WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Науковий часопис. Корекційна педагогіка rehabilitation of abnormal children. Current approaches to solving the challenge of integrating children with disabilities into ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий часопис. Корекційна педагогіка

rehabilitation of abnormal children. Current approaches to solving the challenge of integrating children with disabilities into society

demonstrate the transformation of the terms used by pathologists, but this does not detract from the experience of predecessors.

Key words: psychopathology, clinical oligophrenic, mental retardation, problems of spetical education and psychology.

Стаття надійшла до редакції 30.10.2013 р.

Статтю прийнято до друку 04.11.2013 р.

Рецензент: д.п.н., акад. Синьов В.М.

УДК: 376.1-056.2 КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА

ОСОБАМ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ТА ОБ’ЄКТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Дегтяренко Т.М.

доктор педагогічних наук, доцент Розпочата в Україні реформа спеціальної освіти вимагає глибокого, всебічного і творчого осмислення корекційно-реабілітаційної діяльності як суспільного феномену. Критичне переосмислення історичного досвіду визначається виваженими підходами до розроблення інноваційних стратегій у галузі спеціальної освіти, дозволяє розробляти освітні технології, які забезпечуватимуть трансформаційну перебудову галузі в умовах глобалізації всіх соціальних процесів.

В основу вивчення системи корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями як суспільного феномену були покладені ідеї А. Моля [20], засновника теорії соціодинаміки, які, при вивченні соціодинаміки допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, надають можливість усвідомити закономірності процесів і тенденцій, що відбуваються в освітній галузі на сучасному етапі, теоретично їх пояснити та осмислити; встановити послідовність та циклічність змінюваності певних фактів і процесів і т.п.

Соціодинаміка (від лат. societas – суспільство; від грец. dynamikos – рух) передбачає рух і зміну певних явищ в залежності від розвитку суспільства. Відповідно, предметом вивчення стають не стільки певні явища, скільки суспільні фактори або соціальні механізми, що змінюють їх.

Аналіз наукової літератури з проблеми надання допомоги особам з психофізичними порушеннями, зокрема, з становлення та розвитку корекційно-реабілітаційної допомоги [3–6; 9; 11; 15–18; 24–25; 28; 29 та ін.] із зазначених вище позицій надав можливість простежити вплив суспільних факторів на еволюцію поглядів на допомогу людині з особливими потребами. Існувало дві тенденції – негативна й позитивна, які збереглись і до нашого часу. Загальновідомо, що на ранніх етапах рабовласницької формації особи з психофізичними порушеннями не мали права на життя й ще в ранньому дитинстві підлягали знищенню.

У період Середньовіччя особи з фізичними вадами знаходилися в повній соціальній ізоляції, були нужденними, піддавалися інквізиторським катуванням й приниженням. Сформувалася традиція дискримінації осіб з фізичними й психічними порушеннями, оскільки суспільство не визнавало їх дієздатними. Таким людям не дозволялося брати участь у громадському житті, недостатність реальних уявлень про можливості розвитку дітей із психофізичними недоліками перешкоджали їх навчанню та вихованню.

Існуючі в суспільстві дискримінаційні тенденції стосовно осіб з психофізичними порушеннями зберігалися до ХІХ ст. й знайшли відображення у тогочасних філософських трактатах. Зокрема, у філософських працях Ф. Ніцше була представлена концепція «надлюдини», одним із положень якої був постулат: «Нехай загинуть слабкі і виродливі – перша заповідь нашого людинолюбства. Треба ще допомогти їм загинути. Що шкідливіше будь-якого пороку? – Співчувати слабким і калікам» [21, 19].

Подібні погляди мали вплив на формування дискримінаційних тенденцій і в ХХ ст. Було обґрунтовано поняття «соціальний дарвінізм», що призвело до визнання права більшості й в подальшому спонукало до знищення осіб з психофізичними порушеннями.

Однак, у процесі становлення цивілізаційних форм державного управління людство перейшло від негативного до позитивного ставлення до осіб з психофізичними порушеннями.

Зародження цих тенденцій бере початок з античної епохи. В Афінах вважали, що сліпонароджені здатні краще пізнавати свій внутрішній світ, у них глибше розвивається розум і уява. Саме в Афінах було вперше підготовлено спеціальні програми для навчання сліпих громадян. Афіняни з особливою повагою ставилися до незрячих, які мали освіту, а незаможні сліпі одержували грошову допомогу.

