WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 65 |

«Ми повинні віднестися до цієї книжки не то із захопленням і пошаною, а із подивом для совісті й точності автора, для ясного викладу, яким пронизаний величний твір, для тої ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ми повинні віднестися

до цієї книжки

не то із захопленням

і пошаною,

а із подивом для совісті

й точності автора,

для ясного викладу,

яким пронизаний

величний твір,

для тої легкості пера,

котрим орудує автор...

Серед культурних націй,

як англійська,

така книжка знайшлася б

у кожній хаті

інтелігентного громадянина.

Професор К. СТУДИНСЬКИИ

ЗВІРНИК ФІЛЬОЛЬОҐІЧНОЇ СЕКЦІЇ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 1МЕНИ ШЕВЧЕНКА,

т. XZX-XX-XXI.

Лроф. 19. 0 Г І 6 Р К 0.

ІСТОРІЄ

УКРАЇНСЬКОГО Д Р У К А Р Я

ТОМ І.

ІСТОРИЧНО - БІБЛІОГРАФИЧНИЙ ОГЛЯД

УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА XV—XVIII В. В.

ЛЬВІВ, 1925.

НАКЛАДОМ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА.

9 ДРУКАРНІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІИВИИ ШЕВЧЕНКА.

І.І.ОГІЄНКО Ш ІЯ Ш ІШ О Г О ДРУКАР5Ш КИЇВ :ЛИБІДЬ»

0-36 Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено Бібліотека «ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ»

Заснована 1989 року

Редакційна колегія бібліотеки:

Ю. П. Дяченко, В. О. Замлинський |, Л. Г. Мельник, Ю. М. Мушкетик, В. Г. Сарбей, В. А. Смолій, В.- П. Тараник, Ф. П. Шевченко (голова) Упорядник, автор історико-біографічного нарису та приміток М. С. Тимошик

Рецензенти:

д-р філол. наук Р. Г. Іванченко (Київ, політехн. ін-т), д-р філол. наук В. В. Яременко (Київ, ун-т) Головна редакція літератури з українознавства та соціогуманітарних наук Редактор С. М. Рудь Рекомендовано Міністерством освіти України для використання у навчальному процесі студентами вищих навчальних закладів 4502030000—042 О ___________________ БЗ-25-15-93 224-94 © М. С. Тимошик, ISBN 5-325-00510-3 упорядкування, історико-біо­ графічний нарис, примітки,

НЕВТОМНИЙ СІВАЧ НА УКРАЇНОЗНАВЧІЙ НИВІ

Нині, в давно очікувану добу духовного й національно­ го відродження, ми маємо все більше можливостей неупереджено й розважливо поміркувати над багатьма сторін­ ками нашої драматичної історії, власноручно стерти фаль­ шивий глянець, здавалося б, назавжди покладений на ці сторінки тоталітарною системою. Багато з них нам ще не раз доведеться перечитувати, переосмислювати заново, ре­ тельно відбираючи зерна правди, історичної справедливо­ сті й істинної науковості від рясної полови всіляких вига­ док, перекручень, огульних звинувачень, замішаних на ідеологічній заангажованості, політичних спекуляціях та антинаукових теоріях.

Осібно викарбувані на таких сторінках немало імен кращих синів і дочок українського народу, зокрема діячів науки, культури, освіти, які, незважаючи на тяжкі випро­ бування долі, весь свій талант, зусилля, а нерідко й життя, віддавали на вівтар боротьби за одвічну мрію — здобуття своєї державності. Та замість заслуженого пошанування й доброї пам’яті нащадків імена цих людей багато десяти­ літь у нас або свідомо замовчувалися, або були позначені ганебним тавром запроданців, відщепенців, зрадників ін­ тересів народу. Серед таких постатей, реабілітованих істо­ рією, але ще глибинно не пізнаних в Україні — й ім’я Іва­ на Івановича Огієнка.

Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й обов’язку. І це не випадково. Адже свій при­ роджений хист ученого, педагога, державного, громадського, церковного і культурного діяча він однаковою мірою успіш­ но застосовував і як мовознавець та літературознавець, і як редактор та видавець, і як перекладач та поет, і як рек­ тор та міністр, і як православний митрополит та історик української церкви. Важко сказати, в якій із названих сфер діяльності І. Огієнко залишив найпомітніший слід. Одне беззаперечне: він чесно і сповна служив українській спра­ ві, до останніх днів свого довгого й важкого життя не по­ лишав сподвижницької діяльності на ниві відродження на­ дії, в захисті, а згодом в утвердженні та розвої рідної мови, культури в цілому. Переконує в цьому хоча б той факт, що бібліографія наукових, публіцистичних та художніх праць ученого, за неповними даними, складає понад тися­ чу одиниць.

