WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ЗНАНЬ В АСКАНІЇ-НОВА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД Висвітлено методи популяризації наукових знань, накопичених в Асканії-Нова. Окрему увагу приділено ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 947.7(=112.2)«19/20»

А. А. Задерейчук

ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ЗНАНЬ В АСКАНІЇ-НОВА

У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Висвітлено методи популяризації наукових знань, накопичених в Асканії-Нова. Окрему увагу

приділено відвідуванню Асканії-Нова імператором Ніколаєм ІІ та спеціально розробленої для

цього програмі прийому. Крім того, проаналізовано такі форми поширення наукових досягнень, як

виступи в органах земського самоврядування, подарунки в колекції музеїв.

Ключові слова: Асканія-Нова, Фальц-Фейни, заповідник.

Освещено методы и средства популяризации научных знаний, наработанных в Аскания-Нова.

Отдельное внимание уделено посещению Аскании-Нова императором Николаем ІІ и специально разработанной для этого программе приема. Кроме того, проанализированы такие формы распространения научных достижений, как выступления в органах земского самоуправления, дары в коллекции музеев.

Ключевые слова: Аскания-Нова, Фальц-Фейн, заповедник.

The article covers the methods and means of popularizing scientific knowledge gained from the Reserve Askania-Nova. Individual attention is paid to the visit of Askania-Nova by Emperor Nicholas II and to the program specially designed for this reception. Additionally, such forms of the distribution of scientific achievements are analyzed as speeches in zemstvos, gifts to the museums’ collections.

Key words: Askania Nova, Faltz-Fein, a nature reserve.

Асканія-Нова – це унікальне природне вленості суспільства; виявити, якими засоявище на Півдні України. Але цей заповідник бами користувався Ф. Е. Фальц-Фейн для відомий не лише на теренах нашої країни, а й пропаганди наукових знань, добутих в Асза її межами. Він був створений одним з пред- канії-Нова; а також, по можливості, ставників обрусілого німецького роду Фальц- з’ясувати відомих діячів того часу, які відвіФейнів відомих, як «королі» вівчарства. Ас- дували Асканію-Нова.

канія-Нова майже з самого моменту свого Асканії-Нова присвячено дуже багато різаснування цікавила сучасників. У кінці ХІХ – зноманітної літератури: монографій, наукона початку ХХ ст. дуже актуальними стають вих статей, популярних досліджень краєзнапитання, пов’язані з охороною природи, збе- вців. Але в більшості випадків ці досліреженням її різноманітного багатства. Зрозу- дження присвячені флорі і фауні заповідниміло, що творець асканійського заповідника ка, історії формування цього природного Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн всілякими фонду засновником Асканії-Нова. Подібні засобами привертав увагу до своєї праці, як праці почали з’являтися ще в дореволюційспіввітчизників, так іноземців. Багатий досвід ний час. Прикладом можуть служити праці із пропаганди наукових знань, накопичений М. Ф. Іванова [1], П. К. Козлова [2], С. А. Мокрцим талановитим хазяїном, може бути засто- жецького [3] та ін. В післяреволюційний сований й сучасними діячами в галузі охоро- період інтерес до заповідника не ослаб, але ни природного середовища. Саме тому набу- переважно роботи аналізують наукововає актуальності його вивчення. дослідницькі пошуки на базі заповідника Головною метою цієї статті є ілюстрація саме у радянські часи [4-5]. Про роль методів й засобів, якими користувався Фальц-Фейнів у становленні Асканії-Нова у Ф. Е. Фальц-Фейн для пропаганди наукових якості визначного наукового центру й роззнань в Асканії-Нова. У зв’язку з цим необ- повсюдженні накопичених знань взагалі не хідно вирішити декілька завдань: визначити згадується. На сучасному етапі питаннями, час, коли заповідник набуває широкої заціка- пов’язаними з Асканією-Нова займаються такі дослідники, як В. Е. Борейко, В. М. Рябко громадськості. Хоча, якщо зарубіжні учені та ін. Зокрема, В. М. Борейко видав працю, того часу взнали і зацікавилися Асканієюприсвячену заповідній справі в Україні, вели- Нова вже практично з самого моменту закий розділ якої відведено Асканії-Нова [6-7], а снування, то сучасники в Росії активно заготакож дослідження, в якому проаналізував ворили про дітище Ф. Е. Фальц-Фейна лише етапи розвитку заповідника [8]. В. М. Рябко після ювілейної акліматизаційної виставки в спробував проаналізувати наукову діяльність Москві (1908) та Одеської сільськогоспоАсканії-Нова з моменту виникнення її як за- дарської та промислової виставки (1910). У повідника й до теперішнього часу [9-11]. Але пресі цього періоду та наукових часописах матеріали його монографії переважно присвя- почали з’являтися різноманітні публікації, чені радянському часу, фальц-фейновський присвячені Асканії-Нова. Відповідно туди період розглядається поверхово. Але ж не потягнулися численні екскурсанти. Таким зважаючи на таку жваву зацікавленість історі- чином, розпочалася діяльність Ф. Е. Фальцю асканійського заповідника, немає узагаль- Фейна, направлена на популяризацію науконюючої роботи по заявленій тематиці. вих досягнень заповідника.

