WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«patriotism, emotionality, sensitivity, sensuality, sentimentalism, lyricism, humour, artistry, cult of motherhood, religiousness, tolerance to other nations, individualism, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Лінгвістика № 1 (28), 2013

patriotism, emotionality, sensitivity, sensuality, sentimentalism, lyricism,

humour, artistry, cult of motherhood, religiousness, tolerance to other nations,

individualism, diligence, hospitality, introvertness, which shows in certain

direction in inner world, selfdeepening, collectivism, which are studied in

historical-cultural aspect on the material of the novel by O. Ilchenko

“Kazatskomu rodu nema perevodu…” Taking into account content, style and

background of the novel’s creation, it is defined as the one, fully depicting ethnocultural peculiarities of the Ukrainians, including humor. Through the speech of the narrator not only peculiarities of the Ukrainian humour, but also moral values of the Ukrainians are presented. Markedness of the studied novel by general humorous spirit is unquestionable, that is why considerable place is given to the lexical means denoting joy, high spirits, laughter, that gives grounds to consider the novel as an example of laugh culture of the Ukrainians. The whole range of peculiarities and characteristics of Ukrainian laughter is revealed by epithets as homogeneous attributes, neat proverbs, mocking expressions, surnames, folklore similies, gradation of contextual synonyms, antonyms denoting joy and grief in one and the same context, used by the author. The investigation is carried out through the analysis of varied means of humour verbalization used by the author: epithets, similies, groups of contextual synonyms and antonyms, enantiosemy on the material of the novel.

Key words: humor, Ukrainian character, emotionality, ethnoculture.

Стаття надійшла до редакції 09.01.2013 р.

Прийнято до друку 24.01.2013 р.

Рецензент – к. філол. н., доц. Лєснова В. В.

В. В. Посмітна (Харків), О. В. Ябурова (Слов’янськ) УДК 811.161.2’42

КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАХИСНИКА

В ДИСКУРСІ ВІЙСЬКОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

У ХХ – ХХІ ст. перед громадськістю постала проблема впливу масмедіа на свідомість людей, створення можливостей через засоби масової інформації (ЗМІ) керувати поведінкою широкого загалу читачів. Вплив ЗМІ здійснюється за допомогою мови, отже, ця соціальна та психологічна проблема не може бути всебічно досліджена без аналізу особливостей мови мас-медійного простору.

Мовознавці активно вивчають мовний вплив у мас-медійному дискурсі [Иссерс 2008; Пелепейченко 2011; Почепцов 2005; Різун 2008 та ін.]. Дослідники зосереджуються переважно на закономірностях і Лінгвістика № 1 (28), 2013 тенденціях мовного впливу, що характеризують публіцистичний дискурс у цілому. Особливості мовного впливу в галузевих виданнях залишаються поки що поза увагою науковців. Тим часом галузева періодика, виконуючи певні соціальні функції, застосовує і свої стратегії спілкування з читачем.

Питання про комунікативні стратегії в друкованих виданнях військової та правоохоронної сфер набуває сьогодні все більшої актуальності. Вибір комунікативних стратегій визначається основними цілями мовного впливу на читача. Названа галузева періодика, висвітлюючи діяльність військових і правоохоронців, здатна здійснювати не тільки інформаційний вплив, вона передусім покликана формувати громадянську позицію, позитивне ставлення до захисників держави та правопорядку і негативне ставлення до порушників закону, обґрунтовувати напрями державного розвитку, допомагати читачеві визначитись у базових категоріях „добро” – „зло”, „свій” – „чужий”, зрештою, впливати на зниження рівня правопорушень, на збереження спокою в країні. Ефективність такого впливу залежить від правильного вибору комунікативних стратегій та засобів їх реалізування.

Мета цього дослідження – обґрунтувати пріоритетність комунікативної стратегії формування позитивного іміджу захисника в дискурсі військових і правоохоронних видань України, визначити основні мовно-комунікативні тактики та комунікативні ходи, що сприяють реалізації стратегії та забезпечують ефективність мовного впливу. Матеріалом для аналізу слугували журнали „Військо України” („ВУ”), „Слово честі” („СЧ”), газети „Ратник” („Р”), „Іменем закону” („ІЗ”), „Криминальная хроника” („КХ”) за 2005 – 2012 рр.

