WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО Методичні вказівки Для студентів спеціальності “Правознавство” Суми – 2001 Рекомендовано до видання методологічною вченою радою Української ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра державно-правових дисциплін

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ

ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

Методичні вказівки

Для студентів спеціальності “Правознавство”

Суми – 2001

Рекомендовано до видання методологічною вченою радою Української

академії банківської справи, протокол № 4 від 28.11.2000 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін,

протокол № 3 від 21.11.2000 р.

Укладач старший викладач В. В. Сухонос

Рецензенти:

кандидат юридичних наук, доцент А. С. Міхальов;

завідувач українознавства СумДУ, доктор історичних наук, професор Ю. Г. Осадчий Відповідальний за випуск кандидат історичних наук, доцент А. О. Ткаченко ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО: Методичні вказівки. – Суми:

Ініціатива. – 2000. – 29 с.

Видання містить основний зміст курсу “Історія вчень про державу і право”:

програму, плани семінарських занять, орієнтовну тематику питань ректорської контрольної роботи та екзаменаційних питань, вказівки щодо використання контрольних робіт, а також інформаційно-методичне забезпечення курсу.

ЗМІСТ ВСТУП______________________________________________3

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КУРСУ________________________________________________4 ПРОГРАМА КУРСУ___________________________________________9 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ_____________________________14

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПИТАНЬ РЕКТОРСЬКОЇ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ_________________________________16

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ

ПИТАНЬ________________________________________________18

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ПРОГРАМА КУРСУ_______________________________________________21 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ__________________________________22 ТЕМАТИКА ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ__________________23

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ__________________________________________________________29 ВСТУП Курс “Історія вчень про державу і право” направлений на вивчення державно-правових концепцій минулого і сучасності як загальнолюдських цінностей, а також формування у студентів теоретико-історичної бази їх світогляду на питання держави і права.

Завданнями викладення названого курсу є розкриття суті та основних тенденцій розвитку державно-правових вчень і їх значення для побудови соціально-правової держави, оволодіння знаннями інших юридичних наук та застосування їх у майбутній юридичній діяльності.

Студент повинен знати основні теорії (вчення) у галузі держави і права в обсязі програми, процес їх розвитку впродовж історії людської цивілізації, зокрема української політико-правової думки, вклад видатних мислителів в науку про державу і право, загальні дані про їх життя і епоху, основні праці.

Студент повинен вміти самостійно аналізувати погляди і вчення в галузі держави і права, визначати теоретичні положення, які увійшли до скарбниці загальнолюдських цінностей і використовуються сучасниками, працювати з першоджерелами і підручниками, проводити порівняння вчень різних періодів і направлень, готувати виступи і грамотно викладати вивчений матеріал на диспутах, правильно користуватися науковою термінологією курсу, давати самостійну оцінку поглядам представників тих чи інших державно-правових концепцій.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ1

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Єришев А. О. Історія політичних і правових вчень: Навч.-метод. посібник.

– К.: МАУП, 1998.

2. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип / Под общ. ред. члена-корреспондента РАН, д-ра юр. наук профессора В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1998.

3. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов / Сост. и общ. ред. проф., д-р ист. наук Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999.

4. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред.

канд. философ. наук В.П. Малахова. – М.: Академический проект, 2000.

5. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред.

О.Э. Лейста. – М.: Городец, 2000.

6. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособия для вузов, юридических и гуманитарных факультетов / Автор-составитель Р.Т. Мухаев. – М.:

«Издательство ПРИОР», 2000.

7. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА.

1. Авеста в русских переводах (1861–1996) / Сост., общ. ред., примеч., справочный раздел И.В. Рака. Изд. 2-е, испр. – СПб.: “Журнал “Нева”, “Летний Сад”, 1999.

2. Абаев Н. В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. – Новосибирск, 1983.

3. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Перевод с английского. – М.: Academia, 1999.

4. Бушков А.А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы. – М.:

ОЛМА-ПРЕСС; СПб.: “Нева”; Красноярск: “Бонус”, 1997.

5. Бушков А.А., Буровский А.М. Россия, которой не было – 2. Русская

Атлантида: Историческое расследование. – Красноярск: БОНУС; М.:

ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

6. Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия на перепутье. Авторитаризм или демократия: варианты развития. – М.: ИСПРАН, Издательство «Весь мир», 1998.

Використовується для денної і заочної форми навчання.

7. Данцев А.А. Правители России. ХХ век. Серия «Исторические силуэты». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

8. Дао: гармония мира. – М.: ЗОА Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 1999.

9. Долин А.А., Попов Г.В. Кэмпо – традиция воинских искусств. – М.: Наука.

