WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Мирослава Кулієвич Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Малехова Жовківського р-ну Львівської обл. тел. 94-57-63 Запропоновано новий метод дослідження творчості Климентія ...»

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія філол. 2006.Вип.38. Ч.І.С.127-130 Ser. Philologi. 2006. №38.Vol.I.P.127-130

___________________________________________________________________________________

УДК 811.161.2’28

НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ КЛИМЕНТІЯ ЗІНОВІЇВА

(У МИНУЛОМУ Й СЬОГОДНІ )

Мирослава Кулієвич

Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня

с. Малехова Жовківського р-ну Львівської обл.

тел. 94-57-63 Запропоновано новий метод дослідження творчості Климентія Зіновіїва Ключові слова: лінгвогеографічний аналіз, діалектне мовлення, метод накладання ареалів, діалектизми, локалізація.

Творчість Климентія Зіновіїва малодосліджена, вивчення проходило переважно по лінії культурологічних чи-то літературознавчих студій. Спостереження за мовою велися вибірково, дослідники намагалися загально визначити українську основу віршів, відповідно українізовано транслітеруючи тексти, і тільки зрідка звертали увагу на окремі елементи живого мовлення у його поетичних творах.

Климентій Зіновіїв як поет, на перший погляд, особливо не вирізнявся серед інших письменників кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття, ішов традиційною дорогою віршописання, проте помітно відзначається своєрідністю на тлі українського Відродження часів Мазепи. Недарма рукописну збірку віршів Климентія Зіновіїва Іван Франко зачислив до найкращих надбань українського письменства [13, с.1-2]. Вона пролежала невідомою для дослідників близько півтора століття і збереглася лише в одному екземплярі.

У 50-х роках ХІХ століттях на рукопис ієромонаха Климентія натрапив письменник та етнограф О.В. Шишацький – Ілліч, який передав рукопис віршів Пантелеймонові Кулішеві. Тому перші спроби аналізу творів Климентія Зіновіїва зробив саме Куліш, який у журналі „Русская бєсєда” 1859 році надрукував простору статтю про поета з численними цитатами з його віршів та подав „кулішівкою” частину його творів [6].

Цю статтю з незначними доповненнями він передрукував в „Основі” у 1861 році і зробив оцінку пам’ятки виключно з історичного погляду та ще з примітками публіцистичного характеру [7].

П. Куліш зазначав, що твори цього письменника відповідають вихованню автора і часові, в якому він жив [6, с. 191]. Однак дуже цінним для наших спостережень є твердження Пантелеймона Куліша про те, що поряд з церковнослов’янськими формами слів трапляються у поета слова живої народної мови [6, с. 166].

У 1859 році пам’яткою зацікавився О.В. Маркович та зробив з неї численні витяги, які містять приблизно стільки ж віршів, скільки у статті Куліша, їх опублікував у 1908 році В. Доманицький [2]. Після цього оригінал рукопису віршів, який був лише в одному екземплярі, безслідно зник. Вчені гадали, що він згорів під час пожежі на Кулішевому хуторі.

Через півстоліття у 1909 році на збірку натрапив С.І. Маслов, який робив систематичний опис рукописів бібліотеки університету св. Володимира у Києві [8].

____________________________

© Кулієвич М., 2006 Мирослава КУЛІЄВИЧ ____________________________________________________________________

Рукопис поета, на думку В. Перетца, мабуть, „надіслав П. Куліш на виставку річей старовини при 4-м Археольоґічнім з’їзді в Києві і він, за браком зголошення з боку власника його про повернєнє, став власністю Університету, де й переховується від 1874 року” [10:3-4].

Саме цей дослідник на початку ХХ століття особливо зацікавився проблемами давньої української поезії, виявив бажання глибше ознайомитися з творами Климентія Зіновіїва. Тому віднайдений оригінал віршів поета невдовзі почав опрацьовувати В. Перетц і вже у 1912 році опублікував свою працю [10]. У цій публікації він вперше відтворив усю віршову спадщину Климентія Зіновіїва з ґрунтовною передмовою, подав рідкісні документальні відомості про поета, а також описав його творчість, досліджував текст задля відтворення окремих сторінок біографії автора. У вступній статті В. Перетц розкрив історію вивчення рукопису, дав характеристику названих вище видань віршів Климентія Зіновіїва.

