WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЖивоПисна течія в українському худоЖньому текстилю 1970-1980-х рр. магеровський о. т., пошукувач Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка анотація. ...»

Вісник ХДАДМ

ЖивоПисна течія в українському худоЖньому

текстилю 1970-1980-х рр.

магеровський о. т., пошукувач

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

анотація. Бурхливий розвиток професійного декоративно-ужиткового мистецтва став

помітним явищем в художньому житті України 1970-1980-х рр. Саме тут відбувавалися

найактивніші пошуки та експерименти, небувалі процеси синтезу виражальних засобів.

Серед інших різновидів декоративно-ужиткового мистецтва важливе положення займав художній текстиль.

ключові слова: декоративно-ужиткове мистецтво, друга половина ХХ ст., синтез виражальних засобів, художній текстиль.

аннотация. магеровский о. т. Живописное течение в украинском художественном текстиле 1970-1980-х гг. Бурное развитие профессинального декоративно-прикладного искусства стало заметным явлением художественной жизни Украины 1970-1980-х гг.

Именно здесь происходили самые активные поиски и эксперименты, небывалые процессы синтеза выразительных средств. Среди других разновидностей декоративно-прикладного искусства важное положение занимал художественный текстиль.

ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, вторая половина ХХ в., синтез выразительных средств, художественный текстиль.

Annotation. Magerovsky O. т. Picturesque current of artistic textile in Ukraine in 1970th. Stormy development of professional decorative-applied art became the noticeable phenomenon in the artistic life of Ukraine 1970-1980th Exactly here the most active searches and experiments, unprecedented processes of synthesis of expressive tools took place. Among other varieties of decorative-applied art important position was occupied by artistic textile.

Keywords: decorative-applied art, second half of the ХХ item, synthesis of expressive tools, artistic textile.

Постановка проблеми. В історії новітнього українського мистецтва декоративно-ужиткове мистецтво 1970-1980-х років займає особливе місце.

Його значення важливе як для розвитку традиційних сфер художньої кераміки, скла, текстилю, дерева чи металу, так і для усього образотворчого мистецтва.

У цей час у декоративно-ужитковому мистецтві відбувається небувалий синтез виражальних засобів, запозичених в малярстві, скульптурі та графіці. Він зумовлює активні формотворчі експерименти. Помітні переміни відбулися в усіх ділянках декоративно-ужиткового мистецтва, в тому числі й художнього текстилю. У статті розглядаються основні напрями та наслідки розвитку у період 1970-1980-х рр. українського художнього текстилю.

аналіз публікацій. Шляхи розвитку декоративно-ужиткового мистецтва другої половини ХХ ст. досліджувало багатьох учених. До нього зверталося чимало дослідників, наприклад, Голубець О. (Парадокси львівського мистецтва 1970 – 1980 рр. // Мистецтвознавство ‘99: науковий збірник. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 23-34), Кусько Г. (Новий текстиль:

Виникнення, поступ і контури явища // Мистецькі студії. – 1993. – № 2-3. – С. 41-46), Стельмащук Г. (Національне у творах львівських митців сучасного © Магеровський О.Т., 2009 № 3/ 2009 художнього текстилю // Художній текстиль: львівська школа / Укладач Таміла Печенюк. – Львів: В-во “Поллі”, 1998. – С. 30-35), Шимчук Є. (Мисткині львівського гобелену // Художній текстиль: львівська школа / Укладач Таміла Печенюк. – Львів: В-во “Поллі”, 1998. – С. 60-73) та ін. Ці автори відзначали широкий діапазон явищ, які відбувалися у традиційних сферах декоративноужиткового мистецтва у зв’язку з появою нових сфер творчості професійних художників. У якості найхарактерніших рис згадувалися процеси синтезу виражальних засобів, запозичених в образотворчому мистецтві. Однак, в цілому, цьому явищу не приділялося належної уваги, зокрема, не було проведено його глибокого та всестороннього аналізу.

