WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 1,2015 Ужгородський національний університет Ужгород 2015 Б Б К 72.96.67 УДК 001:34 Порівняльно-аналітичне право - ...»

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Міністерства освіти і науки України

Електронне наукове видання

«Порівняльно-аналітичне право»

№ 1,2015

Ужгородський національний університет

Ужгород 2015

Б Б К 72.96.67

УДК 001:34

Порівняльно-аналітичне право - електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор: Бисага Юрій Михайлович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Част. гол. редактора: Белов Дмитро Миколайович - доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Відповідальний Рогач Олександр Янович - доктор юридичних наук, професор, секретар: професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Члени редакційної Фазикош Василь Георгійович - кандидат юридичних наук, професор, колегії: завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Ярема Василь Іванович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри господарського права юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Семерак Олександр Созоиович - кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Лемак Василь Васильович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Лазур Ярослав Володимирович - доктор юридичних наук, професор, в.о. декана юридичного факультету ДВНЗ «УжІІУ»

Сідак Микола Васильович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Бедь Віктор Васильович - доктор юридичних наук, професор, ректор Карпатського університету ім. А Волошина Федоренко Владислав Леонідович - доктор юридичних наук, професор, заступник начальника Навчально-иаукового інституту заочного та дистанційного навчання декан юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ Севрюков Олександр Павлович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального та конституційного права

–  –  –

Видання «Порівняльно-аналітичне право» включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.

Рекомендовано до опублікування Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет», протокол № 4 від 28 квітня 2015 року № і 2015 УДК 341.9:340(477):347.626.2

М І Ж Н А Р О Д Н И Й, З А Р У Б І Ж Н И Й ТА Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Д О С В І Д

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У К Л А Д Е Н Н Я Ш Л Ю Б Н О Г О Д О Г О В О Р У

–  –  –

У статті проведено аналіз вітчизняного законодавства та законодавства зарубіжних країн, що регулює відносини у сфері укладення шлюбного договору. Визначено недоліки у національному правовому регулюванні питань укладення шлюбного договору, зокрема відсутність закріплення у законодавстві України загального визначення поняття шлюбного договору.

Ключові слова: правове регулювання, шлюбний договір, подружжя, спільне володіння, режим майна.

В статье проведён анализ отечественного законодательства и законодательства зарубежных стран, регулирующего отношения в сфере заключения брачного договора. Определены недостатки в национальном правовом регулировании вопросов заключения брачного договора, частности, отсутствие закрепления в законодательстве Украины общего определения понятия брачного договора.

Ключевые слова: правовое регулирование, брачный договор, супруги, совместное владение, режим имущества.

This article analyzes the domestic legislation and legislation of foreign countries, regulating relations in the sphere of concluding the marriage contract. Identified deficiencies in the national legal regulation for concluding the marriage contract. In particular, it the absence of the legislation of Ukraine, general definition of marriage contract.

Key words: legal regulation, marriage contract, spouses, joint ownership, property mode.

–  –  –

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя від 14.03.1978 р., розроблена Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_923.

2. Французский грааданский кодекс 1804 г. (с позднейшими изменениями до 1939 г.). - М. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1 9 4 1. - 4 7 2 с.

3. Мозолин В.П. Гражданское и торговое право капиталистических стран : [учебник] / В.П. Мозолин, М.И. Кулагин. - М. : Моск. ун-т, 1 9 8 0. - 3 8 2 с.

4. Стеценко О. Типові умови шлюбного контракту / О. Стеценко // Юридическая практика. - 2006. - № 39.

5. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : наук.-практ. коментар / З.В. Ромовська. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - 568 с.

6. Жилінкова і. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України /1. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - № 3. - С. 124.

Порівняльно-аналітичне право

7. Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю.С. Шемшученко. - Т. 6 : Т - Я. - К. : Укр. енцикл., 2008. - 768 с.

8. Ульяненко О.О. Шлюбний контракт - основа вільного вибору / 0. 0. Ульяненко // Підприємство, господарство та право. - 2003. С.259.

9. Жилінкова І. Особливості законодавчих конструкцій сімейно-правових договорів /1. Жилінкова // Проблеми цивільного права. С. 85-94.

УДК 347.21.218

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ З А Х И С Т У М А Й Н О В И Х ПРАВ

Г Р О М А Д С Ь К И Х О Б ' Є Д Н А Н Ь В УКРАЇНІ

–  –  –

У статті аналізуються актуальні питання захисту майнових прав громадських об'єднань в Україні. Обґрунтовується висновок про те, що застосування цивільно-правових способів захисту зазначених прав виявляється на практиці найбільш ефективним. Звертається увага на необхідність використання всього комплексу цивільно-правового інструментарію захисту прав громадських об'єднань на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: громадські об'єднання, цивільно-правові способи захисту прав, захист майнових прав.

В статье анализируются актуальные вопросы защиты имущественных прав общественных объединений в Украине. Обосновывается вывод о том, что применение гражданско-правовых способов защиты указанных прав оказывается на практике наиболее эффективным. Обращается внимание на необходимость использования всего комплекса гражданско-правового инструментария защиты прав общественных объединений на современном этапе развития гражданского общества.

