WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Михайлець В.О., студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка МоВна оСоБиСтіСть Марка аВрелія У тВорі «роЗдУМи до СаМого СеБе» Стаття присвячена дослідженню мовної ...»

Михайлець В.О., студ.

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

МоВна оСоБиСтіСть Марка аВрелія

У тВорі «роЗдУМи до СаМого СеБе»

Стаття присвячена дослідженню мовної особистості імператора Марка Аврелія

в авторському творі «Роздуми до самого себе» у нерозривному зв’язку із соціальними,

психологічними та морально-ціннісними засадами її формування.

Ключові слова: мовна особистість, лексичні особливості, стоїцизм, інтертекстуальність.

Статья посвящена анализу особенностей языковой личности императора Марка Аврелия в авторском тексте «Размышления к самому себе» в связи с социальными, психологическими и морально-ценностными основами её формирования.

Ключевые слова: языковая личность, лексические особенности, интертекстуальность, стоицизм.

This article is dedicated to analysis of lingual personality of Marcus Aurelius in the author’s work «Meditations» in the connection with the social, psychological and moral-value reasons of its foundation.

Key words: lingual personality, lexical characteristics, stoicism, intertextuality.

Дослідження мовної особистості (надалі — МО) є одним з актуальних напрямів сучасних мовознавчих студій у межах когнітивно-культурологічної лінгвістичної парадигми. Становлення МО пов’язується з іменами В.Виноградова і Ю.Караулова і на сучасному етапі розробляється у працях Ю.Караулова, В.Нерознака, В.Карасика, О.Сиротиніної, В.Красних та інш., знаходячи розвиток у таких суміжних напрямах, як соціолінгвістика, психолінгвістика, етнолінгвістика та когнітивна лінгвістика.

актуальність статті визначається антропоцентричним спрямуванням сучасної лінгвістики, що реалізується у низці досліджень, присвячених МО, оскільки «вона — це та наскрізна ідея, яка пронизує усі аспекти вивчення мови й одночасно руйнує межі між гуманітарними дисциплінами, адже не можна вивчати людину поза її мовою» [Караулов 1987, 3].

предметом дослідження є реалізація психологічних рис та ціннісних настанов, характерних для МО Марка Аврелія в авторському тексті.

Ми розглядаємо МО автора у творі Марка Аврелія Антоніна (121—180 р.р.) «Роздуми до самого себе» (« »), написаному в останнє десятиліття життя імператора, переважно під час перерви у війнах. Твір є своєрідною пам’яткою мало задокументованої епохи пізнього стоїцизму. У формі філософських бесід тут представлені настанови, яким імператор намагався слідувати у своїй щоденній поведінці.

Метою даної статті є відтворення індивідуальних характеристик МО Марка Аврелія у нерозривному зв’язку із соціальними, психологічними та морально-ціннісними засадами її формування.

За визначенням Ю. Караулова, який впровадив цей термін у науковий обіг, «МО — це сукупність здібностей і характеристик людини, що зумовлюють створення нею мовленнєвих утворень (текстів), особистість, виражена у мові (текстах) і через мову, що реконструйована в основних своїх рисах на базі мовних засобів. МО виступає як багатокомпонентний, структурно впорядкований набір мовних здібностей, вмінь породжувати і сприймати мовленнєві повідомлення» [Караулов 1987, 7].

Структура МО представлена трьома рівнями:

0) Вербально-семантичний, або структурно-системний, який містить стандартні словосполучення, кліше, які приймаються кожною МО як даність. Завдяки цьому рівню, що є базою для мовного спілкування, людина розуміє значення слів у тексті.

1) Лінгво-когнітивний, або тезаурусний, представлений узагальненими (теоретичними або побутово-життєвими) поняттями, концептами тощо, із усього багатства яких МО обирає те, що відповідає стійким зв’язкам між поняттями в її тезаурусі. Рівень охоплює інтелектуальну сферу особистості.