Історія зберегла імена великих сліпих:

Гомера, Апія Клавдія, Цека, Геракліта Ефеського (Темного) та багатьох інших [12].

Історичні дослідження спеціальної педагогіки засвідчують, що в період Середньовіччя суспільне становище людей з вадами у Київській Русі принципово відрізнялося від країн Західної Європи. Їм надавалась Науковий часопис. Корекційна педагогіка посильна допомога, було організовано суспільне піклування про «убогих» дітей, яке мало християнське підґрунтя.

Початок милосердного ставлення до дітей, особливо покинутих та калік, пов'язується з прийняттям християнства з його численними заповідями [9].

Історичні матеріали містять відомості про те, що першими установами для утримання дітей із глибокою розумовою відсталістю й іншими патологіями стали лікарні. Саме тоді закладаються основи медичної допомоги дітям з проблемами здоров'я (медична модель допомоги). Однак з часом медичне лікування пов’язувалося з педагогічним напрямом допомоги. У XVІІI ст. з'явилися спеціальні навчально-виховні установи для сліпих і глухонімих, а пізніше й для розумово відсталих дітей. Спочатку вони були створені при лікарнях з ініціативи лікарів, однак, з певною педагогічною спрямованістю. До початку ХХ ст. педагоги дотримувалися медичної орієнтації, кваліфікуючи відхилення в розвитку як індивідуально-біологічні порушення. У зв'язку з цим основний акцент у педагогічному супроводі осіб з відхиленнями у психофізичному розвитку робився на лікуванні, виправленні наявних вад розвитку медичними засобами [30]. Головне завдання педагогів, які мали справу з хворими дітьми, полягало в організації спеціального лікування за допомогою медикаментозних засобів, дієти, харчування, сенсомоторних тренувань, психотерапевтичних сеансів та ін. [19]. У європейських країнах цей напрям визначався як лікувальна педагогіка. Медико-біологічна модель допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку була зумовлена, з одного боку, солідним авторитетом медичної науки, з іншого – недостатнім розвитком педагогічних знань у цій галузі.

З розвитком суспільства стверджується ідея про можливість і необхідність спеціально організованого навчання дітей з порушеннями психічного та фізичного розвитку. У той же час розпочинає своє становлення соціально-педагогічна модель допомоги. У нашій країні впродовж ХХ ст. система «спеціалізованих» (нині – спеціальних) закладів з надання освітніх послуг «аномальним» («дефективним») дітям стала складовою системи освіти. Почала розвиватись дефектологія як наука, об'єктом якої стали закономірності та особливості розвитку, виховання й навчання різних категорій аномальних дітей, предметом – діти з різними порушеннями психічного та фізичного розвитку [13, 24].

Необхідність активного залучення в життя суспільства осіб з психофізичними порушеннями стали предметом дискусій різних філософських і педагогічних напрямів. У становленні наукових поглядів на спеціально організоване навчання дітей з психофізичними порушеннями мали вплив праці та ідеї мислителів різних філософських течій.

Зокрема, прибічники такого філософського напряму як матеріалізм дотримувалися ідеї французького філософа-матеріаліста К. Гельвеція, який доводив беззаперечну, вирішальну перевагу суспільного виховання над тим, що даровано людині природою. Він дотримувався формули «Виховання означає все»: виховний вплив підносився до ролі сили, здатної ліпити з людини кого завгодно, навіть формувати геніальність. Надмірно підсилювалась роль суспільного виховання. Тим самим так звані тілесні (біологічні) передумови розвитку зводилися нанівець. Неважливим для розумових, емоційних і вольових здібностей індивіда вважався стан «тілесного пристрою» – головного мозку та органів чуттів, рухів і, відповідно, безпідставно відкидався вісь попередній розвиток людини (онтогенез). Дж. Локк також вважав, що в момент народження людина подібна до «чистої дошки» (tabula rasa), а суспільство наносить на цю «дошку» знання, правила поведінки й т.ін.

