WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 99 |

«Том 2 1691–1700 Упорядник та автор вступного дослідження В’ячеслав Станіславський Київ УДК 8:62-41(І.Мазепа) Підготовка книги стала можливою за сприяння Фундації імені Симона ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Том 2

1691–1700

Упорядник та автор вступного дослідження

В’ячеслав Станіславський

Київ

УДК 8:62-41(І.Мазепа)

Підготовка книги стала можливою за сприяння

Фундації імені Симона Петлюри (Велика Британія, Лондон)

Відповідальний редактор

академік НАН України В. А. Смолій

Рецензенти:

д. і. н. В. А. Брехуненко, д. і. н. Ю. А. Мицик

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії України Національної академії наук України Листи Івана Мазепи / Упор. та авт. вступн. дослідж.

В. В. Станіславський. К.: Інститут історії України НАНУ, 2010.

Т. 2: 16911700. 2010. 752 с.

ISBN 966–02–2439–7 ISBN 978–966–02–5563–0 У книзі продовжено публікацію епістолярної спадщини Івана Мазепи, яка хронологічно обмежена знаковими політичними подіями – виступом Петра Іваненка та початком Великої Північної війни. У листах гетьмана знайшло відображення широке коло проблем життя тогочасної Української держави, насамперед її участь у воєнних конфліктах, котрі велися Росією. Крім того, вони дозволяють значно поглибити знання щодо взаємин Війська Запорозького із країнами, що входили до складу Османської імперії – Кримським ханством, Валахією, Молдовою, Буджацькою Ордою, а також із Річчю Посполитою й залежним від неї правобережним козацтвом. Представлені й різні аспекти внутрішньополітичного, соціального, економічного і культурного життя України, які вирішувалися у взаємодії із російською верхівкою.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться минулим України.

ISBN 966–02–2439–7 © В. В. Станіславський, 2010 ISBN 978–966–02–5563–0 © Інститут історії України НАН України, 2010 ЗМІСТ

Від виступу Петра Іваненка до Великої Північної війни:

нові дані про Івана Мазепу та Україну в 1691–1700 роках....... 5 ДОКУМЕНТИ............................................ 253

ДОДАТКИ

Іменний покажчик.................................. 707 Географічний покажчик............................. 717 Перелік документів................................. 723 ВІД ВИСТУПУ

ПЕТРА ІВАНЕНКА

ДО ВЕЛИКОЇ

ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ:

НОВІ ДАНІ ПРО ІВАНА МАЗЕПУ ТА УКРАЇНУ В 1691–1700 РОКАХ Україна у війні з Османською імперією 1686–700 років......... 10 Воєнне протистояння і мирні переговори Війська Запорозького з Кримським ханством 16911694 років......... 12 Воєнні дії 1695 року.

–  –  –

З добіркою джерел, яка увійшла до цієї книги, зацікавлені читачі отримують нові можливості для пізнання тих років історії України, які дослідники часто називають добою Івана Мазепи. Не має сумніву, що документи, котрі з’являлися з-під пера українського правителя, мають особливу цінність. Саме в них розглядаються найважливіші питання життя тодішньої Української держави, саме вони віддзеркалюють погляди гетьмана на ці питання та його різнопланову діяльність. Пропонованим читачам епістоляріям ми присвятили вступне дослідження, зробивши спробу систематизувати та проаналізувати інформацію, яка міститься у них. Як і в попередньому томі, найбільше уваги у документах приділяється військовій та зовнішньополітичній проблематиці, дещо менше – різним аспектам внутрішнього життя Війська Запорозького. Більшість листів адресувалася російській верхівці, а відтак висвітлювала питання, що вирішувалися на рівні цих взаємин.

