WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 811.112.2’373.7:659.131.8 Падалка Р. М., Ратушна О. І., Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ НІМЕЦЬКИХ ЖУРНАЛІВ ...»

Наукові записки. Серія “Філологічна”

УДК 811.112.2’373.7:659.131.8

Падалка Р. М., Ратушна О. І.,

Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ НІМЕЦЬКИХ ЖУРНАЛІВ

Фразеологізми виконують функцію життєво важливих узагальнень, розширюють накопичений досвід народу, та емоційно-експресивну функцію. У засобах масової інформації їх витлумачують, аби викликати необхідний ефект та керувати увагою. Мова німецької реклами слугує меті – зберігати національний фразеологічний склад та пропагувати. Пристосовані лексико-синтаксичні форми дають змогу реципієнту рекламного послання правильно зрозуміти рекламний зміст.

Ключові слова: лексика, реклама, слоган, фразеологізм, функція.

Фразеологические обороты, которые имеют переносное, метафорическое значение, помогают наглядно передавать мысли, делают речь стилистически более богатой. Немецкий язык рекламы служит хорошей цели – сохранять национальный фразеологический состав и пропагандировать. Приспособленные лексически-стилистические формы дают возможность реципиенту рекламного послания правильно понять рекламное содержание.

Ключевые слова: лексика, реклама, слоган, фразеологизм, функция.

Idioms reflect historical world system, fulfill the function of vital generalization and extension of people’s experience.

Idiomatic expressions, which have portable and metaphorical meaning help to convey thoughts, make speech stylistically richer. German language of advertising serves a good purpose to maintain national phraseological lexicon and promoted propaganda. Vocabulary plays an important role in the creation of advertising messages. Adjusted lexical and stylistic forms allow the recipient of the advertising message to understand the advertising content correctly.

Keywords: vocabulary, advertising, slogan, idiom, function.

Відомо, що мова виконує цілу низку доволі важливих функцій у житті кожного суспільства. Вона є носієм духовної мудрості народу. Пізнання її глибинного смислу є пізнанням віковічної колективної багатошарової мудрості, захованої у словах та фразеологізмах – у їх буквальному, переносному, символічному смислі, у їх звучанні, формі, у мовному зв’язку та їх трансформації. Актуальність мовознавчих досліджень соціальної картини світу не викликає сумнівів. Такі дослідження, на наш погляд, варто здійснювати, зокрема, на основі текстів преси, бо саме вони концентрують уявлення їхніх творців і користувачів про картину соціального світу. Фразеологічні одиниці – об’єктивні носії сконцентрованої картини світу. Рекламні слогани часто слугують джерелами поповнення фразеологічної системи. Реклама переслідує нас повсюди, і слоган спрямовано, передусім, на людину, бо в кожного товару є власний рекламний девіз, покликаний привертати увагу покупця.

Метафоричне значення фразеологізмів допомагає більш стисло та лаконічно виразити складну думку. Вони належать до тих мовних засобів, які використовують, щоб справити враження своєрідного стилістичного ефекту, привернути увагу читача. У німецькій мові фразеологізми дуже охоче використовуються в рекламі як у прямому чи переносному значеннях, так і в обох відразу. Мова німецької реклами слугує меті – зберігати національний фразеологічний склад та пропагувати щось. Пристосовані лексико-синтаксичні форми дають змогу реципієнту рекламного послання правильно зрозуміти рекламний зміст.

Виникає необхідність поглиблення та розширення знань у галузі дослідження німецької фразеології, зокрема на прикладі слоганів у німецьких рекламних журналах. Предметом дослідження стали морфолого-семантичні особливості фразеологізмів, що часто використовуюся в рекламних слоганах на сторінках рекламних німецьких журналів. Тому мета нашого дослідження – віднайти та проаналізувати фразеологізми в рекламних девізах німецьких журналів. Для досягнення цієї мети визначено такі завдання: виявити особливості німецьких фразеологічних одиниць, що складають рекламний девіз; з’ясувати морфолого-семантичні особливості фразеологізмів із рекламних німецьких журналів. Результати можуть бути використані під час укладання фразеологічних словників, а також у практиці викладання німецької мови.

