WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ГЕОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ» Львів – 2011 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

«ГЕОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ»

Львів – 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

«ГЕОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ»

Для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія Львів – 2011 Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Географічний моніторинг» (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – 11 с.

Подано навчальну програму з курсу «Географічний моніторинг» та перелік тем, літературу і завдання для самостійної роботи студентів, які здобувають фах за напрямом підготовки 6.040104 – Географія.

Для студентів географічних факультетів ВНЗ України.

Рекомендовано до друку Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 17 від 21 грудня 2011 р.

© Кафедра фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка, 2011 Навчальна програма з курсу «Географічний моніторинг»

Поняття моніторингу природного середовища Передумови моніторингу природного середовища. Визначення моніторингу довкілля, його об’єкти і методи. Історія становлення моніторингу природного середовища. Зміст і завдання моніторингу довкілля. Спостереження за станом довкілля – основна складова моніторингу. Оцінення і прогноз як складові моніторингу. Класифікація систем моніторингу. Екологічний моніторинг. Фоновий моніторинг біосфери. Географічний (геосистемний) моніторинг.

Глобальна система моніторингу природного середовища Історія формування глобальної системи моніторингу природного середовища. Міжнародне співробітництво з проблеми глобального моніторингу. Основні завдання і програма глобального моніторингу. Основні напрямки реалізації глобального моніторингу. Рівні глобального моніторингу.

Контрольовані забруднюючі речовини. Програми спостережень базових і регіональних станцій моніторингу.

Кліматичний моніторинг Зміст і завдання кліматичного моніторингу. Вимірювання основних метеорологічних параметрів як один із напрямів кліматичного моніторингу.

Моніторинг стану кліматичної системи. Моніторинг внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на клімат. Моніторинг можливих перетворень унаслідок кліматичних змін. Основні наслідки антропогенних впливів на атмосферу і клімат.

Моніторинг Світового океану Роль океану у географічній оболонці і житті людини. Основні джерела забруднення океану та забруднюючі речовини. Самоочищення морського середовища. Завдання глобального моніторингу океану. Джерела інформації про стан океану. Екологічний моніторинг морського середовища. Система показників біологічного і геохімічного моніторингів морського середовища.

Організаційна структура моніторингу забруднення океану. Завдання і програма спостережень за забрудненням морського середовища. Дистанційні методи контролю стану океану. Стан забруднення Світового океану. Особливості екологічного стану Чорного й Азовського морів.

Моніторинг джерел забруднення природного середовища Основні джерела забруднення та їхня класифікація. Класифікація забруднюючих речовин, що є відходами промисловості і транспорту.

Класифікація забруднюючих речовин, які використовують у сільському господарстві. Методи спостереження за станом природного середовища.

Методи оцінювання і контролю нафтових забруднень поверхні моря.

Показники моніторингу джерел забруднення. Показники моніторингу стану природного середовища. Гранично допустимі концентрації основних забруднюючих речовин у водних об’єктах. Максимально допустимі рівні основних забруднюючих речовин у продуктах харчування.

Моніторинг атмосферного повітря Джерела забруднення атмосферного повітря. Наслідки забруднення атмосферного повітря (потепління клімату, кислотні опади, руйнування озонового екрана атмосфери, запустелювання). Зміст і завдання моніторингу атмосферного повітря. Організаційна структура моніторингу повітря. Основні показники стану повітря, що контролюються. Спостереження на стаціонарних постах. Спостереження на маршрутних постах. Спостереження на підфакельних (пересувних) постах. Методи аналізу й оцінення забруднення повітря. Методи відбору проб повітря. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря. Автоматизовані системи спостереження і контролю за повітрям. Оцінювання стану атмосферного повітря. Екологічне нормування якості повітря.

Моніторинг поверхневих вод Джерела та види забруднення вод. Зміст і завдання моніторингу вод.

Організування системи моніторингу вод в Україні і за кордоном. Система збору інформації про стан вод. Пункти і пости спостережень за станом вод. Програми спостережень на пунктах контролю вод. Методи і терміни відбору проб.

Основні гідробіологічні показники якості води. Програма гідробіологічних спостережень. Система моніторингу вод, прилади й автоматизовані системи.

Оцінювання природної якості води. Оцінювання якості води в умовах антропогенної дії. Екологічне оцінення якості вод України. Інтегральні показники оцінення якості вод. Методи прогнозування якості вод.

Моніторинг ґрунтів.

Антропогенний вплив на ґрунти та його наслідки. Основні забруднюючі ґрунт речовини та їхні джерела. Зміст і завдання моніторингу ґрунтів.

