WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МОВОЗНАВСТВО Даниленко Л.І. (Київ, Україна) Антиприслів’я: старий склад на новий лад У статті розглянуто проблему варіювання у сфері пареміології і термінологічного ...»

-- [ Страница 1 ] --

МОВОЗНАВСТВО

Даниленко Л.І. (Київ, Україна)

Антиприслів’я: старий склад на новий лад

У статті розглянуто проблему варіювання у сфері пареміології і термінологічного

позначення цього явища. Запропоновано дефініцію “провербіальні трансформи” як

таку, що є однозначною в межах свого термінологічного поля, вирізняється точністю

семантики, прозорістю внутрішньої форми і високою інформативністю.

Проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки трансформаційних змін чеських паремій.

Ключові слова: пареміологія, прислів’я, трансформа, чеська мова.

В статье рассмотрена проблема варьирования в сфере паремиологии и терминологического обозначения этого явления. Предложена дефиниция “провербиальные трансформы”, которая является однозначной в рамках своего терминологического поля, отличается точностью семантики, прозрачностью внутренней формы и высокой степенью информативности. Проанализированы причинно-следственные связи трансформационных изменений чешских паремий.

Ключевые слова: паремиология, пословица, трансформа, чешский язык.

Article dwells with the problem of variation in the field of paremiology and with terms to describe this phenomena. The term "proverbial transforms" is suggested to define this phenomena, since it has an unambiguous meaning, clear semantic, transparent inner form and high information capacity. Causativity of transformations of Czech paremies is analyzed.

Key words: paremiology, proverbs, transforms, Czech language.

У сучасній дискурсивній практиці особливого поширення набуло явище антиприслів’я. Не в останню чергу свою роль у цьому відіграв Інтернет, де можна спостерігати, як користувачі, ніби змагаючись один із одним у мовній винахідливості, дотепності, непередбачуваних каламбурах, пропонують все нові й нові трансформації відомих прислів’їв і приказок.

У спеціальній літературі з проблем слов’янської пареміології і фразеології термін “антиприслів’я” не налічує й одного десятка років, хоча сміхова культура провербіального жанру відома з античності. Новий термін викликав до життя практичний інтерес до паремійних трансформацій. Коли 2005 р. побачив світ перший словник “Антипословицы русского народа”, його укладачі Х.Вальтер і В.М.Мокієнко звернулися у передмові до обґрунтування поняття “антиприслів’я”. Перш за все автори справедливо зазначають, що цей термін ні у фольклористиці, ні в етнографії, ні в лінгвістиці не зафіксований у жодному словнику цих дисциплін: його не можна відшукати під гаслом “прислів’я” ні в енциклопедії “Русский язык” (1997), ні в одній з найповніших збірок сучасних російських прислів’їв В.І.Зiміна та О.С.Спіріна (1996), хоча зразки подібних одиниць у ньому представлені. Натомість в західноєвропейській традиції В.Мідер, який видав кілька великих збірок німецьких паремій цього жанру, вживаються поняття “антиприслів’я” (нім. Antisprichwrter, англ. anti-proverbs) або “перекручені мудрості” (нім. verdrehte Weisheiten, англ. twisted wisdom).

Аргументом на користь введення в науковий обіг кальки “антиприслів’я” Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2011. Випуск 15 В.М.Мокієнко та Х.Вальтер вбачали також у тому, що до деяких типів алогічних усталених висловів (наприклад, красивий як собака на морозі;

правда, як на вербі грушки; розуміється, як баран в Біблії) уже давно застосовується термін з грецьким префіксом анти- – “антифраза”. На підтвердження цього положення автори звернулися до авторитету енциклопедії “Українська мова”, у якій стаття антифразис (від грец. …

– префікс, що означає протилежність, протидію, та – фраза) витлумачується як троп, “що полягає в навмисному, спеціально заданому вживанні мовної одиниці з протилежним значенням або конотацією” [1, 27]. Що стосується власне дефініції терміна “антиприслів’я”, то в передмові згаданої збірки “Антипословицы русского народа” вона формулюється у такій формі: “Термін антиприслів’я означає … мовні одиниці досить широкого діапазону: прислів’я, що є смисловими антиподами традиційних паремій (…), біблійні сентенції (…), афоризми і крилаті вислови навиворіт, що належать знаменитим людям, обсценні паремії” [2, 8-9]. Новий термін підтримав Б.Ю.Норман:

“різноманітні переробки вже готових (відомих) паремій: спунеризми, велеризми, контаміновані прислів’я та інші трансформи з легкої руки В.М.Мокієнка і Х.Вальтера одержали назву «антиприслів’їв»” [3, 8].

