WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ: ПРОБЛЕМИ КОЛОНІАЛЬНОГО ПОДІЛУ АФРИКИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПИТЛЬОВАНА

ЛІЛІЯ ЮРІЇВНА

УДК 94:327 ] ( 410 + 430 + 6 ) “18 – 19”

АНГЛО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ:

ПРОБЛЕМИ КОЛОНІАЛЬНОГО ПОДІЛУ АФРИКИ

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 2003 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Рожик Микола Євгенович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри нової та новітньої історії Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Троян Сергій Станіславович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри політології та соціології кандидат історичних наук, доцент Пендзей Іван Васильович, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри всесвітньої історії Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра міжнародних відносин Захист відбудеться „21” січня 2004 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул.

Університетська, 1, тел. 96-47-71).

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розіслано 19 грудня 2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат історичних наук, доцент Сухий О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження мотивується необхідністю вивчення проблеми англо-німецьких стосунків у африканських справах, які значним чином моделювалися тими універсальними змінами, що відбувалися у світі й були тісно пов’язані з еволюцією концепцій геополітики у Великобританії та Німеччині. Дослідження колонізаційних процесів в африканському регіоні, які суттєво підсилювали роль геополітичних факторів у зовнішній політиці цих державна зламі ХІХ ХХ ст., дає можливість глибше зрозуміти їх рушійні сили, мотиви й механізми, а також неабияке наростання аналогічних процесів у сучасних міжнародних відносинах. Сьогоднішній рух України до Європейського союзу вимагає докладного вивчення історії дипломатії провідних європейських країн. Разом з тим актуальність теми зумовлюється і необхідністю подолання негативної тенденції європоцентризму у висвітленні міжнародних відносин, яка виразно простежується в англійській та німецькій історичній літературі, та недостатньою вивченістю цього питання як вітчизняною, так і зарубіжною історіографією.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках проблеми „Країни Західної Європи, Америки і Україна”, яка є основою планової наукової тематики кафедри нової та новітньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розкриття цілісної картини англо-німецьких відносин на африканському кон-тиненті у 1890-1902 рр. з позицій історизму, наукової об’єктивності, логічної послідовності.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- дослідити процес становлення колоніальних володінь Великобританії та Німеччини в Африці;

- проаналізувати причини, хід та наслідки трансваальської кризи 1895-1896 рр. в англо-німецьких відносинах;

- з’ясувати основні принципи політики Німеччини під час англо-бурської війни 1899-1902 рр.;

- дослідити логічну послідовність й зумовленість впливу колоніального питання на англо-німецький переговорний процес 1898-1901 рр.;

- простежити взаємозв’язок між ходом переділу африканських територій та нарощуванням військово-морської могутності обох держав.

Об’єктом дослідження є англо-німецькі відносини на зламі ХІХ – ХХ ст. у контексті змагань за колоніальний поділ африканського континенту.

Предмет дослідження – діяльність урядів, зовнішньополітичних відомств, зацікавлених владних кіл та окремих осіб, спрямована на реалізацію колоніальних інтересів Великобританії та Німеччини в Африці; вивчення динаміки процесу розмежування сфер впливу Англії та Німеччини на „чорному” континенті; висвітлення ставлення громадськості до колоніальних змагань своїх урядів; встановлення взаємозв’язку зовнішньополітичних дій правлячих кіл Великобританії та Німеччини з наростанням імперіалістичних тенденцій, процесів мілітаризації суспільства на рубежі ХІХ - ХХ ст.

Хронологічні рамки дослідження визначені періодом 1890-1902 рр., тобто від підписання Гельголандсько-Занзібарського договору до завершення англо-бурської війни. Остання подія фактично поставила крапку в реалізації планів формування британських колоніальних володінь в Африці й поклала край сподіванням німців на розширення Німецької Південно-Західної Африки.