мета роботи – ґрунтовне дослідження та виявлення особливої ролі в мистецтві України другої половини ХХ століття художніх процесів, які відбувалися в декоративно-прикладному мистецтві у період 1960-1980-х років.

результати дослідження. Поза межами колишнього СРСР завдання декоративно-ужиткового мистецтва, а зокрема художнього текстилю, здебільшого замикаються на рівні розвитку традицій та функційного призначення окремих виробів. Можемо говорити, що у цьому сенсі ці завдання є дуже близькими до вирішення проблем, притаманних мистецтву дизайну.

Багато явищ, які ми звикли в Україні відносити до декоративно-ужиткового мистецтва, тут залучаються до сфер скульптури, малярства, інсталяції тощо, або ж мистецької діяльності у широкому її розумінні.

Специфіка нашої ситуації практично не має аналогів та зумовлена конкретними причинами. У 1970-х – 1980-х рр. в українському мистецтві спостерігаємо динамічний розвиток професійного декоративно-ужиткового мистецтва. Активізація цього явиша не була випадковою. В радянські часи мистецтво підлягало ідеологічному контролю і розвивалося у руслі соцреалізму. Це передбачало однозначне та виразне переважання реалістичних фігуративних зображень, які мали бути неодмінно підпорядкованими певній тематичності створюваних композицій. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво однозначно вважалося похідним від народного. У цьому випадку воно повинно було дотримуватися традиційних ужиткових форм та засобів орнаментального декору.

Нові форми професійного декоративно-ужиткового мистецтва, які активно зароджувалися, не підпадали під усталені стереотипи, тому з ними важко було “боротися” радянським ідеологам від мистецтва. Складалася зовсім унікальна ситуація. Як не парадоксально, але, як вияляється, основні події, якщо розглядати їх у сенсі незаангажованого, вільного творчого процесу, відбувалися на той час у “переферійних” з точки зору офіційної влади сферах декоративно-ужиткового мистецтва або, як його тоді називали, “декоративноприкладного”. Саме цим пояснюється низка парадоксальних фактів, серед яких “втеча” художників із сфер образотворчого мистецтва займає собливе місце. Так, наприклад, окремі провідні львівські митці свідомо реалізували себе паралельно в ділянках тестилю і живопису (О. Минько), кераміки і Вісник ХДАДМ живопису (З. Флінта), кераміки і скульптури (Р. Петрук), дерева і скульптури (І. Стеф’юк). При цьому, вони свідомо та продумано йшли у “паралельні творчі світи” [1, 92].

У період 1970-х – середини 1980-х років помітну роль судилося відіграти львівським митцям художнього текстилю. Адже тут у Львівському державному інституті прикладного та декортивного мистецтва функціонувала єдина спеціалізована кафедра художнього текстилю. До них примикали відомі майстри Києва та інших мистецьких осередків. Їхні твори в значній мірі компенсували присутність суворо регламентованих меж, запроваджених у радянський час в ділянці малярства. Гобелени Наталії Паук, Лесі Цегельської-Крип’якевич, Оксани Риботицької, Оксани Куцої, Ірини Винницької виконані на основі досконалого розуміння матеріалу, віртуозного володіння різноманітними технологічними прийомами, базувалися на основі продуманої формотворчої трансформації традиційних для галицьких земель геометричних орнаментів в оригінальні авторські композиції [1, 98]. Подібні твори вирізнілися досконало виважениим і складним ритмічним укладом, скерованими на ефективний емоційний вплив композиційними кольоровими і тональними зіставленнями.

З одного боку, твори львів’ян немов би “утримувалися” в офіційних межах “декоративно-прикладного” мистецтва. Разом з тим, їхні експерименти фактично служили своєрідним підтвердженням можливості формування художніх образів засобами абстрактного малярства. Зазначимо тут, що саме абстрактне малярство вважалося найбільшим “ворогом” а дотримання його засад – “злочином” проти панівної радянської ідеології [2, 28].

Серед львівських майстрів текстилю помітно виділялася постать Наталії Паук. Вона успішно працювала над адаптацією нових засобів виразу.

