WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: МІГРАЦІЯ, АДАПТАЦІЯ ТА АКУЛЬТУРАЦІЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ-КОЛОНІСТІВ (1781–1871 рр.) ...»

-- [ Страница 1 ] --

http://www.diva-portal.org

This is a published version of a book published by Dnipropetrovsk National University.

Citation for the original published book:

Malitska, J. (2010).

ЕСТОНСЬКІ ШВЕДИ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: МІГРАЦІЯ,

АДАПТАЦІЯ ТА АКУЛЬТУРАЦІЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ-КОЛОНІСТІВ (1781–1871

рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

історичних наук. Дніпропетровськ: Друкарня ДНУ.

Title in english:

Estonian Swedes in the South of the Russian Empire: Migration, Adaptation and Acculturation of the Migrants-Colonists (1781–1871) : Thesis submitted for obtaining the Candidate Degree in History. Field of World History, Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar, Ukraine N.B. When citing this work, cite the original published report.

Permanent link to this version:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-27985

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Маліцька Юлія Геннадіївна УДК 94:314.7(47) «1781/1871»

ЕСТОНСЬКІ ШВЕДИ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ:

МІГРАЦІЯ, АДАПТАЦІЯ ТА АКУЛЬТУРАЦІЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ-КОЛОНІСТІВ (1781–1871 рр.) 07.00.02 – всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Дніпропетровськ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Бобилєва Світлана Йосипівна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, професор кафедри всесвітньої історії Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Калашников Віктор Михайлович, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства кандидат історичних наук, Задерейчук Іван Панасович, Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ, заступник начальника кафедри теорії та історії держави і права Захист відбудеться «9» червня 2010 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д.08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара за адресою:

49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, ауд. 30.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного ун іверситету імені Олеся Гонча

–  –  –

Актуальність теми. Проблеми міграції, адаптації та акультурації мають глобальний характер і залишаються одними з пріоритетних напрямів науки, оскільки завжди були суттєвою складовою історичного процесу. Міграційні процеси в нашій державі мають давню історію, результатом чого стали активні міжнаціональні й міжконфесійні контакти, зростання кількості зон етнокультурного прикордоння. Етнічна палітра сучасної України формувалася довготривалий час. У другій половині XVІІІ – на початку ХІХ ст. на Південь Російської імперії мігрували болгари, німці, поляки, греки, шведи тощо.

В українській історичній науці поступово відбувається зміна методологічних орієнтирів наукових досліджень. Активно досліджуються напрями, що стосуються соціальних аспектів життя суспільства, етнічних спільнот та індивідів. Шведські колоністи хоча і зберегли свої етнічні, культурні та конфесійні особливості, однак стали громадянами іншої держави, а їхня історія, як спільноти, нерозривно пов’язана з історією Російської імперії та з історією України.

Наукова актуальність дослідження визначається важливістю вивчення міграційних процесів, які є потужним фактором, що обумовлює перебіг глобальних подій і визначає соціокультурну складову розвитку людства; апробацією міждисциплінарного синтезу гуманітарного знання в дослідженні нелінійної (багатовимірної) історії шведської етнічної спільноти; потребою вписати історію естонських шведів у етнічну історію України. Суспільно-політична актуальність проблематики дослідження обумовлена особливостями сучасного українського суспільства, мультикульт урну та поліконфесійну специфіку якого слід розглядати крізь призму історичного минулого держави.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідницької теми «Національні меншини в соціокультурних процесах південно-східної України у XVIII – XIX ст.» кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (державний реєстраційний номер 0109U000133) та міжнародного дослідницького проекту «Шведські колонії в Україні» (2005–2010 рр.) («Swedish Colonies in Ukraine». Sцdertцrns hцgskola, Sweden).

