WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Повіти і громади наділялися статусом юридичних осіб і мали право вирішувати всі питання місцевого значення [6, с.4]. Новий адміністративний поділ набрав чинності з 1 жовтня ...»

Присташ Л.Т.

Присташ Л.Т.

СИСТЕМА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

БУКОВИНОЮ ПІСЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ

РЕФОРМИ 1925 Р. У РУМУНІЇ

УДК 342.19

Система органів влади та управління в Україні на сучасному

етапі її розвитку виявлялася недосконалою, оскільки є очевидним

дисбаланс щодо повноважень органів виконавчої влади та органів самоврядування.

Вчені історики – правники вдаються до досліджень історичного надбання в галузі управління, особливо місцевого, з метою вивчення досвіду тих держав, в складі яких перебували західноукраїнські землі, та використання такого досвіду в пошуках ефективної моделі місцевого управління. Саме цьому і присвячена наукова стаття.

Адміністративна реформа 1925 р. поділила територію Румунії на 70 повітів, в т. ч. п’ять - на Буковині [12, с. 1]. Буковина була поділена на: Чернівецький повіт (160000 населення, 5 в о лостей, 94 громади); Сторожинецький повіт (180000 населення, 4 волості, 64 громади); Радівецький повіт (160000 населення, 4 волості, 68 громад); Сучавський повіт (155000 населення, 4 волості, 57 громад); Кимпулунзький повіт (100000 населення, 4 волості, 42 громади).

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Повіти і громади наділялися статусом юридичних осіб і мали право вирішувати всі питання місцевого значення [6, с.4].

Новий адміністративний поділ набрав чинності з 1 жовтня 1925 р. А нові префекти та претори мали бути призначені вже протягом тижня і до проведення нових виборів до повітових рад і рад громад мали виконувати їх повноваження [13, с. 1-2].

Кожен повіт мав свій герб. Герби для повітів Буковини встановив спеціальний закон, опублікований у «Віснику державних законів» № 222 від 6 жовтня 1928 р.

Наприклад, герб для Чернівецького повіту виглядав так:

Система органів управління Буковиною після адміністративної реформи 1925 р. у Румунії «Червоний щит з викоріненою срібною смерекою, обабіч по одній викоріненій золотій сосні, а зверху дві навхрест встановлені золоті шаблі» [7].

Активізація у Румунії в другій половині 20-х рр. XX ст. політичного руху за децентралізацію влади та створення органів місцевої влади європейського зразка призвело до прийняття закону про організацію місцевих адміністрацій 1929 р. Але даним законом замість того, щоб децентралізувати владу на місцях, утворився ще один додатковий орган влади з контролю за діяльністю місцевих органів. У Румунії було створено сім центрів інспекцій місцевого управління під назвою місцевих міністерських директоратів. Такий міністерський директорат був створений і у Чернівцях (у населення краю він отримав назву - «другий міністерський директорат»). Почав діяти у 1930 р. До місцевого міністерського директорату входили: міністерський директор і керівники (шефи) місцевих органів виконавчої влади. Даний орган був виконавчим органом румунського уряду у краї. Міністерським директором Чернівецького міністерського директорату на підставі урядової постанови від 8 квітня 1930 р. був призначений Т. Саучук-Савяну [2, с. 1, 21]. Директор міністерського директорату прирівнювався у ранзі до заступника міністра) та призначався за поданням ради міністрів королівським декретом.

У підпорядкуванні директора були всі префекти повітів, на територію яких розповсюджувалася юрисдикція Чернівецького директорату [4, с. 150-151]. Міністерський директорат Буковини

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –

делегації ради повіту; брати участь у засіданнях повітової ради;

разом із постійною делегацією ради повіту міг застосовувати заохочення та дисциплінарні стягнення до державних службовців повіту [6, с. 5]. Префект був також шефом повітової поліції, його розпорядження поліції та жандармерії були обов’язковими для виконання. Йому заборонялося займатися будь-якою іншою діяльністю, непередбаченою в законодавчих актах, крім випадків, коли на це був дозвіл вищої адміністративної ради.

Міністри могли наділяти префектів спеціальними повноваженнями. Наприклад, у 1926 р. міністр внутрішніх справ своїм розпорядженням наділив префектів правом проводити публічні торги у повітах [9, с. 1].

Префект уповноважувався видавати розпорядження. Якщо вони стосувалися питань виконання законодавства, забезпечення громадського порядку, безпеки держави, діяльності поліцейських органів, то мали бути доведені до відома міністра внутрішніх справ до початку їх виконання. Усі решта розпоряджень (з аграрних, санітарних, ветеринарних і т. п. питань) видавалися після консультацій з керівниками відповідних служб і за їх підписом.

