WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни,,ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ” підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право» Розглянуто та схвалено на засіданні ...»

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни,,ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ”

підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право»

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

правознавства

31 травня 2016 року

протокол № 10

Зав. кафедри __________ проф. Лаврик Г.В.

Полтава – 2016 Інформацій ні джерела Обсяг (порядкови Назва модуля, теми та питання семінарського, практичного заняття годин й номер за переліком) Модуль 1. Історія держави і права України за часів феодалізму.

Тема 1. Предмет і метод історії держави і права України - 1-17, 31-33,

1.Предмет, методологія курсу історії держави і права України, місце курсу в 38-43, 45, 52системі юридичних навчальних дисциплін. 54, 64 2.Історіографія курсу.

3.Наукова і навчальна література з курсу.

4.Наукова періодизація історії держави і права України.

Тема 2. Стародавні держави та право на території України в період VІІ ст.

до 2 1-17, 31-33, н. е. – VІ ст. н. е. 38-43, 45, 50,

1.Територія, організація влади, суспільний устрій, соціальна структура населення, 52-55, 57, 64 основні риси права Скіфської держави.

2.Міста-держави Північного Причорномор’я: причини грецької колонізації Північного Причорномор’я, організація влади у містах-державах, соціальна структура населення.

3.Становлення кримінального права античних держав Північного Причорномор’я.

4.Держава антів: територія, організація влади, суспільний устрій, соціальна структура населення, основні риси права.

Тема 3. Утворення та суспільно-політичний лад Київської Русі.

2 1-17, 31-33,

1.Союз союзів племінних княжінь Середнього Подніпров’я під назвою «Русь» (VIII 38-43, 45, 50, ст. н. е.). 52-55, 57, 64,

2.Норманська та інші теорії походженняКиївської Русі. 65

3.Суспільний лад Київської Русі.

4.Державний лад Київської Русі.

Тема 4. Джерела права та система права Київської Русі.

2 1-17, 20, 28,

1.Джерела права Київської Русі: звичаєве право; нормативні акти (закони, збірки 31-34, 38-43, законів „Руська Правда”); нормативні договори; канонічне право; формування 45, 52-54, 64, правової системи. 65

2.Державне право Київської Русі: правовий статус населення.

3.Основні риси кримінального права Київської Русі: поняття злочину; суб’єкти та об’єкти злочину; мета та види покарань.

Тема 5. Галицько-Волинська держава і право (ХІ ст.

– ІІ пол. ХІV ст.). 2 1-17, 31-33,

1.Утворення та розквіт Галицько-Волинського князівства як центру об’єднання 38-43, 45, 52земель південно-західної Русі. 54, 64

2.Суспільний лад Галицько-Волинського князівства.

3.Державний устрій. Верховна влада князя та її обмежений характер. Боярська рада як орган впливу боярської олігархії. Князівські з’їзди (снеми). Віче.

4.Джерела права. Звичаєве право. Руська Правда. Князівське законодавство:

князівські грамоти, заповіти, статути, договори тощо.

5.Церковне законодавство.

6.Магдебурзьке право на західноукраїнських землях.

Модуль ІІ. Суспільно-політичний лад і право України в складі іноземних держав (XV – поч. ХХ ст.).

Тема 6. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Речі 2 1-17, 31-33, Посполитої.

38-43, 45, 52Приєднання українських земель до Великого Литовського князівства. Захоплення 54, 64 частини земель України Польщею.

2.Утворення держави Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. Зміни в політичноправовому становищі українських земель.

3.Суспільний лад другої половини ХVІ ст.

4.Державний лад. Установлення нового адміністративно-територіального поділу.

Запровадження воєводств і повітів. Центральні і місцеві, органи влади і управління в Україні. Судові установи.

Тема 7. Джерела права Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

2 1-17, 18, 31Звичаєве право як джерело права Великого князівства Литовського та Речі 33, 38-43, 45, Посполитої. 52-54, 64

2.Королівські привілеї і статути. Судебник 1468 р.