Отже, дослідник у передмові дав лише літературознавчу оцінку збірки, а щодо мови віршів поета, то В.Перетц мимохідь висловлюється так: „Мова Климентієвих віршів сороката, звичайно вживана його сучасниками, що послугували ся для висловлювання своїх думок мішаниною церковнослов’янської, української та польської мов. Одначе, - і се для духовної особи незвичайне, - Климентій не користується готовою формою літературної української мови, як вона склала ся напр. у визначних проповідників другої половини ХVІІ в., але намагається писати по слав’янському, вносячи в слов’янську мову окремі українізми – і в фонетиці, і в морфольоґії, як рівно – ж – в синтаксі та словарі. Мова Климентія, - иноді тяжка, иноді яскрава і мальовнича, чекає ще на свого дослідника” [10:31].

Зацікавленість збіркою Климентія Зіновіїва не зникла і в науковців ХХ століття після ґрунтовного видання В. Перетца.

Вивченням його поезії, форм силабічного віршування, багатства професійної лексики і фразеології займалися такі вчені, як:

П.М. Попов, О.С.Компан, Д.А. Рижук [11;4;12]. Однак, як зауважила літературознавець В.П. Колосова, ці автори торкалися лише окремих питань, пов’язаних з творчістю Климентія Зіновіїва, або робили надто загальний її огляд [3:9]. Тому ця дослідниця в 1964 році опублікувала працю „Климентій Зіновіїв. Життя і творчість”, у якій зробила літературознавчий аналіз рукопису поета і з цього погляду взяла до уваги усі вірші ієромонаха Климентія, дала оцінку його світогляду, та визначила роль і місце поета в історії української літератури [3].

У другій половині ХХ століття до рукопису Климентія Зіновіїва звернувся В.В.Німчук і у 1971 році опублікував його у серії „Пам’ятки української мови і літератури” з присвятою В.М. Перетцу [9]. Авторами передмови є згадана дослідниця В.П. Колосова та І.П. Чепіга, а науково підготувала текст для видання І.П. Чепіга, загальна редакція праці належить В.В. Німчукові.

У вступній статті дослідниці подали результати літературознавчого аналізу тексту віршів і вперше звернули увагу на своєрідність мови пам’ятки. Мовознавець І. Чепіга в основному дослідила лексичні та морфологічні риси мови рукопису, виявила деякі специфічні синтаксичні конструкції і частково торкнулася проблем фонетики, що дало підстави авторці зарахувати мову творів за її діалектними особливостями до північного наріччя. Своїми спостереженнями І. Чепіга внесла значний вклад у вивчення мови віршів поета, проте ще ж залишився широкий простір для дальших мовознавчих студій, особливо з огляду на укладання Атласу української мови (далі АУМ) і розвиток теорії лінгвогеографії [1].

ЛІНГВОГЕОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТЕКСТІВ ТВОРІВ... 129 _________________________________________________________________________

Наша стаття спрямована саме на лінгвогеографічне вивчення пам’ятки, яке полягає у детальному виявленні специфіки тогочасного діалектного мовлення Климентія Зіновіїва, що дає змогу, за допомогою методу накладання ареалів, визначити осередки, з якими пов’язана біографія автора рукопису. Діалектні риси виокремлюємо з текстів віршів пам’ятки, які писані тогочасною книжно-писемною мовою з її церковнослов’янізмами, полонізмами, германізмами і водночас з багатьма виразними вкрапленнями народнорозмовних елементів.

Лінгвістична географія – молода наука, та використання її здобутків дає змогу виявлені особливості діалектного мовлення спроектувати на творчість письменників.

Такого типу дослідження в мовознавстві вперше запропонувала Л.М. Коць-Григорчук [5].

Виділені діалектні особливості, відображені у віршах поета, ми проектуємо на лінгвістичні карти, використовуючи відомості, подані в картах і коментарях першого і другого томів АУМ та відповідні теоретичні праці лінгвогеографії (Т.Назарової, Ф.Т. Жилка, М. Коць-Григорчук, Г.Ф.Шила, А.М. Залеського та інші). У процесі дослідження будемо намагатися визначити місця максимальної концентрації діалектних рис, які допоможуть визначити осередки, що найтісніше пов’язані з життєвим шляхом ієромонаха Климентія.

У статті не враховано літературознавчих оцінок творчості Климентія Зіновіїва, вони були надто різними і не стосуються безпосередньо вивчення авторської специфіки тогочасного мовлення поета.

Дослідження текстів віршів рукопису проведено на підставі видання В.В. Німчука, тому що це видання книги найдокладніше відтворює текст оригіналу у всьому його обсязі. Крім поетичних творів, у пам’ятці подані зразки письма поета, які ми використаємо у праці для того, щоб провести додатковий палеографічний аналіз скорописного письма збірки віршів. В минулому палеографічні ознаки рукописного тексту пам’ятки не бралися до уваги, хоча це допомогло б точніше локалізувати осередок, де здобував освіту Климентій Зіновіїв. Палеографічні спостереження можуть бути цінними ще й тому, що сам автор згадує у віршах про свою писарську практику.