Поняття комунікативних стратегій розглянуто в працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів [Дацюк 2005; Иссерс 2008; Мовна комунікація 2009; Пелепейченко 2011; Почепцов 2005 та ін.]. У нашій роботі приймаємо дефініції термінів стратегія і тактика, найбільш поширені в науковій літературі, сформульовані з опорою на словникові визначення.

Комунікативну стратегію розглядаємо як основний підхід до реалізації комунікативного наміру, який ґрунтується на принципах, що визначають внутрішню і зовнішню структуру повідомлення та забезпечують досягнення цілей [Мовна комунікація 2009: 41]. Комунікативну тактику розуміємо як сукупність конкретних засобів реалізації комунікативної стратегії, практичне здійснення стратегічних планів, сукупність комунікативних ходів [Там само].

Дослідження дозволило визначити основні комунікативні стратегії в дискурсі військових і правоохоронних видань: формування позитивного іміджу захисника; формування позитивного іміджу силових структур;

формування позитивного емоційного настрою; маніпулювання громадською думкою з метою підтримання спокою в суспільстві.

Аналіз текстів військової та правоохоронної періодики засвідчив, що когнітивні та прагматичні особливості мовного впливу в цих Лінгвістика № 1 (28), 2013 виданнях пов’язані передусім зі змістом і структурою центрального концепту захисник, із позитивною конотацією образу захисника та його відповідністю етнічним уявленням, а також із послідовним недопущенням деструктивного впливу [Посмітна 2012]. Названі характеристики дозволяють визначити стратегію формування позитивного іміджу захисника як провідну стратегію аналізованих видань.

Виявимо основні мовно-комунікативні тактики, що сприяють реалізації виділеної стратегії, проаналізуємо комунікативні ходи.

1. Тактика моделювання образу захисника. Читачам пропонується позитивний образ сучасного професійного захисника (військовослужбовця, правоохоронця), побудований відповідно до змісту концепту захисник у картині світу українців. Наведемо найбільш характерні комунікативні ходи.

Розповіді про конкретних осіб, які стали втіленням основних рис захисника. Таким чином читачів переконують у тому, що позитивний образ захисника не є штучно створеним, такі люди жили і живуть серед нас, доводиться думка про спадкоємність поколінь. У журналі „Військо України” під рубрикою Твої сини, Україно традиційно друкують матеріали про видатних захисників Вітчизни: Лейтенант „М.Е.Ч. ”: іти з ним у розвідку було за честь; Зіркове соло полковника Коваля; Молодецька звитяга Олександра Молодчого [„ВУ”]. У кожному номері журналу „Слово честі” друкують повідомлення про те, як військовослужбовці внутрішніх військ захищають людей від злочинців, рятують життя тих, хто опинився в біді, наприклад: Патрони виявилися не іграшковими (два короткі повідомлення: військовослужбовці врятували життя школярів у Маріуполі, а в Харкові під час патрулювання біля станції метро військові правоохоронці вилучили у потенційного злочинця порох); У потрібному місці в потрібний час (майор урятував жінку, якій стало зле); Попередні судимості так нічого й не навчили (знову два близькі за темою повідомлення: у Донецьку військовослужбовці внутрішніх військ викрили злодія-рецидивіста, у Харкові – затримали викрадача аптечних коштів); Тужили синії Карпати… (військові правоохоронці викрили вбивцю) [„СЧ”]. У правоохоронній періодиці часто друкують розповіді про героїв сьогодення, які в мирний час захищають громадян, виявляючи характерні риси захисника.

Асоціативний ряд з історичними героями, фольклорними та художніми персонажами. Цей комунікативний хід сприяє навіюванню думки про схожість сучасних військовослужбовців із відомими захисниками, позитивними рисами яких читач асоціативно наділяє звичайного українського солдата: Нащадки доблесті Богдана; Як „козаки” в Москві „воювали” (асоціація із серією мультфільмів Як козаки…); асоціації з художніми фільмами: У зоні особливої уваги – „морські вовки” капітана Савінова; В бій ідуть не лише „старики”;

Лінгвістика № 1 (28), 2013 „Універсальні солдати” українського війська [„ВУ”]. Підкреслення однієї з основних рис захисника – підпорядкованості закону та обов’язку: Курсантська молодість хоч легковажна, але закута в лати військових статутів та розпорядку дня (як мовний засіб упливу використано протиставлення); стаття із заголовком У відповіді за тих, хто мріє стати військовим (один із мовних засобів упливу – асоціація з висловом А. де Сент-Екзюпері ми у відповіді за тих, кого приручили) про те, як військовослужбовці допомагають підшефним дітлахам [„ВУ”].