3.Литовські статути 1529 р., 1566 р., 1588 р.

4.Розвиток цивільного права. Поняття та види права власності.

5.Розвиток кримінального права та процесу. Порядок розгляду кримінальних справ у судах та виконання вироків.

Тема 8. Запорозька Січ, її військово-адміністративний устрій та право.

2 1-17, 31-33,

1.Причини та умови виникнення українського козацтва. Соціальні джерела та 38- 45, 52-54, засади формування Запорозької Січі. 58, 64

2.Система органів військово-адміністративної влади.

3.Суд і судочинство Запорозької Січі.

4.Правова система Запорозької Січі. Джерела права. Звичаєве козацьке право.

Церковне право. Рішення військових рад, кошового отамана, старшини.

5.Особливості застосування гетьманських універсалів, царських грамот, універсалів польських королів як джерел права на Запоріжжі.

6.Характерні риси права. Поняття і види злочинів на Січі. Особливості судового процесу. Система покарань.

Тема 9. Становлення української державності в роки національно-визвольної 2 1-17, 24, 26, війни 1648 – 1657 рр.

31-33, 38-43,

1.Формування української національної держави. 45, 49, 52-54,

2.Основні зміни у праві України періоду визвольних змагань середини XVII ст.: у 61, 64, 66 цивільному праві (право власності на землю); кримінальному праві (державні, військові злочини); процесуальному праві (судочинстві).

3.Міжнародно-правовий статус України у середині XVII ст.

4.Правове оформлення протекторату Московської держави (Березневі статті, Жалувані грамоти 1654 р.).

Тема 10. Суспільно-політичний лад і право України під владою іноземних 2 1-17, 21,31-33, держав (ІІ пол.

ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.). 38-43, 45, 52Суспільний лад. Правове становище соціальних груп. Посилення кріпосного 54, 59, 62, 64 гніту. Зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством.

2.Діяльність першої та другої малоросійських колегій.

3.Правління гетьманського уряду (1734 –1750 рр.).

4.Полкові, сотенні та курінні органи управління. Організація судів. Судова реформа 1760-1763 рр.

5.Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

6.Основні риси права. Речове право. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право.

Право спадщини. Види злочинів і покарань. Процесуальне право.

Тема 11. Суспільно-політичний лад і право в Україні у складі Російської 4 1-17, 30-33, держави (ХІХ – початок ХХ ст.

). 38-43, 45, 47, Заняття 1 52-54, 59, 62,

1.Основні напрями розвитку державно- правової системи Російської імперії, 64 особливості її функціонування в українських губерніях на початку XІX ст.

2.Система самодержавних органів управління в Україні.

3.Реформи в галузі державного будівництва і особливості їх проведення в Україні.

4.Розвиток джерел права.

Заняття 2

1.Правова думка (програми політичних партій).

2.Основні державні закони Російської імперії 1906 р.Правовий стан населення.

3.Цивільне, адміністративне право Російської імперії.

4.Фінансове, трудове право Російської імперії

5.Кримінальне та кримінально-процесуальне право Російської імперії.

Тема 12. Суспільно-політичний устрій і право на західноукраїнських землі у 2 1-17, 31-33, складі Австрійської та Австро-Угорської монархій.

38-43, 45, 46,

1.Державно-правовий статус українських земель у складі Австрії (Австрійської 52-54, 64 імперії): правовий статус населення; форми державного устрою та правління;

судоустрій. Основні риси права.

2.Політико-правове становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії.

3.Адміністративно-територіальний поділ. Органи влади й управління. Конституція 1848 р. Зміни в політико-правовому становищі українських земель. Головна Руська Рада.

4.Дуалістична монархія. Конституція 1867 р. Крайові сейми Галичини та Буковини. Повітові, міські, сільські органи самоврядування.

5.Правова система. Джерела права. Характеристика галузей права. Практика апробації австрійського законодавства у Галичині.

Модуль ІІІ. Держава і право України у Новітній період (1917 р. – до сьогодення).

