WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«І. В. Усанов ФІЛОСОФІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з навчальної дисципліни «Філософія» для студентів всих напрямів підготовки Полтава ПУЕТ Автор: І. В. Усанов, к. філ. н., ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

(ПУЕТ)

Кафедра філософії та політології

І. В. Усанов

ФІЛОСОФІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

з навчальної дисципліни «Філософія»

для студентів всих напрямів підготовки

Полтава

ПУЕТ

Автор: І. В. Усанов, к. філ. н., доцент кафедри філософії та політології

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Рецензенти: Т. В. Оніпко, д. і. н., доцент кафедри педагогіки, культурології та історії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

М. М. Мовчан, к. філос. н., доцент кафедри філософії та політології ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Рекомендовано до видання, розміщення в електронній бібліотеці та використання в навчальному процесі на засіданні кафедри філософії та політології ПУЕТ 12 березня 2013 р., протокол № 8 Усанов І. В.

Філософія : опорний конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки за КМСОНП ПУЕТ / І. В. Усанов. – Полтава :

ПУЕТ, 2014. – 262 с.

Відповідальні за зміст навчальнометодичного видання автор, рецензенти та завідувач кафедри філософії та політології О. О. Нестуля Повне чи часткове відтворення, тиражування, передрук і розповсюдження даного видання без дозволу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ЗАБОРОНЕНО © Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2014 ВСТУП Перед вищою школою завжди стоїть завдання принципової ваги – постійно поліпшувати справу підготовки фахівців вищої кваліфікації згідно вимогам нового часу у розвитку нашої країни. Це завдання неможливо здійснити без модернізації освіти, що передбачає зміну якості освіти через впровадження в життя положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки.

Наукою, що допоможе сформувати професіоналів нової генерації, є, безперечно, філософія. Філософія вивчає найбільш загальні універсальні закони, які діють у всесвіті, а також їх відображення у пізнанні людства. Філософські категорії і закони є ступені пізнання світу, які узагальнюють історичний досвід освоєння світу людиною. Філософія озброює науку і практику правильною теорією мислення і методом знаходження рішень численних питань, які постають перед суспільством.

Філософія покликана сформувати цілісний погляд на світ, що відкриває можливість подолати однобокість у підході до предмету дослідження, яка неминуче виникає при спеціалізації наук.

Філософія також озброює людину-громадянина розумінням закономірностей історичного розвитку людства. Без правильного розуміння найбільш загальних законів розвитку суспільства не може бути цілісного світогляду, що так важливо для осмислення глибоких перетворень, які відбуваються в Україні у наші дні.

Законодавчою основою розробки Навчальної та Робочої програм з дисципліни «Філософія» є Галузевий стандарт вищої освіти Міністерства освіти України (Київ, 2002р.).

Метою викладання філософії є надання знань з філософії як світогляду людини, який визначає загальне ставлення людини до цього світу крізь розуміння світоглядних, пізнавальних, цінностних і соціальних проблем буття.

– © ПУЕТ – 3

Завданням вивчення філософії є:

– розуміння становлення, розвитку і вирішення найзагальніших проблем людства на протязі розвитку світової філософії, включаючи історію української філософської думки як невід’ємної складової духовної культури людства;

– формування гуманістичного потенціалу особистості, її високої духовності та загальної культури в умовах розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні;

– оволодіння принципами діалектичного мислення як універсального методу пізнавальної діяльності;

– розвиток логічного мислення, здібності самостійно аналізувати складні явища суспільного життя;

– уміння свідомо використовувати наукову методологію в розв’язанні завдань економічної теорії і професіональної практики.

– © ПУЕТ – Модуль 1. Історія розвитку філософської думки Тема 1. Особливості філософського світогляду План

1. Предмет та основне питання філософії.

2. Особливості людського ставлення до світу.

3. Характеристика світогляду (за носієм, за рівнем та спрямованістю).

4. Співвідношення філософії, релігії, науки.

Теми рефератів

1. Співвідношення філософії і релігії.

2. Особливості філософського світогляду.

3. Міф та його функції в житті сучасної людини.

Запитання до теми

1. Чому світогляд є специфічно людською характеристикою?

2. Як співвідносяться світогляд і філософія?

3. Чому філософія є розумінням, а не знанням?

4. У чому суть основного питання філософії?

5. Наведіть приклади типології світогляду.