Розпорядження префекта набирали чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не було передбачено румунськими законами та регламентами. Акти, прийняті префектом, могли бути оскаржені у міністра внутрішніх справ, який разом із вищою адміністративною комісією мав розглянути їх упродовж 10 днів, а у випадку необхідності проведення додаткових перевірок - ЗО днів з приЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –

(позбавити заробітної плати не більше, ніж за десять днів) на преторів, примарів, нотарів та інших службовців повіту. Закон 1938 р. розширив повноваження префекта щодо нагляду за дотриманням громадської безпеки та територіальної цілісності держави (він був особисто відповідальним за проведення мобілізації у повіті на випадок війни [11, с. 1]).

Закон 1938 р. змінив вимоги до кандидатів у префекти. Ними вже могли бути призначені також і претори, які мали університетську освіту або були дипломантами центру підготовки адміністративних працівників, із стажем роботи на посадах претора або субпрефекта не менше шести років при умові успішного проходження передбаченого законодавством конкурсу [3, с. 29].

Після встановлення у 1938 р. королівської диктатури у Румунії префектів призначали переважно із складу військового командування краю.

У кожній префектурі повіту призначався субпрефект. Він допомагав префекту у виконанні покладених на нього обов’язків і заміщав його у випадку відсутності. Префект мав право спеціальним розпорядженням передати субпрефекту частину своїх повноважень [6, с. 103]. Субпрефектом могла бути призначена особа, яка відповідала вимогам, потрібним, щоб стати державним службовцем, тобто мала диплом ліценціата права або була дипломантом спеціальної школи з професійної підготовки службовців і мала п’ятирічний стаж роботи управляючим волості.

З метою ефективнішого впровадження державної політики в

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –

обов’язково мешкати в громаді резиденції волості. Для ведення діловодства при ньому діяв секретар.

На преторів покладався обов’язок контролювати та упорядковувати діяльність органів управління громадами, стежити за моральним і матеріальним станом членів громади. Для цього він наділявся повноваженнями шефа поліції волості з правом нагляду за дотриманням правопорядку та безпеки у волості. Він був офіцером судової поліції, а його розпорядження - обов’язковими для виконання органами поліції та жандармерії.

Для виконання покладених на претора повноважень він не рідше, як один раз на два місяці мав проводити наради із примарями, нотарями та іншими службовцями з метою спільного розгляду питань, пов’язаних із життєдіяльністю волості. А про проведену роботу наприкінці кожного місяця звітував перед префектом.

Зміни в організації управління волостями на Буковині відбулися з прийняттям закону про організацію місцевих адміністрацій 1929 р. [4, с. 142]. Волостю за новим законом керував уже прим-претор як представник префекта. Призначався він за рекомендацією директорату при наявності диплома ліценціата права та трирічного стажу роботи в державних органах міністерством внутрішніх справ.

Повноваження прим-претора обмежувалися та зводилися до нагляду за діяльністю виконавчих органів сіл і сільських громад. Перевіряти їх роботу він мав раз у триместр. Одним із його

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –Похожие работы:

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ Ігор Іваньков Київ НІМЕЦЬКІ КОЛОНІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ГОЛОД 1932 – 1933 років (за матеріалами Міністерства східних окупованих територій гітлерівської Німеччини) У статті висвітлюються деякі аспекти соціальної історії етнічних німців у роки голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. На прикладі розгляду німецьких колоній півдня України автор просліджує долі тисяч німецьких родин, котрі опинилися у вирі трагічних подій того часу. Im Artikel werden einige Aspekte der...»

«Внуки хай знають історію рідну, пам'ять щоб їхня була не порожня, Знають хай твердо, що гідне й негідне, що недолуге, а що переможне. ВАСИЛЬ ШЛЯХТИЧ ЗМІСТ Наші справи Головний редактор: Софія Федина Емігранти з чужої волі: у Тернополі згадували про Редакційний Назар Радь переселенців 1944-1946 рр Олесь Куйбіда Нема могили – не було українців. Як знищують Тарас Радь кладовища у Польщі Володимир Середа: Польські комуністи хотіли Дизайн: Віктор Дудяк моноетнічної держави Звернення до української...»

«УДК 528.94 Осталецька О. І. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського КОЛЕКЦІЯ КАРТ З БІБЛІОТЕКИ Д. П. ТРОЩИНСЬКОГО У ФОНДІ СЕКТОРУ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НБУВ Досліджено життєвий шлях та багатогранну діяльність українського державного діяча XVIII – XIX століть, мецената Д. П. Трощинського (1754 – 1829). Поданий огляд колекції карт з його бібліотеки, що зберігається в фондах сектору картографічних видань НБУВ. Ключові слова: НБУВ, картографічні видання, колекція карт з бібліотеки Д....»