Тема 13. Відродження української національної державності в період 1917 – 2 1-17, 22, 25, 1920 рр.

27, 29, 31-33,

1.Виникнення та діяльність Центральної Ради. Мала Рада і Генеральний 38-43, 45, 51секретаріат. Місцеві органи Центральної Ради. Тимчасовий уряд. 54, 64

2.Універсали Центральної Ради. Проголошення самостійності та незалежності України.

3.Законодавча діяльність Центральної Ради. Розігнання Центральної Ради.

Конституція УНР, її зміст та значення.

4.Основні законодавчі акти Гетьманату П. Скоропадського. України

5.Організація і структура державного апарату Західноукраїнської Народної Республіки.

6.Утворення та органи влади Директорії.

Тема 14. Утворення радянської державності і права в Україні (1917-1920 рр.

) 2 1-17, 31-33,

1.Проголошення України республікою Рад (12 грудня 1917 р.). Утворення 38-43, 45, 52радянського уряду України Народного Секретаріату. Місцеві ради. 54, 64

2.Надзвичайні органи радянської влади:

3.Створення Ради оборони УСРР, місцевих комітетів оборони, Всеукраїнського революційного комітету та ревкомів на місцях.

4.Створення та функції комнезамів. Розвиток зв’язків УСРР із РСФРР та іншими радянськими республіками. Органи управління народним господарством.

5.Становлення радянського права. Конституція УСРР 1919 р.

6.Рішення І, ІІ, ІІІ, ІV Всеукраїнських з’їздів Рад.

Тема 15. Державно-правовий розвиток України в умовах нової економічної 2 1-17, 31-33, політики (1921 - початок 1929 р.

) 38-43, 36-37,

1.Перехід до нової економічної політики. 45, 52-54, 64

2.Утворення Союзу РСР. Державно-правове становище України за договором про утворення СРСР (грудень 1922 р.) і Конституцією СРСР (1924 р.).

3.Перебудова державного апарату УСРР у зв’язку з утворенням СРСР.

4.Зміни в системі органів галузевого управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5.Національні адміністративно-територіальні одиниці.

Тема 16. Держава і право України в період тоталітарно-репресивногорежиму 2 1-17, 31-33, (1929–1939 рр.

) 36-37, 38-43,

1.Зміни в органах центральної влади за Конституцією УРСР 1937 р. Верховна Рада, 45, 52-54, 64 її Президія. Раднарком УРСР.

2.Посилення ролі загальносоюзних органів управління. Зрощування партійного й адміністративного апарату.

3.Адміністративно-територіальна реформа. Реорганізація районних і міських рад.

Посилення ролі виконавчих структур у місцевих радах. Народні суди.

4.Тенденції розвитку правової системи.

5.Особливості цивільно-правового регулювання. Придушення приватногосподарської діяльності. Зміни в основних галузях права.

Тема 17. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.

) 2 1-17, 31-33,

1.Напад Німеччини на СРСР. Перебудова державного механізму на початку війни. 36-37, 38-43,

2.Правовий режим воєнного стану і стану облоги. Встановлення окупаційного 45, 52-54, 64 режиму та розчленування загарбниками території України.

3.Відновлення радянської влади в Україні.

4.Розширення прав республіки у сферах міжнародних відносин та оборони.

5. Особливості правової системи УРСР в умовах війни.

Тема 18. Держава і право України у повоєнні роки та в 2 1-17, 31-33, періоддесталінізації(1945 - перша половина 1960-х рр.

) 36-37, 38-43,

1.Повоєнний сталінський режим. 45, 52-54, 64

2.Відновлення конституційних органів влади.

3.Вибори до Верховної Ради України та місцевих органів влади й управління.

4.Правові засади входження Кримської області до складу УРСР. Розширення компетенції республіканських органів управління.

5.Реорганізація суду.

6.Повоєнні зміни в законодавстві. Початок кодифікації загальносоюзного та республіканського законодавства.

