WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 78 |

«TARAS CHUKHLIB HETMANS and MONARCHS The Ukranian State in international relations 1648- 1714 MEW-YORK KYIV НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА в СІЛА ШСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Світлій пам’я ті

мого батька,

Василя Васильовича,

присвячується...

SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY IN THE U. S.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

INSTITUTE OF HISTORY OF UKRAINE

INSTITUTE OF RESEARCHE OF COSSAKS

TARAS CHUKHLIB

HETMANS and MONARCHS The Ukranian State in international relations 1648- 1714

MEW-YORK KYIV

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА в СІЛА ШСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА

ТАРАС ЧУХЛІБ

ГЕТЬМАНИ і МОНАРХИ

Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр.

київ НЬЮ-ЙОРК Затверджено до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України Видруковано за фінансової допомоги

ФОНДУ НАТАЛІЇ ДАНИЛЬЧЕНКО

при НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ім. ШЕВЧЕНКА в США У монографії на основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки розкривається міжнароднополітичний статус Української держави у другій половині XVII - на початку XVIII ст. Зокрема, досліджується проблема українсько-російських міждержавних домовленостей 1654 р. та їхній вплив на історичний поступ України у ранньомодерну добу світової історії.

Через призму відносин Українського гетьманату з володарями Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії, Кримського ханату, Шведського королівства, Молдавського князівства та інших країн висвітлюються головні напрями тогочасної вітчизняної зовнішньої політики. Доводиться, що основною тенденцією дипломатії гетьманських урядів з 1648 до 1714 рр. була полівасалітетна політика козацької держави щодо монархічних дворів Центрально-Східної, Південно-Східної та Північної Європи Видання розраховане на науковців, дипломатів, викладачів, студентів істо­ ричних факультетів, усіх, хто цікавиться історією України та міжнародних відносин.

Відповідальний редактор доктор історичних наук, академік НАН України, професор ВАЛЕРІЙ СМОЛІЙ

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор ІВ А Н БІЛАС доктор історичних наук, професор СЕРГІЙ Л Е П ’ЯВКО доктор історичних наук, професор ВІТАЛІЙ Щ ЕРБАК Друкується в авторській редакції © Тарас Чухліб, 2003 ISBN 966-02-2431-1 ЗМІСТ Від а в т о р а

Міжнародна ситуація у Європі на переломі середньовіччя та ранньомодерного часу: держависюзерени” і держави-“васали” (замість вступу)

Частина І. Міжнародно-правове становлення ранньомодерної Української держави (1648 -1676 р р.)..... 32

1. Військо Запорозьке - “колективний васал ”у системі європейських монархій (середина XVI ст.- 1630-тірр.)

2. Гетьман - “ ” Б. Хмельницький: міжнародне (іих утвердження за допомогою політики полівасалітетності.................50

3. Проблема легітимності переяславсько-московських домовленостей 1654р

4. У сфері інтересів країн Центрально-Східної, Південно-Східної та Північної Європи: від Вільна 1656р. доЖуравна 1676р............... 88

5. Спроби об 'єднання Лівобережної та Правобережної України за умови визнання їхніми гетьманами різній протекцій

6. Подвійна гра П. Дорошенка: визнання одночасної зверхності короля Речі Посполитої й султана Османської імперії

7. Турецька альтернатива як відповідь на Андрусівське перемир 'я 1667р. між Москвою та Варшавою

8. “Козацький колабораціонізм ” та українська політика Польсько-Литовської держави (1660 - 1670-тірр..)

9. У “братерській дружбі”з Кримським ханатом проти Московської держави

Частина II. Між королями, царями та султанами (1677-1714 pp.)

10. Міжнародний статус Українського гетьманату в світлі зовнішньополітичних впливів

11. Князювання від імені Османської імперії:

гетьман- “ princeps ”Ю. Хмельницький

12. Повернення правобережних гетьманів до сюзеренітету польських королів в останній чверті XVII cm

13. "Господарювання" в Україні ставленика Порти молдавського князя Г. Д уки

14. “Ucraina terra Cosaccorum ” у східноєвропейській політиці Речі Посполитої

15. Московський протекторат і особливості зовнішньої політики урядів І. Самойловича й І. Мазепи

16. Виникнення “ Ханської” України як прояв опозиції орієнтації Батурина на Москву

17. "Палієва держава ”між польським королем і російським царем (середина 1680-х -1704pp.)

18. Українська булава під захистом Шведської корони.

