WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«СКЛАД І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ НУМІЗМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ Монографія Острог – 2012 УДК 811.162.1’373.613: 159.923 ББК 81 К 78 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

Крайчинська Г. В.

СКЛАД І ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПОЛЬСЬКОЇ НУМІЗМАТИЧНОЇ

ФРАЗЕОЛОГІЇ

Монографія

Острог – 2012

УДК 811.162.1’373.613: 159.923

ББК 81

К 78

Рекомендовано до друку вченою радою

Національного університету Острозька академія

протокол № 4 від 24 листопада 2011 року

Рецензенти:

Лазарович Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора Інституту філології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;

Совтис Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри індоєвропейських мов Національного університету Острозька академія.

Крайчинська Г. В.

К 78 Склад і функціонування польської нумізматичної фра­ зеології : [монографія] / Г. В. Крайчинська. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 164 с.

У монографії проаналізовано польські фразеологізми з компонентами­назвами грошових одиниць, простежено особливості їх функціонування, виявлено національну специфіку цього шару лексики, а також досліджено природу компонента­назви грошової одиниці.

Вперше у слов’янському мовознавстві на основі аналізу використання польських і фрагментарно українських фразеологізмів із заданим компонентом показано роль назв грошових одиниць у формуванні загального фразеологічного значення, осмислено тематичні групи НФО й частково розглянуто відтворення польських НФО засобами української мови, що дало змогу продемонструвати слов’янське тло досліджуваних одиниць.

Для славістів, полоністів, студентів­філологів вищих навчальних закладів, етнолінгвістів.

© Крайчинська Г. В., 2012 © Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012 Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології 3 ПеРеДМОВа Монографію написано в руслі когнітивної лінгвістики – перспективного напряму дослідження мовних фактів. Актуальність теми полягає у з’ясуванні особливостей польських фразеологізмів з компонентами­назвами грошових одиниць, які, складаючи значний пласт в ідіоматичному багатстві мови, ще не були предметом спеціального вивчення ні в польському, ні в українському мовознавстві (на матеріалі словацької мови цю проблему досліджено З. Унук [120]). Важливим є з’ясування продуктивності й фразеотворчої ролі окремих грошових компонентів у формуванні загального фразеологічного значення, вивчення питання про те, наскільки вони, перебуваючи у складі ФО, зберігають свої генетичні словесні властивості й зв’язок зі своїм етимоном – лексичним прототипом. Ця проблема, як відомо, в загальній теорії фразеології ще не знайшла однозначного вирішення.

Введений як робочий термін нумізматична фразеологічна одиниця (НФО) (термін “нумізматика” ширший, але в роботі його обмежено лише назвами грошових одиниць, назви медалей залишилися поза нашою увагою), співвіднесено з існуючими термінами (соматична, ономастична, нумеративна, анімалістична, флористична, біблійна фразеологічна одиниця та ін.).

Польська нумізматична фразеологія становить давній пласт, який відбиває соціально­економічний стан людини. Вона вживаться на позначення господарської діяльності й товарно­грошових відносин, вказує на значення грошей у житті людини та способи їх заробляння, дає характеристику людини й особливостей її характеру.

Дослідження складу й функціонування польських нумізматичних фразеологізмів показало, що в їх творенні беруть участь сімнадцять назв. Для зручності опису розглядатимемо їх в окремих підрозділах: НФО із загальною, родовою, назвою pienidze та з назвою металевих грошових засобів moneta; НФО з конкретною, Крайчинська Г. В. Монографія видовою, назвою grosz; НФО з історичними назвами babka, denar, drachma, dukat, grajcar, hayrz, kwartnik, obol, szstak, szelg, talar, trojak. Багатство фактологічного матеріалу дозволяє здійснювати опис нумізматичних фразеологізмів із компонентами pienidze, grosz на основі їх приналежності до певної тематичної групи.

