WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 801.73.0 І.В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ: ...»

УДК 801.73.0

І.В. Кузнєцова,

кандидат філологічних наук, доцент

(Житомирський державний університет)

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ: ПРЕДМЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовано особливості характеризації чоловічих та жіночих персонажів у романах письменників-чоловіків та письменників-жінок, виділено відповідні гендерні преференції.

Гендерні дослідження належать до напрямку, який набув стрімкого розвитку протягом останніх десятиліть.

Студії гендерної спрямованості проводяться в царинах психології, філософії, біопсихології та лінгвістики. Велика кількість праць, присвячених гендеру, дає можливість констатувати, по-перше, що початковий етап становлення цього напрямку в українському та російському мовознавстві вже завершився, про що свідчать приклади узагальнення та систематизації гендерних робіт [1]. По-друге, було зроблене важливе спостереження онтологічного характеру, яке не викликає сумніву попри всі розбіжності у поглядах представників цієї галузі: парадоксальність гендеру як феномена в мові полягає в тому, що практично у всіх лінгвістичних дисциплінах є місце для його вивчення – будь то семантика, соціопсихолінгвістика, теорія дискурсу й комунікації. За влучним висловленням О. І. Горошко, всі мовні структури та розділи лінгвістики можна "пропустити" крізь "гендерні лінзи" [1:98].

Це спостереження виходить з глибин антропоорієнтованості сучасної лінгвістики, яка дала мовознавству надзвичайно цікавий продукт – поняття про мовну картину світу, центром якої є людина. Вивчення мовної картини світу виявилося результативним, швидко розвинулося в численних піднапрямках і породило велику кількість цікавих робіт. Можна зазначити, що особлива увага до гендера прямо витікає з принципу антропоцентризму: дані з галузі соціальної психології свідчать про те, що люди розпізнають один одного в першу чергу за статтю і лише пізніше виділяють інші соціобіографічні характеристики особистості, такі, як вік, расова належність та інше (Г. Берн). Важливість гендерного фактора у термінах мовної картини світу призвела до підрозділу мовної особистості (Ю. Н. Караулов) на мовну особистість чоловіка та мовну особистість жінки [1:100], тому що процеси мислення чоловіків та жінок мають дістати відбиток в особливостях їх мовлення, як усного, так і писемного.

Слід зазначити, що гендерні дослідження характеризуються недостатньою розробленістю термінологічного апарату [2:13], існують розбіжності у висловленнях щодо започаткування терміна ‘гендер’ [1:103; 3:9,10] для визначення соціальних, а не біологічних відмінностей між чоловіками та жінками. Сам напрямок також не має одної дефініції, його називають "лінгвістичною гендерологією", "гендерною лінгвістикою", "гендеролектологію", "гендеризмом", причому іноді підкреслюється нетотожність цих понять. Для аналізу художнього тексту з позицій гендерних особливостей найбільш доцільним та теоретично обґрунтованим є герменевтичне тлумачення: гендер визначається як своєрідна міждисциплінарна інтрига, в основі якої сплітаються численні науки про людину, про її не тільки біологічну, а й соціальну та культурно зумовлену специфіку, інтрига як сукупність обставин, подій та вчинків, у центрі яких знаходиться людина. Ця міждисциплінарна інтрига висходить, з одного боку, до інтриги Аристотеля, а з іншого, – до особливого ментального світу, що створюється в дискурсі [4:12].

Таким чином, як інтрига, так і дискурс наділені аналогічними властивостями, серед яких домінує інтелігибельність [5:63], тобто пізнання через розум, через інтелектуальну інтуїцію попри всю складність даного філософського поняття. Як зазначено у згаданих вище дослідженнях, сама гендерна інтрига починає розгортатися перед дослідником у той момент, коли він поринає до світу дискурсу, де використання мови починає вимірюватися саме ментальним простором дискурсу [3:13], в якому гендер виступає як тип інтригоутворення. Звичайно, не всі лінгвістичні властивості дискурсу виявляють гендерний план. За даними аналізу особливостей уживання лексики (для англомовних лінгвокультурних спільнот), 58% вживання лексем виявили гендерні особливості [6:38].