Формування уявлення про високий рівень професіоналізму захисників держави і правопорядку, а отже, впевненості в тому, що вони спроможні захистити нас у разі необхідності. Успішному виконанню службово-бойових завдань сприяє високий рівень військової дисципліни та належний морально-психологічний стан особового складу [„СЧ”] – захисників характеризують у різних аспектах.

Демонстрування стійкості та витривалості сучасного захисника, його готовності до труднощів: Воїна роблять воїном не віртуальні, а реальні випробування; [„ВУ”]; Справа, гідна чоловіків [„Р”]. Розповіді про яскраві приклади героїзму і звитяги захисників. Передусім це історії про воїнів Великої Вітчизняної війни: Бійці і командири артилерійським вогнем, гранатами, пляшками з горючою рідиною знищили 26 танків ворога [„ВУ”].

Друкуються також розповіді про учасників бойових дій в Афганістані та інших „гарячих точках”:

Підрозділи блокування мали завдання не випустити з оточення душманів, основний удар яких прийшовся на роту І. Плосконоса. … Наша авіація не могла допомогти. Понад три доби вони відбивалися в повному оточенні [„ВУ”].

Як комунікативні ходи застосовані розповіді самих захисників – у них і цікаві деталі, й передавання емоцій, і розмовна лексика:

Завданням моєї роти було перекрити перевал Базарак і не випустити „духів” з оточення. За розрахунками командування ми повинні були протриматися там три доби, довелося відбиватися десять. … Збереглася фотокартка, на якій я та всі мої хлопці після повернення з Мармола. Щоразу, коли дивлюся на неї, мороз проймає… [„ВУ”].

Повідомлення про особисте життя військовиків, їхні інтереси, стосунки – навіювання думки про близькість читача і захисника:

Летовище для двох; Служать в одному оркестрі батько й син [„СЧ”].

Окреслення основних рис, що повинен мати захисник. Наприклад, ставиться запитання: Які якості мають бути притаманні професійним сержантам? – і наводяться відповіді самих сержантів: професійний сержант має бути всебічно розвиненим; … сержант має бути лідером, щоб підлеглі були впевнені в ньому; … людяність, уважність, надійність;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


… важливість інтелекту, що має „вмикатись” у критичних ситуаціях під час виконання бойових завдань [„ВУ”].

2. Тактика демонстрування професіоналізму сучасного захисника. Читача важливо переконати в належному рівні підготовки

Лінгвістика № 1 (28), 2013

захисника, у його силі, здатності професійно діяти в сучасних умовах.

Виявимо основні комунікативні ходи.

Пояснення ролі професіоналізму захисника для безпеки суспільства, акцентування уваги на цьому аспекті. У військовій періодиці прямо зазначається, що професійна майстерність захисника є необхідною умовою виконання ним своєї функції, а також основою боєздатності армії: Наявність професійно підготовленого, з високими морально-діловими якостями, вмотивованого та здатного ефективно вирішувати складні військово-професійні завдання персоналу – основний фактор спроможності Збройних Сил України до виконання своєї оборонної місії та вирішальний чинник забезпечення їх бойової готовності [„ВУ”]. Підтвердження професіоналізму сучасного захисника. Здебільшого це регулярні повідомлення про успішне виконання професійних завдань та операцій: Наш внесок у боротьбу з наркобізнесом [„СЧ”]; Затримані на гарячому [„КХ”] – стислі інформування про проведення спецоперацій, типові для аналізованих видань; На варті безпеки ЧАЕС – детальний опис діяльності окремого батальйону внутрішніх військ МВС України [„СЧ”]. Читачів також постійно інформують про перемоги захисників у конкурсах і змаганнях із професійної майстерності: Військовослужбовці Збройних Сил України на міжнародному конкурсі „Воин содружества” продемонстрували справжню майстерність у бою, спорті та творчості [„ВУ”].

