛЬГИИ

В аспекте мировой интеграции и глобализации возрастает интерес языковедов к вопросам изучения характера языковых ситуаций в различных регионах мира и межъязыковой интерференции. Изучение языковой ситуации той или иной страны имеет важное практическое значение, позволяя раскрыть основы и характер языковой политики государства, оценить перспективность того или иного курса в отношении языка, прогнозировать тенденции языковой жизни страны.

На территории европейского континента «языковая проблема»

является достаточно важной, растёт воздействие общественных институтов на функционирование, развитие и взаимодействие языков.

Государство Бельгия и длящееся веками на её территории противостояние двух этносов, валлонов и фламандцев, представляет значительный интерес для социолингвистов. Однако анализу речевого поведения информантов, членов различных социальных групп Бельгии, фактически не уделялось внимания, достаточно фрагментарно исследовались проблемы межъязыковой интерференции с учетом доли иПохожие работы:

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 analysis. Also the work includes the study of such terms as «ritual», «rite», «custom». The article gives the explanation of the division of fields occupied by the terms mentioned above. Key words: British culture, linguaculture, ritual, religious ritual, rite, custom, worldview. Стаття надійшла до редакції 02.02.2013 р. Прийнято до друку 28.02.2013 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Єфремова Н. В. УДК 811.112.2’373.612.2+811.112.2’42 О. Г....»

«В.С. Калашник УДК 811.161.2’371 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ВИМІРИ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі оповідання Григора Тютюнника «Холодна м’ята») У статті розглянуто слововживання як чинник формування культурної значущості художнього тексту у зв’язку з особливостями його ідіостилю. На матеріалі оповідання Григора Тютюнника «Холодна м’ята» показано особливу роль заголовного вербального символу й розвиток його смислової структури суміжними словообразами. Проаналізовано...»

«Випуск 1 2, 2014 УДК 633.11:631.524.19 Л.М. Голик, В.М. Стариченко, А.М. Кирильчук, кандидати сільськогосподарських наук Є.В. Заїка, С.О. Ковальчук, О.В. Гірко, наукові співробітники ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ, СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ТЕРМІЧНИХ МУТАНТІВ Пшениця м’яка яра завжди була і є страховою культурою для пшениці озимої. Головний недолік пшениці ярої в тому, що вона формує врожайність нижчу, ніж у пшениці озимої, за рівних умов, озима ж пшениця має...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«УДК 631.58:581.144.2:633.16 МЕТОД ВИРОЩУВАННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО О.О. Вінюков, О.М. Коробова, Державна установа «Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН» І.О. Кулик, Державна установа «Інститут сільського господарства степової зони НААН» Розроблено метод отримання непошкодженої кореневої системи зернових культур. Встановлено вплив регуляторів росту на...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 УДК 811.111’37 Г. О. Єфимчук ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ARROGANCE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Мовні картини світу відображають особливості людського мислення і фіксують реальність, опосередковуючись лінгвістичним матеріалом. Специфіка мовних картин світу різних культур, сутність яких розкривається за допомогою культурних концептів, становить великий інтерес для досліджень у площинах лінгвокультурології та когнітивної...»

«УДК 811.161.2’373.45:050:004 Роман Вишнівський Англійські вАрвАризми у мові сучАсних укрАїнських електронних змі На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання. Виокремлено групи англійських варваризмів, які у публіцистичних текстах передаються кирилицею за допомогою транскрипції або транслітерації; мають різні варіанти написання; зберігають латинську графіку; проходять...»

«Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного Все починається з дитинства ( Методичні поради бібліотекарям по популяризації книг серії “Життя видатних дітей” ) Полтава – 2009 Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері стверджував, що “всі ми родом з дитинства”. Саме в дитинстві зароджуються наші мрії та гартується воля і розум. Саме в дитинстві визначається щасливий і правильний напрямок долі. “Родом з дитинства”...»

«  Головний редактор: Софія Федина ЗМІСТ Редакційний Назар Радь колектив: Тарас Радь Олесь Куйбіда Богдан Сиванич Вступне слово Наші справи Лист-звернення «До українців Лемківщини, Дизайн: Віктор Дудяк Посяння і Холмщини» (березень 1945). 4 Наші люди Відбувся VI з’їзд Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Львівські лемки відвідали з урочистою місією Поляни і Дуклю Вісник СФУЛО. ©. Офіційне видання Розмова з головою Всеукраїнського товариства Світової Федерації Українських Лемківських...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 811.161 О.С.ПЕРЕЛОМОВА (доктор філологічних наук, професор кафедри філософії) Сумський державний університет, Суми, Україна E-mail: olena_perelomova@mail.ru ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИМІРУ КОНЦЕПТУ «САМОТНІСТЬ» У статті визначається лінгвістичний вимір концепту через його семантичне наповнення в художніх текстах, зокрема розглядається концепт «самотність» як об’ємне утворення, яке в різних граматичних формах містить...»

«Актуальні рекомендації БАСФ щодо ячменю озимого Агрофакс БАСФ №22 від 15 квітня_2013р. Шановні пані та панове! Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються тільки на Чернігівську область. Все частіше і частіше стовпчик термометра вдень піднімається вище позначки +10оС, а середньодобова температура не опускається нижче +5оС. За такого температурного режиму навесні створюються оптимальні умови для відновлення вегетації ячменю озимого. Ячмінь озимий. Посіви...»

«Ярмолинецька ЦБС 20-річчю Незалежності України присвячується літературна творчість земляків Ярмолинці, 2011 Зібрались додому лелеки. 3 84.4 УКР-4 ХМЕ З-59 Зібрались додому лелеки.: 20-річчю Незалежності присвячується: літературна творчість земляків / Ярмолинецька ЦБС; упоряд. М. А. Гриб. – Ярмолинці, 2011. 45 с. Видання містить прозу та поезію наших земляків. Підготовлене за результатами районного конкурсу серед бібліотек Ярмолинецької ЦБС на кращий літературний твір «Про тебе мій краю, моя...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»