Методи дослідження. При аналізі економічних, політичних й ідеологічних причин експансії Англії та Німеччини на африканському континенті використано історико-генетичний метод дослідження. Базуючись на застосуванні загальнонаукових методів аналізу та індукції, він дає можливість чітко з’ясувати характер і відстежити еволюцію зовнішньої політики цих двох держав щодо Африки. Історико-порівняльний метод, який передбачає використання аналогії, забезпечив можливість порівняти на основі конкретних фактів історичні події й політичні процеси, встановити подібність та відмінність британської імперської та німецької „світової” політики.

Системно-структурний метод, базуючись на структурному аналізі, зумовив здійснення різнорівневого підходу до елементів системи англо-німецьких відносин в Африці (економічні, політичні фактори, торгівля, геополітика, мілітаризація, ідеологія, громадська думка і т. ін.).

Виправданим виявилося і використання міждисциплінарного підходу, зокрема, соціально-психоло-гічного методу, оскільки автор вважала за необхідне з’ясувати роль окремих осіб у розвитку англо-німецьких взаємин, приділити особливу увагу мотивації ставлення громадської думки Великобританії та Німеччини до колоніальної політики держав на африканському континенті.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

- уперше в українській історіографії комплексно досліджується історія англо-німецьких відносин в Африці кінця ХІХ - початку ХХ ст. На сьогодні ця проблема лише фрагментарно висвітлена у вітчизняній і далеко не повно – у зарубіжній історіографії;

- проаналізовано як безпосередній, так і опосередкований вплив експансіоністської політики обох держав в Африці на становлення характеру їхніх взаємин у Європі, на формування відповідних пропагандистських стереотипів;

- на конкретному матеріалі показано безпосередній зв’язок колоніальної політики з процесом розгортання гонки озброєнь;

- здійснено спробу подолання тенденційних підходів до вивчення імперської політики Великобританії та Німеччини як з боку англійської, так і німецької історичної науки та „класового підходу” до проблеми марксистської історіографії;

- висвітлено ступінь впливу громадської думки на процес формування зовнішньополітичних курсів держав;

- простежено процес розмежування сфер впливу в Африці Великобританії та Німеччини, проаналізовано мотиви дій правлячих кіл, причини конфліктів, наростання взаємних суперечностей.

Положення, що виносяться на захист:

– в еволюції англо-німецьких взаємин у Африці вирізняються ряд послідовних етапів: від зближення держав й досягнення порозуміння на сході африканського континенту, різкого загострення стосунків у Трансваалі 1895-1896 рр., через відносну стабілізацію розмежувального процесу – до остаточного усвідомлення одна одної як головних колоніальних суперниць;

– послаблення британських світових економічних позицій логічно вело до посиленої уваги Англії до колоніальних справ на „чорному” континенті. Швидкий економічний розвиток Німецького рейху став основою його „світової” політики. Внаслідок цього масштаби англо-німецької конкуренції розширилися від сфери змагань національних економік до боротьби за політичні впливи у світі;

– вагомим чинником у розвитку англо-німецьких відносин була громадська думка обох країн. З одного боку, громадська опінія мала неабиякий вплив на процес прийняття зовнішньополітичних рішень, а з іншого – заходи правлячих та фінансових кіл були спрямовані на формування за допомогою преси серед широких верств населення „потрібного” ставлення щодо взаємин Англії та Німеччини на африканському континенті. Велика кількість існуючих пропагандистських стереотипів значно ускладнювала процес досягнення порозуміння між державами у сфері колоніального поділу Африки;

– англо-німецькі колоніальні змагання на африканському континенті провокували необхідність розбудови військово-морського флоту як дієвого силового засобу, що забезпечував можливості поширення власних впливів. Гонка озброєнь додавала впевненості колоніальним угрупованням обох держав і спонукала активізацію експансії.

Практичне значення отриманих результатів. Одержані результати можуть бути використані при написанні наукових праць, у навчальному процесі, розробці нормативних і спеціальних курсів з нової історії країн Європи й Америки, нової історії країн Азії й Африки, історії міжнародних відносин, історії дипломатії нового часу, з курсів країнознавства, для проведення семінарських занять зі студентами історичних та інших спеціальностей, підготовки дипломатів.