У статті „Універсальний солдат – 2011”: професіоналізм завжди в моді! [„ВУ”] повторюються ключові слова професіоналізм, військовопрофесійна майстерність, навички та вміння, вправність, знання, вдосконалення. Аналізування тексту названої статті дозволило виявити й інші комунікативні ходи, у яких реалізується тактика демонстрування професіоналізму захисника: демонстрація усвідомлення військовослужбовцями важливості вдосконалювати професійні якості (популярність змагань серед військовослужбовців зросла);

залучення до наслідування дій, спрямованих на вдосконалення професійної майстерності, зокрема, за допомогою використання лексичних одиниць, притаманних іншій галузі діяльності: популярність, мода; апелювання до авторитету, наприклад, цитування представників вищого керівництва, наведення їхніх висловів на підтвердження професіоналізму сучасного захисника: Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій Педченко, вітаючи переможців, зазначив: „На всіх етапах конкурсу ви довели, що нам дійсно є ким пишатися”; посилення впливу здійснюється в тексті за рахунок неодноразового повторення всіх регалій військових керівників, завдяки урочисто-піднесеному стилю оповіді, що створюється лексичними одиницями урочистий, почесний, першість, нагородження, Орденська зала, переможці тощо; узагальнення також сприяють реалізації тактики (нам є ким пишатися; змагання стали знаковою подією в житті військових); апелювання до розуму Лінгвістика № 1 (28), 2013 неодноразово використовується в тексті: доцільно вдосконалювати конкурс, адже його популярність зросла; про запеклість змагань свідчать результати в номінаціях, оскільки кожен із учасників зміг довести..; потрібно вдосконалити і розширити змагання, залучити до них військовослужбовців інших категорій, адже ми говоримо про професійні Збройні Сили України; пояснення переваг підвищення професійного рівня: Особисто мені навчання надало можливість значно підвищити рівень своїх знань та вмінь і на цій основі закласти базу для кар’єрного зростання – такі слова з вуст Головнокомандувача Збройних Сил України звучать переконливо і розраховані на реалізацію виховної функції.

2. Тактика зближення читача із захисником з опорою на базову категорію „свій / чужий”. Наведемо поширені комунікативні ходи.

Розповіді про долі звичайних військовослужбовців, наприклад, про дитинство та курсантське життя одного із 20-річних захисників у статті під заголовком Ровесник незалежності [„ВУ”]; розповіді про особисті стосунки захисників: Долі поєднала служба; Щасливі разом [„СЧ”]. Створення образу „свого хлопця”: Ми з однокашниками не були гіршими або кращими представниками свого покоління, ми були звичайними: отримавши лейтенантські зірки, зірок із неба не хапали, але й задніх не пасли [„ВУ”]. Мовні засоби, що сприяють ефективності тактики: лексика і фразеологія розмовного стилю, гра слів.

Представлення спільних інтересів, думок, почуттів: Кожному українцю День незалежності дорогий по-своєму [„ВУ”].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Дергач Д.В., к. філол. н. МОВОЗНАВСТВО В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА: НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА У статті аналізується науковий доробок Михайла Максимовича в галузі лінгвістики (ширше – філології), який започаткував мовознавчий напрямок і визначив його перспективу в Київському університеті Святого Володимира. Ключові слова: мовознавство, словесність, україністика, славістика, порівняльно-історичний метод, історикоетимологічний принцип. In the article the scientific...»

«122 УДК 82.09:659.131.2 А.В. Сажина ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ МАРКЕРИ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ У сучасному літературознавчому дискурсі неабиякого поширення набула проблема проти/зі ставлень власне художніх та мас-медійних текстів [див., наприклад, 21]. Адже, за справедливим зауваженням Ю. Лотмана, жодна культура „не в змозі задовольнитися однією мовою. Мінімальну систему утворює набір з двох паралельних знаків, – наприклад, словесного й зображального. Надалі динаміка будь-якої культури включає в себе...»

«Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О.О. Селіванова – Полтава: Довкілля – К, 2008. – 712 с.; 11. Степанов Ю. Французская стилистика. – М.: «Высшая школа», 1965. – 356 с.; 12. Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: Монографія / Л.І. Шевченко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. – 478 с.; 13. Яновський Ю.І. Твори: В 5-ти т. Т.2 / Упоряд., приміт. К. Волинський, М. Острик; Післям. М. Пархоменка. – К.:...»

«Ірина Бутова ҐЕНДЕРНА СКЛАДОВА У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ США ТА УКРАЇНИ Здійснено типологічний аналіз повідомлень американських та українських політиків, продемонстровано їхню ґендерну “маркованість”, проаналізовано важливість ґендерної складової у сучасному політичному дискурсі. Ключові слова: політичний дискурс, ґендерна “маркованість”, фемінність, маскулінність. У статті вперше аналізується “маркованість” промов жінок-політиків США та України на предмет присутності у них алюзії, гумору,...»

