WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ІЙНА АКАДЕМІЯ О. І. Кремень, В. М. Кремень ФІНАНСИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних ...»

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦ

ІЙНА АКАДЕМІЯ

О. І. Кремень, В. М. Кремень

ФІНАНСИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

УДК 336(075.8)

ББК 65.261-93я73

К 79

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(Лист № 1/11-2449 від 25.03.2011 р.)

Рецензенти:

Васильченко З. М. – доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Школьник І. О. – доктор економічних наук, професор, проректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»;

Боронос В. М. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Сумський державний університет.

Кремень О. І., Кремень В. М.

К 79 Фінанси. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

ISBN 978-611-01-0348-0 У навчальному посібнику викладено основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво».

Розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки та податкову систему, бюджет та бюджетну систему, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок, фінанси суб’єктів господарювання і некомерційних організацій, міжнародні фінанси та теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, може бути корисний для аспірантів, викладачів, науковців, фахівців-практиків і читачів, які цікавляться сучасними проблемами фінансової науки та фінансової практики.

УДК 336(075.8) ББК 65.261-93я73 ISBN 978-611-01-0348-0 © Кремень О. І., Кремень В. М., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.

ЗМІСТ Передмова

Навчальна програма дисципліни «Фінанси»

Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ.

ФІНАНСОВІ КАТЕГОРІЇ

1.1. Фінансова наука: предмет і методи. Фінансові відносини...... 19

1.2. Фінанси як економічна категорія. Сутність фінансових ресурсів

1.3. Функції та роль фінансів у розвитку суспільного виробництва

1.4. Система фінансових категорій

1.5. Взаємозв’язок і відмінності між фінансами та іншими економічними категоріями

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 1

Тести

Тема 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

2.1. Генезис і еволюція фінансів як історичної категорії................. 42 2.1.1. Історичний характер фінансів.

2.1.2. Особливості державних фінансів у різних суспільно-економічних формаціях.

2.2. Становлення і розвиток фінансової науки

2.2.1. Виникнення та становлення фінансової науки.

2.2.2. Розвиток теорії фінансів у ХІХ — першій половині ХХ ст.

Сучасна західна фінансова думка

2.2.3. Розвиток фінансової науки в Росії та Україні

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 2

Тести

Тема 3. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА.

.........71

3.1. Фінансова політика як складова економічної політики держави

Кремень О. І., Кремень В. М. «Фінанси»

3.2. Організаційне забезпечення реалізації фінансової політики...75 3.2.1. Фінансова система країни, її основні підсистеми та ланки.

Система управління фінансами в Україні

3.2.2. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації суспільних відносин

3.2.3. Фінансове планування і фінансовий контроль

3.3. Правове забезпечення реалізації фінансової політики............. 87 Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 3

Тести

Тема 4. ПОДАТКИ.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

4.1. Сутність податків, їх функції та види

4.2. Податкова система і податкова політика держави

4.3. Характеристика основних податків і зборів податкової системи України

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 4

Практичне заняття 1

Тести

Тема 5. БЮДЖЕТ.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

5.1. Система державних фінансів. Бюджет держави як ланка державних фінансів

5.2. Бюджетна система та засади бюджетного устрою України...150

5.3. Порядок бюджетного процесу в Україні

5.4. Бюджетна класифікація. Доходи та видатки бюджету...........156

5.5. Місцеві бюджети, їх доходи та видатки

5.6. Проблема збалансованості бюджету. Причини виникнення бюджетного дефіциту та методи його фінансування..............180

5.7. Державний кредит і державний борг

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 5

Практичне заняття 2

Тести

–  –  –

6.3. Страховий ринок та його організаційна структура..................222

6.4. Система державного пенсійного та загальнообов’язкового соціального страхування в Україні

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 6

Практичне заняття 3

Тести

Тема 7. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

7.1. Сутність та функції фінансового ринку

7.2. Суб’єкти та об’єкти фінансового ринку, його структура.......255

7.3. Цінні папери як інструменти фінансового ринку

7.4. Ринок цінних паперів та особливості його регулювання......267

7.5. Фондова біржа та її функції

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 7

Практичне заняття 4

Тести

Тема 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

............ 283

8.1. Поняття фінансів підприємств, їх функції. Основи організації фінансів підприємств