Згадаємо видання, які містять листи І. Мазепи за період, що розглядається у книзі, відзначаючи лише перші публікації. Це насамперед збірники документів: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. – СанктПетербург, 1853. – Т. 5. – 7+288+7+21с.; Источники Малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским и изданные О. Бодянским. – Москва, 1859. – Ч. 2. – 340 с.; Архив Юго-Западной России. – Киев, 1872. – Ч. 1. – Т. 5. – XI+172+488 c.; Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков. – Владимир, 1903. – Т. 1.– 1072 c.; Материалы по истории Малороссии. – Вып. 1.: Письма к Ивану Петровичу Забеле и его вдове (1687–1713) / Под редакцией В. Л. Модзалевскаго. – Чернигов, 1912. – 60 с.; З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упорядник та автор передмови В. В. Станіславський. – Київ, 1996. – 193 с. Також необхідно відзначити додатки чи включення до наукових праць1, некоментовані публіка

<

Устрялов Н. История царствования Петра Великого. – Санкт-Петербург, 1858. –

Т. 3.– 660 с.; Лазаревский А. Иван Петрович Забела, знатный войсковой товарищ (1665– 1703 г.). (Отрывки из семейнаго архива) // Киевская Старина. – Киев, 1883. – №6. – С. 506–538; Стороженко Н. Охочекомонный полковник Илья Федорович Новицкий // Киевская Старина. – Киев, 1885. – №7. – С. 431–457; Лазаревский А. Описание старой Малороссии. – Т. 1. Полк Стародубский. – Киев, 1888. – XVI+470+XXXII с.; Курганович С. В. Дионисий Жабокрицкий, епископ луцкий и острожский. Историкобиографический очерк. – Киев, 1914. – VII+363 с.; Петровський М. Нариси історії України XVII – початку XVIII століть (досліди над літописом Самовидця). – Харків, 1930. – 453 с.

ції окремих документів у періодичних виданнях1, одну коментовану публікацію2. Значна кількість епістолярій увійшла до літопису, створеного С. Величком3. Окремі документи містяться у витримках з літопису Мгарського монастиря4, а також у статейному списку російського гінця до Криму В. Айтемирова5. Серед сучасних публікацій листів слід згадати ті, що здійснені Ю. Мициком особисто і в співавторстві6.

Україна у війні з Османською імперією 1686–1700 років Документальні матеріали збірника дозволяють значно розширити знання з історії участі Війська Запорозького у війні Російської держави проти Османської імперії 16861700 рр. Зауважимо, що у той час вонні дії велися проти безпосереднього сусіда Української держави – Кримського ханства, котре входило до складу цієї імперії. Після 1689 р. настала тривала пауза у проведенні широкомасштабних походів на Південь, яка тривала до 1695 р. Однак це не означало припинення значної воєнної активності на українських землях. Листи гетьмана І. Мазепи дозволяють говорити про чималі зусилля, які докладало Військо Запорозьке на війну протягом усіх її років. У цих документах можна знайти багато даних про організацію захисту держави від ворожих

Беляев И. Письмо гетмана Мазепы к государям царям, Ивану и Петру Алексеевиstrong>

чам // Чтения в Императорском обществе истории и древностей при Московском университете. – Москва, 1848. – №5. – С. 160; Благодарственное письмо гетмана Мазепы Петру Великому, за пожалование ему ордена св. апостола Андрея Первозваннаго // Черниговские губернские ведомости. Отдел второй. Часть неофициальная. – Чернигов, 1850. – №6. – С. 43–44; Материалы для истории Запорожья / Сообщ. Н. Белозерский // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1879. – Т. 11. – С. 494–495.

А. Л. Письмо Мазепы о заселении правобережного Приднепровья в к. XVII в. // Киевская Старина. – Киев, 1898. – №5. – С. 52.

Величко С. В. Літопис. – Київ, 1991. – Т. 2. – 644 с.

Отрывки из Летописи Мгарского монастыря // Киевская Старина. – Киев, 1889. – №5–6. – С. 53–76.

Список с статеинаго списка подьячего Василия Аитемирева, посыланнаго в Крым с предложением мирных договоров / Соообщ. А. И. Маркевич // Записки Императорского Одесскаго общества истории и древностей. – Одесса, 1895. – Т. 18. – С. 1–80.

З документації гетьмана Івана Мазепи (підготовка до друку, передмова Ю. Мицика) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 1998. – №1. – С. 91–103; З документації гетьмана Івана Мазепи (підготовка до друку, передмова та коментарі Ю. Мицика та Н. Бойницької) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2001. – №4. – С. 36–45; Мицик Ю.

Універсали гетьмана Івана Мазепи Свято-Михайлівському Золотоверхому монастиреві у Києві // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2002. – №2. – С. 18–31; Гуляй А., Мицик Ю.