Законодавче закріплення незалежності від Росії

В и сн о вк и

Додатки

Список посилань

Список джерел та літератури

Іменний покажчик

Summaiy

Від автора Сім років тому в одній із бібліотек Львова довелося натрапити на одну із книг відомого польського історика Людвіка Кубалі. Грунтовне знання ним революційної доби Хмельниччини, що базувалося на опрацюванні багатющого джерельного матеріалу, підштовхнуло до ознайомлення із значним доробком непересічного вченого. Велике зацікавлення викликало цитування автором влучного висловлювання одного з провідних урядовців Речі Посполитої 50-х - 60-х років 17 ст. Анджея Потоцького. Той, оцінюючи дипломатію гетьманського уряду Івана Виговського, в листі до польського короля Яна II Казимира зазначав, що бунтівливі українці не хочуть бути “...ні під Вашою Королівською Милістю, а ні під царем (^російським - Т.Ч.); сподіваються вони цього досягнути, обманюючи і лякаючи Вашу Королівську Милість царем, а царя - Вашою Королівською Милістю*”'. Саме ці слова річпосполитського політика та інтелектуала й стали поштовхом до довгих роздумів над сутністю взаємовідносин гетьманів (як самопроголошених володарів нової України) і тогочасних європейських й азіатських монархів австрійських імператорів і турецьких султанів, польських і шведських королів, московських царів і кримських ханів, та, зрештою, спричинили до написання цієї книги.

На кого орієнтуватися, в якому напрямі рухатися - на Захід чи Схід, а, можливо, йти своїм шляхом? Це питання, на нашу думку, є чи не найго­ ловнішим з тих, які кожного дня мають задавати собі більшість свідомих своєї ролі представників сучасного українського політикуму. Однак, як кажуть, все нове є добре забутим старим. Подібна проблема хвилювала і * Звертаємо увагу читача, що тут і далі по тексту всієї книги цитати, які мають певне смислове навантаження, а також іноземні слова виокремлюються курсивом.

Тарас Чухліб. ГЕТЬМАНИ / МОНАРХИ провідників ранньомодерної національної держави з такою незвичною і войовничою назвою “Військо Запорозьке” більш ніж три століття тому - у другій половині 17 - на початку 18 ст. Усвідомлення місця і ролі Українського гетьманату (а саме таку історіографічну назву* пропонуємо вживати щодо козацької держави названого вище періоду насамперед для того, щоб відрізняти її від Війська Запорозького кінця 16 - першої половини 17 ст.), в його взаємовідносинах з сусідніми країнами Європи дає можливість осмислити не лише події далекої історії, але й сьогоденні проблеми становлення Української держави як складової частини світової цивілізації.

Метою нашого дослідження стало висвітлення процесу міжна­ родного утвердження Українського гетьманату, що розкривається через призму тогочасної специфіки відносин між різними державами Центрально-Східної, Південно-Східної (до яких політично належали Османська імперія і Кримський ханат) й Північної Європи й був персоніфікований особами своїх правителів та лише в окремих проявах набував модерного політико-правового змісту. Адже з історичної точки зору міждержавно-правові взаємини ранньомодерної доби уособ­ лювалися, головним чином, через династичні зв’язки та сюзеренновасальні відносини між володарями окремих країн. Вони характе­ ризувалися боротьбою між монархічними правителями та регіональною знаттю, яка намагалася не допустити поступового обмеження власних ргтіе&а еі ІіЬеПМез на користь абсолютистської влади2.

Окремо слід наголосити на тому, що автор прагнув дослідити не лише політичні проблеми історії, але й звернутися до її антропологічного змісту через розкриття різних мотивацій та ідей, які рухали творцями зовнішньої політики козацької України. Хронологічні межі висвітлених у книзі подій і явищ обмежуються часовим проміжком кінця 1640-х - початку 1710-х років, що характеризується як цілісний період національної минувшини.

У 2001 р. побачили світ “Нариси з історії дипломатії України”, де сучасні історики В. Смолій та В. Степанков на широкому міжнародному тлі дослідили основні напрямки дипломатії та зовнішньої політики гетьманських урядів3. Разом з тим, оцінку процесам міжнародного утвердження Українського гетьманату, починаючи від 19 ст., давало багато вчених, серед яких, зокрема, проблеми залежності козацької

–  –  –

держави від європейських та азіатських володарів висвітлювали М. Кос­ томаров, М. Грушевський, Ф. Уманець, М. Кордуба, В. Дубровський, A.Яковлів, Л. Окиншевич, Д. Дорошенко, М. Петровський, І. Крип’якевич, О. Пріцак, 3. Когут, О. Субтельний та інші історики.