Предметом статті є вивчення предметно-лінгвістичних особливостей презентації чоловічих та жіночих персонажів у сучасній англомовній художній прозі. Гендерні особливості сучасної англомовної прози вже нараховують певне число робіт [напр., 7;8], є спроби виявлення загальнолінгвістичних особливостей чоловічих та жіночих персонажних характеристик у творах письменників-чоловіків і письменниць-жінок [9]. У роботі пропонуємо спробу детального дослідження предметних та мовних преференцій у характеристиках персонажів на матеріалі текстів 20 романів сучасних британських та американських письменників (5 авторів) та письменниць (5 авторів).

Презентація персонажів майже завжди починається з називання та опису зовнішності (93% характеристик), причому використовується називання та опис традиційних характеристик: зріст, зачіска та колір волосся, тип обличчя, розмір та колір очей, деталі одягу і т.д. Проте у манері презентації письменників та письменниць простежуються досить цікаві відмінності.

Письменники-чоловіки, характеризуючи чоловіків, використовують деталі, які свідчать про ціннісностереотипне оцінювання чоловіка взагалі [1:112-113], причому загальну емоційну тональність можна, як правило, характеризувати як нейтральну. Риси зовнішності або деталі одягу набувають рис позитивної або негативної оцінки в подальшому контексті залежно від особливостей особистого ставлення адресанта (оповідача або іншого персонажа) до описуваного літературного героя.

Типовою чоловічою характеристикою письменника (чоловіка) може бути такий фрагмент:

The Aston-Martin started with a deep, healthy roar. As it passed the cafй in the direction of St Clair Road I noticed the young man's olive linen shirt and bright silk neckerchief. The collar of the shirt was tucked inside the jacket; he wore the rather theatrical ensemble with a matter-of-fact nonchalance.

Everything about him was easy and loose but not tired or sloppy. He had an undistinguished face with a narrow forehead and mousy hair cut short with no oil on it. It was a rich man's face, smooth with assurance and good living. (J. Braine).

У цій характеристиці використана низка деталей (14 ад’єктивних та іменниково-ад’єктивних сполучень), 5 з яких стилістично відзначені: епітети, метафори та метафоричні епітети. Тільки кінець опису містить стереотипічне позначення ціннісних рис, відмінних від зовнішності: матеріальна забезпеченість, спосіб життя, характер.

У подальшому контексті при характеризації чоловіків предметно-аксиологічні акценти та, відповідно, способи їх лексико-семантичної презентації змінюються. Частотність деталей різного характеру в середньому (68% фрагментів характеристик) виглядає так: деталі зовнішності (20% фрагментів), риси характеру (71% фрагментів), професійна діяльність або здатність до неї (63%), матеріальне становище (58%), експліцитні оцінки особистого ставлення, позитивного чи негативного (43%), інші деталі (37%).

По-іншому виглядають характеристики жінок. У перших текстових фрагментах, присвячених жінкам, провідне місце також належить стереотипним параметрам, серед яких помітно переважає наявність або відсутність зовнішньої привабливості. У 98% фрагментів-характеристик вживаються експліцитно виражені оцінки особистого ставлення.

Наведемо приклади:

In a minute a girl of about sixteen came in. She was tall and fresh, with dark, young, expressionless eyes, and well-drawn brows, and the immature softness and mind-lessness of the sensuous Celtic type. (D. H. Lawrence).

The woman was buxom and healthy, with dark hair and small, quick brown eyes. She was bursting with life and vigour, the energy she threw into the game of cards excited all the men, they shouted, and laughed, and the woman held her breast, shrieking with laughter. (D. H. Lawrence).

