WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Перспективи подальших досліджень полягають в пошуках пластичних ранньостиглих сортів та розробках елементів сучасної інтенсивної технології вирощування сої. Література 1. ...»

Вісник № 2 (42), т. 1

ЖНАЕУ 2014

Перспективи подальших досліджень полягають в пошуках пластичних

ранньостиглих сортів та розробках елементів сучасної інтенсивної технології

вирощування сої.

Література

1. Бараев А. И. Теоретические основы почвозащитного земледелия /

А. И. Бараев // Проблемы землемледелия: науч. тр. ВАСХНИЛ. – М., 1978. –

С. 22–35.

2. Величко В. А. До оцінки земельних ресурсів Українського Полісся / В. А. Величко // Землеробство України в XXI ст.: матеріали Всеукр. наук.-практ.

конф. (24 травня, 2000 р.). – К., 2000. – С. 89–90.

3. Гудинова Ф. Н. Влияние метеорологических условий на развитие льнадолгунца / Ф. Н. Гудинова // Тр. Олеского с.-х. института. – 1969. – Т. 67. – С. 119–125.

4. Каюмов М. К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур / М. К. Каюмов // Вестн. с.-х. науки. – 1973. – № 7. – С. 132.

5. Каюмов М. К. Научные основы программирования урожайности / М. К. Каюмов // Земледелие. – 1975.– № 9. – С. 77–78.

6. Полупан М. І. Преорітетність грунтово-екологічного районування земельних ресурсів / М. І. Полупан, В. Б. Соловей // Вісн. аграр. наук. – 1997. – № 4 – С. 24 – 30.

7. Полупан М. И. Класификация почв / М. И. Полупан // Почвы Украины и повышение плодородия. – К. : Урожай, 1988. – С. 116–127.

8. Полупан М. І. Нові підходи до класифікації ґрунті Полісся / М. І. Полупан // Вісн. аграр. наук. – 1998. – № 5. – С. 23–29.

О. В. Іваненко1 УДК 633.34:631.95 Інститут агроекології і природокористування НААН України О. В. Тогачинська к. с.-г. н.

О. В. Ничик к. т. н.

Національний університет харчових технологій Т. М. Тимощук к. с.-г. н.

Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ СОЇ НА ВМІСТ РУХОМИХ ФОРМ ФТОРУ

У СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ

Наведено результати досліджень щодо впливу технологій вирощування сої на вміст лугорозчинної, кислоторозчинної та водорозчинної форм фтору у сірому опідзоленому ґрунті. Представлені різні дози внесення мінеральних добрив при вирощуванні сої, які © О. В. Іваненко, О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, Т. М. Тимощук Вісник

–  –  –

впливають на накопичення рухомих форм фтору в акумулятивних шарах і міграція їх за профілем грунту. Визначено коефіцієнти концентрації і проведено екологічне оцінювання сірого опідзоленого грунту за показниками акумуляції і міграції форм фтору в грунті.

Ключові слова: водорозчинна, кислоторозчинна, лугорозчинна форми фтору, агротехнології, соя, коефіцієнти концентрації, сірий опідзолений грунт.

Постановка проблеми Контроль за станом забруднення грунтів фтором здійснюється за вмістом як валових так і рухомих форм. Але певна частина фтору у грунтах знаходиться у формі малорозчинних сполук. Найбільшою мірою беруть участь у процесах, які відбуваються в системі «грунт-добриво-рослина» рухомі форми, зокрема водорозчинні, лугорозчинні і кислоторозчинні форми фтору. Тому постійне використання мінеральних добрив призводить до збільшення кількості рухомих форм фтору у грунтах, який може легко вилуговуватись із грунтів, створюючи при цьому загрозу для поверхневих вод [3, 4, 7].

Науково доведено, що фтор через грунт потрапляє в воду і рослини.

Поглинання фтору рослинами залежить від фізико-хімічних властивостей грунту, концентрації фторидів, гранулометричного складу, типу грунту. Розчинні форми фтору поглинаються пасивно і легко потрапляють в вегетативні і генеративні органи рослин, погіршуючи при цьому якість сільськогосподарської продукції [4, 7].

Аналіз останніх досліджень Більшість грунтів України використовуються в сільськогосподарському виробництві, в результаті чого застосування мінеральних добрив і засобів захисту вливають на акумуляцію і міграцію токсичних речовин у грунті, зокрема рухомих форм фтору. За результатами наукових досліджень встановлено, що з мінеральними добривами, особливо з фосфорними у грунт може надходити від 1 до 20 кг/га фтору, в результаті чого змінюються фізико-хімічні властивості грунту і підвищуються процеси активізації, міграції і транслокації його в екосистемі.