У книзі рукопису вміщено не лише поетичні твори, але і прислів’я та приказки, які за життя зібрав Климентій Зіновіїв, вони здебільшого не відтворюють мовлення самого автора, а фіксують радше діалектизми співбесідників на шляхах його мандрівок. Проте є можливість послідовно виділити діалектні ознаки прислів’їв та приказок і за допомогою методу накладання їх ареалів визначити території, де ці діалектизми співіснують у комплексі як системні елементи певного кола говірок, тим самим показати мандрівні осередки ієромонаха.

Дослідження стане корисним, оскільки в ньому вперше використано нові методи аналізу мовної творчості Климентія Зіновіїва – видатного письменника кінця ХVII початку XVIII століття.

_________________________________

1. Атлас української мови. Том 1. К., 1984; Том 2. К., 1988; Том 3.К., 2001.

2. Доманицький В. Невідомі вірші ієромонаха Климентія / Записки наукового товариства імені Шевченка. 1908. Кн.І. С.51-126.

3. Колосова В.П. Климентій Зіновіїв. Життя і творчість. К., 1964.

4. Компан О.С. Творчість Климентія Зіновіїва як одне з джерел вивчення історії Лівобережної України другої половини XVIII ст. / Наукові записки інституту історії. №9.

К.: Вид-во АН УРСР, 1957. С.251-277.

Мирослава КУЛІЄВИЧ ____________________________________________________________________

5. Коць-Григорчук Л.М. Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору. Нью-Йорк-Львів. 2002.

6. Кулиш П.А.Климентий украинскии стихотворец времен гетмана Мазепы. // „Русская бєсєда”. Т.V. Кн. 17. 1859.

7. Кулиш П.А. Обзор украинской словесности. И. Климентий // „Основа”. 1861.

Січень.С.159-234.

8. Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки императорского Университета св. Владимира.

К., 1910. С.5-6.

9. Німчук В.В. Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / „Пам’ятки української мови і літератури”. К., 1971.

10. Перетц В.Вірші ієромонаха Климентія Зіновіїва сина. З передмовою В.Перетца / „Пам’ятки українсько-руської мови і літератури. Археоґрафічна комісія наукового товариства імені Шевченка”. Т. VIII. Львів, 1912.

11. Попов П.М. Програма з історії давньої української літератури (до кінця XVIII ст.). К.,

1938. С.19.

12. Рыжук Д.А. О творчестве Климентия Зиновьева. / „Ученые записки. VI. Серия гуманитарны наук”, вып. 3. Даугавпиллс, 1959. С.113-133.

13. Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив др І.Франко / „Пам’ятки українсько-руської мови і літератури”. Т. І. Львів. 1896. С.1-2.

–  –  –

The history of the question had been elucidated. Main directions of our work had been determined and new method of examination of Klymentiy Ziniviyiv's works had been proposed.

Key words: linguogeographical analysis, dialect speech, method of geographic ranges overlay, dialecticisms, localization.

–  –  –Похожие работы:

«Б.М. Кулик. – К. : Вищ. шк., 1972. – 404 с. 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: підручник / О.Д. Пономарів. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с. 5. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Л.Г. Скрипник. – К. : Наук. думка, 1973. – 300 с. 6. Сучасна українська мова : підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева. – 3-тє вид., перероб. – К. : Либідь, 2005. – 488 с. 6. Ужченко В.Д....»

«УДК 65.012.32 А. І. Кредісов, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Інституту міжнародного бізнесу МЕНЕДЖМЕНТ: ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РИСИ МОЖЛИВИХ ЗМІН У ХХІ ст. Стаття присвячена основним тенденціям розвитку менеджменту. Розглядаються характеристики сучасного менеджменту. Аналізуються взаємозв’язки розвитку менеджменту і економічної теорії. Прогнозуються нові вимоги до якості менеджера в економіці знань. Статья посвящена основным тенденциям развития...»

«КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 2011 ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 1. Тойби А.Дж. Постижение истории.– М.: Прогресс, 1991.– 736 с.2. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории.– М.: Мысль, 1993.– 663 с.3. Бех В.П. Социальный организм: философско-методологический анализ.– Запорожье: Тандем-У, 1998.– 186 с. 4. Воловик В.И.Философия истории: курс лекций.– Запорожье, 1995.– 152 с. 5. Горский Ю.М. Гомеостатика: модели, свойства, патологии систем.// Гомеостатика живых,...»

