WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.52.001.73:633.85 АПРОБАЦІЯ АГРОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОНЯШНИКА МЕТОДОМ IN PLANTA C. В. Богульська Уманський національний університет садівництва Досліджено ...»

the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5

times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration

of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the

point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times.

Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of

a livestock complex is high on indicators of concentrations of harmful gases – ammonia and hydrogen sulfide. It is dangerous for the health of people living in the area and for the environment in general (acidification, eutrophication and disturbance of the natural balance of ecosystems).

Keywords: environmental assessment, atmospheric air, livestock complex, ammonia, hydrogen sulfide.

УДК 631.52.001.73:633.85

АПРОБАЦІЯ АГРОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОНЯШНИКА

МЕТОДОМ IN PLANTA

C. В. Богульська Уманський національний університет садівництва Досліджено ефективність трансформації форм соняшника методом in planta.

Використовували штам Agrobacterium tuimfaciens LBA4404, плазміду, яка містить bar-ген, що визначає стійкість до гербіциду із діючою речовиною фосфінотріцин Баста. Відбір фосфінотріцин-резистентних форм Т0 проведено по сходах соняшника, у фазі розвитку 4 – 6 пар справжніх листків, шляхом обприскування гербіцидом.

Ключові слова: ріпак ярий, агробактерії, трансформація, метод in planta, фосфінотріцин.

Соняшник основна олійна культура України. Насіння його районованих сортів і гібридів містить 50 52% олії, а селекційних – 60%. Порівняно з іншими олійними культурами соняшник забезпечує найбільший вихід олії з одиниці площі (750 кг/га в середньому по Україні).

Проте висока забур’яненість посівів та засміченість ґрунтів насінням і зачатками бур’янів створюють гостру конкуренцію рослинам соняшника, призводять до значних втрат поживних речовин і вологи, затінення й пригнічення їх, і врешті-решт – до зниження врожайності гібридів та сортів соняшника [2].

Використання гербіцидів суцільної дії є високоефективним методом боротьби із дводольними, однодольними, одно- та багаторічними бур’янами [3].

Для створення рослин стійких до гербіцидів усе більше уваги приділяють методам трансформації, що дозволяють запобігти довготривалим маніпуляціям з рослинами реципієнтами. Сьогодні можливо отримати трансгенні рослини без будьяких процедур in vitro. За використання природної системи трансформації рослин Ті-плазмідами (від англ. tumor inducing) ґрунтових агробактерій (Agrobacterium tumefaciens), завдяки яким можна вводити чужорідні гени та порівняно великі генні конструкції в геном дводольних та деяких однодольних рослин [1]. Для цього використовують метод, який називається in planta і запропонований Bechtold зі співавт. у 1993 році [5].

Метою дослідження була апробація агробактеріальної трансформації соняшника методом in planta.

Методи дослідження. Дослідження проводилися на кафедрі генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва протягом 2011 – 2013 років у два етапи: лабораторний та польовий.

Об’єктом досліджень слугували стерильні батьківські форми гібридів соняшника Український F1, Український скоростиглий, Українське сонечко, які внесені до Державного Реєстру України. Для агробактеріальної трансформації рослин з двостатевими квітами використали стерильні форми, це дало можливість синхронізувати процес запліднення і вбудування Т-ДНК в геном рослин шляхом ізоляції цих форм і наступного запилення.

Для трансформації використовували ґрунтові бактерії (Agrobacterium tumefaciens) штам LBA4404, що несе бінарну векторну конструкцію з неонкогенною ділянкою Т-ДНК, яка має цільовий ген bar – стійкості до гербіциду Баста та селективні гени стійкості до антибіотиків.

У лабораторії нарощували агробактерії на живильному середовищі LB (ЛуріяБертані), додавали антибіотики 50 мг/л канаміцину, 50 мг/л рифампіцину, 25мг/л гентоміцину. Культивування бактерій проводили на шейкері (150 – 200 об/хв) в темноті при температурі 28 °С потягом доби. Після нарощування бактерій додавали сахарозу та поверхнево-активну речовину Silwet L-77 [4].