Організаційна структура ґрунтового моніторингу. Особливості моніторингу ґрунтів. Джерела забруднення ґрунтів. Система спостереження за станом ґрунтів. Пріоритетні забруднюючі речовини. Спостереження за промисловим забрудненням ґрунтів. Спостереження за сільськогосподарським забрудненням ґрунтів. Критерії оцінювання ґрунтово-екологічного моніторингу: процеси, показники, терміни. Види ґрунтово-екологічного моніторингу. Завдання спостережень за забрудненням ґрунтів та їхні види. Моніторинг забруднення ґрунтів пестицидами. Моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами.

Зміст, завдання і структура меліоративного моніторингу. Об’єкт і методика еколого-меліоративного моніторингу. Ґрунтово-меліоративні спостереження на еталонних водозборах. Критерії оцінювання екологічного стану осушених земель. Критерії оцінювання екологічного стану зрошуваних земель.

Радіоекологічний моніторинг Джерела радіоактивного забруднення. Зміст і завдання радіоекологічного моніторингу. Структура радіоекологічного моніторингу. Основні складові радіоекологічного моніторингу. Методи радіаційного контролю. Моніторинг радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь. Радіаційний контроль за об’єктами ветеринарного нагляду.

Ландшафтний моніторинг Зміст, теоретичні принципи і понятійно-термінологічний апарат ландшафтного моніторингу. Організаційні основи і програма ландшафтного контролю. Ландшафтний кадастр. Система збирання первинної інформації.

Оброблення й аналіз отриманих результатів. Ландшафтно-моніторингове картографування. Організаційні основи експедиційних ландшафтномоніторингових досліджень. Зміст бланків дослідження антропогенних модифікацій природних територіальних комплексів. Зміст бланків дослідження антропогенних модифікацій природних аквальних комплексів. Зміст бланків дослідження антропогенних елементів і систем. Методика визначення антропогенних станів природних територіальних комплексів. Спостереження на тестових ландшафтно-моніторингових полігонах. Регіональний ландшафтний моніторинг (на прикладі Івано-Франківської області).

Державна система моніторингу природного середовища в Україні

З історії формування системи моніторингу. Зміст, мета і завдання державної системи моніторингу. Принципи організування і функціонування.

Організаційна структура. Суб’єкти моніторингу, їхні функції та взаємовідносини. Моніторингова інформація: збір, передавання, аналіз та використання. Науково-методичне, методологічне, метрологічне, матеріальнотехнічне і фінансове забезпечення моніторингу.

Список література

Базової

1. Клименко М. О., Прищепа А.М., Вознюк С.М. Моніторинг довкілля:

Підручник. – К.: Академія, 2006. – 360 –с.

2. Кукурудза С.I., Гумницька Н.О., Нижник М.С. Моніторинг природних комплексів. – Львів: 1995. – 144 с.

3. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. – К.: ІСДО, 1993. – 152 с.

4. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища / За ред.

М. М. Приходька. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 324 с.

5. Екологічний аналіз регіону: експертна оцінка стану і функціонування / За ред д.г.н., проф. І. Ковальчука. – Львів: Опілля-Л, 2009. – 608 с.

Допоміжна

1. Научные основы современного мониторинга Герасимов И.П.

окружающей среды // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1975.

2. Герасимов И.П. Биосферные станции-заповедники, их задачи и программы деятельности // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1975.

3. Израэль Ю.А. Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка состояния окружающей среды. Основы мониторинга // Метеорология и гидрология, 1974. – №7.

4. Израэль Ю.А. Концепция мониторинга состояния биосферы // Мониторинг состояния окружающей природной среды: Тр. Сов.-англ.

симпозиума. – Л., 1977.

5. Израэль Ю.А. Екология и контроль состояния природной среды. – Л., 1984.

6. Исаченко А.Г. Оптимизиция природной среды: Географический аспект. – М., 1980.

7. Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана: Тр. Междунар.

симпозиума – М..1985.

8. Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. 3 Междунар. симпозиума. – Л.: 1992.

9. Мониторинг и вероятностный прогноз климата. – Л., 1992.

10. Осуществление в СССР системы мониторинга загрязнения природной среды / Изразль Ю.А. и др. – Л., 1978.

Перелік тем для самостійної роботи студентів

1. Поняття моніторингу природного середовища.

2. Глобальна система моніторингу природного середовища.

3. Кліматичний моніторинг.

4. Моніторинг Світового океану.

5. Моніторинг джерел забруднення природного середовища.

6. Моніторинг атмосферного повітря.

7. Моніторинг поверхневих вод.

8. Моніторинг ґрунтів.

9. Радіоекологічний моніторинг.

10. Ландшафтний моніторинг.

11. Державна система моніторингу природного середовища в Україні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Питання для самоконтролю Поняття моніторингу природного середовища

1. Класифікація систем моніторингу.

2. Екологічний моніторинг.

3. Фоновий моніторинг біосфери.