8.2. Сфери фінансових відносин на підприємстві. Фінансові ресурси та грошові надходження підприємств

8.3. Формування фінансових результатів діяльності підприємств...293

8.4. Особливості організації фінансових відносин на підприємствах залежно від організаційно-правової форми господарювання

8.5. Фінанси неприбуткових організацій

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 8

Практичне заняття 5

Тести

Тема 9. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

9.1. Сутність і роль міжнародних фінансів

9.2. Система грошових потоків міжнародних фінансів..................333

9.3. Особливості діяльності інститутів системи міжнародного валютно-кредитного регулювання

Кремень О. І., Кремень В. М. «Фінанси»

9.4. Міжнародний фінансовий ринок та його структура...............342

9.5. Міжнародна фінансова політика, її типи та інструмент........351 Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 9

Практичне заняття 6

Тести

Тема 10.ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

10.1. Фінансовий менеджмент, його необхідність і значення в діяльності суб’єктів господарювання

10.2. Особливості становлення та розвитку фінансового менеджменту як науки

10.3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

10.4. Особливості організації фінансового менеджменту на підприємстві

10.5. Інформаційне забезпечення системи управління фінансами

Запитання для самоконтролю

Семінарське заняття 10

Тести

Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси»

Глосарій

Список рекомендованої літератури

ПЕРЕДМОВА

Запорукою розбудови вітчизняної економіки та забезпечення стабільності її розвитку і зростання є ефективно організована система фінансових відносин у державі. Фінанси є важливим атрибутом державної економічної системи. Вони є головним інструментом реалізації державної політики, індикатором рівня економічного розвитку суспільства та інструментом цього розвитку. Зміна пріоритетів в економічній та фінансовій системах України, зміцнення фінансово-кредитного сектора, посилення його впливу на активізацію структурної перебудови та забезпечення соціально-економічного розвитку країни зумовили необхідність змін у змісті фінансової роботи. З огляду на це одним із основних завдань вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку з економічних спеціальностей, є професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю, які добре знають сутність фінансів та особливості їх функціонування, розуміють особливості теперішнього і майбутнього економічного розвитку України, бачать шляхи розвитку фінансової системи і забезпечення фінансової стабільності та спроможні якомога повніше використовувати фінанси з метою ефективного розвитку економіки.

Дисципліна «Фінанси» є нормативною і базовою для підготовки фахівців усіх напрямів галузі знань «Економіка і підприємництво».

Метою вивчення дисципліни «Фінанси» є формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання дисципліни «Фінанси» полягає у вивченні сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предметом дисципліни «Фінанси» є економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів у грошовій формі.

Кремень О. І., Кремень В. М. «Фінанси»

Дисципліна «Фінанси» має міжгалузевий характер і вивчається після опанування загальнотеоретичних економічних дисциплін, а також безпосередньо пов’язана з такими дисциплінами, як «Основи економічної теорії», «Історія економічних вчень», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємств», «Гроші та кредит»

та ін., що дозволить закріпити набуті знання, поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

У результаті вивчення дисципліни «Фінанси» фахівці економічного профілю повинні знати:

– сутність і необхідність існування фінансів в економічному житті суспільства;

– сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання;

– роль та значення бюджетної системи в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових перетворень;

– теоретичне обґрунтування функціонування фінансового механізму при формуванні і використанні централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– принципи організації фінансів у різних сферах діяльності.

Опанування дисципліни «Фінанси» передбачає, що підготовлені фахівці повинні уміти:

– об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві при розподілі і перерозподілі вартості валового внутрішнього продукту;

– розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави;

– узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;

– показати можливі напрямки впливу фінансів на соціально-економічний розвиток суспільства на шляху ринкових перетворень;

– визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного із дійових інструментів економічної та соціальної політики держави.