Незнані документи гетьмана Івана Мазепи // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2003. – №1. – С. 56–67.

нападів, воєнні операції українських військ на території противника, діяльність розвідувально-диверсійних загонів та інші шляхи збору інформації про супротивну сторону.

Українцям доводилося постійно бути готовими до відбиття нападів противника, хоча це й не завжди гарантувало безпеку своїх земель. Після таких нападів, як правило, організовувалися переслідування татарських сил. Утім слід зазначити, що вони рідко досягали мети. Значно результативнішими були великі виправи на Кримське ханство. Характерною рисою походів була участь у них правобережного козацтва. Захист українського населення від невеликих татарських загонів, збір інформації про стан справ південних сусідів, особливо щодо їхніх воєнних заходів, забезпечувала постійна діяльність окремих козацьких загонів, що називалися також ватагами, одним з найважливіших завдань яких було захоплення “язиків”.

Інформація про противника надходила і з інших джерел, зокрема від гетьманських гінців і посланців до Кримського ханства, Валахії та Молдови, від приїжджих товмачів, купців, вихідців – осіб, котрі з різних причин вирішували залишити турецько-татарські володіння, з країн, що підпорядковувалися імперії, з Речі Посполитої, від правобережного козацтва. Загалом варто зауважити, що військові справи були постійними і одними з основних, якими мали опікуватися українці, а тому вони були серед найважливіших завдань керівника держави.

У період припинення масштабних воєнних дій проводився пошук шляхів до замирення воюючих сторін. Москва широко користувалася посередництвом Батурина у листуванні з верхівкою Криму, в організації поїздок посланців до ханства, зверталася до українського керівництва за порадами з важливих політичних питань, зокрема щодо організації походів на Південь, ведення переговорів з татарськими представниками, що свідчить як про компетентність І. Мазепи та інших представників верхівки Війська Запорозького в цих питаннях, важливість їхньої позиції, так і про вагу Батурина в очах кримчан.

Після успішного здійснення Дніпровського походу 1695 р. постійна увага гетьманської влади приділялася утриманню захопленого плацдарму на пониззі Дніпра – воєнним діям проти ворога, котрий робив спроби повернути втрачені фортеці, утриманню на плацдармі української залоги, у тому числі й запорозьких козаків, й забезпеченню її усіма необхідними припасами. А з укладенням перемир’я Росії з Османською імперією у 1699 р. та миру у 1700 р. українська влада стала дбати не тільки про охорону рубежів та розвідку, а й про підготовку до передачі туркам нижньодніпровського плацдарму, забезпечення дотримання миру Запорозькою Січчю, залагодженню незгод усередині залоги на Тавані. Документи дають можливість виділити в окремий параграф також питання звільнення полонених.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Воєнне протистояння і мирні переговори Війська Запорозького з Кримським ханством 16911694 рок і в. У першому з документів, поданих у книзі, – листі від 7 травня 1691 р.1 – гетьман інформував царів Івана та Петра Олексійовичів, що товмач з Правобережжя Андрій Чалий, який, займаючись звільненням невільників, часто бував у “бусурманській” стороні, розповів йому про призначення нового хана та наміри противника відправити війська на чолі з перекопським беєм Шан-Гіреєм-султаном під російські прикордонні міста. Попередження про це Іван Мазепа послав до бєлгородського воєводи Бориса Шереметєва. Окрім того, А. Чалий розповів про воєнні дії австрійців і поляків проти турків і татар, протистояння австрійців з французами, привезення близько 4 тис. ясиру з польських земель у Білгородчину (док. 1). Нагадаємо, що зміна правителів Криму тоді дійсно мала місце. Замість Селім-Гірея І (16841691 рр.), який під тиском обставин відмовився від ханства, за його рекомендацією в березні 1691 р. ханом був призначений Саадат-Гірей ІІ (1691 р.)2. Стосовно ж повідомлення про татарський напад, то відомо, що навесні 1691 р. татари вторглися на Слобожанщину, де сплюндрували Чугуївський повіт: Зміїв, Лиман, Біткін, Тирлове. До сотні людей було вбито, до 2 тис. забрано в неволю, значні збитки завдано господарству3.