На жаль, переважна більшість творів І. Огієнка і сьо­ годні є недоступною для українського читача: знаходяться вони за кордоном, а та незначна їх кількість, що видава­ лася в 20-х роках у нас,— ще донедавна перебувала в спец­ сховищах як заборонена. Заборонене було й саме ім’я Огі­ єнка. Зрозуміло відтак, чому про цього вченого із світовим ім’ям на його Батьківщині не вийшло не лише жодної по­ важної монографії, а й бодай кількох правдивих рядків у енциклопедичних та довідкових виданнях. Були, щоправда, на кшталт таких: «націоналістичний збрід», «запроданецьуда в рясі митрополита» тощо.

Це — один із типових прикладів до гіркоти несправед­ ливого присуду многотрудному життю вченого, який винес­ ла свого часу офіційна українська наука.

Та найголовнішим суддею завжди, надто за найскладні­ ших історичних обставин, був час. Саме завдяки його онов­ люючій силі повертається чесне і чисте ім’я Івана Огієнка.

1992 року, в 110-ту річницю від дня його народження, від­ булися дві всеукраїнські науково-практичні конференції — «Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження» (Кам’янець-Подільський) та «Іван Огієнко. Незабутні імена української науки» (Львів). Починає повертатися до чи­ тацького загалу багатюща наукова, просвітительська спад­ щина вченого. Достатньо сказати, що найвідоміша його праця «Українська культура» вже витримала два видання, до того ж, масовими тиражами. У київських видавництвах побачили світ ще дві Огієнкові книги — своєрідний посіб­ ник з нашої тисячолітньої історії «Українська церква» та фундаментальне дослідження «Дохристиянські вірування українського народу». От і це видання, яке тримає в руках читач, також уперше вільно виходить в Україні.

* * *

-Народився Іван Іванович Огієнко (Митрополит Іларіон) 15(2) січня 1882 року в містечку Брусилові Радомиського повіту Київської губернії (тепер Житомирської обла­ сті) у бідній селянській родині Івана та Єфросинп Огієнків.

Батько походив з давнього козацького роду, коріння якого сягають Полтавщини, його предок козак Максим Огієнко * в часи Коліївщини став одним з організаторів відомо­ го в історії Кліщинського повстання (неподалік Лубен).

Згодом Огієнки переселилися на Київщину.

Малий Іван, що був шостою дитиною в сім’ї, рано і сповна пізнав нужду й нестатки. Коли йому ледь виповни­ лося два роки, загинув унаслідок нещасного випадку бать­ ко.

Мати у розпачі змушена була віддати трьох старших:

на утримання добрим людям, а сама зосталася з наймен­ шим. У Йвана змалку проявився потяг до знань, і мати робила все, що могла, аби син вчився. У 1896 році, закін­ чивши початкову чотирирічну школу, він пішки йде до Киє­ ва (75 верст) з наміром вступити до військово-фельдшер­ ської школи. Вибір зумовлений тим, що навчання в такій школі було безкоштовним, хоча засади одержання освіти й професії не зовсім задовольняли майбутнього цчєного. Адже по завершенні чотирирічного курсу йому на­ лежало обов’язково відпрацювати в лікарні протягом шес­ ти років.

Новий, київський, період свого життя Іван розпочав з інтенсивної самоосвіти. Він читає багато книжок з історич­ ної, літературознавчої тематики, пробує сам писати вірші..

Деякі з них були вміщені в рукописному місячнику «Моя библиотека», який редагував разом зі своїм товаришем по навчанню Ю. Придворовим (пізніше— російським пое­ том Д. Бєдним). За зароблені ще під час наймитування в селі кошти юнак передплачує часопис «Сельский вестник», що виходив у Петербурзі і в якому 1897 року з’явилася стаття «Как живут селяне». її автор — 15-літній учень Ки­ ївської військово-фельдшерської школи Іван Огієнко. То була перша друкована праця майбутнього вченого-українознавця — перше його правдиве і зболене слово про неспра­ ведливо тяжку долю свого народу.