Апробацію результатів дослідження здійснено шляхом обговорення та рекомендування даної дисертації до захисту кафедрою нової та новітньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка, у виступах на конференціях викладачів та аспірантів історичного факультету Львівського університету, науково-практичній конференції „Актуальні проблеми міжнародних відносин нового та новітнього часу” (Одеса, 1996), у наукових публікаціях авторки, у методичній розробці для студентів вузів.

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Обсяг дисертації без списку використаних джерел та літератури – 186 сторінок. Список використаних джерел та літератури нараховує 294 позиції.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету й завдання дослідження, хронологічні рамки, його наукову новизну та практичне значення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У першому розділі „Історіографія та джерела” здійснено науковий аналіз історіографії питання, досліджено й охарактеризовано архівні та інші види і комплекси джерел.

Серед праць німецьких істориків, які з’явилися після Першої світової війни і так чи інакше торкаються розглядуваної проблеми, виділяється монографія П. Дармштеттера, присвячена колоніальному поділу Африки1. Автор обґрунтовано стверджує, що суперництво в Африці стало перш за все одним з визначальних чинників у формуванні відносин між Англією та Німеччиною в Європі, а по-друге, зміна європейського політичного клімату відразу ж відбивалася на взаєминах цих держав на африканському континенті.

В англійській історіографії у вивченні процесів, які складають передісторію Першої світової війни, класичною була робота Джорджа П. Гуча2. Він дійшов висновку, що британська політика „блискучої ізоляції” у період англо-бурської війни набула небезпечного характеру. Власне це зумовило масштабні англо-німецькі переговори 1899-1901 рр.

Характерною рисою британської історіографії після Другої світової війни залишилося безумовне визнання англійських економічних інтересів в усіх регіонах світу, зокрема в Африці, та твердження про необхідність захищати їх усіма доступними засобами. С.Хекслі у своїй праці різко осудив політику англійських консерваторів, звинувативши їх у потуранні компаніям Південної Африки в отриманні надприбутків, хоча він зовсім не сумнівався у необхідності британської Дармштеттер П. История раздела Африки (1870-1919 гг.): Пер. с нем. - М.-Л., 1925.

Gooch G.P. Before the War. Studies in Diplomacy: In 2 vol. – London,1936. - Vol.1.

присутності у цьому регіоні3. Хекслі, а також інші англійські історики, такі як В.Вудвард4 та Дж.

Глісон5, наголошували, що проблеми безпеки Британських островів, колоній були базовими, і лише враховуючи це, імперія могла належно розвивати свої відносини з іншими державами, у тому числі й з Німеччиною.

На початку 60-х років ХХ ст. вийшла у світ широко відома праця німецького історика американського походження Георга Хальгартена, у якій він логічно довів, що погіршення англо-німецьких відносин за часів канцлерства Бюлова було пов’язано головним чином із реалізацією морських програм адмірала А. фон Тірпіца, з політикою Німеччини щодо Південної Африки, а також з колоніальними змаганнями на Сході6.

Знаний англійський історик Ерік Хобсбаум намагався чітко визначити економічні, політичні, стратегічні мотиви європейської колонізації Сходу. Він наголошував, що колоніалізм кінця ХІХ ст.

був лише побічним продуктом політико-економічного суперництва національних економік Великобританії та Німеччини 7.

Сучасна англійська історіографія англо-німецьких колоніальних відносин представлена рядом цікавих досліджень. На нашу думку, типовою серед новітніх праць є монографія Ч. Холброда, у якій здійснено спробу співставити зовнішньополітичні концепції Лондона та Берліна. Основним змістом і завданням їх взаємин автор вважає узгодження імперських амбіцій Німеччини поcтбісмарківського часу з традиційними англійськими принципами дотримання балансу сил на континенті8.