Навесні ж український загін, відправлений гетьманом, перехопив загін противника, котрий прямував до прикордонних міст. Так, 6 травня полтавський полковник Федір Жученко писав українському правителю, що значний товариш Іван Іскра з товариством привів до Полтави 9 полонених, узятих на річці Тернівці, де було розбито загін кримських татар. Невдовзі І. Іскра мав їхати до Батурина4. 9 травня І. Мазепа свом листом повідомляв про цю подію російському керівництву і пересилав послання від Ф. Жученка, зазначивши, що по приїзді І. Іскри з полоненими відправить їх до Москви5. Ще раз про дії згаданого козацького загону гетьман писав царям 13 травня 1691 р., інформуючи про Тут і далі курсивом позначено листи І. Мазепи, надруковані у цій книзі.

Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века. – Санкт-Петербург, 1887. – С. 628–632.

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Харків, 1993. – С. 49–50, 131;

Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 373.

Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков. – Владимир,

–  –  –

привезення 11 травня І. Іскрою з товариством семи полонених до Батурина, перебування двох важкопоранених у Полтаві та відправку татар разом із записами їх розповідей у супроводі п’ятнадцяти супроводжуючих до Москви (док. 4).

Татари розповіли, що їхній загін чисельністю в 65 осіб був відправлений перекопським беєм за “язиками” під Новобогородицьке місто чи міста на Коломаку. Козаки І. Іскри напали на татар, коли ті ночували в урочищі біля Самари, багатьох убили, забрали майже всіх коней, яких було близько ста, взяли 10 полонених. Один з полонених одразу ж зумів утекти, а інших привезли до Полтави, де двох мусили залишити лікувати рани. “Язики” повідали і про різні кримські справи, зокрема про чутки, що при новому хані, який мав приїхати з Білгородчини, перебуває гетьманський посланець Пантелеймон Радич, котрого після приїзду до Криму збиралися відпустити. Тамтешні мешканці вважали, що після від’їзду П. Радича буде укладено мир з царською державою.

Розповіли полонені і про зміни у верхівці ханства та виконані минулого року фортифікаційні роботи в Перекопі1.

Боротьба союзних європейських держав проти Османської імперії не виключала і їхніх намагань за сприятливих обставин вийти з війни, уклавши максимально вигідний для себе мир. По такому шляху йшла і Москва, а значна частина заходів у цьому напрямі здійснювалася за посередництва Батурина. Так, 1691 р. І. Мазепа послав свою людину – згаданого вище П. Радича до кримського хана з пропозицією відправити послів до російської столиці для мирних переговорів. У відповідь Саадат-Гірей ІІ відіслав до Москви гінця Кара-Магмет-агу з оголошенням, що згоден на мир за умови відновлення сплати нею данини2.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 99 |
Похожие работы:

«Рецензії та огляди Ковалець Л. Юрій Федькович: історія розвитку творчої індивідуальності письменника: монографія. — К.: ВЦ “Академія”, 2011 “Осип Федькович, – писав у некролозі його сучасник Г. Цеглинський, – являється сучасним справжньою тайною. Тайною його рід, тайною його характер, тайною його життя, тайною почас­ ти і його пісня”. До цього переліку треба б додати ще й ім’я: з початкової школи кожен пам’ятає його як Юрія Федьковича, а Г. Цеглинський назвав його Осипом. Так само іменує його...»

«КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради Бібліотека – дім твоїх друзів (Екскурсія до бібліотеки для учнів 1 класу) Мета: познайомити дітей з бібліотекою, правилами поведінки в бібліотеці, спілкуванні з книгою та гігієною читання; практично ознайомити із поняттями «бібліотека», «бібліотекар», «читач» ; розвивати пам`ять, мислення та уяву. Обладнання: ноутбук чи комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет, екран, проектор, колонки, мультимедійна...»

«гУмаНІТарНий ВІСНик №28 Удк: 37.016.77 Наталія Мехедова оСНоВИ ФоРМУВаННЯ НаЦіоНаЛЬНИХ ЦіННоСТеЙ У підЛіТкіВ На УРокаХ МУЗИкИ У статті з погляду історії розкривається культурологічний аспект сприйняття національного музичного мистецтва підлітками. Розглянуто роль фольклору як рушійної сили для формування національних цінностей у підлітків на уроках музики. Наведено методи виховання в підлітків національної свідомості. Ключові слова: національна свідомість, національне музичне мистецтво,...»