Надзвичайно плідним виявилися також дослідження НФО у формуванні етнокультурної семантики, яка визначає національну специфіку мовної картини світу. Для успішного розв’язання цього питання вважаємо за доцільне принагідно/фрагментно залучити до аналізу український фразеологічний матеріал, що дасть можливість виразніше продемонструвати національно­культурні особливості польських НФО й виявити синонімічні, абсолютно еквівалентні, відносно еквівалентні та аналогічні НФО у двох мовах.

Аналіз наукової літератури свідчить, що ця тема ще не була об’єктом спеціального дослідження ні в польському, ні українському мовознавстві. Фрагментарне використання українських НФО увиразнює зібраний для аналізу матеріал. Ми поділяємо думку вчених, які варіантними вважають ФО, вжиті з інверсійним порядком компонентів, які мають відмінності морфологічного плану, в яких компоненти, що варіюються, перебувають у синонімічних зв’язках, входять до тематичного ряду назв грошових одиниць. Варіантність ФО розглядаємо в межах синонімії.

Матеріалом монографічного дослідження слугували дані загальних і фразеологічних словників, а також пареміологічні видання польської та української мов: “Sownik frazeologiczny jzyka polskiego” (С. Скорупки), “Sownik frazeologiczny wspczesnej polszczyzny” (за ред. С. Бомби, Я. Ліберека), “May sownik frazeologiczny wspczesnej polszcsyzny” (укл. С. Бомба, Я. Ліберек), “Podrczny sownik frazeologiczny jzyka polskiego” (за ред.

С. Бомби, Г. Дзямської, Я. Ліберека), “Sownik jzyka polskiego” (за ред. В. Дорошевського), “Sownik jzyka polskiego” (за ред.

М. Шимчака), “Inny sownik jzyka polskiego” (за ред. М. Банька), “May sownik jzyka polskiego” (за ред. Е. Соболь), “Sownik wspczesnego jzyka polskiego” (за ред. Б. Дуная), “Sownik mitw i tradycji kultury” (В. Копалінського), “Nowa ksiga przysw i Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології 5 wyrae przysowiowych polskich” (за ред. Ю. Кшижановського), “Фразеологічний словник української мови” (укл. Г. Удовиченко), “Фразеологічний словник української мови” (за ред.

Л.Паламарчука), “Словник української мови” в 11 т. (ред. колегія АН УРСР. І. К. Білодід), “Словник синонімів української мови” (ред. А. Бурячок, Г. Гнатюк, С. Головащук), “Українські приказки, прислів’я і таке інше” (М. Номиса), “Фразеологія перекладів М. Лукаша” (укл. О. Скопненко, Т. Цимбалюк) та ін. Фразеологізми з компонентами­назвами грошових одиниць почерпнуті також з електронного ресурсу видавництва “Wydawnictwо Naukowe PWN” (м. Варшава).

У результаті суцільної вибірки фразеологічного й ілюстративного матеріалу створено картотеку, що налічує близько 2000 польських і понад 1300 українських НФО.

Під час написання монографії застосовано методи компонентного й контекстуального аналізів, статистичний, описовий і зіставний. Метод компонентного аналізу використано з метою класифікаційної характеристики описуваних НФО й встановлення особливостей реалізації значень НФО; метод контекстуального аналізу та описовий – для виявлення специфіки функціонування фразеологізмів із компонентами грошової семантики у польській мові; зіставний – для опису функціональних особливостей польських та українських НФО.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному функціонально­семантичному дослідженні ще не вивченої досі фразеології з компонентом­назвою грошових одиниць у польській мові. Вперше на основі аналізу польських фразеологізмів із заданим компонентом вивчено роль назв грошових одиниць у формуванні загального фразеологічного значення та частково розглянуто відтворення польських НФО засобами української мови, що дає змогу показати ширше слов’янське тло досліджуваної фразеології.