Мета дослідження полягає в реконструкції процесів міграції, адаптації та акультурац ії естонських шведів на Півдні Російської імперії (1781–1871 рр.). Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

• окреслити методологічні засади дослідження, систематизувати джерельну базу, з’ясувати стан наукової розробки проблеми дисертаційної роботи;

• розкрити особливості іноземної колонізації та переселенських заходів російського уряду в контексті імперської політики Росії протягом XVIII ст.;

• з’ясувати та висвітлити передумови, причини та хід міграції естонських шведів остров а Дагьо на Південь Російської імперії;

• визначити об’єктивні та суб’єктивні чинники процесу адаптації та приживаності шведських п ереселенців на Півдні Російської імперії;

• простежити міжетнічні взаємини шведських переселенців із сусіднім населенням регіону;

• дослідити соціально-економічну інтеграцію шведських колоністів у контексті розвитку південноросійського регіону;

• вивчити матеріальну та духовну культуру шведських колоністів з о гляду на їхні етнічні та ментальні особливості;

• розкрити особливості етнічного самоусвідомлення шведських колоністів та механізму збереження ними власної ідентичності в нових умовах життя.

Об’єктом дослідження є моноетнічна спільнота естонських шведів.

Предметом дослідження є сутність і особливості міграції, адаптації та акультурації естонських шведів на Півдні Російської імперії.

Виконання завдань стало можливим завдяки теоретичному осмисленню таких понять, як міграція, адаптація, акультурація та естонські шведи. Естонські шведи (Estonian Swedes) або остров’яни (Сoastal Swedes) являють собою спільноту етнічних шведів, що мешкають у прибережних територіях або на островах тих територій, які зараз входять до складу західної та північної Естонії.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1781–1871 рр. Нижня межа обумовлена прийняттям естонськими шведами рішення про переселення внаслідок загострення суперечностей у районі виходу та початком їх міграції на Південь Російської імперії. Верхня межа обумовлена вступом Росії в якісно нову фазу суспільно-економічного розвитку, впровадженням буржуазних реформ і змінами у державній політиці імперії стосовно іноземних колоністів. З метою комплексного вивчення передумов і причин міграції естонських шведів автором було зроблено історичний екскурс у період їх життєдіяльності на острові Дагьо, а саме, з початку XVII ст. до кінця 70-х рр. XVIII ст., завдяки цьому може бути розширена нижня межа дослідження.

Територіальні межі дослідження охоплюють острів Дагьо Ревельської губернії (Естляндія) та Старошведську колонію, яка була частиною Шведської округи Херсонського повіту Херсонської губернії Півдня Російської імперії.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є універсальні принципи історичного дослідження: історизму, наукової об’єктивності, системності, критичного підходу до джерел, які передбачають цілісне та всебічне вивчення проблематики. Автором були застосовані поліетнічний, цивілізаційний та мікроісторичний підходи; історико-генетичний, історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, ретроспективний, статистичний методи дослідження, методи класифікації, бібліографічної та архівної евристики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: презентовано історію нової колонізаційної групи Півдня Російсько ї імперії; уперше до наукового обігу уведено сукупність джерел вітчизняного та іноземного походження; завдяки міждисциплінарному синтезу гуманітарного знання здійснено реконструкцію процесів міграції, адаптації та акультурації естонських шведів; уперше в історичній науці з’ясовані та висвітлені передумови та причини міграції естонських шведів на Південь Російської імперії, а також спростована теза про їх адміністративнопримусове переселення; простежені міжетнічні взаємини шведських переселенців із сусіднім населенням регіону та дихотомія шведсько-німецьких стосунків; досліджена соціально-економічна інтеграція шведських колоністів і зміна їхньої сільськогосподарської спеціалізації у контексті розвитку південноросійського регіону, спростовано твердження про ворожість імперської влади відносно шведських колоністів; вивчена матеріальна та духовна культура шведських колоністів з огляду на їхні етнічні та ментальні особливості; комплексно розкриті особливості етнічного самоусвідомлення шведських колоністів та відтворений механізм збереження ними власної ідентичності в умовах іноетнічного оточення.