Главная редакция восточной литературы, 1990.

10.Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.:

Логос, 2000.

11.Каныгин Ю.М. Путь ариев: Украина в контексте мировой цивилизации:

интеллектуальное эссе. – К.: Украина, 1998.

12.Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К.: ARS-UKRAINE, 1996.

13.Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К.: ДрУк, 1999.

14.Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

15.Мифы народов мира / Сост. В.И. Коровин, В.Я. Коровина, Е.С. Абелюк, 3-е изд., испр. и доп. – М.: Роскнига, 1999.

16.Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под редакцией В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999.

17.Носовский Г.Ф., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. – М.: Изд-во “Факториал”, 1998.

18.Олди Г. Л. Мессия очищает диск: Роман. – М.: ЭКСМО, 1997.

19.Откуда есть пошла Русская земля. Века VI–Х. Кн. первая / Сост., предисл., введение к документам, коммент. А.Г. Кузьмина. – М.: Мол. гвардия, 1986.

20.Откуда есть пошла Русская земля. Века VI–Х. Кн. вторая / Сост., предисл., введение к документам, коммент. А.Г. Кузьмина. – М.: Мол. гвардия, 1986.

21.Пикуль В.С. Фаворит: Роман-хроника времн Екатерины II в двух томах. – Р.: Лиесма, 1985. – Т. 1.

22.Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції. – К., 1993.

23.Суворов В. Ледокол. День “М”. – М.: АСТ, 1996.

24.Суворов В. Очищение: Зачем Сталин обезглавил свою армию? – М.: ООО “Фирма “Издательство АСТ”, 1998.

25.Суворов В. Последняя республика: Почему Советский Союз проиграл Вторую мировую войну. – М.: ТКО АСТ, 1996.

26.Удовик С.Л. Государственность Украины: истоки и перспективы. – К.:

Веклер, 1999.

27.Шульженко Ф.П. Держава і право у суспільно-політичній думці України:

основні етапи розвитку. – К., 1995.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Введение в политологию. Наука о политике. Учебное пособие в двух частях / Под общей редакцией проф. Н.И. Горлач, доц. Г.Т. Головченко. – Харьков. Региональный университет: Харьковский коллегиум. Кафедра общественных наук, 1994.

2. Введение в философию. Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред.

И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1990.

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Часть ІІ. Теория права. Том 1. – М.: Юристъ, 1996.

4. Жоль К.К. Философия и социология права: Учеб. пособие. – К.: Юринком Интер, 2000.

5. Краткий философский словарь / Под редакцией М. Розенталя и П.

Юдина. – Государственное издательство политической литературы, 1954.

6. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа ИНФРА. М. – НОРМА, 1997.

7. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996.

8. Політологія: історія і методологія / Андрущенко В.П., Антоненко В.Г., Ануфрієв Л.О. та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000.

9. Политический словарь / Под редакцией Б.Н. Пономарва. – М.:

Государственное издательство политической литературы, 1956.

10.Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. 2-е вид. – Київ: Тандем, 1996.

11.Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник / Є.Ф. Безродний (керівник), Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

12.Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М.:

Зерцало, 1997.

13.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.:

Издательская группа ИНФРА. М. – НОРМА, 1997.

14.Теория государства и права: Часть 1. Теория государства / Под общей редакцией д-ра юрид. наук, профессора А.Б. Венгерова. – М.: Юристъ, 1996.

15.Теория права и государства / Под ред. проф. Г.Н. Манова: Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1996.

ПЕРШОДЖЕРЕЛА.

1. Бержерак Сирано де. Иной свет или государства и империи Луны // Зарубежная фантастическая проза прошлых веков: Пер с лат., англ., фр. /


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сост., вступ. ст. и примеч. И. Семибратовой; Ил. С. Михайлова. – М.:

Правда, 1989.

2. Вінниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

3. Замятин Е. Мы // Замятин. Сочинения. – М.: Книга, 1988.

4. Иеринг Р. Борьба за право. – М., 1991.

5. Ленин В.И. О государстве // Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Т.

26. – С. 60–68.

6. Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма // Полное собрание сочинений В.И. Ленина. Т. 23. – С. 40–48.

7. Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. 1984 и эссе разных лет. – М.: Прогресс, 1989.

8. Петлюра С. Вибрані твори і документи. – К., 1991.

9. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – М.: Правда, 1981.

10.Франко І. Вивід прав України. – Львів, 1991.

11.Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – М., 1987.

Розділ 2. ПРОГРАМА КУРСУ Тема 1. Зміст історії політичних і правових вчень Предмет історії політичних і правових вчень. Загальна характеристика історії політичних і правових вчень. Співвідношення історії політичних і правових вчень із політологією, теорією й історією держави і права. Поняття політико-правового вчення. Становлення політико-правової ідеології як специфічної форми суспільної свідомості.