Після закінчення повного фельдшерського курсу Огієн­ ко відпрацював помічником лікаря військового шпиталю в Києві лише половину зазначеного терміну і в 1903 році всту­ пив на медичний факультет Університету св. Володимира, На інший (а мріяв він про історико-філологічний) дозволу з місця роботи не отримав.

У Київському університеті початкуючий студент, окрім * Про свого безстрашного предка козака Максима Огі'енка через багато літ, уже на чужині, Іван Огієнко схвильовано розповість у по­ емі «Конання України», що вийшла друком 1966 року у Вінніпезі у збірці його драматичних творів «Наш бій за державність».

опанування фахових дисциплін, відвідує лекції з історії, філології, особливо його зацікавлює курс академіка В. Перетца, дослідника давнього українського письменства. Це, зрештою, й зумовило остаточний життєвий вибір: Огієнку вдається перевестися на історико-філологічний факультет і стати незабаром одним з найздібніших студентів, улюб­ ленцем відомого академіка. (Через багато літ, видаючи у Варшаві свою двохтомну літературно-лінгвістичну моногра­ фію «Українська літературна мова XVI-ro століття і Креківський «Апостол» 1560 року», професор Огієнко підготує для титулу книги таку посвяту: «Високоповажному і доро­ гому учителеві свойому академікові Володимирові Перетцу в день шістдесятиліття життя його на знак глибокої поша­ ни та щирої вдячності присвячує автор».), Роки навчання І. Огіенка в Київському університеті (1903—1909) припадають на той період українського на­ ціонально-визвольного руху, який, за словами С. Петлю­ ри, відзначався стійкою тенденцією до посилення україн­ ської ідеї в широких масах населення України, зміцнення його творчих сил, активнішого вираження національної ро­ боти, незважаючи на посилення репресивних заходів цар­ ського уряду * Зокрема, після вимушеного проголошення.

конституційних свобод починається бурхливе відродження українського друку, утворення українських громад, клубів, громадсько-політичних організацій. Стрімкий перебіг полі­ тичних подій помітно вплинув і на формування національ­ ної свідомості Огіенка, визначення його місця в громад­ ському русі. В цей час він знайомиться з М. Грушевським, Б. Грінчеиком, П. Житецьким, активно співробітничає в ряді українських газет, зокрема «Раді», «Громадській дум­ ці», стає членом «Просвіти», бере безпосередню участь у випуску «Записок українського наукового товариства в Киє­ ві» (коректором, а згодом — і редактором). 1908 року в «Записках» друкується одна з перших наукових розвідок молодого дослідника українознавства «Огляд українського язикознавства», а наступного року окремим виданням ви­ ходить його брошура «Українська граматична література:

розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити укра­ їнській мові».

Така активність студента-філолога в позалекційний час не могла не бути поміченою адміністрацією університету.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Незважаючи на те, що він з відзнакою закінчує 1909 року повний курс і одержує рекомендацію факультету щодо за­ лишення його на кафедрі та призначення професорської 1 Див.: Петлюра С. О переоценке // Укр. жизнь. 1913. № 1. С. 13.

стипендії, ректорат відповідає на це відмовою. Підозри в «сепаратизмі» та в «непомірній любові до української мо­ ви» зробили свою справу. І. Огієнко, аби прогодувати сім’ю (Ґ907 року він одружується з учителькою з Брусилова Д о­ мінікою Литвинчук), влаштовується вчителем у Київській середній комерційній школі й водночас стає слухачем Ви­ щих педагогічних курсів, які й закінчує у 1912 році. Він не полишає думки повернутися в університет і грунтовно зайнятися науковою та викладацькою справою. Мрія ця здійснилася в 1911 році, коли завдяки клопотанню впливо­ вих професорів університету перед Міністерством _ О ВІТИ С ;

кандидатуру І.-Огієнка затверджують при кафедрі росій­ ської мови та літератури, а 1915 року, після складання ма­ гістерських іспитів, йому присвоюють звання приват-до­ цента цієї кафедри.

Нова сторінка наукової й громадської діяльності почи­ нається для І. Огієнка у 1917 році, коли в результаті роз­ валу «тюрми народів» — Російської імперії — український народ одержав можливість створити свою незалежну дер­ жаву.