Окрім вищеназваних, над багатьма питаннями зовнішньої політи­ ки та міжнародного становища гетьманату в різний час працювали такі науковці, як Д. Бантиш-Каменський, В. Антонович, В. Липинський, О. Терлецький, С. Томашівський, С. Рудницький, Д. Олянчин, Б. Крупницький, В. Гарасимчук, М. Андрусяк, І. Лисяк-Рудницький, О. Оглоблин, М. Марченко, І. Бутич, В. Голобуцький, Ф. Шевченко, Д. Нали­ вайко, Л. Винар, Л. Мельник, Я. Дашкевич, В. Сергійчук, Ю. Мицик, B. Щербак, Ф. Сисин, О. Гуржій, П. Сас, С. Плохій, С. Величенко, C. Леп’явко, Я. Федорук, В. Брехуненко, О. Галенко, В. Горобець, В. Станіславський. Саме їм та іншим вченим, які не ввійшли до цього переліку, щиро завдячуємо використанням окремих ідей, певного теоретичного й фактологічного матеріалу*.

Науковим доробком більшості з названих достойників ми керувалися і з методологічної точки зору. Разом з тим, підтримуючи теорію впливу “рівнозначних” факторів (духовного, антропологічного, політичного, соціального, економічного, географічного, біологічного, геополітичного та інш.) на загальноісторичний поступ і звертаючись до висвітлення саме політичної історії, автор намагався вивчити всю сукупність багаточисельних чинників, що позначалися на ній у досліджуваний період. При цьому відсилаємо зацікавленого читача до спостережень відомого французького вченого Жоржа Дюбі, який наприкінці минулого століття відзначав, що європейська історична наука, починаючи вже з 70-х років 20 ст., поступово повертається до висвітлення саме політичної історії.

Це стало реакцією на знищення сюжету в працях сучасних послідовників М. Блока та Л. Февра. “Відмова від події зруйнувала хронологію, історична плоть була позбавлена скелету. Постійне розширення поля дослідження, природньо, спричинило його подрібнення і в кінцевому випадку надання переваги вивченню мікросюжета, історичного анекдота”4, - зауважував Ж. Дюбі, констатуючи, що великі серйозні проблеми разом з Подією і видатною Особистістю знову зайняли своє попереднє місце в історії, а в * 3 огляду на багатоаспектність досліджуваної теми, історіографія окремих наукових проблем, які пов’язані з питанням міжнародного становища ранньомодерної України, розкривається у відповідних розділах книги Тарас Чухліб. ГЕТЬМАНИ І МОНАРХИ історичній проблематиці на перший план вийшли питання, пов’язані з вивченням Влади та її сутності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Поряд з дослідженням складних механізмів зовнішньої політики владних інституцій козацької України, творцями яких виступали ті чи інші історичні особистості, хотілося б також (наслідуючи приклад видатного російського історика Бориса Поршнева, який так вдало “возз’єднав Європу” з історією своєї країни)5 спробувати бодай трохи наблизити, або ж “вписати” вітчизняну минувшину до загальносвітових процесів ранньомодерного часу.

У результаті багаторічної пошукової роботи в книзі репрезентовано опрацьований автором великий масив матеріалу, що зберігається у фондах архівосховищ України, Польщі та Росії. Серед них - Центральний державний історичний архів України у Києві, Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Архів Інституту історії України НАН України, Львівський обласний державний архів, Архів головний актів давніх у Варшаві, Відділ мікрофільмів Національної бібліотеки Польщі, Відділ рукописів Варшавського університету, Відділ рукописів Ягелонського університету в Кракові, Російський державний архів давніх актів у Москві, Відділ рукописів Державної наукової бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна у Санкт-Петербурзі та інш. У зв’язку з об’єктивною неможливістю дослідницької праці в архівосховищах Туреччини і Швеції, використано наративні джерела численних вітчизняних і зарубіжних археографічних збірників, що також допомогло розкриттю тогочасної міжнародної ситуації.

Усвідомлюємо, що тема, яка висвітлюється у книзі, є, по суті, неви­ черпною для довготривалих і різнобічних досліджень, а тому наші студії не можуть бути позбавлені критичних зауважень. Сподіваємося також на те, що дана праця не буде марною й слугуватиме певним підгрунтям для наступних наукових пошуків.