У статті вперше досліджено фразеологізми рекламних слоганів на матеріалі текстів німецьких рекламних журналів. У процесі роботи використано такі методи: описовий як основний структурний метод; зіставний;

кількісний.

Створення найбільш дієвого тексту реклами є важливим для спеціалістів цієї галузі. Результат рекламного впливу залежить від якості рекламного повідомлення. Текст реклами має відрізнятися від тексту реклами конкурентів, а використання в мові реклами фразеологічних виразів має допомогти у виконанні цього завдання.

Перевага фразеологізмів полягає в тому, що як тільки вироблено зв’язок між продуктом та споживачем, знову й знову виникає асоціація між виразом та рекламним продуктом.

Фраземи як стійкі сполучення слів у німецькій мові особливо часто застосовуються в рекламі. Їх можна поділити на два класи: клас лексеми-дієслова, лексеми-іменники, лексеми-прикметники та лексеми-прислівники. Найбільш незмінними є фразеологічні слогани, що належать до вербальної, номінативної та прислівникової групи.

Ураховуючи те, що реклама є особливим видом комунікації, не можна применшити її фактор впливу, що підключає особливі механізми, за допомогою яких реалізується мета кожної реклами – привернення уваги та спонукання до дії. Фразеологізми розповсюджені в усіх частинах сучасного тексту реклами: у заголовках, слоганах, інформаційних блоках. Ми розглянули журнали, найбільш популярні в Німеччині : “Stern”, “Auto, Motor und Sport”, “Glamour”, “Der Spiegel”, “Cosmopolitan”, “Petra”, “Allegra”. Усі вони зорієнтовані на різноманітні тематичні галузі та читацьку аудиторію.

© Падалка Р. М., Ратушна О. І., 2013 Випуск 34

У журналі “Stern“ було знайдено такі фразеологизм [14]:

– “Wir bringen mehr Farbe auf den Punkt” (etw. (A) auf den Punkt bringen чітко формулювати що-небудь, виражати сутність чогось) – вербальний фразеологізм. Ідеться про кольоровий лазерний принтер;

– “Jetzt knnen Sie alles mitnehmen, was geht, und viele, viele Schfchen ins Trockene bringen”. (Sein Schfchen ins Trockene bringen – улаштувати свої справи, забезпечити себе) – вербальний фразеологізм. Ідеться про державний заклад та його пропозицію ренти;

– “Gerade hat Pepsi Light wieder einen wichtigen Geschmacks – Teil gewonnen” (Geschmack gewinnen – знаходити смак, задоволення в чому-небудь) – вербальний фразеологізм. Ідеться про рекламу Пепсі з низьким вмістом калорій;

– “Drehen und wenden!” (drehen und wenden – викривляти щось; вивертатися) – вербальний фразеологізм.

Ідеться про рекламу книги психотерапевта Уллі Якша;

– “Alles ber meine Schwangerschaft Tag frTag” (Tag frTag– із дня на день) – прислівниковий фразеологізм. Ідеться про рекламу книги про час вагітності та поради після народження дитини;

– “Rund um den Globus” (rund um den Globus – у всьому світі) – прислівниковий фразеологізм. На цій рекламній сторінці рекламодавець привертає увагу читача яскравою поїздкою по Новій Зеландії;

“Schritt fr Schritt zur Berufswahl”. (Schritt fr Schritt – крок за кроком) – прислівниковий фразеологізм. Тут пропонують здійснити вибір професії та отримати можливість обирати її в різних куточках світу.