У двох коротких характеристиках простежується типове явище – помітне збільшення стилістично забарвлених одиниць порівняно з чоловічими характеристиками (з 8 фраз, ужитих у першій характеристиці, 5 стилістично марковані; у другій – відповідно 5 з 7), яких у середньому вживається 50-60 %. Крім того, достатньо характерною є відсутність деталей, які вказують на професійну або соціальну належність. У подальшому контексті частотність деталей різного лексико-семантичного змісту така: деталі зовнішності (87%, приблизно половина з них включає експліцитні оцінки особистісного ставлення), вік (40%), професійна діяльність або здібності (34%), риси характеру (68%, з частотними експліцитними оцінками), матеріальне становище (38%), наявність або відсутність привабливості (61%).

Порівняння частотності різних предметно-лінгвістичних параметрів у чоловічих та жіночих характеристиках дозволяє стверджувати, що:

- характеризуючи жінок, письменники-чоловіки приділяють значну увагу рисам зовнішності та привабливості, причому деталі одягу відзначені зниженням частотності порівняно з чоловічими характеристиками;

- у характеристиках чоловіків найбільшу ціннісну роль відведено рисам характеру, професійній діяльності та матеріальному становищу;

- маркери експліцитної оцінки вживаються у переважній більшості вже перших фрагментівхарактеристик жінок, зберігаючи достатньо високу частотність у подальшому контексті, в той час як такі маркери рідко відзначаються у первинних характеристиках чоловіків і взагалі мають значно нижчу частотність у подальшому контексті (61% у жіночих характеристиках і 43% у чоловічих).

Письменники-жінки використовують іншу предметно-структурну схему для презентації своїх персонажів. У характеристиках чоловіків параметри зовнішньої привабливості, краси посідають таке ж важливе місце, як професія або талант. Маркери експліцитної оцінки з'являються у перших фрагментах чоловічих характеристик у 75% випадків.

Наведемо типовий приклад:

A slow smile was spreading itself across Walter Urban's handsome, though somewhat labradorlike, face. He loved money; not so much the possession of it as the juggling with it, the consideration of how to make it multiply, how (with subtle and refined legality) to keep it from the coffers of the Inland Revenue, and he loved the pure beauty of it as an abstraction on paper rather than as notes in a wallet.

The smile grew to beaming proportions. (R. Rendell).

Запропонована характеристика містить експліцитні вираження привабливості; опис зовнішності та рис характеру подається шляхом вживання значної кількості стилістично маркованих засобів (більше 50%), значна частина характеристики присвячена професійним даним та матеріальному становищу. В цілому предметнолінгвістичні преференції щодо характеризації чоловіків у текстах письменниць виглядають таким чином: експліцитно оцінювана привабливість (70%), деталі зовнішності, вік (72%), деталі одягу (40%), риси характеру та здібності (80%), професійні риси (62%), матеріальне становище (50%), інші характеристики (71%).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Характеризуючи жінок, письменники-жінки акцентують увагу на названих параметрах в іншій пропорції:

деталі зовнішності (100%), експліцитно оцінювана привабливість, вік (48%), деталі одягу (98%), вказання на емоційний стан або темперамент (60%), риси характеру (92%), професійна діяльність або здібності (54%). Таке співвідношення параметрів можна проілюструвати типовим прикладом:

Margaret was twenty-six years old with smooth, dark-copper hair kept firmly in a knot on top of her head, and a flawless skin the color of fresh milk. She had cool gray eyes and a cool manner to match, and her full mouth drooped slightly at the corners, as though she were a little sad. But despite her somber manner, Margaret was quick to laugh at Jeb's little jokes, and her shyness soon melted under his expert charm. Still, she was the exact opposite of Jeb in temperament and it was totally unexpected on her part when he proposed to her.(E. Adler).