Британські історики пов’язують посилення колоніального суперництва з розгортанням гонки військово-морських озброєнь, наголошуючи, що саме вона призвела до загострення англо-німецьких протиріч9. Показовою у цьому відношенні є монографія сучасного дослідника Дж.

Хексли С. Английские консерваторы у власти: Пер. с англ.- М., 1940.

Woodward W.H. A Short History of the Еxpansion of the British Empire 1550 -1930.Cambridge, 1949.

Gleason J.H. The Genesis of Russophobia in Great Britain. A Study of the Interaction of Policy and Opinion.- Cambridge, 1950.

Хальгартен Г. Империализм до 1914 года. Социологическое исследование германской внешней политики до первой мировой войны: Пер. с нем. - М., 1961.

Hobsbawm E.J. The Age of Empire. 1875-1914.- NewYork, 1987.- P.67-76.

Holbroad C. The Concert of Europа: A Study in German and British International Theory.

1815 -1914. - London, 1970.

Aikin K. The Last Years of Liberal England. 1900-1914.- London, 1972..; Beloff M. Imperial Sunset. Britain`s Liberal Empire. 1897-1921. - London, 1969.

Кігана 10. Серед основних причин виникнення Першої світової війни він називає колоніальне суперництво й гонку озброєнь.

Наприкінці 70-х - на початку 80-х років ХХ ст. опубліковано дві монографії Ганса-Ульріха Велера, присвячені історії Німецької імперії 11. Автор, прихильник соціально-структурного напрямку в німецькій історіографії, обстоює тезу про те, що відтоді, як О. Бісмарк під тиском певних політичних сил втягнув Німеччину в змагання за колонії в Африці, розпочалися перманентні непорозуміння з Англією.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ISSN 91250912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», 2014. Випуск 22 Екатерины Второй / Антон Самуилович Бориневич. – Одесса: «Славянская» тип. Н. Хрисогелос, 1897. – 16 с.6. Бориневич А. С. Систематический указатель статей, заметок, протоколов, отчетов и проч., помещенных в «Листках» и «Записках» Императорского Общества Сельского Хозяйства Южной России с 1830 по 1894 г. / Антон Самуилович Бориневич. – Одесса: «Славянская» тип. Н. Хрисогелос, 1895. – 130 с. 7. Гридін В....»

«Економічні науки будет гарантировать стабильный рост благосостояния населения, что и является главной целью экономического развития Украины. Литература 1. Геєць В.М. Характер перехідних процесів до економіки знань / В.М. Геєць // Економіка України. – 2004. – № 6. – С. 4-14.2. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно // Економіка України. – 2001. – № 11. – С. 42-49.3. Чубукова О.Ю. Інформаційна економіка / О.Ю. Чубукова // Актуальні...»

«Рекомендації до проведення Першого уроку в початкових класах Український патріотизм повинен стати провідною виховною ідеєю сучасної школи. У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів реалізується в урочній та...»

«Серія «Історичні науки», 2013 Рецензії та огляди Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Русская империя. История «предательства» / Т. Г. Таирова-Яковлева. – М.: Центрполиграф, 2011. – 525 с. Актуальність теми, як і результати дослідження загалом, що знайшли своє втілення в пропонованій монографії, зумовлюють посилену увагу істориків до чергової праці відомої дослідниці «мазепіани» Санкт-Петербурзького університету Т. ТаїровоїЯковлєвої. Її нова книга відразу знайшла чимало читачів як у Росії, так...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (275), 2013 УДК 94:323.1(092) (497.12) К. В. Мальшина ЯНКО ПЛЕТЕРСЬКИЙ ТА ЙОГО ПОГЛЯДИ НА СЛОВЕНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ Професор Янко Плетерський, який 1 лютого 2013 р. святкував свій 90-річний ювілей, прожив плідне життя, багате на події та творчі вишукування; йому довелося пережити визначальні періоди словенської історії, в яких він приймав активну участь як учасник Руху Опору, універсально активний інтелектуал, вчений, державний діяч, політик і...»