І все-таки дозволимо собі висловити думку про неточність запропонованого терміна. Не випадково М.А.Алексеєнко зауважив: “Ми б назвали його Словником трансформ російських прислів’їв – М.А.” [4, 29].

Термін “антиприслів’я” лаконічний, благозвучний і його можна було б прийняти, якби не одна суттєва ознака: двозначність. А це суперечить сутності терміна як такого.

З одного боку, стверджують В.М.Мокієнко і Х.Вальтер, – це “прислів’я (виділено нами. – Л.Д.), що є смисловими антиподами традиційних паремій” [2, 8].

З іншого боку, цей термін можна розуміти так:

антиприслів’я – це образний вислів, що виник з прагматичною метою шляхом повної десемантизації паремійного прототипу. У цьому стосунку новий вислів – не прислів’я. Про це сигналізує префікс грецького походження анти-, що надає терміну “антиприслів’я” значення “неприслів’я”. Інакше кажучи, термін “антиприслів’я” визначає, чим трансформована одиниця не є, а не тим, чим вона є.

З точки зору семантики ці новотвори, а точніше неосемантизми, насправді суперечать дефініції прислів’я як загальновідомого відносно стійкого вислову.

Можна не сумніватися в тому, що такі одиниці (навіть в усіченій формі), як Баба з возу… (…кобилі легше); Любиш кататися, люби й саночки возити є легко впізнваними прислів’ями, тоді як новотвори Баба з возу – далі будеш; Баба з возу

– на душі легше; Баба з возу – і вовки ситі; Баба з возу – вилетить, не спіймаєш;

Бабу з возу – могила виправить; Любиш кататися – люби і катайся; Любиш кататися – люби й платити; Любиш кататися – люби проходити техогляд;

Любиш кататися – люби й відповідати; Любиш кататися – люби і грошики сплачувати; Любиш кататися – люби і дорогу лагодити; Любиш кататися –

МОВОЗНАВСТВО

люби й правила їзди і под. відповідають параметрам оказіоналізмів. У більшості випадків це вислови-одноденки, розраховані на ефект дотепної мовної гри. Щоб набути статусу нових прислів’їв, їм належить пройти апробацію комунікативною практикою, причому протягом не одного десятка років.

Огляд історії входження поняття “антиприслів’я” в термінологічну царину доповнюють терміни, що використовуються в теоретичних працях з цієї проблематики. Усі трансформації паремій визнаються такими, що регулюються системними зв’язками у мові і є відображенням динамічних процесів мовного і позамовного характеру в національних лексиконах. Проте з точки зору термінології вони кваліфікуються по-різному, пор.: неоприслів’я, квазіприслів’я, оказіональні, видозмінені, “перероблені” (трансформовані) прислів’я, вислови приказкового типу, паремійна деривація, модифікація, актуалізація, номіналізація, інновація, авторська семантизація, індивідуально-авторська інтерпретація, логоепістемоїд, смисловий потенціал прислів’я тощо.

Пошуки існуючих у терміносистемі лакун з метою їх заповнення, очевидно, будуть продовжуватися до появи таких дефініцій, які найбільшою мірою відповідатимуть сутності явища і отримають підтримку значної частини лінгвістів. Нам видається за можливе запропонувати термін “провербіальні трансформи”. Він відповідає основним вимогам термінологічної науки – є однозначним в межах свого термінологічного поля, вирізняється точністю семантики, прозорістю внутрішньої форми і високою інформативністю. Означення “провербіальний” – синонім слова “паремійний”. Модель, за якою утворено слово “трансформа”, – це лат.

префікс trans-, що означає “крізь”, “через”, “по той бік” і форма – від лат.

forma – устрій, спосіб існування змісту, його внутрішня організація і зовнішній вираз. Будучи словосполученням, цей термін відповідає тенденції термінотворення: у різних терміносистемах словосполучення становлять 70% від загальної кількості термінів [1, 707].

Говорячи про потенційні можливості паремійних одиниць, маємо на увазі передусім їх здатність до актуалізації. Під актуалізацією звичайно розуміють порушення узвичаєних синтаксико-семантичних зв’язків у словосполученнях, реченнях, змістове виокремлення окремого слова завдяки його несподіваним асоціативним зв’язкам з іншими поняттями.