Глобальна система моніторингу природного середовища

1. Рівні глобального моніторингу.

2. Контрольовані забруднюючі речовини.

3. Програми спостережень базових і регіональних станцій моніторингу.

Кліматичний моніторинг

1. Моніторинг стану кліматичної системи.

2. Моніторинг внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на клімат.

3. Моніторинг можливих перетворень унаслідок кліматичних змін.

Моніторинг Світового океану

1. Самоочищення морського середовища.

2.Завдання глобального моніторингу Світового океану.

3. Система показників біологічного і геохімічного моніторингів морського середовища.

4. Завдання і програма спостережень за забрудненням морського середовища.

5. Особливості екологічного стану Чорного й Азовського морів.

Моніторинг джерел забруднення природного середовища

1. Методи спостереження за станом природного середовища.

2. Методи оцінювання і контролю нафтових забруднень поверхні моря.

3. Гранично допустимі концентрації основних забруднюючих речовин у водних об’єктах.

4. Максимально допустимі рівні основних забруднюючих речовин у продуктах харчування.

Моніторинг атмосферного повітря

1. Методи аналізу й оцінення забруднення повітря.

2. Методи відбору проб повітря.

3. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря.

4. Автоматизовані системи спостереження і контролю за повітрям.

5. Оцінювання стану атмосферного повітря.

6. Екологічне нормування якості повітря.

Моніторинг поверхневих вод

1. Основні гідробіологічні показники якості води.

2. Програма гідробіологічних спостережень.

3. Система моніторингу вод, прилади й автоматизовані системи.

4. Оцінювання природної якості води.

5. Оцінювання якості води в умовах антропогенної дії.

6. Екологічне оцінення якості вод України.

7. Інтегральні показники оцінення якості вод.

8. Методи прогнозування якості вод.

Моніторинг ґрунтів

1. Види грунтово-екологічного моніторингу.

2. Завдання спостережень за забрудненням ґрунтів та їхні види.

3. Моніторинг забруднення ґрунтів пестицидами.

4. Моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами.

5. Зміст, завдання і структура меліоративного моніторингу.

6. Об’єкт і методика еколого-меліоративного моніторингу.

7. Ґрунтово-меліоративні спостереження на еталонних водозборах.

8. Критерії оцінювання екологічного стану осушених земель.

9. Критерії оцінювання екологічного стану зрошуваних земель.

Радіоекологічний моніторинг

1. Основні складові радіоекологічного моніторингу.

2. Методи радіаційного контролю.

3. Моніторинг радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь.

4. Радіаційний контроль за об’єктами ветеринарного нагляду.

Ландшафтний моніторинг

1. Зміст бланків дослідження антропогенних модифікацій природних територіальних комплексів.

2. Зміст бланків дослідження антропогенних модифікацій природних аквальних комплексів.

4. Зміст бланків дослідження антропогенних елементів і систем.

5. Спостереження на тестових ландшафтно-моніторингових полігонах.

6. Регіональний ландшафтний моніторинг (на прикладі Івано-Франківської області).

Державна система моніторингу природного середовища в Україні

1. Суб’єкти моніторингу, їхні функції та взаємовідносини.

2. Моніторингова інформація: збір, передавання, аналіз та використання.

3. Науково-методичне і методологічне забезпечення моніторингу.

4. Метрологічне, матеріально технічне і фінансове забезпечення моніторингу.

Список літератури для самостійної роботи

1. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк С.М. Моніторинг довкілля:

Підручник. – К.: Академія, 2006. – 360 с.

2. Кукурудза С.І., Гумницька Н.О., Нижник М.С. Моніторинг природних комплексів. – Львів, 1995. – 144 с.

3. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. – К.: ІСДО, 1993. – 152 с.

4. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища / За ред.

М. М. Приходька. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 324 с.

5. Екологічний аналіз регіону: експертна оцінка стану і функціонування / За ред д.г.н., проф. І. Ковальчука. – Львів: Опілля-Л, 2009. – 608 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 37.02:37.011.3-051 Турчина І.С. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У статті розкрито особливості інтерактивних методів навчання. Описано можливості використання інтерактивних методів навчання при вивченні курсу Історія педагогіки. Ключові слова: інтерактивні методи, студенти, лекція, семінарське заняття. Постановка проблеми. Важливим напрямом удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи є використання...»

«Сапрун О.В. Сапрун О.В. ПРАКТИКА АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УДК 327.3 Постановка проблеми: На сучасному етапі розбудови правової держави необхідно нові концептуальні підходи щодо розв’язання проблем реалізації правоохоронної функції. Охорона громадського порядку на відповідній території є не тільки обов’язком державних органів, але й правом на захист конкретної людини та соціальної групи. Історична державотворча практика та досвід зарубіжних країн вказує на те, що...»