Методологія історії політичних і правових вчень. Основні методи історії політичних і правових вчень. Критерії оцінки політико-правових доктрин. Періодизація історії політичних і правових вчень. Структура курсу.

Проблема подолання політичного відчуження в історії політичної думки. Основні теоретичні варіанти подолання політичного відчуження;

заміна держави суспільним самоврядуванням, здійснення державної влади народом, підпорядкування держави праву. Соціально-класові основи автократичних, тоталітарних, технократичних, етатисських, станово-кастових, охлократичних ідей і теорій, що прагнуть обгрунтувати політичне відчуження.

Боротьба ідей демократії, самоврядування, прав людини, законності проти ідей тоталітаризму, автократії, нерівності і безправ'я особи.

Тема 2. Політичні і правові вчення у Стародавньому світі Політичні і правові вчення в державах Стародавнього Сходу.

Загальна характеристика давньосхідної політико-правової ідеології. Політикоправова думка в Стародавньому Єгипті і Вавилоні. Політико-правові вчення у Стародавній Індії. Політико-правові ідеї у Стародавньому Китаї.

Політичні і правові вчення в Стародавній Греції. Загальна характеристика політико-правової думки в Стародавній Греції. Політична думка в період формування давньогрецької державності: Гесіод, Солон, Піфагор, Геракліт. Політична думка в період розквіту давньогрецької держави.

Ідея правління знаючих. Демокріт і софісти про державу і право. Сократ про державу і право. Політичне і правове вчення Платона, викладене в діалогах «Держава» і «Закони». Політичне і правове вчення Аристотеля. Політична ідеологія епохи еллінізму: Епікур, Полібій і стоїки.

Політичні і правові вчення у Стародавньому Римі. Політичні ідеї Цицерона. Внесок римських юристів у правознавство. Політико-правове вчення раннього християнства. Августин Аврелій про співвідношення церкви і держави. Боротьба з єресями. Нове обгрунтування рабства.

Тема 3. Політичні і правові вчення у феодальному суспільстві Проблеми держави і права в релігійному світогляді Середньовіччя.

Основні риси політико-правової думки західноєвропейського феодального суспільства. Вчення Хоми Аквінського про види законів, елементи державної влади, співвідношення церкви і держави. Політичні і правові ідеї середньовічних юристів. Критика теократичних ідей у вченні Марсилія Падуанського. Проблеми держави і права в ідеології середньовічних єресей.

Політико-правова ідеологія в країнах Азії. Політико-правова ідеологія ісламу в країнах Арабського Сходу. Політико-правова ідеологія в Індії. Політико-правова ідеологія Китаю. Політико-правова ідеологія Японії.

Тема 4. Політичні і правові вчення в Європі в період ранніх антифеодальних революцій Політико-правова ідеологія в епоху Відродження і Реформації.

Становлення політико-правової ідеології Відродження. Вчення про мету і форми держави, право, досвід історії, природу людини, співвідношення політики і моралі Н. Макіавелі. Вчення Ж. Бодена про суверенітет державної влади і про форми держави. Боротьба політичних ідей у період Реформації.

«Тираноборці».

Політико-правові ідеї раннього утопічного комунізму. Питання держави і права в «Утопії» Т. Мора. Політико-правові погляди, викладені в книгах Т. Кампанели «Місто Сонця» і Е. Кабе «Подорож у Ікарію».

Розвиток політико-правових вчень у період Нідерландської буржуазної революції. Виникнення теорії природного права. Г. Гроцій про види права, поняття і розпорядження природного права, походження держави.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«у пошт п р ж Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції Українсько-польський конфлікт “ на Волині в роки Другої світової війни генезис, характер, перебіг і наслідки’ Волинський державний університет імені Лесі Українки У ПОШУКАХ ПРАВАМ Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції “Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки ”, Луцьк, 20 23 травня 2003 р. Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського державного...»

«Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». 2012. № 11 The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series «Phytopathology and Entomology». 2012. № 11 _ УДК 633.11:632.9 © 2012 С. В. Чугаєв, В. П. Петренкова, І. М. Черняєва, Т. Ю. Маркова Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН РОЗВИТОК КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати моніторингу поширеності...»

«УДК:614 Бєлікова І.В.ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛІНКИ ТА ПАЦІЄНТА ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава Стаття присвячена необхідності інформаційної підтримки процесу взаємодії лікаря ЗП/СМ та пацієнта. Серед стратегічних механізмів реформування системи охорони здоров'я важливе місце відводиться впровадженню нових медичних технологій. Запропоновано визначити стратегію поетапного впровадження інформаційного супроводу, яка б на кожному...»