У польових умовах (in planta) кошики ізолювали бязевими ізоляторами до розкриття квітів. Коли розкрилися 3 – 4 рядки квіток соняшник штучно запилювали, чистою тканиною знімали пилок з фертильних рослин і переносили на стерильні.

Стерильні рослини, які знаходилися близько до фертильних для потрапляння на них пилку, притискали кошиками один до одного. Через 1,5 години (час проростання пилкової трубки соняшника) шляхом занурення кошиків у суспензію з агробактеріями проводили інокуляцію протягом 1хв. Кошики залишали на 24 години в умовах підвищеної вологості і після цього накривали бязевими ізоляторами для достигання насіння.

Результати дослідження. Агробактеріальною суспензією було оброблено: 25 рослин стерильної форми гібриду Український F1, 20 рослин стерильної форми гібриду Українське сонечко та 23 рослини стерильної форми гібриду Український скоростиглий. Отримане насіння висівали на дослідних ділянках згідно з строками посіву даної культури. У фазі 4 – 6 справжніх листків соняшник обприскували гербіцидом Баста 7мл/л (таб.1).

1.Частота трансформації Т0 соняшника отриманих методом in planta, 2012 р.

Загальне Кількість білих Кількість Частота число сходів рослин зелених рослин трансформації Гібриди соняшника шт. шт. шт. % Український F1 956 947 9 0,4*±0,02** Українське сонечко 523 518 5 1,1*±0,14** Український скоростиглий 754 750 4 0,6*±0,3** Примітка * достовірно за використання коефіцієнта Стьюдента (р = 0,05), ** ± стандартна похибка.

Кількість рослин до обробітку гербіцидом становила: стерильна форма батьківська гібриду Український F1 956 рослин, стерильна батьківська форма гібриду Українське сонечко – 523 рослини та стерильна батьківська форма гібриду Український скоростиглий – 754 рослини.

Після обприскування гербіцидом на четвертий день більшість рослин стали «білими» і загинули. В результаті загинуло: 947 рослин стерильної батьківської форми гібриду Український F1, 518 рослин стерильної батьківської форми гібриду Українське сонечко та 750 рослин стерильної батьківської форми гібриду Український скоростиглий не стійкі до дії гербіциду. Рослини соняшника Т0, які вижили після дії гербіциду мали зелене забарвлення та подовжували формувати вегетативні органи згідно з фазами онтогенезу. Усього вижили: Український F1 дев’ять рослин, Українське сонечко – п’ять рослин та Український скоростиглий – чотири рослини. Частота трансформації склала: стерильна форма гібриду Український F1 – 0,4%, стерильна форма гібриду Українське сонечко – 1,1%, стерильна форма гібриду Українське скоростиглий – 0,6% відповідно.

Для встановлення факту успадкування гена bar (що визначає стійкість до гербіциду із діючою речовиною фосфінотріцин) в наступному поколінні, стерильні стійкі форми запилювали не стійким до дії гербіциду закріплювачем стерильності (таб.2).

2. Успадкування фосфінотріцин-резистентності Т1 соняшника, 2013 р.

Всього рослин Гібриди соняшника Но* 2 до обробітку загинуло резистентних шт. шт. шт.

% % % Український F1 141 100 62 44,0 79 56,0 1:1 2,0496 Українське сонечко 122 100 54 44,3 68 55,7 1:1 1,6066 Український 138 100 74 53,6 64 46,4 1:1 0,7246 скоростиглий П р и м і т к а. 1. Но* – теоретичено очікуване співвідношення між нестійкими та толерантними рослинами. 2. Максимально допустиме значення 205 = 3,84 ; 201 = 6,63.