До одного з типів актуалізації паремій можна віднести синтаксичну експлікацію. Цікавим прикладом є доволі поширене прислів’я Le m krtk nohy (букв.: У брехні короткі ноги). Його сучасний варіант у чеській мові – результат скорочення прислів’я двоскладної структури: Le m krtk nohy, daleko neujde, зафіксоване ще у ХIX ст. Ф.Л.Челаковським [5, 85]. У ХХ ст.

зазначена імпліцитна форма відповідно до закону мовної економії пройшла апробацію в усному мовленні та набула статусу нормованої і загальновживаної. Опущення мовних елементів, колись необхідних для визначення смислу всієї одиниці, не позначилося на її поняттєвому значенні.

Сучасна мовна практика реанімувала питому двочленну структуру прислів’я Le m krtk nohy, причому нові провербіальні трансформи свідчать про те, Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2011. Випуск 15 що мовці підсвідомо апелюють до вихідної форми, іронізуючи над її змістом. Основна ідея усталеної одиниці “розгортається” через протиставний зв’язок стрижневих слів двох синтагм, який стає основою негативної семантики усього неопровербіального вислову, пор.: Vude se dotete, e le m krtk nohy. Ale u nikde se nedozvte, e je m zatracen rychl a pravd vtinou utee; Co je platn, e le m krtk nohy, kdy pravda je m tak asto chrom; Le m krtk nohy, avak dlouhonoh pravda dobhne leckdy sama sebe; Le m krtk nohy, ale um se na n vborn postavit; Le m krtk nohy, ale um stran rychle utkat; Le m krtk nohy, ale pravda jet krat; Le m krtk nohy, ale dlouh prsty; Le m krtk nohy, ale velice rychl auto; Le m krtk nohy bylo pslov platn v dob naich prarodi. V ase jejich vnuk plat spe le m dlouh nohy (syn2006pub).

Опорний образ провербіальної трансформи може бути реалізований через антонімічну опозицію.

Так, в новій одиниці думка оживляється завдяки імпліцитному зіставленню антонімів ‘короткий – довгий’, в результаті чого новий контекст заперечує значення протоприслів’я, напр.:

Le m toti nohy sakra dlouh – Nezn bolest ani divn touhy.

Jde pmo na vc, m neprstelnou vestu A ty krvc kdy pek ti cestu Le m nohy dlouh.

(Ivan Kott).

Актуалізація слова в паремійному тексті може бути пов’язаною з використанням прийому гри слів або каламбуру, зокрема, омонімічними засобами, коли в одному контексті стикаються формально однакові, але по суті різні слова.

Чеське прислів’я Le m krtk nohy, використовуючи омонімію форм le “брехня” і le – наказова форма дієслова leet “лежи”, переконливо цю властивість доводить:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Studenti dostali za kol napsat sloh na tma “Le m krtk nohy”. Jeden ze student byl hotov za deset minut. Uitelka byla zvdav, co za takovou chvilku napsal, a tak etl: “V sobotu odpoledne jsem se vydal s kamardem Karlem do lesa.

Bylo krsn, slunce svtilo, lesn mtinka lkala do mechovho objet. I zalehli jsme, lebedili si a jmala ns mrn dmota. Vtom se v ohb lesa objevila dv postava. Chtl jsem se zvednout a podvat, ale Karel m zadrel a pravil: “Le, m krtk nohy!”.

Причиною трансформацій внутрішньої форми паремій завжди є комунікативний намір адресанта. Так, актуалізація семи ‘особа жіночої статі’ дозволяє варіювати лише один компонент у прислів’ї Le m krtk nohy, щоб досягти бажаної ґендерної характеристики. Цей прийом використала авторка роману Ніколь Рибайрова в назві свого твору: “Le m ensk nohy”. Близькими до цієї трансформи є вирази Le m hezk nohy; Le m ensk nohy a dbel je enskho pohlav. Щоправда, подібні характеристики, на думку М.А. Алексеєнка, є ознакою кривого гендерного дзеркала, “у якому Жінка відображається не завжди об’єктивно” [4, 29].

Ще одна примітна особливість провербіальних трансформ – застосування пародії. Пародія, по-особливому відтворюючи чужий текст, є

МОВОЗНАВСТВО

іронічним викриттям змісту першоджерела, яке ґрунтується на контрастуванні, неадекватності, ілюзорності дійсного й бажаного стану речей. У цьому переконує приклад пародіювання фрагменту Святого Письма – восьмої Божої Заповіді, в основі якої є припис “Не свідчи неправдиво на свого ближнього”:

Poosm: Nebude lht!

Tm, e le m nohu krtkou Krmili ns jak pohdkou.

e jen z kopce nohu krt Na to dnes jed mono brti.

m v lhe nkdo hled Za pravdu mu nikdo ned.