2) Мотиваційний, або прагматичний, містить комунікативно-діяльнісні потреби особистості: цілі, мотиви, інтереси, установки та інтенціональності. Цей рівень забезпечує розуміння задуму автора (відправника) тексту.

Ключем до переходу між рівнями має бути екстралінгвістична інформація.

Ю.Караулов зазначав, що власне МО починається не з нульового, а з першого, лінгвокогнітивного рівня [Там само, 53].

Існують численні підходи до вивчення МО і класифікації її типів: наприклад, Г.Євстєгнеєва розрізняє МО адресата і адресанта; Л.Крисін виділяє індивідуальну і колективну МО; В.Нерознак розглядає стандартну МО і нестандартну МО; представники саратовської лінгвістичної школи протиставляють абстрактну і конкретну МО, розуміючи під останньою реального носія мови; В.Карасик виділяє такі типи МО: 1) людину, для якої спілкування рідною мовою є природним в її комунікативному середовищі; 2) людину, для якої природним є спілкування чужою мовою в її комунікативному середовищі; 3) людину, яка розмовляє іноземною мовою з навчальними цілями [Карасик 2002, 10–13].

«Роздуми до самого себе» написані давньогрецькою мовою, оскільки у греко-римській античності їй часто надавали перевагу при створенні філософських праць як мові освіти і науки, до того ж, для усіх вчителів імператора ця мова була рідною. Практично весь твір є внутрішнім монологом Марка Аврелія, зверненим до самого себе. Однак, поряд із адресуванням «Роздумів» до себе, можливе і значення записів для себе, оскільки деякі із висловлювань автор міг використовувати у приватних бесідах. Також існує версія, що настанови створені для сина Марка Аврелія, майбутнього імператора Коммода. Усі записи об’єднує прагнення вплинути на душу, досягти певного способу міркувань, прагнення до самопізнання і самовдосконалення [Размышления 1985, 95–103]. Твір належить до філософської прози, яка тут являє собою зразок практичної філософії (іноді її ще називають аксіологією). Згідно настанов стоїцизму, завдання людини не у дослідженні земних і підземних глибин, а у спілкуванні із внутрішнім демоном та служінні йому [Римские стоики 1995, 382].

У «Роздумах» наявні численні риторичні питання, що стають засобами діалогізаціі монологу. Однак часто автор ставить питання і сам на нього відповідає, чим порушує формальну структуру риторичного питання, яке не передбачає відповіді: «„ ;” „.” „ ;”» — «„Ти маєш розум?” „Маю.” „Все ж ним не користуєшся?”». «, ; » — «Коли тебе ображає чиянебудь безсоромність, запитуй себе: а може безсоромних не бути на світі? Не може».

[9 кн., 42 ]. Загалом, за нашими підрахунками, у тексті 276 питальних речень. З них — 79 без питального слова і 197 з питальним словом, переважно, це питальні займенники, (хто?, що?, який?) та питальні слова (як?, яким чином?), (як?), (звідки?). Наприклад: « ; ;» — «Чим ти незадоволений? Розбещеністю людей?» [2кн., 11]. «, ;» — «Те, що не робить гірше людину, яким же чином воно робить гіршим людське життя?» [2 кн., 11].

З-поміж структурно-семантичних характеристик лексичних засобів, які використовує автор, увагу привертає наявність численних слів, що містять у своїй словотвірній структурі префікс -, що може опосередковано свідчити про прагнення автора привести до ладу внутрішній світ людини. Наприклад: « ». — «Спочатку від цілого одночасно влаштоване і визначене долею усе, що з тобою відбувається» [4 кн., 26]. «,,,, ». — «Які обставини трапилися, до тих і прилаштовуйся, і які на твою долю випали люди, тих і люби, але щиро» [6 кн., 39]. Так, згідно з філософською системою стоїцизму, все, що з людиною відбувається незалежно від її волі, відбувається згідно з розумно влаштованим світовим цілим. Повністю від волі самої людини залежить все те, від чого залежить і щастя людини: етичний характер її діяльності, ставлення до світу та людей, її погляди та оцінки. Людина, що досягла незмінно доброчесного душевного складу, є стоїчний мудрець, який з’являється дуже рідко і усі дії якого завжди є правильними, оскільки виходять із повного знання і внутрішньої неможливості чинити інакше [Размышления 1985, 173].