6. Чим відрізняється діяльність людини від активності тварини?

7. Чому людина не пристосовується до світу, а пристосовує його до себе?

8. Що, на Вашу думку, спонукає людину перетворювати світ?

9. Що в людині є вічним, а що розвивається в часі?

10. Пропонуємо придумати дотепну характеристику світогляду або точки зору.

11. Чи існує зв’язок між точкою зору й картиною світу? Поясніть.

12. Поясніть невідповідність між картиною світу і світом як таким?

–  –  –

– © ПУЕТ – доля, щастя, любов, смерть.

Ні фізика, ні біологія, ні лінгвістика таких порад не дають, вивчення цих дисциплін робить людину фахівцем, а вивчення філософії може зробити людину розумною. Бути розумним означає уміти правильно вибудовувати своє життя, уміти передбачати наслідки своїх учинків, уміти бути щасливою й закоханою у життя людиною.

Духовну культуру людини задають чотири основи: наука, релігія, мистецтво і філософія. Як не можна собі уявити суспільство без науки чи мистецтва, так не можна його уявити без філософії і філософів, тобто людей, які шукають причини існування людини, суспільства, світу в цілому, намагаються зрозуміти, куди йде людське суспільство, чи є прогрес в історії, чи очікує людство кінець чи розум завжди буде існувати у Всесвіті; що таке Всесвіт і як може людина осягнути його нескінченність у просторі і в часі, його закони, якщо сама незначна, безкінечно мала в порівнянні з його величчю. Без цих пошуків людське суспільство припинило б свій розвиток.

Філософськи мислити повинен фізик, який вивчає закони походження й розвитку Всесвіту; біолог, який намагається зрозуміти, як виникло життя і чим живе відрізняється від неживого; лінгвіст, який, осягаючи приховану спорідненість людських мов, приходить до думки, що не ми говоримо мовою, а вона, мова, говорить нами й через нас. Але філософськи мислити повинна кожна людина, якщо вона не хоче жити подібно заведеному автомату, маріонетці в чужих руках, а хоче сама докопатися до суті своєї справи, своїх відносин з іншими людьми, хоче бути самобутньою людиною, яка сама вільно будує своє життя.

Тому стародавній мудрець Сократ порівнював філософію з ґедзем, що постійно літає над людьми, жалить їх і не дає їм спати, тобто жити бездумно й безглуздо. Філософія говорить людині: думай, намагайся зрозуміти, навіщо ти живеш, у чому твоє призначення, у чому причина твоїх бід і нещасть, хто винен у них – суспільство чи ти сам; шукай ту справу, яку ти можеш зробити найкраще; не піддавайся ненависті та злобі,

– © ПУЕТ – 7 намагайся жити в любові та будь-що робити добро; не будь ситою й усім задоволеною худобою, мучся своєю недосконалістю, своїм невмінням, своїм боягузтвом і постійно виховуй із себе людину; умій подивитися на себе відверто, адже значну частину своїх достоїнств і чеснот ти сам собі придумав, адже ще нікому не стало тепліше від твого існування, нікому ти ще не зробив добра, тому що робити добро – це мистецтво, а благими намірами, як відомо, вимощена дорога в пекло.

Таким чином, філософія вчить людину бути людиною, вчить мистецтву життя, мистецтву пізнання світу, мистецтву жити серед людей, мистецтву не боятися смерті й мужньо дивитися в обличчя своїй долі. Древні мудреці говорили, що страх Божий – це початок премудрості, страх бути недовершеним. Вивчаючи філософію, ми осягаємо це особливе і, можливо, найважливіше мистецтво.

Ми знаємо, що наука намагається раціонально пояснити природні явища, мистецтво освоює їх, емоційно переживаючи, а релігія – прагне вийти за межі явищ природи, спираючись на віру, якою живе людська воля. Можна сперечатися про результати, але важко заперечувати природність цих шляхетних спроб. Філософія ж займається досить дивною справою: вона виходить за рамки природних явищ, як релігія (1), але прагне досягти знання, як наука (2), до того ж, як мистецтво (3), пов’язує це уміння з особистою інтуїцією (4) мислителя – так що далеко не завжди учням вдається перевершити вчителя, бо накопичення знать ще не є мудрістю.