«ТВОЄ БАЧЕННЯ zik.ua ПРО НАС До медіа-холдингу ZIK належать телеканал ZIK та інформаційне агентство «Західна інформаційна корпорація». ІА ZIK було створено ще влітку 2004 року. Це перше інтернет-агентство у Західній Україні. Сьогодні воно серед 15-ти найвідвідуваніших сайтів України в категорії електронних ЗМІ. ІА ZIK широко й об’єктивно відображає інформаційні процеси в західному регіоні України. Середні показники сайту за добу (bigmir.net, i.ua): 150-200 тис. відвідувачів (хостів), 800 тис. –...»

«Педагогічний дискурс, випуск 14, 2013 Summary T.S.Ostrianko Pedagogical Conditions of Professional Interaction of the Social Pedagogue of Educational Institution In article the importance and need of interaction of the social pedagogue with pedagogical collective in the course of socialization of pupils is noted. The author focused attention on definition and justification of pedagogical conditions which would promote ensuring professional interaction of the social pedagogue with secondary...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. VІІІ, 2012 Бондаренко В. В. Структура моделі особистості дітей, позбавлених батьківського піклування У статті було створене узагальнена модель особистості дітей, позбавлених батьківського піклування, та визначення її психологопедагогічних особливостей на кожному структурному рівні (сфері). Ключові слова: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, соціальний захист, заклади інтернатного типу, притулок. Бондаренко В. В. Структура модели...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГОРЕНКО Ірина Володимирівна УДК 821.111 (73) ПАМ’ЯТЬ ЖАНРУ І НАРАТИВНІ ФУНКЦІЇ ОПОВІДЕЙ РАБІВ У АФРО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі романів Ішмаеля Ріда «Політ до Канади» та Едварда Джоунза «Знаний світ») 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії і методики української...»

«УДК 65.016.2(477) О.О. Савченко Національний університет “Львівська політехніка” ЕКОНОМІКА ГАЛИЧИНИ ПІСЛЯ ВІЙН 1914 – 1920 рр. © Савченко О.О., 2014 Висвітлено аграрне становище Галичини після війн 1914–1920 рр. Проаналізовано господарську діяльність та політичне становище українського населення в період польського осадництва. Показано активну участь кооперації у ліквідації повоєнних наслідків. Ключові слова: Східна Галичина, польське осадництво, колонізація, кооперативний закон, українське...»

«Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту Для підготовки кваліфікованого працівника відповідного рівня, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, здібного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів і готового до постійного професійного зростання, необхідне застосування внутрішньовузівської системи менеджменту якості. За період впровадження безперервної освіти в університеті освіту за короткостроковою формою здобули більше 4500 осіб,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ПОЛітиЧНі іНститути зАРубіжНих кРАїН” (для бакалаврів) Київ 2006 Підготовлено старшим викладачем кафедри історії і теорії держави і права О. С. Дьоміною Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Дьоміна О. с. Навчальна програма дисципліни “Політичні інститути зарубіжних країн” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 24 с....»

«Циганок Ольга. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII–XVIII cт.: теорія та взірці. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. Ольга Циганок – один із постійних авторів нашого журналу. Співробітництво розпочалося 2009 року, коли на сторінках «Сіверянського літопису» було опубліковано «Theatrum perennis gloriae» [Театр вічної слави] поета-панегіриста кінця XVII ст. Петра Армашенка у її перекладі з латини за редакцією Валерія Шевчука. Ця писана прозою та віршами книга на...»

«УДК 811.161.2'373 С. І. Кондратенко ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ФІТОКОЛЬОРАТИВУ «РОЖЕВИЙ» У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У статті розглядаються особливості функціонування лексико-семантичного поля фітокольоративу «рожевий» та його похідних, реалізації семантики кольору в мовній картині світу Олеся Гончара. Ключові слова: лексико-семантичне поле, фітокольоратив, мовна картина світу, номінативна група, фітокольоративкомпозит. В статье рассматриваются особенности функционирования...»

«УДК 339.5 (477) Валентина Корчун – кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Зовнішньоторговельні відносини Польщі й України У статті розглянуто сучасний стан зовнішньоторговельних відносин Польщі й України, передумови їх розвитку, функціонування, структуру. Проаналізовано матеріали української та польської офіційної статистики зовнішньої торгівлі товарами й послугами, а також досвід Польщі у...»

«Лідія Ходанич ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗАКАРПАТТЯ Монографія Ужгород — 2010 ББК 74.268.3 Укр Х-69 УДК 372.821.161.2 Ходанич Л.П. Виховний потенціал дитячої літератури Закарпаття: Монографія. — Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. — 208 с.Рецензенти: Хланта І.В. — доктор мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України; Гнаткович Т.Д. — завідувач методкабінету суспільногуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»