Отримано сходи соняшника до обробітку гербіцидом у такій кількості:

Український F1 141 шт., Українське сонечко – 122 шт., Український скоростиглий – 138 шт., які взяті за 100%. Відбір рослин соняшника за фенотипом проведено шляхом обприскування гербіцидом. В наслідок дії гербіциду загинуло: 62 шт, що становить 44,3% рослин стерильної батьківської форми гібрида Український F1, 54 шт, що становить 44,0% рослини стерильної батьківської форми гібрида Українське сонечко та 74 шт, що становить 53,6% рослини стерильної батьківської форми гібрида Український скоростиглий. Отримано резистентних рослин: Український F1

– 79 шт, що становить 55,7%, Українське сонечко –68шт, що становить 56,0% та Український скоростиглий – 64 шт, що становить 46,4% відповідно. Таким чином, отримали резистентні до гербіциду стерильні форми Т1 соняшника.

У особин виявили відносно рівне співвідношення між кількістю нестійких і стійких до гербіциду нащадків. Це свідчить про експресію вбудованого гену bar та гетерозиготність вихідних трансгенних матеріалів за домінантним трансгеном.

Відповідно із генетичними закономірностями у стерильних форм Т1 між рослинами що загинули і стійкими, співвідношення становить 1:1.

Рослини соняшника з перенесеними генами стійкості фенотипово не відрізнялися від звичайних рослин (не трансгенних). Можна припустити, що введена в геном рослин конструкція bar не впливає на експресію функціональних та структурних генів рослин.

Висновки. В результаті апробації агробактаріальної трансформації соняшника методом in planta отримано: дев’ять стійких до гербіциду рослини стерильної батьківської форми гібриду Український F1, п’ять рослин стерильної батьківської форми гібриду Українське сонечко та чотири рослини стерильної батьківської форми гібрида Український скоростиглий.

Частота трансформації склала:Український F1 – 0,4%, стерильна форма гібриду Українське сонечко – 1,1%, стерильна форма гібриду Українське скоростиглий – 0,6% відповідно.

Після запилення отриманих форм, у поколінні соняшника Т1 відбулося розчеплення 1:1 між не стійкими і стійкими рослинами, що вказує на експресію вбудованого гену стійкості та гетерозиготність вихідних матеріалів за домінантним трансгеном.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Викторэк-Смагур А. Сравнение двух методов трансформации Arabidopsis thaliana: погружение цветочных почек и вакуумная инфильтрация / А. ВикторэкСмагур, К. Хнатушко-Конка, А. К. Кононович // Физиология растений. 2009.

Т. 56. № 4. С. 619 – 628.

2. Бур’яни в землеробстві України: прикладна гербологія / [І.Д. Примак, Ю.П.

Манько, С.П. Танчик та ін.]. — Біла Церква, 2005. — 664 с.

3. 3.Клайв Джеймс. Світовий стан комерціалізованих біотехнологічних генетично модифікованих культур: 2000 – 2010 рік: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.isaaa.org // Міжнародна служба з впровадження агробіотехнологічних розробок (ISAAA).

4. 4.Чумаков М. И. Агробактериальная трансформация неповрежденных растений / М. И. Чумаков, И. В. Курбанова, Г. К. Соловова // Физиология растений. 2002.

Т. 49. №6. С. 898 – 903.

5. Bechtold D. In Planta Agrobacterium Mediated Gene Transfer by Infiltration of Adult Arabidopsis thaliana Plants / D. Bechtold, J. Ellis, G. Pelletier // R. Acad. Sci., Life Sci. 1993. V. 316. P. 1194 – 1199.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Одержано 18.03.2014 Аннотация C. В. Богульская Апробация агробактериальной трансформации подсолнуха методом in planta Исследовали эффективность агробактериальной трансформации растений подсолнечника методом in planta, с пременением штамма Agrobacterium tumefaciens LBA4404, содержащим бинарный вектор, а также bar-ген, который определяет устойчивость к фосфинотрицину, активного действующего вещества гербицида Баста.