Поведінка фтору в грунтах вивчалась багатьма дослідниками. Його вміст у грунтах є різним, це насамперед залежить від родючості грунту, величини рН середовища і концентрації кальцію і фосфору в грунті. Найбільша адсорбція фтору мінеральними компонентами грунтів відмічається в інтервалах рН грунтового середовища від 6 до 7 [1, 2, 6–8].

Питаннями вивчення впливу різних систем удобрення на процеси акумуляції і міграції форм фтору у ґрунтовій екосистемі займалися Халітов А. Х., Сдобнікова О. В., Мінєєв В. Г., Ліщук А. М., Макаренко Н. А. та ін. Однак, інформація щодо цих питань носить фрагментарний характер, потребує уточнення, аналізу і узагальнення.

Вісник № 2 (42), т. 1ЖНАЕУ 2014

Мета, завдання та методика досліджень Метою досліджень було вивчених впливу систем удобрення сої на процеси акумуляції і міграції водорозчинних, лугорозчинних і кислоторозчинних форм фтору у сірому опідзоленому грунті та проведення екологічного оцінювання грунту. Сівозмінна дослідного поля була короткоротаційна: на полі № 1 висівали пшеницю яру, на другому полі – ріпак ярий і на третьому – сою.

Агротехніка вирощування сої сорту Київська 98 загальноприйнята для цієї зони.

Дослідження проводили за такими варіантами: контроль – без добрив, N40P60K60, N20P80K30, N10P10K10.

Об’єктом дослідження було вивчення акумуляційних і міграційних процесів рухомих форм фтору у сірому опідзоленому грунті при різних системах удобрення сої.

Предметом досліджень є грунт сірий опідзолений супіщаний слабоглеюватий на перемитій карбонатній супіщаній морені з такою характеристикою 0–20 см орного шар ґрунту, основних агрохімічних показників:

рН – 5,4–6,1 у.о., вміст загального гумусу – 1,2–1,5 (за Тюріним), рухомого фосфору – 150–200 мг/кг (за Кірсановим), обмінного калію 170–220 мг/кг (за Кірсановим). Зразки грунту було відібрано одночасно з рослинними зразками, пошарово через 20 см до глибини 100 см.

У лабораторних умовах вміст рухомих форм фтору у грунті проводили у відділі агроекологічного моніторингу Інституту агроекології і природокористування методом хроматографії у тонкому шарі сорбенту з попередньою екстракцією зразків 1,0N НСL [10].

Статистичну обробку отриманих експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу за допомогою прикладних комп’ютерних програм [9].

Результати дослідження та їх обговорення Застосування норм добрив призвело до підвищення водорозчинного і лугорозчинного форм фтору в акумулятивних шарах грунту, що відповідно становили в межах 1,45–6,45 мг/кг і 1,4–4,25 мг/кг. За результатами дослідження було також відмічено, що вміст водорозчинної форми фтору в орному шарі переважав над вмістом лугорозчинної форми фтору і складав на контрольному варіанті відповідно 6,45–4,2 мг/кг (рис. 1, 2).

Найменші концентрації фтору відмічено у кислоторозчинній формі, вміст його коливався в межах на всіх варіантах удобрення 1,3–2,5 мг/кг (рис. 3).

Сірий лісовий грунт характеризувався значним зниженням водорозчинної і лугорозчинної форм фтору вниз за профілем грунту на всіх варіантах удобрення, де концентрація ВФФ у шарі 80–100 см становила 1,7 мг/кг, у шарі 0–20 см його вміст становив 6,4 мг/кг, а вміст ЛФФ у шарі 40–60 см – 3,10 мг/кг, у шарі 0–20 см – 4,2 мг/кг (рис. 1, 2). Це пояснювалося поступовим вилуговуванням

–  –  –

0,5 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 Рис. 3. Вміст кислоторозчинної форми фтору у ґрунті при вирощуванні сої, середнє за 2003–2006 рр. (НІР 0,5, мг/кг – 0,28 мг/кг) Екологічне оцінювання проводили за коефіцієнтом концентрації катіонів у генетичних горизонтах грунту, який характеризує рівень накопичення рухомих форм фтору у грунті відносно контролю:

K C = ki / K i, де: ki – вміст і-того хімічного елемента у n – компоненті, K i – вміст і-того хімічного елемента в еталоні (контролі).