Nahoe pec, mil zlat Vdycky jsou jen “vichni svat”.

Neteba se tedy bt e by nm snad chtli lht... [6].

Нові прислів’я в чеській мові виникають не лише в результаті різноманітних трансформ уже відомих паремій. Серед зібраного нами матеріалу вирізняється група прислів’їв, які можна вважати потенційними неоприслів’ями на тій підставі, що їх частотність в сучасному дискурсі досить висока.

Узагалі кажучи, проблема визначення критеріїв віднесення нових провербіальних висловів до розряду прислів’їв залишається відкритим для обговорення питанням. На нашу думку, в новітній паремійний фонд можуть ввійти одиниці, які не прив’язані до конкретного контексту (як напр.: Любиш кататися – люби і дорогу лагодити) і мають по можливості коротку ритмічну форму, причому це можуть бути як провербіальні трансформи, так і зовсім нові вислови провербіального типу (в дужках зазначаємо частотність в Інтернеті), напр.: Dvakrt m jednou e (127); Bez prce nejsou dole (116); Do o bratr, za zdy had (16 402); Vude dobe, doma manelka (281); Optimismus je zpsoben nedostatkem informac (351); Nic tak neomezuje svobodu slova jako rozbit huba (62); Moudrost nekoup, hloupost neprod! (28); ena je dobr sluha, ale zl pn (21); Milujc srdce na krsu nehled (143); Lska je jako slza – rod se v och a pad k srdci (122); ena mue el, dokud nezve zel (14); asto lid hynou klevetnk vinou (45); Dobr slovo hubu nespl (117) та ін.

Явище варіантності може призвести до невпізнанності вихідної форми паремії. У таких випадках йдеться не про формальну чи семантичну трансформацію прототипу, а про виникнення звичайного вислову зі структурою речення, хай навіть (за законом багатьох одиниць паремійного жанру) й римованого, пор.: V stech med, a v srdci jed V stech med m jen medvd; Zaal na zlat, skonil na blt Zaal na zlat, skonil bez gat Zaal na zlat, neml na gat; Bez penz do hospody nelez Bez penz do obchodu nelez Bez penz do nebe тощо.

Джерелом для провербіальних трансформ є сучасний політичний, економічний, рекламний дискурси, за якими можна судити про соціальні, психічні, психологічні, культурні процеси в суспільстві.

Варіантність у пареміології має невичерпний і відкритий потенціал. Як Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2011. Випуск 15 неможливо визначити кількість ситуацій об’єктивної реальності, знаками яких виступають прислів’я і приказки, так неможливо визначити кількість варіантів. У цьому контексті неминуче постає питання, де межа між узуальним і оказіональним варіантами. Очевидно, слід вважати, що межу визначає комунікативна інтенція автора. Її наслідком є руйнація семантичної структури узуальної паремії і виникнення нової одиниці.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О.

(співголови), Зяблюк М.П. та ін. – 3-є вид. – К., 2007. – 856 с.; 2. Вальтер Х., Мокиенко В.М. Антипословицы русского народа. – СПб., 2005. – 576 с.; 3. Норман Б.Ю. Славянские паремии: архаика и новации, мудрость и алогизм // Opera Slavica.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ТОНЕНЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА УДК 811.111’373.7 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ІДЕОГРАФІЧНИЙ ТА ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Чернівці – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія...»

«Теоретична і дидактична філологія. Випуск 16, 2013. УДК 811.161.2’373 Марина Навальна (м. Переяслав-Хмельницький, Україна) СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ НАУКОВОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ У статті розглянуто найуживаніші лексичні одиниці наукового стилю, які використовуються в мові сучасної української періодики, простежено нові лексико-семантичні вияви цих мовних одиниць, визначено, лексеми якої наукової галузі найширше представлені в мові преси. Ключові слова: науковий стиль,...»

«НАУКОВА СПАДЩИНА В.М. РУСАНІВСЬКОГО Й АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Л.І. Шевченко, д. філол. н. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ ІДЕЇ ІВАНА ФРАНКА ПРО НАЦІОТВОРЧИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ У статті розглянуто в аспектах теорії та практики мовотворчості Івана Франка слов’янський контекст ідеї про націотворчий статус літературної мови українського народу. Ключові слова: літературна мова, норми літературної мови, функціональна полівалентність літературної мови, історичний розвиток...»