Зокрема художниця сміливо застосовувала в композиціях колір та ахроматичні зіставлення, виразні контрасти та оптичні ефекти. Особливо вона любила експериментувати з елементами геометричного орнаменту [4, 32]. Можемо говорити, що її гобелени “Крига скресає” (1980), “Вересень” (1980), “Шепіт” (1981), “Поле” (1982) стали помітним явищем, залишили вагомий слід на сторінках історії сучасного українського мистецтва [5, 62]. Подальшому утвердженню пріоритету орнаментально-абстрактних форм активно сприяли праці інших авторів таких, як, наприклад, О. Куца та О. Риботицька.

З віддалі часу можемо стверджувати, що окремою заслугою майстрів художнього тектилю був наголос на знаковій змістовності елементів традиційного орнаменту. В абстрагованих геометричних плямах до глядача немов би поверталися із давнини таємничі прадавні знаки-символи. Зазвичай їхнє конкретне первісне значення виявлялося втраченим. Разом з тим, духовноасоціативна близькість сучасному глядачу була цілком відчутною. Вони ніби несли своєрідну закодовану інформацію, а крім того, виявляли здатність відновлювати глибинний зв’язок з нашою праісторією. Одним з найхарактерніших зразків такого плану може служити цикл гобеленів О. Куцої “Берегині” (1986), яикй нині зберігається в Музеї народної архітектури та побуту у Львові.

№ 3/ 2009 Захоплення інтерпретацією традиційних геометричних мотивів не означало заперечення авторами фігуративних композицій. Це був швидше інтуїтивний відхід від банальної натуралістичності зображення, якого повсюдно вимагав принцип соціалістичного реалізму. Паралельно майстри текстилю застосовували оригінальні пошуки в ділянці експресивного трактування людської фігури органічно зливалися з образною мовою народного примітиву, з відомими шедеврами народних майстрів. Прикладом сказаного служать гобелени “Касандра” С. Шабатури (1971) чи “Вершники” Л. Цегельської-Крип’якевич (1979) [5, 68].

Раяднська система однак не прощала “вільної поведінки” у творчих ділянках і вимагала залежності від мистетцва від панівної ідеології. Окремі художники відчули це на власній долі. Зокрема, на початку 1970-х років була репресована за політичні переконання відома мисткиня Стафанія Шабатура. Персональна виставки згаданої вище Наталії Паук була заборонена напередодні відриття у Львівській картинній галереї (1971) [1, 98]. Низку неелегких випробування прийшлося здолати й Л. Цегельській-Крип’якевич, для якої пріритети народного завжди були головними у творчому процесі.

Слід відзначити, що, на відміну від митців, які працювали в ділянках кераміки і скла, активна творча позиція майстрів художнього текстилю так і не змогла одержати логічного завершення у формі вагомого “виходу” на міжнародний рівень. Вони, наприклад, не стали учасниками знаменитих міжнародних бієнале художнього текстилю, які з 1962 р. відбувалися в Лозанні (Швейцарія) [3, 41]. Разом з тим, в сенсі одержання свіжої інформації для львів’ян надзвичайно важливу роль відіграли контакти з колегами з Польщі, а також Чехословаччини, виїзди на всесоюзні симпозіуми текстилю в Латвію.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вони сприяли швидкому розгортанню експериментів у плані засвоєння нових фактур і широкого застосування нетрадиційних матеріалів (папір, метал, плівка, шкіра і т. п.), небувалого раніше цілковитого “ігнорування” архітектурної площини і активного проникнення гобелену у відкритий простір у вигляді зовсім довільних пластичних форм [3, 43].

Активні процеси в ділянці художнього текстилю мали свої вагомі наслідки.