«УДК 376-056.264 О. Я. Кривцова ПРОБЛЕМА ЗАЇКАННЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ У статті розглядаються наукові погляди на проблему заїкання, форми та причини виникнення цієї мовленнєвої вади, становлення сучасного комплексного підходу до корекції заїкання. Ключові слова: заїкання, мовленнєвий розлад, механізм заїкання, клінічні форми заїкання. В статье рассматриваются научные взгляды на проблему заикания, формы и причины возникновения данного речевого дефекта, становление...»

«М.В. Каплієнко. Проблема розвитку позитивного сприйняття інших культур та вмінь долати соціокультурні відмінності УДК 008(075) М.В. Каплієнко, викладач (Ізмаїльський державний гуманітарний університет) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПОЗИТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ІНШИХ КУЛЬТУР ТА ВМІНЬ ДОЛАТИ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ Предметом статті є критичне осмислення проблеми впливу та взаємопроникнення різних культур. Акцентована увага на необхідності поглибленого вивчення питань про спільні та характерні риси, особливості...»

«ПСИХОЛОГІЯ МАС Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Автор-упорядник Ярослава КАЛЬБА Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 159.9(075.8) ББК 88.5я73 П 86 Рецензенти: доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Татенко В.О.; доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та...»

«302 ISSN 2078-0133 скарбів, права й обов’язки особи, що виявила скарб, дійшов висновку щодо доцільності використання зарубіжного досвіду діяльності спеціалізованих фірм із пошуку скарбів (с. 461). В результаті проведеного аналізу проблем із збереженням археологічної спадщини дослідник дійшов висновку щодо необхідності зміцнення законодавчої бази в цій сфері, зокрема в кримінальному законі виділити окремий підрозділ «Злочини проти культурної спадщини» (с. 474). В останньому підрозділі монографії...»

«МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ З ДОКУМЕНТАЦІЇ СВЯТО МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ XVIІ ХVІІІ ст. (МАЄТНОСТІ В ОСТРІ) Ч. 2 В одному з попередніх номерів “Сіверянського літопису” (2008, № 3) нами був видрукований ряд документів, які походять з архіву Свято Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві – одного із найзнаменитіших і найдавніших українських православних монастирів. Вони зберігаються у складі рукописного збірника ХVІІІ ст., де містяться копії монастирської документації ХVІ ХVІІІ ст. (1)....»

«Батьківський всеобуч «Роль сім’ї у формуванні ціннісних ставлень особистості». Мета: сформувати у батьків уявлення про ціннісні ставлення особистості, зокрема до рідного краю, ознайомити із розділами Національної програми виховання учнівської молоді, Обласної програми виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, з’ясувати роль сім’ї та визначити основні напрямки формування ціннісних ставлень особистості у сім’ї, практично перевірити та розширити знання батьків щодо історії,...»

«УДК 37(092):37.018.32 Володимир Мотрич, директор Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ ступенів Черкаської області ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ ТВОРЧЕ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ У статті розглядається низка гуманістичних ідей видатного українського педагога В. О. Сухомлинського стосовно навчання і виховання молодого покоління, які знайшли своє відображення як в багатьох наукових працях вченого, так і в його...»

«УДК 316.422+342.4 П. О. Добродумов, канд. іст. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ У статті аналізується сучасний етап конституційної реформи в Україні. При цьому обґрунтовується, що найбільш оптимальним засобом підготовки нової редакції Конституції України є створення Конституційної асамблеї і затвердження Конституції всеукраїнським референдумом. Ключові слова:...»

«Міністерство освіти і науки України А.Ф. КОСІК, Г.Е. ГРОНТКОВСЬКА МІКРОЕКОНОМІКА • • Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів КИЇВ 2004 УДК 330. 101.542 ББК 65.012 К-71 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист№ 14/18.2-2080 від 01.11.2002 p.) Рецензенти: Варналій З.С., доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного...»

«УДК 340.15.349.6 Б.В. Кіндюк, канд. юрид. наук, проф., д-р географ. наук Маріупольський державний університет ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОЮ ГАЛУЗЗЮ М. Ю. ШАПОВАЛА Актуальність заявленої тематики зумовлена необхідністю наукового обґрунтування реформи управління лісовою галуззю України, що серед іншого потребує звернення до історичного досвіду в цій царині. Своєрідними «білими плямами» історико-правової науки є проектні розробки міністра земельних справ УНР М. Ю. Шаповала,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»