Звичайно, це найвищою мірою спірне заняття. Не усяка культура і не в усі часи може собі дозволити таке. Більш того, сама філософія не може дати остаточну й однозначну відповідь на питання, чим вона займається. Що таке філософія? Це також одне з основних питань філософії, тоді як, наприклад, для хімії чи математики питання про те, що є предметом цих

– © ПУЕТ – наук, досить важливе, але не головне. Чому так виходить?

Тою мірою, що філософія намагається бути наукою, наслідувати науку, брати на озброєння наукові принципи і поняття, вона є носієм знань. Але тільки знання для філософії мало: ми знаємо роки життя тих чи інших філософів, знаємо основні поняття і категорії, через які намагалися висловити свої ідеї античні або середньовічні мислителі. У міру того, як філософія прагне знайти основи природи і людини, вона є носієм таємниці – в цьому її головне покликання.

Таємниця – це не секрет, який після його пізнання стає відомим і вже «не секретним». Таємниця – це те, про що всі знають, але вона не перестає бути утаємниченою, те, про що не можна довідатися, а потрібно пережити. Любов – це таємниця, відносини між людьми взагалі є таємницею, як і саме життя, і наше мислення – це все таємниця. Ми знаємо, скільки клітинок у нашому головному мозку, які там відбуваються процеси, але як «нам у голову» приходить думка – це таємниця. Якби ми її знали, ми б усі були геніями. Найбільшою таємницею утаємниченого є сама людина, а вся її історія – це процес з’ясування, що вона є, а головне

– хто вона. А що таке хтойність людини? Відповіді саме на ці не прості запитання покликана давати філософія. Втім, будучи пізнанням таємниці, філософія є пізнанням безперервним, тобто і не пізнанням взагалі, а розумінням світу, людини, Бога.

2. Особливості людського ставлення до світу Формування людського світу та його характеристики Ми звикли жити у зручно влаштованому нами й нашими батьками світі. Ми навіть не звертаємо уваги на те, яке штучне середовище створили: ми живемо в будинках, одягнені в одяг, користуємося численними знаряддями. Все це штучний світ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Чому він існує?

Якби людина була просто живою істотою, як тварина, тоді б вона йшла звичайним шляхом: пристосовувалася б до світу, як

– © ПУЕТ – 9 пристосовуються тварини. А людина, навпаки, пристосовує світ до себе. ЧОМУ?

Чому людина створює штучний світ існування? Штучне середовище створюється працею. Нас у школі вчать, що праця створила з мавпи людину. Однак ви не думали разом із тим: а що таке праця?

Із одного боку праця – це саме те, що перетворює світ, але не праця сама собою зробила з мавпи людину, а щось у людині змусило її трудитися. Якесь ПОКЛИКАННЯ. Найважливіше, і найцікавіше: ЩО саме змусило людину трудитися і перетворювати світ?

Найпримітивніше перше знаряддя первісної людини набагато ближче до наших сучасних найскладніших комп’ютерних систем, ніж до тваринного світу, тому що це кам’яне знаряддя є засобом перетворення світу, і тільки для цього воно виготовлене.

У цьому полягає ПЕРША СВІТОГЛЯДНА ЗАГАДКА:

чому? Із якою метою людина перетворює світ?

Виникає таке відчуття, що людина цей світ сприйняла не тільки як свій рідний світ, але й як чужий, від якого вона повинна відокремити себе. Людина створила штучне знаряддя, щоб створити штучне середовище. Шлях від використання вогню, створення штучного житла тощо триває донині.

Його зміст визначається так:

1. Створення неприродного середовища.

2. Використання знарядь перетворення природи.

Сам факт того, що людина стала освоювати навколишній світ,

– це вже філософська і релігійна проблема: не тому людина стала людиною і «сапіенс», і мудрою, що вона узяла знаряддя, а вона узяла знаряддя, тому що була мудрою.

Людина мала щось на меті. Задум передує дії. Задум = мета + образ здійснення.

Спробуйте без будь-якої ідеї щось почати стукати й робити безцільно – у вас, повірте, навіть кам’яного рубала не вийде, не говорячи про більш складні знаряддя. Тому спочатку має бути будь-який технічний задум, потім його реалізація. Тому спочатку повинен бути інтелект, потім уже знаряддя. Отже, не

– © ПУЕТ – праця зробила мавпу людиною, а інтелект зробив світ знарядь.

Людина спочатку була істотою мислячою, потім уже стала виробником знарядь, а не навпаки.