«УДК 811.161.2’373.23 Т. В. Щербина НЕОФІЦІЙНІ ОСОБОВІ НАЙМЕНУВАННЯ В ГОВІРЦІ СЕЛА ЖУРАВКИ ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті розглянуто індивідуальні, колективно-територіальні й сімейно-родові прізвиська жителів с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл., проаналізовано їхні структурні й семантичні особливості. З-поміж індивідуальних неофіційних найменувань виокремлено відапелятивні (утворені від особових і неособових назв) та відонімні похідні, зокрема відантропонімні –...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка УДК 81’322.4 Володимир Лісовський Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕФІКСАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ В СИСТЕМАХ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі англійських військових текстів) Розглядаються особливості префіксального словотворення військової англійської лексики, аналізуються найбільш продуктивні словотвірні моделі префіксальних дериватів, визначені у процесі створення лінгвістичного...»

«SECTION V. Functional Semantics of Lexical and Phraseological Units Olga Ilyk УДК 81'42 КЛАСИФІКАЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ СЛІВ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ The article analyzes the term «discourse words» and its variants. It is identified the status of discourse words. The most famous classification of discourse words of English, Spanish, Russian, Ukrainian authors in the linguistic tradition is observed. The principles that form the basis of division into groups are determined; the groups of discourse...»

«259 Випуск 20. УДК 811. 111’373. 421:651. 74 Розводовська О. В., Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола, м. Тернопіль ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В ТЕРМІНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ У статті розглянуто термінологічну синонімію на прикладі бізнес лексики сучасної англійської мови, визначено причини виникнення термінологічних синонімів, охарактеризовано терміни-синоніми, з’ясовано особливості синонімічних відношень між термінами досліджуваної термінології. Ключові слова: термінологія бізнесу, синонімія,...»

«М. А. Янкова, кандидат філологічних наук, викладач кафедри мовної підготовки іноземців НТУУ «КПІ» АНГЛІЙСЬКА МОВА У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Відомо, що наприкінці ХХ століття розвиток міжнародних контактів укріпив англійську мову як мову-посередник у спілкуванні різних народів. Так чи інакше сьогодні освічена молода людина змушена знати базові моменти англійської граматики та мінімальний лексичний багаж, який допоможе порозумітися з...»

«logical phenomena are analyzed, regularities of the creation of verbal nouns and passive participles are traced. Methodology. The descriptive method, continuous sampling method, the method of morpheme and word formation analysis is used. The finding is the establishing of morphophonological features of new verbal words using morphophonological models. The accordance / discordance of word formation norms of modern Ukrainian language is found. Practical value. The results of the research can be...»

«Розділ І. СЛОВОТВІР: НАПРЯМИ, АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ значення письмова чи усна розповідь, передача яких-небудь фактів, матеріалів. Проте, якщо для іменника виклад – це головне значення, то в семантичній структурі іменника викладання воно є вторинним. Співвідношення може існувати й між паралельними утвореннями, одне з яких є однозначним, а інше – полісемічним, як-от у варіантній парі косіння – косовиця. Слово косіння має значення процес зрізання та збирання трави, збіжжя, лексема ж косовиця є...»

«СТИЛІСТИКА Т.В. Бєляєва, І.В. Тимченко УДК 811.161.2’42 МОВА І СТИЛЬ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ У статті схарактеризовано особливості публічного мовлення крізь призму поняття «культури мовлення». Виявлено ознаки взаємодії функціональних стилів у межах публічного мовлення, зокрема мовні засоби розмовності та їхній вплив на реципієнта. Ключові слова: культура мовлення, норма, публічне мовлення, книжна мова, функціональний стиль. Беляева Т.В., Тимченко И.В. Язик и стиль публичной речи. В статье...»

«Південноукраїнський гуманітарний альянс Громадське об’єднання «Громадянська дія» ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СВІТОВОЇ НАУКИ Збірник статей учасників тридцять другої Міжнародної науково-практичної конференції ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОЇ НАУКИ XXI СТОРІЧЧЯ Том 1 Науки гуманітарного циклу Запоріжжя 2015 1Інноваційний потенціал світової науки X X I сторіччя1 ( 2 7 квітня 2015 р.) 1 1 Якубовська М.С. ПЕРЕХІД СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА КОМПЕТЕНТНІСНООРІЄНТОВАНУ ПАРАДИГМУ (НА ПРИКЛАДІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»