З утворенням Центральної Ради, а згодом і Україн­ ської Народної Республіки, на порядок денний постала гостра потреба активного впровадження української мови в державні інституції, навчальні заклади, у виданні для:

різних верств населення україномовних підручників, посіб­ ників, в унормуванні самої мови. За цю відповідальну спра­ ву серед перших береться, вже як професор новоствореної кафедри української мови і літератури Київського універ­ ситету, І. Огієнко. Незважаючи на економічну розруху, політичну нестабільність, у Києві одна за одною виходять великими тиражами навчальні книги, автором яких був І. Огієнко: «Вчімося рідної мови», «Рідна мова в україн­ ській школі», «Краткий курс украинского языка», «Рідне писання», «Українська граматика» та інші.

Ставши членом Ради новоутвореного Міністерства осві­ ти, Огієнко виступає з ініціативою про заснування Україн­ ського народного університету, який згодом перетворюєть­ ся в Український державний університет. Тут, зокрема, він розробляє і читає для студентів новий курс лекцій «Укра­ їнська культура», який було оперативно видано окремою книжкою для широкого читацького загалу в 1918 році, а незабаром побачило світ і скорочене видання цієї книжки на 64 сторінки, призначене спеціально для війська. Вели­ ким і_щирим було прагнення автора розповісти в доступній формі мільйонам своїх співвітчизників про те, як україн­ ський народ утворив багату і своєрідну культуру, свого мо­ ву, право на яку він виборював віками.

1,1Огієнко очолює правописну комісію Міністерства осві­ ти, члени якої (а входили туди, зокрема, академік А. Крим­ ський, професор Є. Тимченко) підготували «Проект право­ пису української мови», який невдовзі затвердила Всеук­ раїнська Академія наук і на основі якого були розроблені основні правила українського правопису для застосування в школах держави (січень, 1919 рік).

1918 року Директорія УНР призначає професора Огієнка міністром освіти, а згодом — міністром ісповідань. Незадов­ го до цього в Кам’янці-Подільському відкривається Дер­ жавний Український університет, і вчений їде до міста над Смотричем очолити роботу з організації цього закладу, ставши, по суті, його першим ректором. У відділі рукопи­ сів ЦНБ ім. Вернадського АН України зберігся примірник Запрошення на відкриття нового університету за підписом ректора І. Огієнка. У ньому, зокрема, читаємо: «Новий уні­ верситет, що вже з самого географічного положення най­ ближчий до високої західноєвропейської культури, не буде звичайним університетом 'східного типу: при Кам’янецьПодільському Державнім Українськім Університеті закла­ дається вперше на сході слов’янства богословський факуль­ тет і, крім того, на історико-філологічнім факультеті вже відкрито дві нові національні кафедри: одна польської, друга єврейської літератури й історії. Вірний кращим тра­ диціям європейських університетів, новий Кам’янець-Подільський Державний Український Університет матиме на цілі невпинну наукову працю на користь рідної україн­ ської культури»'.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 65 |
Похожие работы:

«УДК 007:304:659 СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ POCKETBOOK ЩОДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЧИТАННЯ КНИГ В УКРАЇНІ А. О. Бессараб Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70 б, Запоріжжя, 69002, Україна У статті розглянуто соціальнокомунікаційні заходи компанії Pocket­ Book, що представила світовому ринку понад 30 моделей електронних E Ink­ рідерів та мультимедійних планшетів, більшість з яких стали новаціями у сфері електронного читання. Виявлено, що компанія PocketBook є не лише виробником e­book,...»

«УДК376.54 Л.С. Григорова ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УКРАЇНІ У 1900 – 1917 РОКАХ У статті розглянуто основні форми і методи роботи соціального педагога з обдарованими дітьми у навчально-виховних закладах та позашкільних установах Україні на початку ХХ ст. Ключові слова: Форми, методи, обдарована дитина,соціальний педагог, екскурсія, гра, навчально-виховні заклади, позашкільна робота. В статье рассмотрены основные формы и методы работы социального педагога...»

«32 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 25. ФІЛОСОФІЯ УДК 1 (477) (09) А 86 В’ячеслав АРТЮХ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ІІ ПОЛ. ХІХ – І ПОЛ. ХХ СТОЛІТЬ У статті розкрито основні тенденції розвитку філософсько-історичних ідей в українській філософській культурі ХІХ–ХХ століть. На основі аналізу історіософських поглядів українських мислителів показано, що філософськосторична думка розвивалася в межах світоглядних та філософсько-наукових...»