У журналі “Der Spiegel“ було знайдено такі фразеологізми [13; 14; 15]:

– “Dass wir in aller Munde sind, ist dem Biss unserer Forscher zu verdanken”. (In aller Munde sein, in aller Leute Munde sein – бути у всіх на вустах) – вербальний фразеологізм. Ідеться про фірму, де широко використовується стоматологічна продукція та технології зубних лікарів та дослідників у цій галузі;

– “Windkraft: eine Idee, der wir Flgel verleihen”(jmd./etwas Flgel verleihen – заохочувати, окриляти) – вербальний фразеологізм. Ідеться про проектні розробки світу, що пропонують альтернативну енергію, зокрема сили вітру;

– “Wir lassen uns nicht abspeisen!” (sich (nicht) abspeisen lassen – не позбавляти себе мужності) – вербальний фразеологізм. Мабуть, нам пропонують відвідати ресторан чи яке-небудь кафе.

Із журналу “Cosmopolitan“ було вилучено такі фразеологізми [10]:

– “Jeden Morgen die ganze Energie der Taube, fr eine Haut “zum Anbeissen” schn” (Zum Anbeissen– апетитно) – прислівниковий фразеологізм. Ідеться про крем Ланком, який пропонує читачам зволоження та енергію шкіри обличчя засобом конструктивних матеріалів та поліфенолів із винограду.

У журналі “ Petra“ було досліджено такі фразеологізми [12]:

– “Lcheln kommt von Herzen.Oder von Bauknecht“ (Lcheln kommt von Herzen – сміятися від душі) – вербальний фразеологізм. Рекламодавці представляють низку будівельних послуг;

– “Schmetterlinge im Bauch” (Schmetterlinge im Bauch – метелики в животі) – номінальний фразеологізм.

Рекламують новий автомобіль Peugeot 106.

У журналі “Auto, Motor und Sport“ було знайдено такі фразеологізми [9]:

– “Urlaub ganz gro geschrieben …an der Kste!” (etw. gro schreiben – надавати велике значення чому-небудь) – вербальний фразеологізм. На цій сторінці журналу читачу запропоновано кемпінг – відпочинок на березі моря.

На сторінках журналу “Glamour” було знайдено такі фразеологізми [11]:

– “Das einzig Wahre ist und bleibt der Schwabe ” (das einzig Wahre – єдиний, унікальний) – прислівниковий фразеологізм. Ідеться про меблевий магазин, що пропонує меблі;

– “Neckermann macht’s mglich” (etw. mglich machen – здійснити щось, зробити щось можливим) – вербальний фразеологізм. У цьому слогані бюро мандрів пропонує поїздку у Флориду.

Зі сторінок жіночого журналу “Allegra“ було зібрано такі фразеологізми [8]:

– “Die Haut wieder in die Lage zu versetzen, Feuchtigkeit zu speichern”. (j-n in die Lage versetzen, etw. zu tun

– дати комусь можливість щось зробити) – вербальний фразеологізм. Ідеться про рекламу крему від Хелени Рубінштейн;

– “Hchste Zeit fr ein Handy!”.(hchste Zeit – уже давно пора) – прислівниковий фразеологізм. Відповідно до цього слогану читач має придбати повний пакет SuperServ для свого мобільного телефона.

– “Kinder kriegen? Wohl verrckt!”. (Wohl verrckt! – ти з глузду з’їхав) – прислівниковий фразеологізм.

Згідно з цим слоганом усі люди мають бути впевнені в житті разом зі своїм стартовим капіталом, і все це завдяки лише внеску в будівельний кооператив IDEAL;

– “Der sticht sie alle aus”. (Jemanden ausstechen – быть лучше) – вербальний фразеологізм. На цій сторінці журналу нас переконують у тому, що ми ніде не знайдемо взуття краще, ніж взуття цієї фірми.

Із 20 знайдених рекламних слоганів найбільш дієвими виявились вербальні – 12 фразеологізмів, друге місце посіли прислівникові – 7 фразем, і лише одна фразема номінативна. Це говорить про те, що будь-який слоган є закликом, який спонукає до дії. Як бачимо, фразеологізми відображають практично всю соціальну систему світу, виконують функцію життєво важливих узагальнень, розширюють накопичений досвід народу.