* * * Написання цієї монографії стало можливим завдяки стипендіям і грантам:

- Канадського інституту українських студій ім П.Яцика Альбертського університету в Едмонтоні (Peter Jacyk Centre for Ukrainian Historical Research ofthe Canadian Institute o f Ukrainian Studies, University o f Alberta);

- Каси підтримки науки ім. Юзефа Мяновського у Польщі (Kasa im. Jzefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki);

Від автора

- Центру досліджень античної традиції у Центрально-Східній Європі при Варшавському університеті (Orodek Bada nad Tradycj Antyczn w Europie rodkowo-Wschodniej),

- Міжнародної академії наук у м. Москві, Російська Федерація (Международной акдемии наук в г. Москва, Российская Федерация);

- Державного комітету у справах науки і технологій України;

- Відкритого акціонерного товариства “ Мотор - Січ ”, а також сприянню - Інституту історії Польської Академії Наук у Варшаві й особисто доктора габілітованого Терези Хинчевської-Геннель;

Інституту історії Варшавського університету й особисто доктора Хєроніма Гралі. Велику подяку складаю Міжнародній громадській організації “Українське козацтво” й особисто її керівникові - доктору історичних наук Івану Біласу, а також колективам Науково-дослідного інституту Козацтва та Відділу історії України середніх віків Інституту історії України Національної Академії наук України.

Науковими консультаціями та цінними порадами щиро завдячую Валерію Смолію, Валерію Степанкову, Валентині Крижанівській, Олександру Гуржію, Віталію Щербаку, Петру Cacy, Сергію Леп’явку, Віктору Брехуненку, Віктору Горобцю, Валентині Матях, Андрію Гурбику, Ярославу Федоруку, В’ячеславу Станіславському, Олексію Струкевичу та Наталії Старченко.

Особлива вдячність любій і дорогій родині - мамі Вірі Федорівні, дружині Оксані, дітям Настуні, Олексі й Максиму, а також сестрі Тані за моральну (й не тільки!) підтримку, довге терпіння і, що найголовніше, розуміння моєї нелегкої праці.

–  –  –

У середньовічну добу всесвітньої історії на території Західної Європи між різними представниками вищої знаті встановлюються т.зв.

сюзеренно-васальні або ленні стосунки, які стали чи не найголовнішою ознакою феодальної доби. Серед землевласників чи просто володарів замків виокремлювався верховний (“suzerain”) князь, який визнавався старшим або “сеньйором” (“senior”) і був найбільшим землевласником.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«ANALECTA OHDJHIS S. BASILII MAGHI ANNUS 1928 TO M U S IU. Faec. 1-2 ЗАПИСКИ ЧИНА СВ, ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО ТОМ Ш. Вив. 12 Ж О В К В А 1928 „З А П И С К И Ч И Н А С В. В А С И Л ІЯ B.“ Виходять покищо неперіодично, під редакцією священиків тогож Чину і при ласкавій співпраці визначних українських наукових сил. Кождий випуск обнимає найменше 112 сторін друку великої вісімки. Чотири випуски становлять один том, без огляду на протяг часу, у якому появляться. В р е д а к ц і й н и х справах адресувати:...»

«30 ISSN 2078-0133 УДК 902. 2(477)»1919/1925» А.О. ГОРЬКОВА Законодавча база Української СРР у галузі охорони археологічної спадщини (1919–1925 рр. ) У статті розглянуто процес становлення та розвитку законодавчої системи в галузі охорони культурних пам’яток у радянській Україні. Проаналізовано вплив законодавчих актів на охорону та збереження археологічних пам’яток. Ключові слова: законодавство, культурна спадщина, археологічні пам’ятки. Законодавство про пам’ятки історії та культури як система...»

«15 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ R. Balkwill. – Philadelphia : Kogan Page Limited, 2011. – 320 p. 72. Guthrie R. Publishing: Principles and Practice / R. Guthrie. – London : Sage, 2011. – 240 p. 73. History of communication studies [Электронный ресурс] // Wikipedia, the free encyclopedia. – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/ wiki/History_of_communication_studies 74. Woll T. Publishing for Prot: Successful Bottom-Line Management for Book Publishers. / T. Woll. – 4 edition. – Chicago :...»

«Annotation Жан Жене (1910–1986) — чи не найодіозніша фіґура серед загалу французького письменства XX сторіччя. Як писав один із дослідників творчості письменника: «Розкішнішої прози, ніжу Ж. Жене, годі знайти, не існує агресивніших п'єс, ніж у нього, я не читав поетичніших і жахливіших творів, ніж його». «Щоденник злодія» — найвідоміший твір Жана Жене. «Зрада, крадіжка та гомосексуалізм — ось головні теми цієї книжки», — пише про неї сам автор....»