Теоретичне значення дослідження полягає в доповненні теоретичних питань фразеології, в аналізі й теоретичному осмисленні складної у функціонально­семантичному плані мікросистеми польської мови – нумізматичної фразеології. Висновки, зроблені Крайчинська Г. В. Монографія в монографії, доповнять окремі загальні положення фразеології, стилістики, практики й теорії перекладу, а також дадуть можливість виявити особливості функціонування ФО із заданим компонентом у польській мові (принагідно порівнюючи їх з укранськими). Результати дослідження сприятимуть розширенню знань про склад і функціонування нумізматичних ФО у польській мові. Методика дослідження, зібрана картотека нумізматичних ФО можуть бути використані в подальшій науково­дослідницькій роботі в цій галузі мовознавства.

Практичне значення монографії полягає в можливості використання основних положень, матеріалів і результатів дослідження у навчальній роботі (на лекціях і практичних заняттях), читанні спецкурсів, проведенні факультативних курсів із польської фразеології, при укладанні двомовних польсько­українських, українсько­польських фразеологічних і загальних словників, українсько­польських тематичних словників, а також при навчанні польської мови як іноземної в україномовній аудиторії.

Матеріали монографії слугуватимуть перекладачам польської мови при плануванні курсу “Сучасна польська мова (Фразеологія)”, спецкурсу “Міжкультурна комунікація” та ін.

Автор монографії висловлює щиру подяку рецензентам за доброзичливе прочитання тексту та цінні поради й зауваження, які допомогли уточнити теоретичні положення роботи й удосконалити деякі її методичні аспекти. Автор також дякує своєму вчителеві доц. І. М. Теплякову (Львівський національний університет ім.

Івана Франка) за допомогу та підтримку всіх наукових починань.

Крайчинська Г. В. Монографія

–  –  –

Головний редактор Ігор Пасічник технічний редактор Роман Свинарчук Комп’ютерна верстка Наталії Крушинської Художнє оформлення обкладинки Катерини Олексійчук

–  –  –

Видавництво Національного університету “Острозька академія” Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.

Свідоцтво про державну реєстрацію РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.Похожие работы:

«Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2014 р. – Випуск сьомий 2.Пащенко О. М. Семантична стратифікація фітонімічної номенклатури східнослов‘янських мов : порівняльно-історичний аспект: автореф. дис.. канд. філол. наук : 10.02.17 – порівняльносторичне і типологічне мовознавство / О. М. Пащенко. – К., 2006. – 19 с.3.Пуцилева Л. Ф. Культурно детерминированные коннотации русских зоонимов и фитонимов : автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык / Л. Ф. Пуцилева. –...»

«ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Розділ 1. Загальні вимоги до атестації Розділ 2. Етапи та загальний зміст комплексного кваліфікаційного екзамену. 6 Розділ 3. Вимоги до змісту кваліфікаційних робіт (бакалаврських робіт). 35 Розділ 4. Організація діагностики якості підготовки Розділ 5. Методичне забезпечення комплексної атестації СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Упорядники: з української літератури та методики навчання: доктор філологічних наук, професор Бондарева О. Є., доктор філологічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УРСР Науково-методичний кабінет заочної освіти при Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т. Г. Шевченка Ю. О. КАРПЕНКО УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З КУРСУ ІСТОРИЧНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВИДАВНИЦТВО КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1960 Історична граматика української мови вивчає той значний шлях, що його пройшла в своєму розвитку мова українського народу, розкриває процеси і закономірності, які привели до I сформування системи...»

«ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА” СЕРЕБРЯК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 811.161.2’373.7 : 378 УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТНА ФРАЗЕОГРАФІЯ 10.02.01 – українська мова АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Луганськ – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі української мови ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат...»