Проведений аналіз уможливив діти таких висновків, що стійкі сполучення слів, не зазнають витіснення, а навпаки виконують певні соціальні та контекстуальні функції – збагачують лексику та виражають емоційну експресивність. У засобах масової інформації їх витлумачують, аби викликати необхідний ефект та керувати увагою.

Наукові записки. Серія “Філологічна”

Література:

1. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. – М. : Аквариум, 1995. – 387 с.

2. Брандес М. П. Стиль и перевод: на материале нем. языка. – М. : Высшая школа, 1988. – 127 с.

3. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы. Учебное пособие для вузов. – М. : Евразийский регион, 1998. – 399 с.

4. Oguy O. D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a : Nowa knyha, 2003. – 403 с.

5. Розен Е. В. Немецкая лексика: история и современность. – М. : Высшая школа, 1991. – 94 с.

6. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tbingen: Max Niemeyer Vertag, 1997. – 250 с.

7. Die Zeitschrift // Allegra. – № 9/1999. – 226 с.

8. Die Zeitschrift // Auto, Motor und Sport. – 2005. – № 20.

9. Die Zeitschrift // Cosmopolitan. – 2000. – № 9. – 188 с.

10. Die Zeitschrift // Glamour. – 2005. – № 11. – 230 с.

11. Die Zeitschrift // Petra. – 2000. – № 10. – 308 с.

12. Die Zeitschrift // Der Spiegel. – 2009. – № 13.

13. Die Zeitschrift // Stern. – 2005. – № 41.

14. Die Zeitschrift // Stern. – 2005. – № 42.

15. Die Zeitschrift // Stern.– 2005. – № 43.Похожие работы:

«1 60. З історії лексикографії. Сучасні словники української мови. Стилістичні засоби лексикографії. Комунікативна розминка Готуючи словник, важливо зрозуміти виклик часу. Однак це дається не всім. Сьогодні зростає особистісна складова словника, роль словникаря как суспільно орієнтованого вченого і державника. Сучасний лексикограф повинен мати фундаментальну підготовку, шанобливо ставитися до кожної мови і діалекту. Але насамперед – це особистість патріотична, яка боліє болем Вітчизни. Якими...»

«О.В. Коновченко УДК 811.161.2’373.611–112 ПОДІЛЬНІСТЬ ОСНОВ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Досліджено питання характеру подільності основ слів іншомовного походження в українській мові. Автор визначає критерії подільності основ іншомовних слів та характеризує ступені їх подільності. Ключові слова: подільність основи, корінь, афікс, регулярні та унікальні морфеми, зв’язані та вільні корені. Коновченко Е.В. Членимость основ слов иностранного происхождения в украинском языке....»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 17 думка,1988; 5. Выхованец И.Р, Карпиловская Е.А, Клименко Н.Ф. Изучаем украинский язык. Расширенный курс. – К.: Либідь, 1993; 6. Гірняк П.С. Структурносемантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові 19-20 ст.: Необјављена докторска дисертација. – Донецький державний університет, 1999; 7. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К.:...»

«О.О. Борисов. Дієслівні лексичні одиниці сучасної англійської мови на позначення емоційного концепту СТРАХ (на матеріалі лексикографічних джерел) УДК 811, 37 О.О.Борисов, аспірант (Житомирський державний університет) ДІЄСЛІВНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СТРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ) Стаття присвячена аналізу семантики абстрактних та конкретних оцінних дієслівних лексем, які об’єктивують концепт СТРАХ у сучасній англійській мові....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ ПОПОВ Сергій Леонідович УДК 811.161.1’36: 811.161.1’38 ГРАМАТИЧНІ ВАРІАНТИ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНО-ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ Спеціальність 10.02.02 – російська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і...»