«УДК 72.035(410.1)5 Я.В. Ракочий Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну і основ архітектури ПЕРЕДУМОВИ СТИЛІСТИКИ ТОТАЛІТАРИЗМУ В ТВОРАХ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ПОЧАТКУ ХХ ст. © Ракочий Я.В., 2010 Досліджено стилістичні та образоформівні ознаки архітектури Львова початку ХХ століття, що передували рисам тоталітаризму у сталінській архітектурі середини ХХ ст. Вивчення та дослідження цієї теми є важливою сполучною ланкою в розумінні еволюції тоталітарної...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Мадей Наталія Михайлівна КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА з курсу „СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ” для студентів філософського факультету спеціальність „культурологія” Львів 2007 СТРУКТУРА КУРСУ ЛЕКЦІЇ Тема 1. Соціологічна інтерпретація культури 4 год. Тема 2. Соціологія міста 2 год. Тема 3. Соціологія освіти 2 год. Тема 4. Соціологія науки 2 год. Тема 5. Соціологія книги і читання 2 год. Тема 6. Соціологія мистецтва 2 год. Тема...»

«УДК 81’28 ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ II ВІДМІНИ ОДНИНИ В МОВІ ПЕРШОДРУКІВ П. О. КУЛІША О. П. Кумеда, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна, Е-mail: olenakumeda@gmail.com У статті розглянуто окремі граматичні форми іменників ІІ відміни на матеріалі прижиттєвих першодруків П. О. Куліша з урахуванням мовного довкілля, яке могло впливати на досліджуване індивідуальне мовлення та формування рис тексту....»

«– [ ] вместо [] : = ; = ; = ;– [ ] вместо []: =, =. Мы не рассматриваем здесь фонетические особенности согласных и явные грамматические ошибки авторов писем, представляя оба текста как приложение к настоящей статье.1. Белецкий А. А. О согласовании изучения различных ступеней развития греческого языка. / Белецкий А.А. // А.О. Білецький. Вибрані твори. – Київ: Вид-во Дм. Бураго, 2012. – С. 364–366. 2. Белецкий А. А. Проблема греческого языка византийской эпохи. / Белецкий А.А. / Античная...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА УКРАЇНСЬКЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА ВИПУСК 2010 ТЕРНОПІЛЬ ББК 26.890 (4 Укр) Г І-90 Редакційна колегія: Шеф-редактор: Шаблій О. І. – д. г. н., проф. (Львів) Редактор: Заставецька О. В. – д. г. н., проф. (Тернопіль) Відповідальний секретар: Дітчук І. Л. (Тернопіль) Члени редакційної колегії: Заставецький Т. Б. – к. г. н., доц. (Тернопіль) Ковальчук І. П. – д. г. н.,...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 Н.М. Пархоменко; Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, В.Ф. Погоріло. – К.: Юридична книга, 2005. – 944 с. 2. Боярська З.І. Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2001. – 280 с. 3. Волкова А.В. Особенности политической культуры выборов в России // Электоральная политология: теория и опыт России: Материалы Второй студенческой политологической конференции / Под ред....»

«Питання конституційного та міжнародного права at the end of the 20th century. – Al Ain: Department of Sociology. – Texas: Department of sociology.6. Wanda Krause. Kuwait programmer on development, governance and globalization in the Gulf States. Gender and Participation in the Arab Gulf. – Kuwait: The Centre for the study of Global Governance. – September 2009. – № 4.7. http://www.uaeinteract.com/docs/New_rules_for_marriage. New rules for marriage grants. 04/10/2005. 8....»

«УДК [615.83:582.782.2:711.455](477.75) О.С.Скрипник До питання про формування радянських курортів у Криму У статті розглядається розвиток виноградота винолікування в період становлення радянських курортів Криму, а також їх місце і значення в системі методів курортного лікування. Ключові слова: виноград, вино, дослідження, лікування, установа, Крим, Ялта. В статье рассматривается развитие виноградои винолечения в период становления советских курортов Крыма, а также их место и значение в системе...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»