Нові якості нового світу Людина є не тільки мікрокосм (тілесно), маленька частинка, підпорядкована законам всесвіту, як і безліч інших природних речей. Людина є макрокосм (духовно), тобто являє собою те єдине, що охоплює собою всесвіт, осмислює його й піклується про нього.

Дві турботи лежать в основі людського існування – турбота про себе і турбота про світ. Людина створює новий світ за допомогою нових знарядь і цей світ вона хоче бачити не тільки багатим, але й прекрасним, що саме по собі зайве для тварини.

Людина створює не тільки знаряддя праці, але й прекрасний наскальний живопис, що й понині вважається довершеним витвором мистецтва. У живописі світ прикрашається надприродною красою й дає можливість єднання з надприродним, божественним світом. Розвиваються знаряддя й виникає більше можливостей для відтворення прекрасного й вічного світу, що не вміщується у звичайні природні рамки.

Для багатьох людських дій немає природних причин. Немає ніякої природної необхідності ховати мертвих у гробницях, на побудову яких йшла більша частина життєвого часу первісних людей. Немає жодної причини, щоб створювати жінці прикраси. Немає жодних причин, щоб створювати нові й нові орнаменти і прикрашати ними житла, посуд, знаряддя, зброю.

Людина створює новий світ: безпечний, сповнений достатку, сповнений краси й, головне, укорінений у вічності.

Розвиток інтелекту та первісна повнота духу Людина – довершена істота в будь-яку історичну епоху. З одного боку, ми бачимо цивілізаційний розвиток, але з іншого

– є незмінна константа – духовна довершеність.

Вершини творчості залишаються вершинами: наскельні малюнки, храми Єгипту, грецькі статуї. Так само й у філософії:

Платон – це вершина філософського знання.

– © ПУЕТ – 11 Як духовна істота людина досконала, у своїх творчих досягненнях вона одна й та ж. Тому Гомер, Шекспір, Пушкін, Пастернак – це один рівень духовної величі, тут говорити про прогрес безглуздо, а от у зовнішньому вимірі людина розвивається: вона все більше і повніше освоює світ.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |
Похожие работы:

«Леонід ТИМОШЕНКО (Дрогобич) БЕРЕСТЕЙСЬКА (РАДЗИВІЛІВСЬКА) БІБЛІЯ 1563 РОКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТУРИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ДО 450-РІЧЧЯ ВИДАННЯ ПАМ’ЯТКИ)1 У XVI ст. лише в двох містах на території Великого князівства Литовського та прилеглих до нього руських воєводств Речі Посполитої було видрукувано повні варіанти Біблії: польськомовну в Бересті (1563) і руськомовну (церковнослов’янською) в Острозі (1581)2. Акцентована ситуація повинна привертати більш прискіпливу (у тому числі й...»

«8. Пересада А.А. Інвестування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 250 с.9. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – Учебное пособие. – Киев: Абсолют – В, Эльга, 10. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 2922 с.11. Федоренко В. Г. Інвестування: Підручник. – К.: Алеута, 2006. – 443 с. 12. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник /...»

«ББК Т3(4УКР)624 УЧАСТЬ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ДОНБАСУ В ОБОРОННИХ ЗАХОДАХ ТА РУСІ ОПОРУ (1941-1943 рр.) Я.С.Осипова АНОТАЦІЯ У статті на основі аналізу документальних матеріалів схарактеризовано роль та місце неповнолітніх Донбасу в організації та розгортанні оборонних заходів у регіоні. Висвітлюються основні напрями патріотичної діяльності підростаючого покоління. Особливу увагу приділено участі дітей і підлітків у русі Опору в роки нацистської © Осипова Я. С., 2013 ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ...»

«Зиновій Антонюк конСПЕкт САМоУСвіДоМЛЕннЯ чАСтинА 2 ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ДУХ І ЛІТЕРА ХАРКІВ–КИЇВ  На обкладинці використана графічна робота худ. І. Остафійчука Відповідальні за випуск: Євген Захаров, Костянтин Сігов, Леонід Фінберг Редактор: Ніна Кусайкіна Художнє оформлення: Світлана Невдащенко Комп’ютерна верстка: Олег Мірошниченко Антонюк Зиновій Конспект самоусвідомлення. Частина 2 / Харків–Київ: Дух і Літера, 2007. – 336 с. ISBN 978-966-378-058-0. © З. Антонюк, 2007 © С....»