Особливості презентації чоловічих та жіночих персонажів у текстах творів письменниць можна узагальнити таким чином:

- автори-жінки в цілому більше уваги приділяють зовнішнім даним своїх персонажів, зокрема одягу;

- експліцитно виражені оцінки привабливості персонажа відзначені високою частотністю в характеристиках чоловіків і низькою – в характеристиках жінок;

- досить високою частотністю характеризуються деталі, які виражають емоційний стан або темперамент;

- експлікатори професії та матеріального стану персонажів не деталізуються, частіше ці параметри тільки називаються.

Подані вище спостереження над особливостями предметної та лінгвістичної презентації чоловічих та жіночих персонажів у прозі письменників-чоловіків і письменників-жінок дають підстави стверджувати, що аналізовані текстові фрагменти демонструють досить виразні гендерні преференції, які можуть свідчити про гендерні особливості сприйняття людини (персонажа) з точки зору чоловіків та жінок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Горошко Е. И. Языковое сознание: гендерная парадигма. – Москва-Харьков: ПД "ИНЖЕК", 2003. – 437 с.

2. Хрестоматия к курсу "Основы гендерных исследований". – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2001. – 274 с.

3. Халеева И. И. Гендер как интрига познания. // Гендер как интрига познания. Сб.статей Моск. гос. лингв. ун-та. – М.:

"Рудомино", 2000. – 191 с.

4. Sйriot P. Analyx du discours politoque soviйtique. // Cultures et Sociйtйs de l’Est. 2 – Paris: Institut d’йtudes slaves, 1985. – С.

7-24.

5. Рикер П. Герменевтика, этика, политика. – М.: РАМ, Институт философии, 1995. – 214 с.

6. Heriman J. Descriptions of Ubman and Man in Present-Day English. // Moderna Sprеk. Vol. XCII. No. 2, 1998. – С. 21-40.

7. Борисенко Н. Д. Гендерный аспект репрезентации персонажей речи в английских драматических произведениях конца ХХ столетия: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.: 2003. – 20 с.

8. Кириллина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 1999. – 298 с.

9. Кузнєцова І. В. Гендерний аспект персонажних описів: когнітивний підхід. // Вісник Житом. держ. ун-ту (у друці).

Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.

Кузнецова И.В. Гендерные особенности презентации персонажей художественного произведения: предметно-лингвистический аспект.

В статье анализируются особенности характеризации мужских и женских персонажей в романах писателеймужчин и писателей-женщин, выделяются соответствующие гендерные преференции.

–  –  –Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА УДК 81373.2: 82-1 ХЛИСТУН Ірина Валентинівна Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) 10.02.01 – українська мова АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України. доктор...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. І, 2012 УДК 81-139 В. Е. Райлянова, Г. К. Красильщик БАЛАНС ЛЕКСИЧНОГО І ГРАМАТИЧНОГО АСПЕКТІВ В СТРУКТУРНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПІДХОДІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ( ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ) Методика навчання іноземним мовам як наука, що базується на сучасних даних мовознавства, психології і теорії навчання, знаходиться ще в періоді становлення. У ряді країн, зокрема й у нас, ведеться робота зі створення ефективних методичних систем, які покликані...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Філологічні науки УДК 811.161.2’373.611 Р. В. Познанський, асистент (Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) romanwriteme195@yahoo.com ВІДДІЄСЛІВНІ АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ, МОТИВОВАНІ ВЕРБАТИВАМИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ''АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)'', В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У статті проаналізовано абстрактні іменники зі словотвірним значенням ''опредметнена дія'', мотивовані вербативами...»

«чи на те, що українська та німецька мови не є спорідненими, читаючи текст в оригіналі та в перекладі, можна відчути одноголосся рим, стриману емоційність віршованої форми, поєднання особливого фольклорного поетично-синкретичного (поетичність, епічність, символи в оригіналі й в перекладі) та монументального стилю (невелика кількість використаних троп, перевага змісту, інформації, простота композиції і синтаксису) в перекладі Миколою Лукашем двох авентюр давньонімецького епосу «Пісні про...»