Інноваційний характер дисертаційної роботи полягає у комплексному розгляді сукупності процесів міграції, адаптац ії та акультурації, пов’язаних з історією естонських шведів у локалізованому часі та просторі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення, теоретично-концептуальний і фактичний матеріали й висновки дисертаційної роботи можуть бути в икористані у працях з етнічної історії Російської імперії, для написання робіт з історії колонізації, національних меншин України та Східної Європи, заселення України та Півдня Російської імперії, історії естонських шведів і шведських діаспор у світі. Матеріали дисертації можуть бути застосовані для підготовки загальноісторичних та спеціальних курсів з української та всесвітньої історії, етнопсихології, етнографії та краєзнавства Півдня України.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці проблеми дисертац ії, комплексній розробці її складових, формуванні концепції та науковому обґрунтуванні висновків; апробації нових теоретичних підходів у дослідженні нової соціальної історії етнічних спільнот; уведенні до наукового обігу значного масиву джерел вітчизняного та іноземного походження; започаткуванні наукового дослідження історії шведської меншини України; вивченні невідомих сторінок історії шведської меншини Півдня Російської імперії та України.

Апробація результатів дисертації. Положення дисертації та її результати були представлені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах: «Центральная и Восточная Европа: история, современное состояние и перспективы развития» (м. Санкт-Петербург (Росія), 18–19 квітня 2007 р.); «Німці України та Росії в конфліктах і компромісах I – ст.» (м. Дніпропетровськ, 24–27 вересня 2007 р.); «Російська імперія в історичній ретроспективі»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


(м. Чернігів, 13–14 травня 2008 р.); «Четверті Гуржіївські історичні читання» (м. Черкаси, 21–22 вересня 2009 р.); «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (м. Запоріжжя, 1–3 жовтня 2009 р.); «Questions of Identity: Swedish Colonists of Ukraine in the Age of Extremes» (Kyiv, January 27–29, 2010).

Публікації. За матеріалами дослідження автором одноосібно опубліковано сім наукових статей, із них шість – у виданнях, внесених ВАК до переліку наукових фахових видань України.

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями наукового дослідження. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, які мають 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (213 позицій джерел та 267 позицій літератури). У кінці роботи уміщено 19 додатків, які доповнюють її зміст. Повний обсяг дисертації складає 246 сторінок, з них основного тексту – 165 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, окреслено хронологічні та територіальні межі, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, підкреслено особистий внесок здобувача, вказано на апробацію результатів дослідження, структуру та обсяг дисертації.

Перший розділ «Методологія, джерельна база дослідження та стан історіографічної розробки проблеми» структурно поділяється на три підрозділи. У першому підрозділі – «Методологія дослідження» – визначено методологічне та теоретично-концептуальне підґрунтя дослідження.

Принцип багатовимірності, як характеристика нелінійного образу історії, мав значення при вивченні передумов та причин виникнення міграційної активності естонських шведів, з’ясуванні об’єктивних і суб’єктивних чинників повільного процесу адаптації та запізнілої приживаності шведських переселенців на Півдні Російської імперії. Реалізовуючи мету та завдання роботи, автор звернувся до аналізу історії естонських шведів острова Дагьо, колонізаційної політики та переселенської практики імперського уряду, зовнішньої політики Росії та Швеції у XVIII ст., деяких подій і явищ в історії Естонії та Фінляндії.

Поліетнічний підхід полягає в тому, що шведська спільнота розглядається як невід’ємна складова колонізаційного людського капіталу південного регіону імперії та його гетерогенного суспільства. Історія даної меншини є складовою частиною етнічної історії Півдня Російської імперії та України. Цивілізаційний підхід дозволив осягнути ґенезу та специфіку шведської етнічної групи Південної Росії, її історичний образ і особливості культури. Група естонських шведів, у результаті переселення на Південь Росії та потрапляння в іншу історико-культурну реальність, пішла іншим шляхом розвитку, ніж їх «співвітчизники».