«СПб. – 2001. – 204 с. 8. Тезисы Пражского лингвистического кружка / Перепечатана из кн. В.А.Звегинцева «История языкознания XIX – XX веков» [Сборник статей. Составление, редакция и предисловие Н.А.Кондрашова] – 1967. – С. 17 – 41. 9. MerriamWebster Dictionary [Електронний ресурс] Режим доступу до словника: http://www. merriam-webster.com/ 10. Oxford Dictionary of Modern Slang [Електронний ресурс] Режим доступу до словника: http://oxforddictionaries.com/page/worldofwords Славова Л.Л., к. філол....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМ. О. О. ПОТЕБНІ МОКЛЯК ОКСАНА ІВАНІВНА УДК 81’276.3’42(043.3) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКИХ АФЕКТОНІМІВ Спеціальність 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка...»

«Romanchenko M.A., stud., Institute of Philology, Taras Shevchenko National University TRANSLATION FUNDAMENTALS OF ITALIAN HERMETIC POETRY INTO UKRAINIAN The article highlights the peculiarities of translation transformations (i.e. rhythmic, phonological and rhyme aspects) during the translation of the verses of Italian hermetic poets into Ukrainian language. Keywords: transformation, poetry, translation, verse, rhyme, rhythm, phonology, Hermetism. УДК 81-116.2 Романчук С., к.філол.н,...»

«Міністерство освіти й науки України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Кафедра української мови й загального мовознавства Магістерська робота на тему: Фразеологізми як засіб номінації антропонімічних параметрів особистості магістрантки групи Б інституту філології й журналістики (спеціальність Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література) Григораш Інни Миколаївни Науковий керівник: доц. Слободинська Т.С. Оцінка: Вінниця – 2006 Зміст...»

«фразеологічні сполучення.Література: 1. Українська мова: Довідник / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. – Вид. перероб. і доп. – К.: Освіта, 2002. – 255 с.2. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 368 с.3. Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні: Роман з народного життя / Худож.-оформлювач А. С. Ленчик. – Харків: Фоліо, 2008. – 350 с. УДК 659.1.011.7 Лакатош М., студентка другого...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. ІІ, 2013 Key words: poetic graphic, visual poetry, syncretism, tradition, avantgardism. Стаття надійшла до редакції 11.08.2012 р. Прийнято до друку 30.11.12 р. Рецензент – кфн, доц. Баран Є. М. УДК 801.614 О. В. Кудряшова ПРИЙОМИ МЕЛОДИЗАЦІЇ У ЗБІРЦІ МАР’ЯНИ САВКИ “КВІТИ ЦМИНУ” На дослідження мелодики вірша або її складових свого часу особливу увагу звертали мовознавці та літературознавці кінця ХІХ – початку ХХ століття (Е. Сіверс, А. Бєлий, О....»

«НаціоНальНа академія Наук україНи іНститут україНської мови Термінологічний вісник Збірник наукових праць випуск 2(2) Засновано в 2011 р. виходить один раз на два роки київ • 2013 Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(2). – 207 с. До збірника увійшли статті термінологів України, Росії, Білорусі з найновіших (функціональне та когнітивне термінознавство) і традиційних (методологія термінознавства, галузеве,...»

«1. Жовтобрюх М. А. Мовознавчі погляди М.О. Максимовича // Мовознавство. – 1979. – № 5. – С. 46–50. 2. Карпенко М. О. Київська історико-філологічна школа в персоналіях: М.О. Максимович як її засновник (до 200-річчя від дня народження) // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 13. – К., 2005. – С. 360–365. 3. Карпенко М. О. Наступність розвитку ідей Київської історико-філологічної школи в університеті Св. Володимира: М.О. Максимович і М.П. Драгоманов // Мова і культура. – Вип. 6. –...»

«УДК 81’ 33 І. М. Кульчицький, М. О. Лукач Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра прикладної лінгвістики ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У СЛОВНИКАХ © Кульчицький І. М., Лукач М. О., 2014 Розглянуто питання важливості інформаційних технологій для розв’язання практичних задач лінгвістики. Обґрунтовано доцільність представлення семантичних характеристик дієслів у словниках тлумачного типу. На основі інформаційної теорії лексикографічних систем побудовано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»