Тема 19. Держава і право України у період уповільнення темпів 2 1-17, 31-33, суспільногорозвитку і “застою” (середина 1960-х - середина 1980-х р.

) 38-43, 45, 52Конституція СРСР 1977 р. і Конституція УРСР 1978 р. Правові основи та 54, 64 діяльність вищих органів влади та управління: Верховна Рада УРСР, її Президія, Рада Міністрів УРСР.

2.Судова система УРСР.

3.Подальша кодифікація законодавства на союзному та республіканському рівнях.

4.Видання Зводу законів СРСР і зводів законів союзних республік. Підготовка і видання Зводу законів УРСР.

Тема 20. Держава і право України в період “перебудови” 2 1-17, 31-33, (1985–1991 рр.

) 38-43, 45, 52Причини змін у внутрішній і зовнішній політиці СРСР. Реформування 54, 64 політичної системи. Демократизація суспільно-політичного життя.

2. Зміни й доповнення Конституції СРСР у зв’язку з удосконаленням системи державного управління.

3. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки.

4. Розмежування повноважень між представницькими, виконавчими та судовими органами.

5. Зміни в структурі вищої виконавчої влади. Запровадження поста Президента Української РСР. Створення Кримської Автономної Республіки.

6. Зміни в судовій системі.

7.Реформування законодавства.

Тема 21. Розбудова правової системи незалежної України після розпаду СРСР і 2 1-17, 31-33, до прийняття Конституції України у 1996 р.

38-43, 45, 52Правове оформлення розпаду СРСР. Проголошення реформи державного 54, 64 апарату.

2.Конституційний договір 1995 р.

3.Опрацювання та прийняття Конституції України 1996 р.

4.Державна символіка. Державна мова.

–  –  –Похожие работы:

«ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР РМК Соколовська Світлана Сергіївна, вчитель української мови і літератури Великоолександрівської ЗОШ І – ІІ ступенів Віньковецького району 2010 Рецензенти: Саврій С.Г., завідуюча Віньковецьким районним методкабінетом. Українська мова. Розвиток мовлення: 8 клас (12-річна школа. Поглиблене вивчення.)/ С.С.Соколовська. Віньківці, 2010. – 118с. Схвалено науково-методичною радою районного методичного кабінету відділу...»

«УДК 94(477) «193»: 334.722 Діяльність «Торгсину» та непмани України: повсякденні випробування підприємців в умовах форсованої індустріалізації першої половини 1930-х років Волосник Ю. П. У статті висвітлюється роль «Торгсину» в процесі виживання колишніх підприємців у період «сталінського ве ликого пере лому ». Аналізуються умови існування колишніх підприємців, діяльність «Торгсину», повсякденні ризики і випробовування непманів, які були пов'язані з його функціонуванням. К лю чові слова:...»

«Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2013 Do pytannja pravdy v doslidenni davnich schidnoslov‘‘jans’kych seredn’ovinych tekstiv (na prykladi Kyvs’koho litopysu) Perliyev-Zrcher, Nina Abstract: Unspecified Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: http://doi.org/10.5167/uzh-104078 Originally published at: Perliyev-Zrcher, Nina (2013). Do pytannja pravdy v doslidenni...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 5. European Social Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fseesf.org/. Стаття надійшла до редакції 09.09.2011 р. M. V. Trofymenko SOCIAL AND POLITICAL TECHNIQUES OF THE ANTIGLOBALISTIC ORGANIZATIONS` ACTIVITIES IN EUROPE. It is substantiated and determined that the European antiglobalistic movement is one of the most advanced in the world. Brief overview of the major antiglobalistic...»

«Інститут громадянського суспільсва Територіальна реформа: вчора, сьогодні, завтра Київ ІКЦ „Леста“ ББК 67.9(4УКР)300.4 Т35 Видання здійснене за підтримки фонду Євразія Погляди, викладені тут, належать авторам цієї роботи і не обов'язково відображають офіційну точку зору фонду Євразія. Ця інформація та розробки є вільними для копіювання, перевидання та поши рення по всій території України, усіма способами, якщо вона здійснюється безоплатно для кінцевого споживача та якщо при такому копіюванні,...»