«УДК 371. 212:8 Татьянченко Н. Ф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультет психології, к.пед.н., доц. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В даній статті розглядається проблема змісту, структури навчального спілкування як процесу. Визначаються функціональні особливості його компонентів та мовленнєвої діяльності суб’єктів учіння, зумовлені психолого-педагогічними умовами організації спілкування. Ключові слова: спілкування,...»

«Список експонованої літератури додається.1. Х Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія.К., А 863 2004 2. Ш 1 Білецький А.О. Про мову і мовознавство. Навч.пос.К.,1996. Б 611 3. Ш 1 Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Б 402 Граматика української мови. Морфологія: Підручник.К., 4. Ш 1 Бас-Кононенко О.В., Гнатюк Л.П. Українська мова. Теорія, Б 27 завдання, тести.К., 2014 5. Ш 1 Ботвина Н. Ділова українська мова.К., 2001 Б 86 6. Ш 1 Бодик О.П., Рудакова Т.М. Сучасна...»

«7. Соколова І. В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття інформаційно-рекламного типу тексту / І. В. Соколова // Вісник Сумського державного університету. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 76–81.8. Тюрина С. Ю. О понятиях рекламный дискурс и рекламный текст / С. Ю. Тюрина // Вестник ИГЭУ. – 2009. – № 1. – С. 151–155. Стаття надійшла до редакції 21.04.13 Лютянская Н.И., препод., ЧДУ им. Петра Могилы ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 2 (5) Полтава – 2010 УДК 821.161.1/2 (100)+81(060.55) ISSN 2075-1486 ББК 83.3(0)+81 Філологічні науки: Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Випуск 2 (5). – 148 с. У збірнику наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка «Філологічні науки» публікуються...»

«І. С. Гаврилюк (Суми) УДК 82.091:82-145:81’373.2 КРАСУНЯ ТА ЧУДОВИСЬКО АБО ОПОЗИЦІЯ “ПРЕКРАСНЕ” – “ПОТВОРНЕ” В ПОЕТОНІМОСФЕРІ Реферат. У статті проаналізовано опозиційну побудову поетонімосфери художнього твору. Йдеться зокрема про опозицію “прекрасне” – “потворне” та втілення цих естетичних категорій в поетонімах кількох творів літератури. Ключові слова: ім’я, поетонім, поетонімосфера, прекрасне / потворне. Виходячи з положення, що поетонімосфера – це водночас система і структура, можемо...»

«СПб. – 2001. – 204 с. 8. Тезисы Пражского лингвистического кружка / Перепечатана из кн. В.А.Звегинцева «История языкознания XIX – XX веков» [Сборник статей. Составление, редакция и предисловие Н.А.Кондрашова] – 1967. – С. 17 – 41. 9. MerriamWebster Dictionary [Електронний ресурс] Режим доступу до словника: http://www. merriam-webster.com/ 10. Oxford Dictionary of Modern Slang [Електронний ресурс] Режим доступу до словника: http://oxforddictionaries.com/page/worldofwords Славова Л.Л., к. філол....»

«УДК 81'373.72.004.81(038)=161.2=111 Андрощук О.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ Стаття присвячена принципам укладення електронного словника українсько-англійських фразеологізмів та розробці навчальнотренувальної програми на основі двомовної бази даних у середовищі Microsoft Access. Ключові слова: фразеологізм, ідіома, поняття, електронний словник, навчально-тренувальна...»

«гог // Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів. – К., 1997. – С. 216-222. 6. Трубачев О.Н. Этимологические исследования // Трубачев О.Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура. – Т. 1. – М., 2004. – С. 36-53. 7. Шанин Ю.В. Андрей Александрович Белецкий (1911Киевский альбом. Исторический альманах. – Вып. 2. – К., 2002. – С. 83-87.8. Щербин В.К. О.Н.Трубачев как науковед; О.Н.Трубачев и научная критика словарей // Академик Олег...»

«ЗВІТ З НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ за 2010 р. Вступ Протягом 2010 р. наукова робота в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі відповідно – інститут, Національна академія) була спрямована на підвищення результативності наукових досліджень; розробку власної інтелектуальної...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.В. НИКОНЧУКА ВІКТОР МОЙСІЄНКО ПРО ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ІКАВІЗМ ТА ПОЛІСЬКІ ДИФТОНГИ Монографія Вид-во ЖДУ ім. І. Франка Житомир ББК 63.3 (4Укр)44+81.2 Укр-8 М74 УДК 81-112 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка протокол №9, від 27 квітня 2007 року Рецензенти: Аркушин Г.Л., доктор філологічних наук, професор; Карпенко Ю.О.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»