«УДК 94(477)1941/1945 О.В. Дьякова ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ОПОРУ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У статті визначені сучасні українські історики, які вивчають Рух Опору періоду Великої Вітчизняної війни, окреслена основна проблематика їх досліджень. Ключові слова: дослідження, історик, проблематика, концепція, Рух Опору, Велика Вітчизняна війна. В статье определены современные украинские историки, которые изучают Движение Сопротивления времен Великой Отечественной войны,...»

«43 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XL. 2013 ІВАНЮК О.Л. ПОЛТАВСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 р. Мета дослідження полягає у з'ясуванні повноти й об'єктивності висвітлення Полтавскими губернскими ведомостями, як офіційним періодичним виданням, процесу підготовки Російської імперії до проведення першого загальноросійського перепису населення 1897 р. Поява урядових видань в губерніях в національних окраїнах Російської імперії стала...»

«259 Історико-економічні аспекти розвитку господарських систем ньової економіки залежить від умов її виникнення і саме на це питання цивілізаційна парадигма дає найвичерпнішу відповідь. Література 1. https://www.me.kmu.gov.ua/./TinEcon24 2. Базилюк А. В., Коваленко С. О. Тіньова економіка в Україні: [монографія] / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. — К.: НДЕІ, Мінекономіки України, 1998. — 206 с.3. Опанасенко В. М. Господарська мотивація в економічній системі України другої половини ХІХ — початок...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (275), 2013 УДК 327 (4:98) : 35.071.5 «20» Д. С. Прус ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОДІЛ СВІТУ У ХХІ СТОЛІТТІ: АРКТИКА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В боротьбі за нарощування економічного та військового потенціалу держави світу не припиняють пошуки джерел матеріального статку, у тому числі – і шляхом поширення державної юрисдикції на території, яких до тепер не торкнувся процес територіально-політичного поділу світу. Одним з регіонів, навколо якого...»

«ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 45. С. 237–244. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2014. Issue 45. P. 237–244. УДК 910.4 РІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНИХ УМОВ ПОДІЛЛЯ ЯК СТИМУЛЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ А. Кізюн Вінницький торговельно-економічний інститут, вул. Соборна, 87, 21100, м. Вінниця, Україна Розглянуто регіональні особливості та різноманіття природних умов Поділля, з’ясовано, що на всіх історичних етапах розвитку регіону вони...»

«ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ДОКУМЕНТАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Голова секції: Рогожа М.М., д. філос. наук, проф. Секретар секції: Клімчук О.В., асистент 04.04.2012, 1330, ауд. 8.604, 8.607 1. Артюх О.В., НАУ, Київ Інформаційні позиції України: втрати та перспективи Науковий керівник – Ількова О.Г., ст. викладач 2. Бажан Т.П., НАУ, Київ Наукові видання як вид документно-інформаційного забезпечення науководослідницької діяльності студентів НАУ Науковий керівник – Литвинська С.В., к....»

«Добридень Алла викладач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ НА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМООСВІТИ У статті розглядаються історичні погляди відомих учених-педагогів на процес самоосвіти. Також розкривається зміст і значення самоосвітньої діяльності старшокласників і акцентується увага на проблемі самоосвіти на сучасному етапі. Ключові слова: самоосвіта, безперервна освіта, старшокласники. В...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81-26+347.78.034 Козак Т. Б., Тернопільський національний економічний університет АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ У статті досліджено проблеми адекватності та еквівалентності перекладу; розглянуто основні завдання перекладів відносно збереження змісту та стилістичних засобів оригіналу. Ключові слова: переклад, еквівалентність, адекватність, основний зміст оригіналу. В статье исследуются проблемы адекватности и эквивалентности перевода;...»

«Міністерство культури України Національна історична бібліотека України Бібліотека митрополита Флавіана (каталог книг з фонду відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) Київ 2011 Міністерство культури України Національна історична бібліотека України Бібліотека митрополита Флавіана (каталог книг з фонду відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) Київ 2011 УДК ББК Б-63 Друкується за постановою Вченої Ради ДЗ «Національна історична бібліотека України» Упорядник Оксана Марченко...»

«УДК 341.96 А. В. Лозовицький, студент 4 курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доц. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук В. М. Завгородня LEX MERCATORIA ЯК ФЕНОМЕН ПРАВОВЇ ДІЙСНОСТІ У статті розглянуто основні погляди на юридичну природу lex mercatoria. Досліджується історія становлення теорії lex mercatoria, погляди...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»