Екзистенціалізм, як філософська течія, почав своє існування в першій чверті ХХ ст., його світоглядною основою є крайній індивідуалізм. Відповідно до установок цієї течії (Б. Паскаль, С. К’єркегор, Ф. Ніцше, М.О. Бердяєв та ін.) визнавалося, що основні властивості та якості осіб з психофізичними порушеннями визрівають самостійно, а будь-яке втручання ззовні може лише завдати шкоду. Екзистенціалісти вважали, що вихователь, батьки, школа не повинні втручатися у формування особистості, надаючи переваги процесу самовиховання. Представники цього напрямку заперечували роль колективу в розвитку особистості дітей з психофізичними порушеннями і прагнули всіляко індивідуалізувати навчально-виховний процес, не зупиняючись перед зведенням до мінімуму всіх форм колективної роботи [26, 7].

У той же час під впливом психоаналітичної філософії Зиґмунда Фрейда (1856–1939) тривало існувала думка про необхідність «пристосування» умов школи, середовища і родини до прояву внутрішніх імпульсів пізнавального «Я». Згідно з цим, вихователь повинен був уміти сприймати ці внутрішні імпульси, не вважаючи їх поганими звичками. На підставі таких теоретичних передумов робився висновок про те, що дитина з психофізичними порушеннями, яка знаходиться в навчальному закладі, постійно вступає в конфлікт із мікросередовищем, тому всі педагогічні заходи мають бути спрямовані на стримання внутрішніх імпульсів психічної діяльності дитини. Фрейдисти підкреслювали, що педагогічні засоби не спроможні нічого змінити, тому індивіду з психофізичними порушеннями важливо «пристосуватися» до життя, відкривши у собі внутрішні сили розвитку [26, 7].

Прагматично-філософська течія, що виникла в 70-х рр. ХІХ ст. у США (засновник – американський філософ Чарльз Пірс (1839–1914)), уперше сформулювала так званий принцип прагматизму, який заперечував Науковий часопис. Корекційна педагогіка можливість пізнання об'єктивної реальності. Цінність ідей і понять прагматики вбачали в практичних наслідках їх застосування: істинним є те, що виправдовує себе як засіб досягнення поставленої мети і сприяє особистій вигоді суб'єкта. Ця педагогічна концепція обумовила ігнорування систематичної наукової освіти й крайній практицизм у доборі навчального матеріалу. Наприклад, з навчального плану шкіл для сліпих і слабозорих дітей на цій підставі було виключено такі предмети, як алгебру, стереометрію, креслення, багато розділів з біології та фізики. Вони вважалися «марними» для дітей із глибоким порушенням зору, тому що ті були неспроможними, на думку ідеологів прагматизму, застосувати ці знання у своїй подальшій практичній діяльності. Запровадження прагматичної педагогіки в спеціальних школах негативно вплинуло на рівень шкільної освіти вихованців, знизило науково-пізнавальну цінність багатьох навчальних дисциплін, негативно позначилося на інтелектуальному розвитку учнів [26, 6].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У цілому значення філософії для спеціальної педагогіки, спеціальної освіти є унікальним: світоглядні позиції різних філософських течій ставали методологічною основою розробки засад спеціально організованого навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Як зазначає В.П. Андрущенко: «Їхня предметна близькість – проблеми людини, її навчання, виховання, становлення як особистості – потребує настільки тісної взаємодії (до речі, історично реалізованої на практиці), що педагогіку інколи називають «практичною філософією», а філософію – педагогікою мудрості, людської життєдіяльності і життєтворчості» [2, 8].

Проведення наукових досліджень з пошуків ефективних форм навчання дітей з психофізичними порушеннями зумовили появу нових науково обґрунтованих підходів до їх навчання та виховання. Було закладено базисні поняття допомоги особам з психофізичними порушеннями – компенсацію (біологічну та соціальну) та корекцію і реабілітацію (як медичну, так і соціально-педагогічну), доведено їхню роль у становленні особистості дитини з психофізичними порушеннями.

У першій половині ХХ ст. науково-практичну діяльність з пошуку ефективних шляхів і засобів виховання й навчання дітей з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку (на той час вживалися терміни «дефективна», «аномальна» дитина) було орієнтовано не на наявні в них відхилення, а на психофізичні можливості, які мають бути актуалізовані й осмислені в контексті допомоги конкретній особі (Л.С. Виготський).

Всесвітньо визнаний науковець обстоював у своїх працях думку про те, що «…імовірно, людство переможе раніше чи пізніше і сліпоту, і глухоту, і слабоумство. Але набагато раніше воно переможе їх у соціальному та педагогічному плані, ніж у плані медичному та біологічному» [7, 71]. Ця ідея Л.С. Виготського стала методологічною основою багатьох сучасних наукових досліджень.