Метою навчального посібника є сприяння поглибленому засвоною теоретичних знань з теорії фінансів, функціонування фінансоПЕРЕДМОВА вих відносин і фінансового механізму на різних рівнях економічної системи та набуттю і розвитку фінансових навичок та умінь.

Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Фінанси» обсягом п’ять кредитів у процесі підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво».

Навчальний посібник передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів, принципів і форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, функціонування фінансового механізму формування, а також використання фінансових ресурсів з метою задоволення суспільних потреб. Вивчення дисципліни починається із загальної характеристики науки про фінанси, особливостей її становлення, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми «Предмет фінансової науки.

Фінансові категорії», «Еволюція фінансів» та «Фінансове право і фінансова політика». Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається у темах «Податки. Податкова система» і «Бюджет. Бюджетна система». Програма дисципліни передбачає вивчення особливостей функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи в таких темах, як «Страхування. Страховий ринок», «Фінансовий ринок», «Фінанси суб’єктів господарювання», «Міжнародні фінанси». Механізм прийняття фінансових рішень та основи управління фінансами розкриваються у темі «Фінансовий менеджмент».

Автори навчального посібника висловлюють щиру вдячність шановним рецензентам: доктору економічних наук, професору кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Зої Миколаївні Васильченко, доктору економічних наук, професору, проректору Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» Інні Олександрівні Школьник, кандидату економічних наук, професору, завідувачу кафедри фінансів Сумського державного університету Володимиру Миколайовичу Бороносу за корисні рекомендації та конструктивні поради щодо змісту, структури та викладу матеріалу.Похожие работы:

«Олексапдер Оглоблин МИКОЛА ВАСИЛЕНКО Й ВАДИМ МОДЗАЛЕВСЬКИЙ (За пеопубліковапими матеріалами)* Світлій пам'яті М иколи П рокоповича Василепка й Вадима Л ьвови ча М одзалевського. І. 1920 року, 3 серпня, у Києві упокоївся Вадим Львович Модзалевський, визначний український історик, генеалог і археограф. Помер ще молодим, 38 літ (народився 28 березня 1882 року), у силі віку, праці й творчих задумів.1 А 15 років пізніше, 3 жовтня 1935 року, у тому-ж Києві відійшла у той незнаний світ знеможена...»

«УДК 332.13(477) І.В. Яскал Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні Проаналізовано ефективність територіального розміщення факторів виробництва в Україні. Для цього використано аналітичний апарат теорії виробничих функцій, зокрема Кобба-Дугласа. Встановлено, що регіональний розподіл трудових ресурсів краще відповідає критерію граничної продуктивності ніж розміщення фактора «капітал». Висловлено думку про пріоритетність регулювання територіального розподілу...»

«УДК 37.013 Фінін Г. І., кандидат філософських наук, доцент ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ Розглянуто особливості громадянського та патріотичного виховання в системі військової освіти Сполучених Штатів Америки. Проаналізовано теоретичні основи громадянського, патріотичного та військово-патріотичного виховання у Сполучених Штатах Америки. Запропоновано рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки з громадянського,...»

«ISSN 91250912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», 2014. Випуск 22 13. История биологии с древнейших времён до начала ХХ века / Под ред. С. Р. Микулинского. – М.: Наука, 1972. – 563 с.14. Костюк Г. Г. Андрей Тимофеевич Болотов. К 250-летию со дня рождения / Г. Г. Костюк // Юбилеи науки’1988. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 289–293. 15..Сельскохозяйственная биология / Д. Ф. Лихварь [и др.] // Развитие биологии на Украине. – Т. 1. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 350–373. 16....»

«  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ВЕЛИКОМУ СИНОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Літературний альманах, присвячений 200-річчю з дня народження ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА Київ     УДК 82 ББК 84Укр В 27 В 27 ВЕЛИКОМУ СИНОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: Літературний альманах, присвячений 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка / Гуськов І. І., Колєснік М. А., Ясеновий С. В. та інші. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 116 с. ISBN 978-966-2781-95-3 © Національна...»