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.СТЕФАНИКА РАБАНЮК Любов Степанівна УДК — 808.3-56 ҐЕНІТИВНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Спеціальність 10.02.01. — українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Івано-Франківськ 1998 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Гуйванюк Ніна Василівна....»

«Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Національний технічний університет України КПІ Чернігівський національний технологічний університет Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур Матеріали VІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2016 р.) Язык. Культура. Коммуникация: инновационные подходы к изучению языков и литератур Материалы VІI-й Международной научнопрактической конференции (22–23 апреля 2016 г.)...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81’42.133.1 Єсипович К. П., Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ ФОЛьКЛОРНИЙ ДИСКУРС: ПРИНЦИПИ СТРАТИФІКАЦІЇ, КАТеГОРИЗАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ Статтю присвячено визначенню категоріальних особливостей фольклорного дискурсу, зосереджено увагу на формуванні його соціокультурних чинників та аналізі його комунікативного аспекту. Ключові слова: фольклорний дискурс, дискурс-аналіз, дискурсивна картина світу, комунікант, адресант. Статья...»

«ISSN 2075-1486. Філологічні науки. 2012. № 12 _ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Виходить 3 рази на рік Заснований у вересні 2009 року Випуск 12 Полтава ISSN 2075-1486. Філологічні науки. 2012. № 12 _ УДК 821.161.1/2 (100)+81(060.55) ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка FOUNDER AND PUBLISHER: Poltava Korolenko State Pedagogical University РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ...»

«МОВОЗНАВСТВО 2. Verbych, S.O. (2010). Ukrayins'ka onomastyka : perspektyvy rozvytku / Svyatoslav Verbych. Ukrayins'ka mova. #3. (in Ukrainian).3. Duka, L.I. (2005). Prahmatychnyy potentsial onimiv ta sposoby yoho aktualizatsiyi v teksti : dys.. kand. nauk : 10.02.02. – Dnipropetrovs'k. 245 s. (in Ukrainian).4. Osyl'bekova, D.A. (2009). O chem hovoryat' nazvanyya produktov pytanyya. Russkaya rech'. # 2. S. 57-59. (in Russian). 5. Naumenko, N.V. (2007). Sensorna obraznist' u naymenuvannyakh...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МОВНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ КАРТИНИ СВІТУ Випуск 43 Частина 1   У збірнику вміщено наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, присвячені аналізу світоглядних горизонтів сучасного мовознавства. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ д-р філол. наук, проф. А.Д. Бєлова РЕДАКТОР РЕДАКЦІЙНА д-р філол. наук, проф. В.Б. Бурбело; д-р філол. наук, КОЛЕГІЯ проф. І.О. Голубовська; канд. філол. наук, проф. Н.Ю. Жлуктенко, д-р філол. наук, проф....»

«номінації. Таким чином твориться ефект присутності читача, який може асоціювати себе з котримось із витворених уявою митця героїв, на сторінках твору. Повністю безіменними у «записках» є представники українського політикуму перших років ХХІ століття. Але завдяки влучним перифразам читачі легко «пізнають» імена прототипів. Очевидно, що така тотальна «анонімність» можновладців викликана повним нівелюванням авторитету політичної «еліти» в очах автора (й читачів) роману. На нашу думку,...»

«РОЗДІЛ V. Комунікативна лінгвістика. 7, 2010 УДК 811.111’42’27-116:5 І. Я. Чемеринська – аспірант кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Подяка як елемент етикету англомовного наукового дискурсу Роботу виконано на кафедрі англійської філології ЛНУ ім. І. Франка Розглянуто структурно-семантичні особливості мовленнєвого акту подяки в наукових текстах із галузі клітинної біології та математичних наук, засоби інтенсифікації його прагматичного...»

«1. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля / [уклад. : Т. Балабан]. – Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 400 с. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : Навч. посібник / Галина Волкотруб. – Тернопіль : Вид-во «Підручники і посібники», 2009. – 255 с. 4. Кузьма І. Словотвірна синонімія і словотвірна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»