В качестве реципиента использовали стерильные отцовские формы гибридов подсонечника, внесенных в государственный реестр сортов и гибридов Украины. Для агробактериальной трансформации растений с двуполыми цветками использовали стерильные формы, это дало возможность синхронизировать процесс оплодотворения и интеграции Т-ДНК в геном растений, путем изоляции этих форм и последующего опыления.

Проведен анализ устойчивости к гербициду получених форм Т0 подсолнуха, после обработки агробактериальной суспензией и опыления стерильных растений. Отбор фосфинотрицин-резистентных форм Т0 проведен по всходах подсолнечника, в фазе развития 4 – 6 пар настояних листков, путем обпрыскивания растений гербицидом. С целью изучения наследования генетически модифицированого признака, а именно устойчивости растений подсолнечника к гербициду, проведено опыление полученых форм.

Для чего стерильне формы подсолнечника опыляли пыльцой фертильних растений тех же гибридов и по всхода проводили обработку гербицидом. Установлено, что трансген передается путем гибридизации и наследуется как доминантный.

Полученые данные свидетельствуют о экспрессии гена bar и гетерозиготности исходных трансгенных материалов за доминантным трансгеном. Согласно генетическим закономерностям между растениями что погибли и устойчивыми, соотношение у Т1 составило 3:1. Из этого следует, что единственный соответствующий ген локализован в одной хромосоме.

Существенным преимуществом данного метода является отсутствие этапа регенерации in vitrо. А также его легкость в использовании и не большие финансовые затраты.

Ключевые слова: яровой рапс, агробактерии, трансформация, метод in planta, фосфинотрицин.

Annotation S.V. Bohulska Approbation of agrobacterial transformation of sunflower by in planta method High weediness of crops and weed infestation of soil create intense competition to sunflower plants, lead to significant losses of nutrients and moisture, their shading and suppression, and finally to reduction of yields of sunflower hybrids and varieties. Usage of non-selective herbicides is highly efficient method of combating dicotyledonous, monocotyledonous, annual and perennial weeds.

The aim of the research was the approbation of agrobacterial transformation of sunflower by in planta method. As the recipient sterile parent forms of sunflower hybrid Ukrainskyi F1, Ukrainskyi skorostyglyi, Ukrainske sonechko, registered in the State Register of Ukraine, were taken. We took sterile forms because it gives the possibility to control the process of pollination and fertilization by isolating these forms and further pollination. That’s why for agrobacterial transformation of plants with bisexual flowers sterile forms were used, which makes it possible to synchronize the process of fertilization and incorporation of T-DNA into the genome of plants.

By individuals a relatively equal ratio of quantity of herbicide resistant and nonresistant offsprings were revealed. This shows the expression gene bar and heterozygosity of initial transgenic materials with dominant transgene. According to the genetic patterns by sterile forms T1 between plants that died and stable ratio is 1:1.

Keywords: sunflower, agrobacteria, transformation, in planta method, phosphinothricin.

УДК 634.11.:663.2593:663.1:653

ШКІДЛИВИЙ ЕНТОМОАКАРИКОМПЛЕКС ПРОМИСЛОВИХ

НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ В ЛІСОСТЕПУ

І.С. Кравець, Д.М. Адаменко, кандидати сільськогосподарських наук Уманський національний університет садівництва Викладено матеріали досліджень складу шкідливого ентомоакарикомплексу промислових насаджень яблуні в Лісостепу.

Ключові слова: ентомоакарикомплекс, промислові насадження яблуні, ряди і види шкідливих організмів.

В Україні садівництво здавна є традиційною галуззю сільського господарства.