На прикладі творчих експериментів старшого покоління зростала молода генерація митців. Саме вона стала учасниками майбутніх виставок нового експериментального типу таких як, наприклад, львівський “Текстильний шал”. Львівські випускники поповнили гроно київських майстрів гобелену – Т. Мисковець, Н. Лапчик, Н. Борисенко та ін. Варто згадати про ще один результат активізації тогочасних процесів. У 1985 р. у Львові відбулася перша виставка міні-гобелену. Можна сказати, що вона була своєрідним проявом реакції на домінування монументальних агресивно-просторових форм, змусила сприймати поверхню тканих виробів немов би крізь побільшуюче скло й окреслила ще один напрям розвитку мистецтва художнього текстилю [1, 99].

Прогресуюче прагнення “декоративності” змінювало також уявлення про різновиди образотворчого мистецтва. Досягнення художників текстилю впливали Вісник ХДАДМ на уявлення про сучасний живопис надавали їх сміливості. Малярські здобутки тих часів вилилися у яскравий “парад” талантів, починаючи з початку 1990-х років, коли систем ідеологічног нагляду в ділянці мистецтв почала розвалюватися.

а о а висновки. Декоративно-ужиткове мистецтво 1960-1980-хрр. представляє собою унікальне явище в українському мистецтві ХХ століття. Переміни, які відбувалися тут, торкнулися загальних принципів розуміння мистецтва, в тому числі й образотворчих його різновидів.Така оцінка особливої ролі декоративноужиткового мистецтва виникає із сьогоднішньої оцінки процесів, які відбувалися у мистецькому житті зазначеного періоду. Одним з наяскравіших проявів новітніх явищ стала творчість професійних майстрів художнього текстилю.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямі поглибленого вивчення основних тенденції розвитку українського декоративно-ужиткового мистецтва 1960-1980-х рр., насамперед у напрямі суттєвого розширення арсеналу його виражальних засобів.

література:

1. Голубець О. М. Між свободою і тоталітаризмом: Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. – Львів: Академ. експрес, 2001. – 176 c., 152 іл.

2. Голубець О. Парадокси львівського мистецтва 1970 – 1980 рр. // Мистецтвознавство ‘99: науковий збірник. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 23-34.

3. Кусько Г. Новий текстиль: Виникнення, поступ і контури явища // Мистецькі студії. – 1993. – № 2-3. – С. 41-46.

4. Стельмащук Г. Національне у творах львівських митців сучасного художнього текстилю // Художній текстиль: львівська школа / Укладач Таміла Печенюк. – Львів:

В-во “Поллі”, 1998. – С. 30-35.

5. Шимчук Є. Мисткині львівського гобелену // Художній текстиль: львівська школа / Укладач Таміла Печенюк. – Львів: В-во “Поллі”, 1998. – С. 60-73.

Надійшла до редакції 13.03.2009Похожие работы:

«Матвєєва Т.С. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія літератури” для студентів заочної та дистанційної форм навчання (спеціальність – журналістика) Харків Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія літератури” для студентів заочної та дистанційної форм навчання (спеціальність – журналістика) Рекомендовано кафедрою історії української літератури....»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2010. – №2 УДК 342.5 В. Б. Ковальчук кандидат політологічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін, декан правничого факультету (Національний університет Острозька академія) КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВА ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ Питання про значення конституції для суспільства та держави в правовій літературі висвітлювалося неодноразово. Ще в ХІХ столітті цій проблемі було присвячено...»

«лист до редакції АВТОр ТА ЙОГО прАВО: рОЗДУМи прО ОДне ДрУКОВАне ВиДАннЯ, присВЯЧене ХОТинсьКІЙ ВІЙнІ 1621 р. «Автору належать такі особисті (немайнові) права:1) вимагати визнання свого авторства, згадування його імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично можливо;2) забороняти згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;3) вибирати псевдонім (вигадане ім’я) у зв’язку з використанням твору; 4) протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій...»

«УДК 81-23.009 ФІННО-УГОРСЬКІ СУБСТРАТНІ ЕЛЕМЕНТИ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ Борщевський Сергій Вікторович, асп. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова У статті висвітлено результати дослідження лексики невідомого походження сучасної польської мови. Припускається належність виявлених лексичних одиниць до гетерогенних доіндоєвропейських субстратів. Автором запропоновано оригінальні етимології на базі виявлених польсько-фінноугорських паралелей, а також постульовано участь...»