На початку 90-х років ХХ ст. остаточно утвердилося розуміння того, що реабілітація повинна орієнтуватися не на наявність захворювань, а на формування гармонійно розвинутої особистості. Турбота суспільства про дитину стала виявлятися в забезпеченні її усім необхідним для повноцінного, всебічного, гармонійного розвитку та стимулюванні адекватної й спільної з довкіллям діяльності на основі реалізації соціальної моделі допомоги, складовою якої є спеціальна педагогічна допомога.

На підтвердження важливості саме освітнього аспекту для подальшої соціальної адаптації особистості та інтеграції її в суспільство доцільно навести думки сучасних науковців. Так, В.П. Андрущенко підкреслює: «Навряд чи когось потрібно переконувати в тій простій, але фундаментальній тезі, що освіта має унікальне суспільне значення саме тому, що «через неї» проходять всі, хто хоче жити в суспільстві і суспільним чином. Можна «обійти» окремі пласти мистецтва, принципово не займатись наукою, відмовитись від послуг медицини (якщо дозволяє здоров’я), проігнорувати спорт чи туризм, ніколи не займатись тим чи іншим видом виробництва, не приймати (чи обирати) різноманітні культурні життєві стилі, однак «обійти освіту» ще не вдавалось нікому з усіх тих, хто намагається вибудовувати свою життєдіяльність суспільним (людським), а не тваринним чином. І це зрозуміло. Адже освіта є єдиною сферою цілеспрямованої й системної підготовки людини до життя на основі озброєння її відповідними знаннями, формування світогляду, ціннісних орієнтацій, навичок поведінки та практичної діяльності, залучення до культури. Людину, яка не має знань, не володіє навичками практичної діяльності, відлучена від цінностей культури, навряд чи можна визнати суспільною істотою, тобто людиною у повному розумінні цього поняття. Її існування буде мати, скоріш, тваринний характер» [1, 7].

Таким чином, саме педагогічна допомога є базовим компонентом соціальної допомоги, оскільки на її основі будується соціальна модель допомоги. Обов'язковою складовою освітніх послуг, що надаються в спеціальних навчальних закладах, є корекційно-реабілітаційна допомога дітям з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю. Саме наявність у педагогічній діяльності цього компоненту забезпечує оптимізацію процесів формування у дітей знань, умінь, навичок і засвоєння соціального досвіду, накопиченого попередніми поколіннями, а отже, без сумніву, сприяє подальшій інтеграції випускників у суспільство.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Ляска В., Погоральський Я. Рецензія. Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym redniowieczu. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 15. 2011. С. 429–443. РЕЦЕНЗІЇ POGRANICZE POLSKO-RUSKIE WE WCZESNYM REDNIOWIECZU NA LUBELSZCZYNIE / Skarby z przeszoci / Praca zbiorowa. – Lublin: Wojewdzki urzd ochrony zabytkw w Lublinie, 2009. – 168 s. Пограниччя, його образ в минулому та сьогоденні, завжди притягувало дослідників різних галузей гуманітарних наук. Така жвава зацікавленість є...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка ПАСІЧНИЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 32:316.75];217.4(477) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 23.00.01 – теорія та історія політичної науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України...»

«УДК 342.95:330.322 ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ1 М. М. Чернуха, аспірант* Узагальнено вітчизняний досвід державного регулювання інвестиційної діяльності, шляхом виділення пріоритетних напрямків економічної політики та з’ясування пріоритетів інвестиційної діяльності на різних етапах історичного розвитку України. Держава, державне регулювання, інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика. Вихід із...»

«УДК 329.73 Мельков А.С. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНОФІЛЬСЬКОГО РУХУ В РОСІЇ Стаття присвячена феномену українофільства в Росії. Автор наводить приклади українофільства серед ліберальної інтелігенції в дореволюційний період. Розглядаються причини виникнення українофільства та перспективи його розвитку в сучасній Росії на тлі антивоєнних протестів. Мета статті полягає у визначенні ролі і місця українофільства в суспільно-політичному житті Росії в історичній ретроспективі. Також розглянуті...»

«ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5). Частина 2. 2015 В.О. Сухомлинського. – 2013.3. Олійник С.О. Дебіторська заборгованість: сутність та класифікація / С.О. Олійник// Національний університет біоресурсів і природокористування. – 2013.4. Пасінович І. І. Актуальні проблеми аналізу і управління дебіторською заборгованістю підприємства/ О.М. Шевчук //Економіка. Управління. Інновації. Львівська державна фінансова академія. – 2013. № 2 (10)....»

«Й. А. БАГМУТ НОСИТИ ЧИ МАТИ ХАРАКТЕР? Поширення друкованого слова пов’язане з великим впливом його на зростання мовної культури читачів. Проте не всі автори, редактори, коректори й інші редакційні працівники пам’ятають про особливе завдання літературного слова, не завжди розрізняють значення його, сферу вживання, його стильові особливості. На деяких типових мовних огріхах, помічених у масових виданнях 1965 року, ми і хотіли зупинитися. В одній із брошур автор пише: Коли читаєш думки і стежиш за...»

«Звіт про роботу міської МКМР з правової освіти населення за ІІ півріччя 2011 року Протягом звітного періоду членами Бориспільської міської МКМР було проведено ряд правовиховних та правоосвітніх заходів з метою виконання рекомендацій Київської обласної МКМР. Управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради були проведені наступні заходи з правової освіти:бесіди, лекції, виховні години на теми: «Працевлаштування громадян в Україні», «Праця за кордоном», «Торгівля людьми – це злочин»,...»

«КНИЖКОВИЙ ФОРУМ Гарвардське обговорення книжки Тимоті Снайдера «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним» К нижка «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним»1 досліджує історію зумисних масових убивств 14 мільйонів осіб у період 1930–1940-х років нацистським і сталінським режимами на території, що простяглася від Центральної Польщі до Західної Росії через Україну, Білорусь і Балтійські держави. Як зазначає її автор, професор Єльського університету, Тимоті Снайдер, більшість жертв,...»

«217 У романах трапляються назви інших річок: Дніпро, Дон, Волга, Міссісіпі, Висла, Амазонка, гір: Кордильєри, Гімалаї, Карпати, Альпи, Кавказ тощо. У творах переважають дійсні географічні назви. Письменник за допомогою географічних назв окреслює художній простір, позначає місце дії, супроводжуючи дорожні сюжети, вдаючись до образних переосмислень. Топонімія у творах розмаїта, багатопланова, становить важливий елемент ідіостилю Уласа Самчука. Антропоніми своєрідно відображають іменник Волині...»

«ISSN 9125 0912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія та археологія», 2014. Випуск 22 9. Page R. I. Scandinavian society, 800–1100: the contribution of runic studies / R. I. Page // Viking society centenary symposium14–15 May 1992. – Viking society for Northern research, university college London, 1993. – P. 145–159.10. Sawyer B. The Viking-age rune-stones custom and commemoration in Early Medieval Scandinavia / B. Sawyer. – Oxford, 2000.11. Williams H. Runes. The viking world...»

«Шановні користувачі ! Пропонуємо Вам нові надходження літератури, одержані у 1013 року від обласної бібліотеки, за 11 квартал. Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете у відділі а б о н е м е н т у районної бібліотеки, а саме зараз : Медицина. Медичні науки. Фещенко, Ю. І. 55.4 Організація протитуберкульозної допомоги населенню [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. К. : Здоров'я, 2012. с. У книзі туберкульоз розглядається як глобальна, так і національна проблема. Автори...»

«147 ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ УДК 007:304:070 М. М. Нестерчук Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника ПОЛІНАЦІОНАЛЬНА ПРЕСА РІВНЕНЩИНИ 1917–1939 РР. У ФОНДАХ ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ Коротко аналізуються джерела рівненської преси 1917–1939 рр., які збереглися в Обласному державному архіві. Пресу класифіковано на три основні групи: україномовну, періодику російською та польською мовами. Зазначено їх основні характеристики та проблематику розвитку. Архівні джерела...»

«Світогляд – Філософія – Релігія Summary Svitlana Dorda. About Some Specific Characteristics of the Juridical Discourse. Juridical discourse is understood as the activity, which is regulated by certain historic, social and cultural codes (traditions), this activity creates sense; it is aimed to norms formulation, legitimization, regulation and social relations control. Any institute discourse, including juridical discourse, is the combination of universal and specific characteristics. Universal...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»