Впродовж 1991 – 2007 рр. площа плодово-ягідних насаджень скоротилася на 73,3%,Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«УДК [616.311.2. – 002.2 – 053.5 – 085.242] ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ЛІСОБАКТ» ТА «ЛАЦИДОФІЛ®WM» МОЖЕ ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ І-ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ДІТЕЙ ВІКОМ 12-15 РОКІВ П. М. Скрипников, Т.В. Поліщук, О.А. Шликова, В.І. Шинкевич ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Резюме Исследование микрофлоры зубного налета/бляшки для уточнения этиологических и патогенетических особенностей хронического катарального гингивита...»

«УДК 316.334.22:331.101.3 О. В. Пастухова ФАКТОР ДОВІРИ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ Резюме Статья посвящена феномену доверия как одному из элементов социального капитала, который формирует общие ценности работников и является важным фактором в формировании мотивации персонала. Доверие является фундаментом для эффективной деятельности компаний (установление обратной связи с руководством, построение корпоративной культуры и др.). Summary The article deals with the phenomenon of trust in...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2-2.09+7.094 О. А. Лапко ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МІСЬКОГО ТЕКСТУ В КОМЕДІЇ М. СТАРИЦЬКОГО “ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ” ТА ЇЇ ЕКРАНІЗАЦІЇ Дослідження урбаністичного дискурсу художньої літератури завдяки сучасним науковим розвідкам (зокрема працям В. Фоменко [1], О. Харлан [2], А. Марченко [3] та ін.) набуває усе більшої значущості у вітчизняному літературознавстві. Однак недостатня увага до проблеми художньої репрезентації феномену міста...»

«126 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Лепкий // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника). – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 94-97.; Володимир Гнатюк (1871 – 1991): Бібліогра-фічний покажчик. – Упоряд. Мирослав Мороз, Микола Мушинка. – Львів: НТШ, 1992. – 151 с.; Баб’як П. Листи Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка // Тернопіль. – 1991. – № 3. –...»

«УДК 615.8:616-005.4.082.8 Жарська Н.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ Львівський державний університет фізичної культури В статті розглядається методика лікувальної фізичної культури для осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період, яка спрямована на покращення діяльності серцево-судинної системи. Ключові слова: ішемічна хвороба серця,...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 811.161 О.С.ПЕРЕЛОМОВА (доктор філологічних наук, професор кафедри філософії) Сумський державний університет, Суми, Україна E-mail: olena_perelomova@mail.ru ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИМІРУ КОНЦЕПТУ «САМОТНІСТЬ» У статті визначається лінгвістичний вимір концепту через його семантичне наповнення в художніх текстах, зокрема розглядається концепт «самотність» як об’ємне утворення, яке в різних граматичних формах містить...»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«УДК 316.32+32 ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ СКІФІВ-АРІЇВ:ПОГЛЯД З МИНУЛОГО Валерій Бебик (м. Київ) Анотації В статті доводиться, що, враховуючи еллінізацію дорійцями у ІІ-І тис. до н.е. території Стародавньої Греції, насправді, провідні філософи античного світу Аристокл (Платон) і Аристотель були скіфами-арями, що вийшли з території Стародавньої України. In the article the author leads to assertion that, taking into account ellinization by dorians in II-I thousand B.C. the territories of Ancient Greece,...»

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 31. C. 248–257 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 31. P. 248–257 УДК 008: 130.2: 316.722: 334.716 ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ Ірина Єлейко, Христина Данилюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 19, м. Львів, Україна, 79000, тел.(032)23-94-781, e-mail: yeleychuk@yahoo.com Проаналізовано вплив...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«УДК 1(091)+140”312”+81’22 ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ У ПРОСТОРІ ІНТЕРТЕКСТУ Стояцька Г.М. (м. Дніпропетровськ) Анотації Аналізуються тенденції проникнення мовної проблематики у традиційні сфери філософського аналізу (онтологія, гносеологія) та поєднання філософських і мистецьких проблем в контексті перетворення мовної і літературної критики в нові філософські напрямки. The author analyses the tendencies of penetration of linguistic problematic in the traditional spheres of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»