«Дисципліни кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології: «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» Статус: нормативна Рік, семестр: 1 курс, 1 семестр Мета та завдання навчальної дисципліни Мета курсу: ознайомити студентів із сутністю видавничої справи та журналістської творчості, редакторської діяльності в їх співвідношенні до взаємозв’язку; викласти теоретичні та методологічні засади журналістської творчості, видавничої справи та літературного редагування; підготувати студентів до...»

«УДК 17.0:008 О. А. Стасевська, кандидат філософських наук, доцент АБСОЛЮТНА ЕТИКА В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ НОВОГО ЧАСУ: ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ Присвячено виявленню закономірності становлення абсолютної етики І. Канта як провідної тенденції у філософсько-мисленнєвій традиції періоду формування суспільства Нового часу. Ключові слова: етика доброчесностей, етика сентименталізму, етика розумного егоїзму, моральний закон, моральний вчинок. Актуальність проблеми. У сучасному світі, який відзначається...»

«– Олексій Ясь Рецензія у науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення У структурі науково-історичної продукції рецензії посідають чільне місце, зокрема належать до одного із найоперативніших видів публікацій. Водночас вони вирізняються величезною здатністю до трансформації, зумовленої певним функціональним призначенням та адресною спрямованістю. Зазвичай під рецензією (від лат. recensio – розгляд, обстеження) розуміють критичний аналіз та оцінку наукових праць...»

«Міжнародна економіка та менеджмент УДК 339. 331.101 Уварова І. С., здобувач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ПРОЦЕСИ РЕЕМІГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Проаналізовано актуальну проблему сучасних міжнародних економічних відносин рееміграції, яка являє собою окрему наукову проблему, яка вимагає вирішення. Значний притік або відтік іноземних робітників посилює потребу міжнародного співробітництва між країнами, визначає необхідність реформування...»

«5. Петкова Л.О. Інвестиційна привабливість регіонів / Л.О. Петкова // Фінанси України. – 2005. – №9. – С. 40 – 46.6. Уманець Т. Інформаційно-аналітична база регіонального управління : сучасний стан та перспективи розвитку / Т. Уманець // Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 39 – 45. Рецензент: Дацій О.І., д.е.н., професор. УДК 351.84 Поворозник Р.В., здобувач Академії муніципального управління АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ З...»

«АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК КНУБА УДК 727.1-4 Кандидат архітектури, доцент Сьомка С.В. Каф. основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ФАСАДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОПОРЦІЙНОГО МЕТОДУ Анотація. У статті розглянуто витоки феномену пропорціонування в архітектурному проектуванні і наукових дослідженнях відомих вчених. Проведено структурно-пропорційні паралелі між видами формотворення в архітектурі різних типів будівель і споруд. Розглянуто питання гармонійності в...»

«Міністерство освіти і науки України Академія наук вищої школи України Волинський Академічний Дім Волинський державний універсиет імені Лесі Українки Лабораторія цілісно-системних досліджень ВІКТОР УДАЛОВ ЖАНРОВА АТРОФІЯ В ЛІТЕРАТУРІ: «ЗА» І «ПРОТИ» ПОСІБНИК ДЛЯ АСПІРАНТІВ, МАГІСТРІВ, СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КИЇВ-ЛУЦЬК 2002 ББК 82.091 + 15.13 У -28 Удалов В.Л. Жанрова атрофія в літературі: «за» і «проти» / Посібник для аспірантів, магістрів, студентів філологічних спеціаль-ностей....»

«УДК 94:355/359(477)+(100) РЕЧИЧ С.Л. * СПІВПРАЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ: МЕХАНІЗМИ І РЕЗУЛЬТАТИ Розглянуто питання співробітництва Збройних Сил України з НАТО. Здійснено аналіз механізмів і результатів співробітництва Збройних Сил України з Організацією Північноатлантичного договору у напрямку реалізації національних інтересів у сфері безпеки та оборони. Зроблено висновки стосовно результатів співпраці Збройних Сил України з НАТО протягом 20 років....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»