«УДК 371.671(075.2) І.І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) Igor_Smagin@zippo.net.ua ПЕРШИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ САМУЇЛА ФОН ПУФЕНДОРФА У статті розглянуто історію впровадження в закладах середньої освіти Російської імперії першого підручника з громадянознавства Самуїла фон Пуфендорфа. Проаналізовано зміст підручника та зроблено висновки про те, що дана книга містила положення філософського,...»

«1 Історія УДК 94(477)«1920/1929» КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-х рр.: ДО ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ кандидат історичних наук, Абразумова О. М. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Україна, Черкаси Досліджено проблему реорганізації комітетів незаможних селян в українському селі в середині 1920-х років. Було встановлено, що однією із найвагоміших причин позбавлення КНС адміністративних функцій та трансформації їх до статусу пересічної громадської організації...»

«Розділ IV. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ Кобр. Рожа: Кобринська, Н. Рожа [Текст] // Кобринська Н. Вибрані твори. – К., 1958. – С.225-235. Костом. Загадка: Костомаров, М. І. Загадка [Текст] // Костомаров М. І. Твори: В двох томах. – К.: Дніпро, 1990. Т.1: Поезії; Драми; Оповідання / Упоряд., авт. передм. та приміт. В. Л. Смілянська. 538 с.: іл. – С.330ISBN 5-308-00581-8 (т. 1). Купр. Відьмач: Купрієнко, Х. Відьмач [Текст] // Срібна книга казок. Українські літературні...»

«УДК 378.124:930.1(477)]001:32 ГОРБАНЬ Юрій Андрійович, д-р іст. наук, професор, голов. наук. співроб. ННСГБ НААН (м. Київ) ПОСТАТЬ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ: МІЖ НАУКОЮ І ПОЛІТИКОЮ Наука єдина – вона не має національних кордонів. Це прекрасно знають вчені, але завжди треба це повторювати широкій публіці. Жорес Алфьоров, лауреат Нобелівської премії. Акцентується увага на результатах дослідження, які переконують, що всупереч неоднозначності позиції В.І. Вернадського...»

«Порівняльно-педагогічні студії № 4(18), 2013 ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 37.013.46 МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Катерина Юр’єва Методологія етнопедагогіки як наукової субдисципліни, що виникла на перетині етнології, педагогіки, етнопсихології, та водночас важливої складової професійної підготовки вчителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства має базуватися на низці...»

«583 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 18/2009 Наталя Шульгата Андрій Жук у нАціонАльно-визвольних змАгАннях (1914–1923) Охарактеризовано діяльність а. Жука в роки української революції, його внесок у діяльність Союзу Визволення україни, Загальної української Культурної Ради, еміграційного уряду ЗуНР. Ключові слова: а. Жук, союз визволення україни, уряд уНР, Загальна укранська Культурна Рада. Злам ХІХ–ХХ століть ознаменував новий етап національно-визвольного руху,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (49)-2012 В статье рассматриваются составляющие и содержание образовательно-воспитательного пространства современного университета. Ключевые слова: пространство, образовательное пространство, воспитательное пространство, университет, высшее учебное заведение. The article deals with the components and contents of the educational area of modern University. Keywords:.аrea, educational area, university, higher educational establishment....»

«УДК 94(477):334.735 ОНІПКО Тетяна Володимирівна, д-р.іст.наук, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава) ЗАБУТІ ІМЕНА СПІВВІТЧИЗНИКІВ: ЕКОНОМІСТ І ДОСЛІДНИК КООПЕРАЦІЇ ОЛЕКСАНДР БИЛИМОВИЧ У статті зроблено спробу висвітлити сторінки біографії та наукової діяльності в галузі економічної проблематики практично не відомого донині в Україні вченого-емігранта українського походження...»

«доступному, зрозумілому та привабливому вигляді, надати своєму тексту додаткової естетичної цінності, а процесу комунікації – позитивної емоційної забарвленості. Певні можливості використання МЖЖ у сфері ділового спілкування відкриваються в різноманітних нестандартних ситуаціях, коли необхідно швидко й кардинально змінити ситуацію (напр., зняти напругу). Існує велика кількість ситуацій, коли поява МЖЖ просто недоречна, а також є чимало факторів, що обмежують його реалізацію строгими межами. Та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»