«У центрі камери розташована металева центрифуга, що має завантажувальний відсік для сировини. Після закінчення 7-10 хвилин термічної обробки відкривається електричний відсік, відключаються ТЕНи і включається камера пресування. До неї підключено вакуумний насос для створення вакуумного повітря. Вакуумне повітря подає сировину в відсік для пресування, через короб, який з'єднує дві камери. Вони закриваються на електричну засувку. Пресується вата в брикети за рахунок створення вакууму, роботи...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА ПОЛІТИКИ І ПОЛІТОЛОГИ ПРО НЕЇ спецвипуск ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ український центр політичного менеджменту Київ 2008 УДК 321.01 С 89 ББК 66.3(4 Укр)я 43 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту...»

«УДК 37(430)(092) Людмила Веремюк ТЕОРІЯ В. А. ЛАЯ В СВІТЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) На рубежі XIX–XX ст. у європейських країнах та у США створювалися лабораторії (спеціальні центри) психологічних і педагогічних досліджень. Це сприяло виникненню нового напрямку в педагогічній науці – експериментальної педагогіки або педології. Представники цього напрямку (В. А. Лай, Е. Мейман – Німеччина, А. Біне – Франція, Е. Торндайк – США) займалися дослідженнями проблеми...»

«Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України УДК 37.015.3+159.922.7 О.Ю.Михайленко Рольовий підхід до вивчення особистості У статті досліджується актуальна проблема щодо вивчення рольової структури особистості. Розглядаються історико-філософські витоки формування рольової структури особистості. Зроблено спробу проаналізувати теоретичні засади вітчизняних ( П. Горностай, З. Мірошник) і зарубіжних ( І. Кон, Дж. Мід, Т. Парсонс, Т. Шибутані)...»

«ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. СВ. КЛИМЕНТА ПАПИ EDITIONES UNIVERSITATIS CATHOLICAE UCRAINORUM S. CLEMENTIS РАРАЕ ПРАЦІ ФІЛОСОФІЧНО-ГУМАНІСТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Том ХІХ-ХХ Vol. Проф. д-р] МИХАЙЛО СОНЕВИЦЬКИЙ ІСТОРІЯ Г Р Е Ц Ь К О Ї Л ІТ Е Р А Т У Р И Другий том Prof. Dr. MICHAEL SONEVYTSKYJ LITTERARUM C A A U HIST0RIA R EC R M Vol. II Рим 1977 Romae Проф. д-р МИХАЙЛО СОНЕВИЦЬКИЙ (22.IV.1892 30.ІХ.1975) Проф.д-р МИХАЙЛО СОНЕВИЦЬКИЙ ІСТОРІЯ ГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Другий том Рим 1977...»

«УДК 343.25 В. В. Сухонос, д-р юрид. наук, декан юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” СМЕРТНА КАРА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення: бути чи не бути смертній карі як одному з видів покарань за скоєння тяжких злочинів. Ключові слова: смертна кара, види смертної кари, Київська Русь, кровна помста. Постановка проблеми. Відомо, що відсутність смертної кари є обов’язковою умовою для перебування держави в...»

«хронік: «Чернігівський літопис» (1432–1756), «Ніжинський літопис» (1452– 1811), «Переяславський літопис», «Краткая записка действий, пержде бывших» (1581–1789), Хроніка Гадяцького монастиря, «Новгород-Сіверський літопис», які окрім першого віднесені автором до регіональних історичний хронік. Окремо А.Бовгирею досліджено «Літописець короткий», який є найбільш яскравим прикладом компілятивного історіописання, та «Лизогубівський літопис», в якому центральною темою є відомості із життя родини. Дані...»

«409 Випуск 19 Наталія Чорна ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (КІН. 80-Х РР. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.) У статті проаналізовано політику Європейського Союзу щодо країн Центрально-Східної Європи наприкінці 80-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст., з’ясовано зовнішні та внутрішні чинники впливу на неї, визначено ключові моменти у співробітництві сторін, вивчено проблеми, що виникали у процесі інституціалізації взаємин, та шляхи їх подолання. Ключові слова: Європейський...»

«Педагогічний дискурс, випуск 13, 2012 УДК 373.21.035:005.412(477)19(091)(045) В.В.РОЗГОН, аспірантка (м.Івано-Франківськ) Тенденції та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ століття В статті охарактеризовано напрями розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ століття та проаналізовано зміст дошкільної освіти в означений період. Ключові слова: суспільне виховання, зміст дошкільної освіти, дошкільний навчальний заклад....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»