«Міжнародна громадська організація «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ» Державний архів Хмельницької області Кам янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941-1944 рр.) Хмельницький УДК 94(477.82+477.43)«1941-1944»(043.3) ББК 63.3 (4УКР) Рекомендовано до друку: Вченою радою Камянець-Подільського національного універ­ ситету імені Івана Огієнка. Протокол № 6 від 30.06.2012 р....»

«алла аТаМаненКО дмитро бантиШ-каменськиЙ як історик україни Стаття присвячена висвітленню поглядів та концепції історії України в першій узагальнюючій праці з історії України, яка належить Д.М. Бантишу-Каменському. Розглянуто вузлові проблеми української минувшини у висвітленні історика та методологічні основи його головної праці. Ключові слова: Д.М. Бантиш-Каменський, історіографія, “История Малой России”, “Історія Русів”, козацтво. Статья посвящена освещению взглядов и концепции истории...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ukraine On Principles of Prevention and Combating Corruption, giving agents specifically authorized to implement measures to combat corruption. Analyzed the provisions of Articles legislation, which changes on strengthening accountability for corruption offenses in the service sector. Also features by prosecutors on the application of measures to prevent and conduct coordination activities in this context. The author...»

«Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 36 Collection of scientific works. – 2013. – Issue 36 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 327:339.9(477)(4ЄС) Я. Малик РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Висвітлюється процес становлення та розвитку двосторонніх відносин України з Європейським Союзом, значення у цьому процесі Угоди про партнерство і співробітництво, Угоди про асоціацію, Європейської політики сусідства. Ключові слова:...»

«Тематика семінарських занять з курсу «Психофізіологія» для студентів спеціальності “Психологія” Тема 1. Предмет, завдання та актуальність розвитку психофізіології. Актуальні проблеми, завдання, зміст і перспективи розвитку психофізіології. Історія становлення психофізіології. Науково-практичні проблеми розвитку психофізіології. Головні поняття і категорії психофізіології. Зв’язок психофізіології з іншими науками. Розвиток наукових уявлень про мозок, психіку та поведінку. Інформаційний підхід у...»

«87 СЕКЦІЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК ЗАХОПЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬЩЕЮ В 1919-1923 РР. (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) О. Юхимюк1 Волинський державний університет імені Лесі Українки Внутрішня роз’єднаність українського народу, відсутність самостійної цілісної держави стали причиною того, що долю українців після першої світової війни вирішували чужоземні держави, часто необізнані з політичним та економічним становищем України. Цьому сприяли також суперечливі відносини між країнами, що...»

«УДК 342.5:321.011(477) Хижняк І.А., доктор історичних наук, доктор політичних наук, професор,завідувач кафедри міжнародної інформації, Інститут права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна» (Україна, Київ), Mylko_v@ukr.net Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності Розглядається стилістика дії імперативів забезпечення державного суверенітету України доби Незалежності. Ключові слова: імперативи, державний суверенітет, доба...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 104 ( ЧАСТИНА IІ ) КИЇВ – 2012 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 104. Частина IІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 238 с. У збірнику представлені матеріали міжнародної наукової конференції: «Участь України в зонах вільної торгівлі: стан,...»

«Народ наш уміє ховати й любить ховати. Культура похорон, повага до небіжчика та свята пам'ять про нього завжди ставили наш народ на передове християнське місце. Василь Стефаник Померлі нас ніколи не залишають, І ми маємо про це вічно пам'ятати! Автор Віктор ЖАДЬКО НЕКРОПОЛЬ на БАЙКОВІЙ ГОРІ Літературно-публіцистичне видання УДК 726.8(477-25)(091) ББК 85.13г(4Укр-2К) Ж17 ISBN 978-966-8567-13-1 За редакцією доктора філософських наук, професора, академіка АПН України В. П. Андрущенка. Рецензенти:...»

«Тетяна Луньова © www.harmonystructures.com.ua Луньова Т.В. Київський національний лінгвістичний університет КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СИСТЕМІ МОВИ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ Й МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ Стаття опублікована: Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць / Від. ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2002. – Вип. 8 – С. 201-207. Культурний компонент семантики лексичних одиниць має подвійну природу. З одного боку, він існує як складовий елемент семантичної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»