«СТИЛІСТИКА Т.В. Бєляєва, І.В. Тимченко УДК 811.161.2’42 МОВА І СТИЛЬ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ У статті схарактеризовано особливості публічного мовлення крізь призму поняття «культури мовлення». Виявлено ознаки взаємодії функціональних стилів у межах публічного мовлення, зокрема мовні засоби розмовності та їхній вплив на реципієнта. Ключові слова: культура мовлення, норма, публічне мовлення, книжна мова, функціональний стиль. Беляева Т.В., Тимченко И.В. Язик и стиль публичной речи. В статье...»

«УДК 811.161.2’ 367 Олександр Межов ОРУДНИЙ ВІДМІНОК ЯК ОСНОВНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СИНТАКСЕМИ Резюме У статті проведено системне дослідження орудного відмінка як основного морфологічного варіанта інструментальних синтаксем сучасної української літературної мови у зв’язку з семантичними і валентними типами предикатів. Описано семантичні варіанти орудного в елементарних та неелементарних простих реченнях, його лексичне наповнення. Визначено способи ускладнення інструментальної...»

«УДК 811. 161.2'373.613 О. В. Пєтухова ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ТЕРМІНІВ З МЕТАЛОЗНАВСТВА У статті зроблено спробу встановити причини та джерела поповнення термінів з металознавства. Ключові слова: запозичення, іншомовна лексика, терміни, металознавство. В статье сделана попытка установить причины и источники пополнения терминов по металловедению. Ключевые слова: заимствование, заимствованная лексика, термины, металловедение. In the given article the attempt to give the characteristic to the loan word...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ С ерія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 1 ПОЛТАВА Видавництво ПДПУ УДК 821.161.1/2 (100)+81(060.55) ББК 83.3(0)+81 Філологічні науки: Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 1. – Полтава, 2009. – 150 с. У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка „Філологічні науки” публікуються дослідження з...»

«УДК: 81’42 ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ДОМІНАНТІВ У НАУКОВОМУ ТЕКСТІ Л.М. Захарова, Л.П. Бабенко Національний технічний університет України «КПІ» Стаття присвячена опису лексичних і граматичних домінантів у науковому тексті та особливостям їх відтворення українською мовою в підмові комп'ютерних технологій. Розглянуто визначення поняття домінанти в різних науках, висвітлено концепції домінанти тексту з погляду мовознавців та її теорії в сучасній...»

«Мовні засоби впливу на слухача у промовах М. Тетчер та Ю. Тимошенко / Т. Мазурок // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009, 14трав., 2009р. Україна, Львів / Національний університет Львівська політехніка. – Л.: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. – 316 с. – Парал. тит. арк. англ. – С. 90Романюк С. Реалізація маніпулятивного потенціалу лінгвістичних вербальних засобів в американському рекламному дискурсі / С....»

«MEMOIRES DE LA SOCIETY SCIENTIFIQUE §EVENKO MEMOIRS OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY MITTEILUNGEN DER SCHEWTSCHENKO-GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN Vol. CLXXXVII ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА !В7 Том CLXXXVII ДОПОВІДІ ЮВІЛЕЙНОГО НАУКОВОГО КОНГРЕСУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ СТОРІЧЧЯ НТШ Філологічна Секція Ню Йорк — Париж — Сидней — Торонто ДОПОВІДІ ЮВІЛЕЙНОГО НАУКОВОГО КОНГРЕСУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ СТОРІЧЧЯ нтш Філологічна Секція ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА IM. ШЕВЧЕНКА MEMOIRES DE LA SOCI^TE...»

«понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко]. – М. : Издательство Кулагиной ; Inrada, 2008. – 358 с. 8. Семенчук І.Р. Мистецтво композиції і характер / Семенчук І.Р. – К. : Вища школа, 1974.– 136 с. 9. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ткаченко А. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003.– 448 с. Стаття надійшла до редакції 22.04.2013. Полещук А., к.филол.н., Киевский национальный университет...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»