Ключевые слова: общественные объединения, гражданско-правовые способы защиты прав, защита имущественных прав.

The article analyzes the current issues of protection of property rights of public associations in Ukraine. The conclusion is that the use of civil-legal ways to protect these rights is in practice the most effective. Draws attention to the need to use the whole range of civil-legal tools to protect the rights of public associations at the present stage of development of civil society.

Key words: public associations, civil-legal remedies, protection of property rights.

Постановка проблеми. Захист є. однією із найбільш дрика, Р.А. Майданик, Л.О. Отраднова, О.II. Печений, вагомих та ефективних гарантій існування суб'єктивного І.В. Спасібо-Фатєєва, Є.О. Суханов, Я.М. Шевченко, цивільного права. На думку сучасних авторів, під понят- В.Л. Яроцький та ряд інших.

тям цивільно-правового захисту слід розуміти передбачені Метою статті є надання власних висновків і рекозаконом вид і міру можливого або обов'язкового впливу мендацій щодо ефективного застосування різних форм і на суспільні відносини, які зазнали протиправного впливу, цивільно-правових способів захисту майнових прав гроз метою поновлення порушеного, невизнаного чи оскар- мадських організацій, які виступають сьогодні активними женого права [1, с. 94]. Поняття «захист права власності» учасниками усіх процесів розвитку громадянського сусу спеціальному значенні охоплює комплекс правових за- пільства в Україні собів, які застосовуються судом, уповноваженими на те Виклад основного матеріалу. Чільне місце серед акорганами держави або самим власником для забезпечення тів законодавства, які визначають засади, підстави та поряреалізації і відновлення порушеного суб'єктивного права док захисту права власності, належить Конституції Укравласності. За своєю суттю захист права власності забез- їни Відповідно до ст. 13 Конституції держава забезпечує печується нормами саме цивільного права і саме тими, захист прав усіх суб'єктів права власності. Це означає, що які спеціально призначені для цього. Виходячи із цих по- кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатиложень, слід також проаналізувати можливості цивільно- ся своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно поправового захисту права власності громадських організа- збавлений права власності (ст. 41 Конституції).

цій, які в сучасному українському суспільстві відіграють Однак з точки зору практичного забезпечення, у здійвизначальну роль у розбудові громадянського суспільства. сненні права власності та інших майнових прав, а також у Стан дослідження проблем захисту майнових прав їх захисті головна роль відводиться цивільному праву та громадських організацій в Україні ще недостатньо задо- цивільно-правовим засобам захисту права. Це пов'язано вільний, хоча ряд авторів приділяє певну уваїу питан- з тим. що останні спрямовані, насамперед, на відновленням поняття й особливостей громадських організацій, їх ня того становища, яке існувало до порушення, а також впливу на сучасні процеси розбудови громадянського сус- на припинення дій, котрими порушується право осопільства, внеску у розвиток ринкової економіки, цивіль- би. Тим самим ці норми покликані відновити порушене но-правовому регулюванню відповідних відносин. Серед суб'єктивне право, а також ліквідувати наслідки такого вітчизняних і зарубіжних науковців зазначені пробле- порушення та відшкодувати збитки, заподіяні інтересам ми аналізували І.А. Бірюков, В.І. Бобрик, Т.В. Боднар, особи.

В І. Борисова, І.В. Венедіктова, М.К. Галянтіч, І.О. Дзера, Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має О.В. Дзера, А С. Довгерт, О.В. Кохановська, Н.С. Кузнє- право на захист свого цивільного права у разі його поруцова, І.М. Кучеренко, О.Ю. Літвина, В В. Луць, Л.М. Ман- шення, невизнання або оскарження. Таким чином, у розу-Похожие работы:

«Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна Жінки, що підкорили світ Інформаційний огляд до Міжнародного жіночого дня Київ 2014 ББК 91.9:63+63.3(0)-8 Ж-66 Інформаційний огляд «Жінки, що підкорили світ» присвяченний найвідомішим жінкам, які увійшли до історії і стали легендами. Видання містить біографічні дані видатних жінок світу та бібліографію публікацій, а також...»

«в ”мисливських” і ”скотарських” казках // Фольклористичні зошити. – Луцьк, 2005. – Вип. 8. 5. Мелетинський Е.М. Женитьба в волшебной сказке (ее функция и место в сюжетной структуре)// http://www. ruthenia. ru/folklore/meletinsky13. htm. 6. Морган Л.Г. Древнее общество. – Ленинград, 1935. 7. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М., 1974. 8. Українські народні казки. – К.: Дніпро, 1987. 9. Українські народні казки. – К.: Веселка, 1991. 10. Українські народні казки. – Львів: Каменяр, 1971....»