Дослідження здійснене в межах парадигми нової соціальної історії, специфікою якої є перенесення акценту з абстрактних моделей розвитку суспільства на людський фактор в історії, актуалізація повсякденного життя, історії ментальності, культури у її антропологічному вимірі тощо.

Згадані аспекти історії шведських колоністів були вивчені в контексті реконструкції процесу їх акультурації на Півдні імперії. Мікроісторичний підхід обумовлений як кількісно нечи сленною групою шведів, так і хронологічними межами дослідження, які, фактично, відповідають тривалості життя індивіда.

Реконструкція процесів міграції, адаптації та акультурації естонських шведів, їх закономірностей, є науково обґрунтованою завдяки залученню теоретичних надбань соціології, етнопсихології тощо. Концептуальне підґрунтя дослідження сформували концепція тристадійності міграційного процесу, розроблена російськими дослідниками А. У. Хомрою, Л. Л. Рибаковським, Ж. А.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 6. Никифоров А.Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / А.Є. Никифоров, В.М. Диба, В.О. Парнюк // Фінанси України. – 2009.№5. – С. 78-86.7. Затонацька Т.Г. Економічно-правові аспекти бюджетного інвестування в інноваційній сфері / Т.Г. Затонацька // Фінанси України. – 2007. – №4. –С.36-43. 8. Історія оподаткування : навч. посіб./ [Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Андрущенко В.Л., Мельник В.М.] – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 242 c. 9. Точиліна І.В....»

«Віктор Заруба Українське Історичне Товариство Дніпропетровськ ТЕНДЕНЦІЙНИЙ ПІДРУЧНИК: ДАЛЬШЕ ФАЛЬСИФІКУВАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ* «Гадаю, ми — свідки епохальної події: вперше за 70 років Ра­ дянської влади видано пробний підручник з історії України, за яким вчителі мають змогу навчати курсу історії України».1 Саме так, скромно і вимогливо, оцінив вихід підручника «Історія УРСР для 8-9 класів» один з його авторів і головний редактор Віталій Сарбей. Не будемо спростовувати думку автора про те, що це...»

«1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Бондарева Олена Євгенівна УДК 8 (09)883 МІФ ТА АНТИМІФ У ЖАНРОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 10.01.01 – українська література 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Київського національного...»

«СУЧАСНІСТЬТРАВЕНЬ 1974 Ч. 5 (161) К. ГОРБАЧ: ПАПЕРОВИЙ САД І. КЛЕЙНЕР: КИЇВ, ХРЕЩАТИК В. РЕВУЦЬКИЙ: З ДРАМАТУРГІЇ ІВАНА ЩОГОЛЕВА І. МАЙСТРЕНКО: СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ КПУ І. КОШЕЛІВЕЦЬ: ВИПАДОК ОЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНІЦИНА А. КАМІНСЬКИЙ: КУДИ ПРЯМУЄ ЮГОСЛАВІЯ? “SUASNIST” МАІ 1974 8 MUNCHEN 2, KARLSPLATZ 8/ІІІ НОВОВИДАНІ КНИЖКИ ВАСИЛЬ С И М О Н ЕН К О БЕРЕГ ЧЕКАНЬ Перше видання цієї книжки, що вийшло двома накладами (в 1955-56 роках) — давно розійшлося. З уваги на тривалий попит на цю книжку, надруковано...»

«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2015. – Випуск V. ФІЛОСОФІЯ І ЛІТЕРАТУРА УДК 821.09:7.034.7“16” Безруков А. В., аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара РИТОРИКА ЕПОХИ “ГОТОВОГО СЛОВА”: БАРОКО ЯК ПІДСТУП ДО НОВОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Якщо переформулювати висловлювання академіка М. Л. Гаспарова його ж синонімічними категоріями, то можна сказати, що для всіх культур, у яких складається художня словесність з подальшим її...»