«УДК 82’06-2.09 А.Г. Янкова ВЕКТОРИ АНАЛІЗУ РЕЦЕПТИВНОЇ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СЦЕНІЧНОГО ТЕКСТУ Постмодернізм є культурною реальністю межі XX-XXI ст., що включає значну кількість змістових аспектів: філософських, соціологічних культурологічних, літературно-художніх. В філософії переважає точка зору на постмодернізм як явище всесвітньо-історичне. Цю ситуацію розглянемо на прикладі інтерпретації постмодерністського сценічного тексту як естетичного феномену, що знайшов своє втілення у...»

«183 Майорова О. Ґендерний аспект жіночого міфу в романах Р. Федоріва „Отчий світильник і „Чудо 3. святого Георгія о Зміє // Актуальні проблеми слов‘янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.: Знання України, 2004. – Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство. – С. 125-132. Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. Борнесса Э.Мура и Бернарда 4. Д.Фаина / Перевод с англ. А.М. Боковикова, И.Б.Гриншпуна, А.А.Фильца. – М.: Класс, 2000. – 304 с. Фащенко В. У глибинах людського буття:...»

«Удк 94(477):(031)“1957–1965 Степан Борчук Участь Юрія іванова-Меженка в підготовці “Української радянської енциклопедії” 1957–1965 років Висвітлено участь видатного українського бібліолога, літературознавця й історика українського театру Юрія Іванова-Меженка (1892–1969) у реалізації проекту “Української Радянської Енциклопедії” 1957–1965 рр. Представлено його роботу над статтями, які надходили в редакцію енциклопедії. Проаналізовано переїзд науковця до столиці УРСР. Наведено листування Ю....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА» УКРАЇНСЬКІ НОТНІ ВИДАННЯ У ФОНДІ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ім. В.Г. КОРОЛЕНКА (1864 – 1923) Каталог Присвячується пам’яті видатного бібліотекознавця Л.Б. Хавкіної Харків 2012 УДК 781.973(477) 19 ББК Щ 313(4 Укр) 6 У 45 Українські нотні видання у фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (1864 – 1923) : каталог / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри менеджменту ЗЕД В. В. Кобржицьким Затверджено на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД У АІМВЛ ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 1 від 01.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Кобржицький В. В....»

«Видавнича справа та мережеві видання 51 УДК 007 : 304 + 81’42 Редагування Надія ПОДОЛЯКА, канд. н. із соц. комунік. «суспільно-політичної літератури» чи «громадсько-політичних видань»: термінологічний дискурс Розглянуто основні підходи до визначення понять «суспільнополітична література» та «громадсько-політичні видання» сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз. Ключові слова: суспільно-політична література, громадсько-політичні видання, громада, суспільство, редагування,...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ Випуск 12 Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології та музеєзнавства 2012 УДК 087.34.2.47 Поляшенко Т.В. – кандидат культурології, КНУКіМ КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ КАЛЕНДАРНО-НАРОДНОЇ ОБРЯДОВОСТІ Актуальність дослідження. Пожвавлений інтерес до обрядово-звичаєвої культури нашого народу є свідченням потужності процесів його духовного відродження. Невід’ємною складовою соціокультурного досвіду українців на сучасному етапі є святково-обрядова сфера, в...»

«ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 59 УДК 113:159.955 САВЧЕНКО С.В. магістр державного управління, завідувач сектору супроводження діяльності Вченої та спеціалізованих вчених рад науково-організаційного відділу Національного інституту стратегічних досліджень (Київ, Україна) lanasav@mail.ru ВЗАЄМОДІЯ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР В статті дається аналіз того, що являє...»

«Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 1,2015 Ужгородський національний університет Ужгород 2015 Б Б К 72.96.67 УДК 001:34 Порівняльно-аналітичне право електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор: Бисага Юрій Михайлович доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»