При характеристиці МО варто звернути увагу на наявність у творі інтертекстуальної інформації — цитат інших авторів, що являють собою прецедентні тексти. Вони є важливими і зрозумілими у контексті епохи, культури та нації і використовуються автором для підтвердження своїх думок або для полеміки. Наприклад, оскільки Марк Аврелій був послідовником Епіктета у римському стоїцизмі, він часто цитує його: «,.» — «Ти душа, що тягне на собі труп (тобто, тіло), як сказав Епіктет» [4 кн., 41]. « ». — «Не існує такого насильства, що позбавляє вільного вибору» [11 кн., 36].

У творі Марк Аврелій і сам може виступати автором влучних висловів, що нині сприймаються як афоризми: «, ».

— «Бути подібним скелі, на яку постійно находить хвиля» [4 кн., 49]. « ». — «Люди народжені заради один одного; отже навчай або терпи» [8 кн., 4]. «, » — «Щодо болю [як тілесного, так і душевного]: нестерпний вбиває, тривалий є стерпним» [7 кн., 33].

Серед лексичних особливостей твору варто зазначити використання традиційних стоїчних термінів, що концептуалізують головні поняття філософії стоїцизму. Наприклад, «, ». — «Що від богів, сповнене промислу, що від випадку — теж не без згоди природи» [2 кн., 3]. Випадок () стоїки визначали як явище, причина якого невідома чи недоступна людині. Промисел () ототожнювали з долею (), яка розглядалася як послідовність подій (тобто те, що було, що є і що буде) або як низка сукупностей усіх причин. Необхідністю () називали те, що вже сталося і є невідворотним. У пізньому стоїцизмі, почасти через недостатнє розуміння старих концепцій, почали говорити про «невідворотність долі» або ототожнювали долю та необхідність [Размышления 1985, 179]. « » — «Від Секста — думку про те, щоб жити згідно природи» [1 кн., 9]. Терміном « » стоїки називали призначення, тобто кінцеву мету життя, щастя, яке розглядалося не як зовнішня ціль, а як спосіб існування — постійне доброчесне життя [Размышления 1985, 173].

Оскільки у творі відсутня подієвість та розвиток у часі, зв’язок з МО Марка Аврелія проявляється опосередковано. Проте МО автора може характеризувати, наприклад, частотність, з якою він звертається до певних тем. Ключовими проблемами твору можна вважати людину та її ставлення до життя та смерті, ставлення до слави та почестей, етичні принципи та моральне кредо. Думки про смерть і минущість усього земного — одна з наскрізних тем «Роздумів». Оскільки головним завданням філософії, що постулюється у творі, можна визначити зцілення душі, то варто словом змушувати людину змінювати своє ставлення до обставин, що травмують душу. Цьому слугувало і praemeditatio malorum — завчасні роздуми про майбутні можливі нещастя, особливо про смерть [Размышления 1985, 97–99]. «, ». — «Потрібно справді поспішати не лише через близькість смерті, а й тому, що роздуми про справи і усвідомлення закінчуються навіть раніше» [3 кн., 1]. «,, ». — «Не зневажай смерть, але будь задоволений нею, як явищем, якого бажає природа» [9 кн., 3]. Стоїки вважали смерть частиною життя, тому що вона зумовлена самою природою людини [Размышления 1985, 179].