«В.Ю. Шевцов МІФИ І ЛЕГЕНДИ РА – ЇНИ Дніпропетровськ УДК ББК Шевцов В.Ю. Ш37 Міфи і легенди Ра-їни. – Д: Арт-Прес, 2009. – с. iSBN Не існує країни без власного „міфу”, до якоговхлдять легенди, бувальщини, казки, перекази, історії зі своїми лицарями, героями, святими, мудрецями, вісниками і пророками. За часи християнізації Русі, ординсько-російського царату та радянської імперії було зроблено все, щоб знищити український епос, або переробивши привласнити його в додаток до міфу російського, як це...»

«21. Прилуцький В. І. Матеріально-побутові умови життя студентства Радянської України 1920-х рр. / В. І. Прилуцький // Український історичний журнал. — 2008. — № 3. — С. 86–101.22. Смирнова Т. М. «Сын за отца не отвечает». Проблемы адаптации детей «социально-чуждых элементов» в послереволюционном обществе (1917–1936 годы) / Т. М. Смирнова // Россия в ХХ веке. Люди, идеи, власть. — М., 2002. — С. 172–193.23. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України ( Далі — ЦДАВО...»

«УДК ББК Л 72 Упорядники: Горбенко Н. А. бібліограф, Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. Науковий редактор, відповідальна за випуск Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка Лозко Галина Сергіївна : біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т лідер. та соц. наук, Бібліотека ; упоряд.: В. А. Зотова, бібліогр., наук. ред. та відповід. за вип. В. А. Зотова. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка],...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. VІІ, 2012 УДК 811„186/190”(075) Н. В. Гончаренко НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСІВ НОВИХ ІНОЗЕМНИХ МОВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Нині набула актуальності проблема підготовки навчальних посібників, розроблених на нових дидактичних засадах; забезпечення освітніх закладів методичними розробками, інструктивними матеріалами з різних предметів. Для якісного оволодіння учнями середніх навчальних закладів іноземними мовами важливо звернутись...»

«УДК 94(477) «1987–1989» Субботін В.В., асистент кафедри давньої історії України та архівознавства, Львівський національний університет ім. Івана Франка (Україна, Львів), vsubotin@yahoo.com Суспільно–релігійні настрої населення західних областей УРСР в контексті легалізації греко–католицької церкви (1987–1989) Охарактеризовано пожвавлення руху за легалізацію УГКЦ в західних областях УРСР в другій половині 80–х рр. ХХ ст., проаналізовано державно– церковні відносини та суспільно–релігійні настрої...»

«Крига А.А., аспірант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ Інституціоналізація опозиції в Україні – шлях до демократизації державного управління У статті досліджено історію політичної опозиції, основні способи існування опозиції та її функції. Запропоновано рекомендації з підвищення ефективності процесу інституціоналізації політичної опозиції в Україні. Ключові слова: опозиція, інституціоналізація опозиції. Крыга А.А. Институционализация оппозиции в Украине – путь к демократизации...»

«В.М. МЕЛЬНИЧЕНКО МОЯ ЧЕРКАЩИНА (історія краю від найдавніших часів до ХVІ століття) Підручник для 7 класу Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Черкаси ББК 63.3 (4 УКР) 52 Рекомендовано до друку вченою радою Черкаського інституту після дипломної освіти педагогічних працівників (протокол №4 від 19 грудня 2005р.) та президією правління Черкаської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців (протокол №12 від 21 грудня 2005 р.) Автор ідеї та керівник проекту Н.М. Чепурна,...»

«Полонська гімназія Демчук Наталія Петрівна Проект «Український фен-шуй» Полонне Демчук Н.П. Проект «Український фен-шуй». Науково-методичний посібник. – Полонне, 2012. 68 с.Рецензенти: Жалюк С.Л., заступник директора Полонської гімназії з методичної роботи. Кукуруза Л.І., вчитель української мови та літератури, вчитель-методист. Нова, цілком несподівана й цікава тема стосується українського національного культурного спадку, його вжитку та впливу на нас у повсякденні. Ще з часів сивої давнини...»

«УДК 930.271:726.6(477-25) Корнієнко В.В. ОБ’ЄКТИВНА КРИТИКА ЧИ ХИМЕРИ КРИВОГО ДЗЕРКАЛА? (з приводу „епіграфічних нотаток” Т. Бобровського) Стаття присвячена аналізові критики Т. Бобровським методики дослідження епіграфічних пам’яток, реконструкції, інтерпретації та датування написів, опублікованих нами у першій частині „Корпусу графіті Софії Київської”. Встановлено, що висловлені критиком зауваження у своїй основі спираються на упереджене ставлення до нашої книги, нерозуміння особливостей...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ ХУДОЖНІ ФЕНОМЕНИ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРЕХІД МОВИ В ПИСЬМЕННИЦТВО («ГОРИЗОНТ ОЧІКУВАННЯ») Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції 8–9 квітня 2016 року Харків – 2016 УДК 80:378.147.091(063) ББК 80я431 Х98 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 3 від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»