Величина коефіцієнта концентрації свідчить про активність процесів вилуговування (Кс1) або накопичення (Кс1) катіонів у генетичних горизонтах грунту. За величиною концентрації існує градація, наведена у таблиці 1.

Таблиця 1. Нормативи оцінювання екологічного стану грунту за показниками вертикальної міграції шкідливих речовин [5]

–  –  –

Висновки та перспективи подальших досліджень Таким чином доведено, що на акумуляцію і міграцію водорозчинної, лугорозчинної і кислоторозчинної форм фтору вливають певні дози мінеральних добрив. Так, на варіантах: N40P60K60, N20P80K30 відмічено підвищений вміст рухомих форм фтору в акумулятивних шарах грунту (0–20, 20–40 см). Суттєвий міграційний процес водорозчинного і лугорозчинного форм фтору спостерігався вниз за профілем сірого лісового грунту з глибини 40–60 см, у результаті чого відбувалося поступове вилуговування фтору і тим самим сприяло забрудненню поверхневих вод.

При внесенні мінеральних добрив у нормі N40P 60K60, N20P80K30, N10P10K10 концентрація кислоторозчинної форми фтору підвищувалася не суттєво і розподіл його за профілем спостерігався рівномірним. Оскільки процес підзолоутворення в сірому лісовому грунті протікав повільніше, тому кислоторозчинна форма фтору сорбувалася повільно і при цьому органічні кислоти (фульвокислоти) були здатні зв’язувати КФФ.

Встановлено, що мінеральна система удобрення сої може бути причиною нагромадження рухомих форм фтору у верхніх горизонтах ґрунту, а також призводити до їх міграції вниз за ґрунтовим профілем і створювати потенційну загрозу забруднення ґрунтових вод, оскільки коефіцієнти концентрації ВФФ і ЛФФ у шарі 80–100 см становили в межах 1,0–1,15 у.о.

Подальші дослідження слід зосередити на вивченні транслокації переходу рухомих форм фтору з ґрунту в вегетативні та генеративні органи сільськогосподарських культур.

Література

1. Жовинский Э. Я. Геохимия фтора / Э. Я. Жовинский, И. В. Кураева. – К., 1967. – 160 с.

2. Крупкин П. И. Пути рационального использования почв, загрязненных фтором / П. И. Крупкин //Агрохимия. – 2005. – № 3. – С. 79–87.

3. Ліщук А. М. Екотоксикологічна оцінка ґрунтів України за вмістом фтору при застосуванні мінеральних добрив / А. М. Ліщук // Наук. вісн. НАУ. – 2003. – Вип. 64. – C. 233–237.

4. Ліщук А. М. Екотоксикологічна оцінка небезпечності фтору залежно від ґрунтово-кліматичних умов та застосування добрив: автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд.. с.-г. наук: спец. 06.00.16 – екологія / А. М. Ліщук. – К., 2004. – 16 с.

5. Методичні рекомендації „Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур” / за ред. Н. А. Макаренко, В. В. Макаренка. – К., 2008. – 84 с.

6. Перельман А. И. Геохимия ландшафта / А. И. Перельман. – М., 1975. – 341 с.

7. Танделов Ю. П. Фтор в системе почва – растение / Ю. П. Танделов; под ред. В. Г. Минеева. – 2-е изд., перераб и доп. – Красноярск, 2012. – 146 с.

Вісник № 2 (42), т. 1 ЖНАЕУ 2014

8. Чупрова В. В. Экологическое почвоведение / В. В. Чупрова. – Красноярск :

КрасГАУ, 2007. – 172 с.

9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

10. Методичні вказівки щодо визначення Hg, Zn, Ni, Co, Cd, Cu в грунті, рослинах, воді методом тонкошарової хроматографії / В. М. Кавецький, Н. А. Макаренко, А. М. Ліщук [та ін.] // Методические указания по определению пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. – К., 2001. – № 29. – С. 18–23.Похожие работы:

«УДК 635.657:633.34 СОРТОВА РЕАКЦІЯ НУТУ НА ОБРОБКУ СУЧАСНИМИ ПРОТРУЙНИКАМИ О. Бушулян, к. с.-г. н., М. Бушулян, к. с.-г. н. Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Постановка проблеми. Нут на сьогодні – зернобобова культура, яка найстрімкіше розвивається в нашій країні. За останні декілька років посівні площі під нею зросли з 2-3 до 100 тис. га і мають тенденцію до подальшого збільшення. Однією з умов отримання високого врожаю будь-якої...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2-2.09+7.094 О. А. Лапко ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МІСЬКОГО ТЕКСТУ В КОМЕДІЇ М. СТАРИЦЬКОГО “ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ” ТА ЇЇ ЕКРАНІЗАЦІЇ Дослідження урбаністичного дискурсу художньої літератури завдяки сучасним науковим розвідкам (зокрема працям В. Фоменко [1], О. Харлан [2], А. Марченко [3] та ін.) набуває усе більшої значущості у вітчизняному літературознавстві. Однак недостатня увага до проблеми художньої репрезентації феномену міста...»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 31. C. 248–257 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 31. P. 248–257 УДК 008: 130.2: 316.722: 334.716 ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ Ірина Єлейко, Христина Данилюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 19, м. Львів, Україна, 79000, тел.(032)23-94-781, e-mail: yeleychuk@yahoo.com Проаналізовано вплив...»

«УДК 631.58:581.144.2:633.16 МЕТОД ВИРОЩУВАННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО О.О. Вінюков, О.М. Коробова, Державна установа «Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН» І.О. Кулик, Державна установа «Інститут сільського господарства степової зони НААН» Розроблено метод отримання непошкодженої кореневої системи зернових культур. Встановлено вплив регуляторів росту на...»

«УДК 811.161.2’373.45:050:004 Роман Вишнівський Англійські вАрвАризми у мові сучАсних укрАїнських електронних змі На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання. Виокремлено групи англійських варваризмів, які у публіцистичних текстах передаються кирилицею за допомогою транскрипції або транслітерації; мають різні варіанти написання; зберігають латинську графіку; проходять...»

«УДК 316.32+32 ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ СКІФІВ-АРІЇВ:ПОГЛЯД З МИНУЛОГО Валерій Бебик (м. Київ) Анотації В статті доводиться, що, враховуючи еллінізацію дорійцями у ІІ-І тис. до н.е. території Стародавньої Греції, насправді, провідні філософи античного світу Аристокл (Платон) і Аристотель були скіфами-арями, що вийшли з території Стародавньої України. In the article the author leads to assertion that, taking into account ellinization by dorians in II-I thousand B.C. the territories of Ancient Greece,...»

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти УДК 355.231:511.111 ПІСНІ ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ Брик Т.О., канд. пед. наук, Петренко О.Є. (Харків) Використання пісень у викладанні іноземних мов є досить актуальним з декількох причин. По-перше, курсанти одразу приєднуються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвостилістичним матеріалом створюється гарна передумова для всебічного розвитку...»

«УДК 1(091)+140”312”+81’22 ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ У ПРОСТОРІ ІНТЕРТЕКСТУ Стояцька Г.М. (м. Дніпропетровськ) Анотації Аналізуються тенденції проникнення мовної проблематики у традиційні сфери філософського аналізу (онтологія, гносеологія) та поєднання філософських і мистецьких проблем в контексті перетворення мовної і літературної критики в нові філософські напрямки. The author analyses the tendencies of penetration of linguistic problematic in the traditional spheres of...»

«Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного Все починається з дитинства ( Методичні поради бібліотекарям по популяризації книг серії “Життя видатних дітей” ) Полтава – 2009 Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері стверджував, що “всі ми родом з дитинства”. Саме в дитинстві зароджуються наші мрії та гартується воля і розум. Саме в дитинстві визначається щасливий і правильний напрямок долі. “Родом з дитинства”...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»

«ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ УДК 796.011.3 Д.В. КОЗАК, В.Б. КОВАЛЬ, В.В. ШАФРАНСЬКИЙ ЩОДЕННА РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗАПОРУКА МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» Мета: теоретично обґрунтувати шляхи підвищення рівня адаптаційних можливостей організму, здатності захищатися від негативного впливу чи максимально використовувати позитивний вплив зовнішнього...»

«  Головний редактор: Софія Федина ЗМІСТ Редакційний Назар Радь колектив: Тарас Радь Олесь Куйбіда Богдан Сиванич Вступне слово Наші справи Лист-звернення «До українців Лемківщини, Дизайн: Віктор Дудяк Посяння і Холмщини» (березень 1945). 4 Наші люди Відбувся VI з’їзд Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Львівські лемки відвідали з урочистою місією Поляни і Дуклю Вісник СФУЛО. ©. Офіційне видання Розмова з головою Всеукраїнського товариства Світової Федерації Українських Лемківських...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»