«Серія «Історичне релігієзнавство». Випуск 11 61 УДК 94 (477) : 282 О. А. Буравський, доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка СТАНОВИщЕ РИМО-КАТОЛИЦьКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. У статті на основі архівних документів проаналізовано становище Римокатолицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. Ключові слова: Римо-католицька церква, Правобережна Україна,...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 23, 2012 УДК: 37 (091)(477) В.А. Доброчинська ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ: ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ НАДІЇ ШУЛЬГИНОЇ-ІЩУК (1888–1979 РР.) У статті відтворено сторінки життя і діяльності педагога, математика, громадської діячки Н. Шульгиної-Іщук. Проаналізовано її внесок у розвиток національного шкільництва в добу національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. Висвітлено...»

«Випуск 19 ’ 2010 Державне будівництво та місцеве самоврядування УДК 347.97 І. В. Назаров, кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Історичні особливості формування судової системи України Попри наявну нині в європейських країнах тенденцію до уніфікації правових інститутів з метою формування єдиних принципів і стандартів, судові системи більшості країн Європи зберігають відмінні риси,...»

«Шепетяк О. Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ Бойківщина (бесіда 33), 28 лютого 2008 р. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 32 с. УДК 165.6/.8:215 ББК 87.3+86.210.0 Ш 53 д-р ОЛЕГ ШЕПЕТЯК ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ У дослідженні проводиться аналіз впливів змін у філософії пізнання на формування напрямків та течій європейської релігійної філософії. Предметом вивчення стають концепції Анзельма Кентеберійського, Альберта Великого, І. Канта,...»

«233 УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В ДЖЕРЕЛАХ Й ІСТОРІОГРАФІЇ, КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ТА ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ УДК 94 (477) “1920/1939” Василь Футала УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ ХХ ст. У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ Виокремлено три групи сучасних вітчизняних дослідників українського націоналізму міжвоєнної доби ХХ ст., представлено погляди авторів на світоглядні й політичні настанови ОУН, показано процес прирощування наукових історичних знань з історії виникнення та...»

«Економічні науки 2. Путин В. В. Выступление на встрече с членами Правительства, руководством ФС и членами Президиума Государственного совета. – М., 2005.3. Дресвянников В. А. Построение системы управления знаниями на предприятии: Учебник / Ред. В.А.Дресвянников. – М.: КНОРУС, 2006.4. Куделин А. Е. Философия предпринимательства: монография. – Н. Новгород: ННГУ, 2004.5. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 6. Концепция...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск 8 Острог – 2011 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 3 від 27 жовтня 2011 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного уні­ верситету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, проректор з нав­ чально­наукової роботи Національного університету “Острозька академія”...»

«ЛИСТУВАННЯ ІВАНА ФРАНКА ТА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА THE CORRESPONDENCE BETWEEN IVAN FRANKO AND MYKHAILO DRAHOMANOV Ivan Franko National University of L’viv The Scientific Library Ivan Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies National Academy of Science of Ukraine Dedicated to the 150th birth anniversary of Ivan Franko THE CORRESPONDENCE BETWEEN IVAN FRANKO AND MYKHAILO DRAHOMANOV Lviv 2006 Львівський національний університет імені Івана Франка Наукова бібліотека Інститут українознавства імені...»

«http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/znpkhnpu_lingv/2008_ 25/12.html 17. Туровська Л. Термінологія і мова спеціального призначення / Л. Туровська : [Електр. ресурс]. Режим доступу : http://www.term-in.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 110&Itemid=19&lang=uk 18. Українська мова : Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К. : Укр. енц. ім. М.П. Бажана, 2007. – С. 365-367. 19. Цвиллинг М.Я. Функциональный стиль, подъязык и...»

«М.М. Николин, В.М. Сеньків, Т.М. Сеньків УКРАЇНСЬКА МОВА У ТЕКСТАХ (за чотирма змістовими лініями) Робочий зошит 6 клас І-й семестр ББК 81.2Укр-922 Н63 Николин М.М., Сеньків В.М., Сеньків Т.М. Українська мова у текстах (за чотирма змістовими лініями). Робочий Н63 зошит. 6 клас. I-й семестр — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 128 с. ISBN 978-966-10-2437-2 У робочому зошиті вміщено тексти до кожного уроку з української мови у 6 класі (I-й семестр), які дадуть можливість організувати...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»