«УДК 94(47.477) О.В.Черемісін Методи досліджень з історії місцевого самоврядування Південної України кінця XVIII – початку XX ст. У статті розглядаються методологія та методика проведення історичних досліджень місцевого самоврядування південноукраїнських земель у складі Російської імперії кінця XVIII – початку XX ст. Головна увага концентрується на проведенні сучасних історичних досліджень. Пропонуються найбільш ефективні методи історичних досліджень у цьому напрямі. Ключові слова: місцеве...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка ЗАВАЛЬНЮК Олена Олексіївна УДК 001.89:(477.41) “18”/”19” ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НА КИЇВЩИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Спеціальність: 07.00.07 історія науки і техніки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Центрі історії аграрної науки Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки...»

«УДК 94(477.54/.62) © О.В. Дьякова, 2012 О.В. Дьякова Дослідження Руху опору часів Великої Вітчизняної війни радянськими істориками у 1960-х – першій половині 1980-х років У статті аналізується стан розробки проблеми Руху Опору у радянській історіографії у 1960х – першій половині 1980-х років. Ключові слова: радянська історіографія, Рух Опору, Велика Вітчизняна війна, науковий обіг, історики, журналісти, краєзнавці. В статье проанализирована советская историография 1960-х – первой половине...»

«ФІНАНСИ що треба змінювати бюджет і виділяти додаткові кошти на соціальний захист населення, яких сьогодні не має. Стратегічним завданням уряду є перегляд складових споживчого кошика українців, об’єктивна переоцінка його вартості та коригування соціальної політики держави. Для досягнення поставлених цілей, необхідно збільшувати вартість оплати праці, що стане можливим тільки через збільшення надходжень до бюджету (в т.ч. через збільшення виробничих потужностей в країні, позитивне торговельне...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО склали підвалини галицького П’ємонту. Багато з цих пісень стали важливою складовою релігійних обрядів і виконуються в церкві та поза нею до сьогодні, а кращі твори стають джерелом для творчості професійних композиторів. ЛІТЕРАТУРА 1. Дж. Допись з села (О потребі релігійно-церковнихъ пісней для народа) // Душпастир. – Львів, 1889. – C. 83–89.2. Книжочка Місійна. – Бережани, 1892. – Ч. 8. 3. Книжочка Місійна. – Бережани, 1892. – Ч. 10. 4. Книжочка Місійна. – Бережани, 1892. – Ч....»

«УДК 316.7 В.В. Міхеєва, кандидат історичних наук, доцент МОДЕЛЬ ВІДТВОРЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Розглянуто один з важливих аспектів духовного життя суспільства – відтворення цінностей. Суб’єктом такого відтворення є молодь. Поставлено питання про формування духовного життя молоді під впливом чинника невизначеності як однієї з найважливіших характеристик сучасного суспільства. Ключові слова: духовне життя, суспільство, молодь, цінності....»

«Маланій Олена (Луцьк) Музика та малярство в творчому доробку Михайла Яцківа У статті досліджено роль Михайла Яцківа у процесі становлення українського модернізму, проблема синтезу мистецтв – музики та малярства у його прозі. Практичною й теоретичною основами пропонованого дослідження є збірка творів М. Яцківа, а також статті сучасних дослідників творчості прозаїка. Ключові слова: модернізм, музика, малярство, синтез мистецтв. В статье исследовано роль Михаила Яцкива в процессе становления...»

«СЕРІЯ ПЕДАГОГІКА УДК 378.1:37.034:177 Москальова Л.Ю.РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Постановка проблеми. В умовах реформування освітньої системи Української держави особливої актуальності набуває проблема виховання морально-етичної культури майбутніх учителів. Серед основних завдань професійної підготовки майбутніх учителів є забезпечення їх професійноособистісного розвитку, що має...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»