«245 УДК 165:130.2; 316.422 (477) Н.В. СПИЦЯ Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя ВЕКТОРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ПЕРІОДУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ – ГУМАНІСТИЧНИЙ АТТРАКТОР В статті аналізується сучасний стан самоорганізаційних процесів українського суспільства. Увагу акцентовано на проблемі вибору країною подальшого шляху розвитку за умови поєднання самоорганізаційних та організаційних процесів в суспільстві. Наголошується на можливості формування гуманістичного вектору...»

«Артур Фредекінд Попович М. Червоне століття. — К.: АртЕк, 2005. — 888 с. ISBN 966 505 123 7 Видавництво «АртЕк» запропону вало читачеві книгу Мирослава По повича «Червоне століття». Розлогий том вимагає від нас відгукнутися на цю спробу осмислення ХХ сторіччя. Філософ у вступі визначає, що вона «не є історією “червоного сто ліття”». Радше це спроба написати філософію історії. «Побачити смисл історії нашого часу», — як пише М. Попович. Так само у вступі автор намагається переглянути звичні для...»

«ПРО КНИГИ ҐЛОБАЛЬНА КУЛЬТУРА Анатолій Астаф’єв ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК У КОНЦЕПЦІЇ «СПЛОЩЕННЯ СВІТУ» ТОМАСА ФРИДМАНА 2005 року американський журналіст Томас Л. Фридман публікує книгу «Світ плаский!» («The World Is Flat»), присвячену впливові інноваційних технологій на повсякденне життя людини, зміну соціальної динаміки, поведінки, порядку, зміну уявлень про навколишній світ та актуальні процеси. Революційність цієї книги полягала в тому, що автор під однією обкладинкою в доступній формі показав,...»

«Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Disertan prce Oxana Gazdoov Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Mgr. Oxana Gazdoov Компаративне дослідження юридичної термінології української та чеської мов (розвиток і сучасний стан терміносистем і термінознавства, проблеми перекладу) Srovnvac vzkum ukrajinsk a esk prvnick terminologie (vvoj a souasn stav terminologie, problmy pedkladu) Disertan prce kolitel: doc. Halyna Myronova, CSc. Brno 2014 estn prohlauji, e...»

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Семінар 1. Походження і розвиток релігійних уявлень 1. Основні типи наукових та богословських теорій походження релігії. Міфологічна, соціологічна, функціональна та еволюційна школи про виникнення та ранні форми релігії.2. Загальна характеристика суспільної свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення.3. Форми вірувань первісного суспільства: • фетишизм • тотемізм • анімізм • магія • шаманізм 4. Історичний характер релігії....»

«РОЗДІЛ І. Історія України. 22, 2010 УДК 930(477.4) ”18/19” І. Ярмошик кандидат історичних наук, доцент, докторант Київського національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Участь волинських дослідників у підготовці матеріалів “Polskiego slownika biograficznego” у 1930-х роках Роботу виконано на кафедрі історії України інституту історичної освіти КНПУ ім. М. Драгоманова У статті на основі матеріалів державних архівів Рівненської та Волинської областей висвітлюється...»

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК 37.017 А.Г. СУПРУНЕНКО ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Статтю присвячено розгляду проблеми громадянського виховання, розкрито можливі шляхи розвитку в учнів високих показників громадянської відповідальності та патріотизму на уроках історії та в позакласній роботі. Ключові слова: громадянське виховання, громадянська відповідальність, патріотизм.78 Виховання...»

«ювілеї А.Г.ПлАхОнІн (КиїВ) До 80-рІЧЧЯ ЧЛенА-КоресПонДентА нАн УКрАЇнИ М.Ф.КотЛЯрА З усіх українських медієвістів останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Микола Федорович Котляр є чи не найбільш відомим науковцем. Його роботи знані далеко поза межами України, адже його книги і статті виходять у багатьох країнах світу, він є членом низки міжнародних наукових організацій. Широка наукова, викладацька, науково-популяризаторська діяльність М.Ф.Котляра увінчалися обранням його у 1995 р....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»