Марк Аврелій досить стримано ставиться до слави, оскільки її може отримати як людина достойна, так і недостойна. Біографи свідчать про те, що імператор відмовлявся від військових тріумфів. « » — «Хто захоплений пристрастю до посмертної слави не уявляє, що кожен з тих, хто пам’ятає його незабаром і сам помре» [10 кн., 10]. Автор хоче, щоб етичні принципи та настанови, викладені у творі, допомагали влаштувати внутрішній світ згідно з природою. «, ». — «Філософ Теофраст порівнюючи провинності, стверджує, що помилки, допущені через жадання важчі за ті, що через гнів» [2 кн., 10]. «,,,,, ». — «Зранку скажи собі: я зустрінуся з надто метушливим, з невдячним, із зухвалим, з хитруном, із заздрісником та нетовариським. Усе це сталося з ними через незнання добра та зла» [2 кн., 1]. Вважається, що пристрасті виникають через визнання людиною благом чи злом того, що таким насправді не є. За стоїчною філософією засуджувалося співчуття як пристрасний і низький стан душі, бо не потрібно співчувати (тобто не варто страждати разом з людиною), а слід розумно їй допомогти [Размышления 1985, 214].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проаналізований матеріал репрезентує різні аспекти МО автора. Марк Аврелій – індивід, зосереджений на власному внутрішньому світі та духовних засадах буття. Велика кількість риторичних питань у тексті може розглядатися як авторський імператив до невпинного самоаналізу. Наявність цитат інших авторів та свої власні афоризми свідчать про творче начало у структурі МО. Марк Аврелій не є модельною особистістю античного суспільства, але, безумовно, може слугувати символом даної культури.

1. Євстєгнеєва Г. А. Причинно-наслідкові відношення у науковому стилі (на матеріалі круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, 2002. – 477 с. 3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – 264 с. 4. Марк Аврелий Антонин. Размышления.

Ленинград, 1985. – 245 с. 5. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М., 1995. – 463 с. 4. Вейсман А.Д. Древнегреческо-русский словарь. – Спб, репринт, 1991г. – 860 с.

–  –  –

ЧаСтиноМоВна клаСиФікаЦія СУЧаСноЇ тУреЦькоЇ МоВи У статті розглядаються частиномовна класифікація сучасної турецької мови, погляди видатних турецьких мовознавців на цю проблему. Також виділяються принципи та критерії поділу слів на частини мови.

Ключові слова: могфологія, частини мови, іменник, займенник, прикметник, прислівник, дієслово, допоміжні слова, визначення.

В статье рассматривается класификация частей речи в современном турецком языке, взляды турецких языковедов на эту проблему. Так же выделяются принципы и критерии выделение слов в части речи.

Ключевые слова: морфология, части речи, имя существительное, местоимение, прилагательное, глагол, вспомагательные слова, выделение.

The article is devoted to the definition of parts of speech in the modern Turkish language.

The main scientific views, the principals of classification and the main features of the word classes are viewed.

Key words: morphology, word classes, noun, pronoun, adjective, adverb, verb, form words, definition.Похожие работы:

«Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) / ред. кол. тома : Д. Ф. Григорович (предс.) [и др.]. – К : Наукова думка, 1985. – 519 с. ; УДК 81’1:37.014.5:378.11б химинець М.Д. (Ужгород, Україна) ПоЛітична ЛінгвіСтиКа ЯК науКова диСЦиПЛіна У статті окреслено загальні риси політичної лінгвістики як міждисциплінарної галузі, утвореної на перетині лінгвістики з політологією. Подано характеристику сучасної зарубіжної політичної лінгвістики та представлено основний предмет її...»

«ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ І.О. Васютенко УДК 811.161.2’373 СЕМАНТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЬОРОНАЗВ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОЕТИЧНІЙ МОВОТВОРЧОСТІ МИКОЛИ БАЖАНА У статті розглядається семантичне наповнення кольороназв та їхнє функціонування як засобу художнього відображення в поетичній мові М. Бажана, а також з’ясовано, як колоративи сприяють творенню словесного образу, відбиваючи особливості художньої свідомості митця. Ключові слова: кольороназва, кольоропозначення,...»

«ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Розділ 1. Загальні вимоги до атестації Розділ 2. Етапи та загальний зміст комплексного кваліфікаційного екзамену. 6 Розділ 3. Вимоги до змісту кваліфікаційних робіт (бакалаврських робіт). 35 Розділ 4. Організація діагностики якості підготовки Розділ 5. Методичне забезпечення комплексної атестації СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Упорядники: з української літератури та методики навчання: доктор філологічних наук, професор Бондарева О. Є., доктор філологічних наук,...»

«МОВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ О. Білокінь, наук. співроб., Шевченківський національний заповідник АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВІДВІДУВАННЯ МОГИЛИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (за матеріалами книг вражень) У статті розглядаються аксіологічні характеристики часу відвідування могили Т. Шевченка, обумовлені ціннісними орієнтирами особистості та мовного соціуму. Ключові слова: ціннісні орієнтири, священний час, світоглядні пріоритети. В статье рассматриваются аксиологические характеристики времени посещения...»

«понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко]. – М. : Издательство Кулагиной ; Inrada, 2008. – 358 с. 8. Семенчук І.Р. Мистецтво композиції і характер / Семенчук І.Р. – К. : Вища школа, 1974.– 136 с. 9. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ткаченко А. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003.– 448 с. Стаття надійшла до редакції 22.04.2013. Полещук А., к.филол.н., Киевский национальный университет...»

«Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 29, Київ, 2014 A central issue of the research is culturally specific lexicon. It is the integral part of the ethnic language picture of the world reflecting the realities of a particular culture. The data clarify the difference in the perception of the objective reality of modern ethnic groups (Ukrainians, Poles and Englishmen). This analysis shows that the culturally specific lexicon includes the original layer of the borrowings,...»

«УДК 811.161.2’221.24 Кульбіда С. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник УКРАЇНСЬКА ЖЕСТОВА МОВА ЯК ПРИРОДНА ЗНАКОВА СИСТЕМА Анотація На основі аналітичних розвідок відомих мовознавців висвітлено результати досліджень щодо первісності жестової мови, на основі якої розвивалася словесна мова. Визначено основні способи передачі інформації у жестовій і словесній мовах. Згідно з положеннями структурної лінгвістики з’ясовано функціонально структурні елементи української жестової...»

«УДК 81’ 33 І. М. Кульчицький, М. О. Лукач Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра прикладної лінгвістики ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У СЛОВНИКАХ © Кульчицький І. М., Лукач М. О., 2014 Розглянуто питання важливості інформаційних технологій для розв’язання практичних задач лінгвістики. Обґрунтовано доцільність представлення семантичних характеристик дієслів у словниках тлумачного типу. На основі інформаційної теорії лексикографічних систем побудовано...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2013. Вип. 21. С. 37–43 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2013. Is. 21. P. 37–43 УДК 811.111 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Ольга Матвієнків Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вул. Калуська, 4, м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77112 Розглянуто особливості функціонування фразеологічних одиниць...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Випуск IІІ Засновано 2000 року Рекомендовано Вченою радою філологічного факультету 29 травня 2001 року Київ Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” УДК 81.161.2 ББК 81.2 Ук-5 А 43 Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наукових праць. – К. : Видавничополіграфічний центр “Київський університет” 2001. – Вип. 3. – 157 с. У збірнику...»

«173 УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»

«ISSN 2075-1486. Філологічні науки. Збірник наукових праць. Полтава, 2011. № 8 УДК 81’373.611: 81’374.73 ОЛЕНА ШИШЛІНА (Полтава) ПОНЯТТЯ СЛОВОТВІРНОГО КОНЦЕПТА Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концептуалізація, концепт, словотвір, словотвірна модель, словотвірний концепт. Когнітивна лінгвістика сьогодення активно інтегрується з традиційними та новими галузями мовознавства. Cпіввідношення когнітивних механізмів свідомості з природною мовою і її мовленнєвою реалізацією і є, як відомо,...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Києво-Могилянська академія» ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ ЛУЧИК Біо-бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження Київ – 2014 УДК 016:929Лучик(477) ББК 91.9+81.2д(4Укр)Лучик В19 Укладач Ф. Ґ. Туранли Рецензенти: І. Р. Буніятова доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка; С. І. Куранова кандидат соціальних комунікацій, доцент кафедри загального і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»