«Возняк Степан. Світогляд Т. Шевченка в оцінці І. Франка 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.3. Вишенський I. Твори / Іван Вишенський ; пер. з кн. укр. мови В. Шевчука. – К. : Дніпро, 1986. – 247 с.4. О латынской гордости : із Загоровського збірника // Українська література ХІV–ХVІ ст. / авт. вступ. ст. і ред. В. Л. Микитась. – К. : Наук. думка, 1988. – С. 477–502. 5. Кашуба М. Дилема віри і розуму в...»

«Поняття та характерні особливості електронного цифро-графічного документа 51 УДК 004.01:04.08:004.92:004.0326 О.А. Саприкін ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРО-ГРАФІЧНОГО ДОКУМЕНТА У статті здійснена спроба визначення поняття «електронний цифро-графічний документ (документація)», його ролі та місця в сучасному світі й контексті поширення мультимедійних технологій та мережі Інтернет. Надані дані про властивості цифро-графічного документа, його характеристики, перспективи...»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 УДК 378.015.3 (477) «19» Чередник О.В.* ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ КОЛІЗІЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Розглядається існування суперечливих педагогічних колізій у навчально-пізнавальній діяльності та їх використання в навчальному процесі, що характеризують розвиток української освіти, висувають вимогу формування нової генерації освітян із високим рівнем професіоналізму, загальної культури,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 268 – 277 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 268 – 277 УДК 736.3:343.161(477.83-25)“15” МІЩАНСЬКІ ҐМЕРКИ В АКТАХ ЛЬВІВСЬКОГО МАГІСТРАТУ ХVI СТ.* Іван СВАРНИК Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59 Стаття висвітлює невідому сторінку української приватної сфрагістики ХVІ ст. У кількох купецьких хірографах, переписаних до...»

«МЕДИЦИНА ТА ІСТОРІЯ ISSN 1727 5725 УДК 616.5:614.23](091)312(477) С.З. Созанська Львівський обласний шкірно венерологічний диспансер Українські лікарі дерматовенерологи діаспори: минуле і сучасність галузі дерматовенерології здавна працюють ні. Крім того, протягом 22 років займався приват У представники української діаспори, яких до ною лікарською практикою. Член Українського ля закинула в найвіддаленіші куточки планети. лікарського товариства Північної Америки Їхній внесок у цю галузь медицини...»

«Порівняльна професійна педагогіка 1/2012 УДК: 371.13 ВАЛЕНТИНА МІШАК с. Руське, Мукачівський район, Закарпатська обл., Україна ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УРОКУ РЕЛІГІЇ В АВСТРІЙСЬКІЙ ШКОЛІ PECULIARITIES OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF A RELIGION LESSON WITHIN AUSTRIAN SCHOOL SYSTEM Проаналізовано особливості розвитку та історичні передумови становлення уроку релігії як повноцінного навчального предмета в австрійській школі. Розкрито важливу роль держави і церкви у вдосконаленні...»

«РОЗДІЛ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ТРУДОВЕ ПРАВО УДК 347.233 Л. О. Бєсова, студентка 6 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – професор кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, д-р істор. наук Ю. Г. Осадчий КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У статті досліджено окремі питання способів захисту права власності. Зроблено...»

«М.В. Левківський. Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність. УДК 371.035.3 М.В. Левківський ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА А.С. МАКАРЕНКА: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ Минуло 110 років від дня народження А.С.Макаренка, видатного радянського педагога. Оцінка його творчості в останні роки є неоднозначною. Автором зроблена спроба стисло, без ідеологічних нашарувань, об'єктивно проаналізувати його творчу діяльність та доробок. Сучасні реалії соціального життя у нашій державі потребують нових підходів до...»

«УДК 329.001 Пальшков К. Є., м. Одеса ПОСТКОМУНІСТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ У статті розглядаються окремі проблеми становлення багатопартійності у країнах Центральної Азії в умовах набуття незалежності. Робиться спроба виявлення схожих та специфічних рис у досвіді країн регіону. Ключові слова: трансформація, багатопартійність, партія. Із набуттям незалежності одним із центральних завдань трансформації політичних систем країн Центральної Азії (ЦА) стала...»

«Історія птуальнометодологіч 12. Heidenstein R. Zycie J. Zamoyskiego, kanclerza i hetmana / R. Heidenstein. – Warszawa, 1775. – S. 308. ні засади 13. Енциклопедія історії України. – К. : Наук. думка, 2010. – Т. 7. – C. 164. 14. Енциклопедія історії України. – К. : Наук. думка, 2009. – Т. 6. – C. 405. 15. Hawelka Antoni – Heryng Teodor. Polski slownik biograficzny. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakw, 1960– 1961. – T. IX. – S. 445. 16. Slownik biografiszny pracownikow Ksiazki polskiej. Zeszyt probny. –...»

«І. Я. Щупак, Л. В. Морозова ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯНовітній період (1900–1929) ПІДРУЧНИК ДЛЯ 10 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Запоріжжя УДК 94(100)(076) ББК 63.3(0)я721-1 В85 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.03.2010 р. № 177) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Наукову експертизу проводив Інститут історії України Національної академії наук України...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»