Асканія-Нова стала своєрідною «візитів- Спочатку основними відвідувачами були кою» роду Фальц-Фейн. Свою назву маєток фахівці у галузі ботаніки, зоології. Однак з успадкував від попередніх господарів – анга- кожним роком коло осіб, що відвідали Асльтських герцогів, а завдяки зусиллям канію-Нова, розширювалося. Серед екскурФ. Е. Фальц-Фейна став осередком наукових сантів були й учні вищих і середніх навчадосліджень у різних напрямах. Тут була запо- льних закладів, і митці, і мисливці, і просто відана ділянка степу, створено зоопарк і роз- зацікавлені любителі природи [13, с. 16].

бито дендрологічний парк. Формування ви- Учнівські екскурсії у кількості 60-80 осіб значного дослідницького центру сталося не за прибували переважно з сусідніх місцевосодин день. Ініціатива, організація і керівницт- тей. «Були втім і екскурсії студентів харво справою цілком перебувало в руках влас- ківського ветеринарного та московського ника Асканії-Нова. У Ф. Е. Фальц-Фейна ні- сільськогосподарського інститутів» [14, коли не було освічених помічників-фахівців; с. 193-194].

величезна і складна справа обслуговувалася Для екскурсантів створили всі необхідні порівняно невеликим персоналом службовців, умови: спеціальні житлові приміщення, досвибраних з селян і спеціально навчених. Про- татню кількість посуду тощо. Перш ніж вите, Ф. Е. Фальц-Фейн постійно сам вникав у рушати на екскурсію до Асканії-Нова майвсі дрібниці, усюди відчувалася його рука. У бутній екскурсант або керівник екскурсії той час, коли зоопарк досяг свого найвищого повинні були списатися з власником маєтку.

розквіту, він обслуговувався всього Наприклад, подібні листи з проханням відпостійними службовцями в самому зоопа- відати зоологічний сад Фальц-Фейна зберерку, 6 робітниками у відкритому степу і глися в архіві заповідника Асканія-Нова 3 особами в ботанічному саду [4, с. 52]. При [15]. У листі обов’язково вказувалися час акліматизаційному саду працювали різні до- екскурсії, кількість учасників, тривалість поміжні установи: препаровочна майстерня, тощо. Завдяки цьому Ф. Е. Фальц-Фейн мав фотографічна лабораторія, метеорологічна можливість захиститися від занадто великостанція, зоотехнічна лабораторія й Відділення го напливу відвідувачів одночасно, а також дослідної станції по вівчарству Петровської бути упевненим у тому, що всім бажаючим сільськогосподарської академії. Крім того, в буде забезпечено належний прийом.

Асканії-Нова була наукова бібліотека. А в Екскурсійна робота в Асканії-Нова оргар. в Асканії-Нова був організований не- нізовувалася на досить високому організавеликий музей, в якому збиралося все, що ційному рівні. Кожен екскурсант або група являло цінність для історії України і, особли- за бажанням могли отримати досвідченого во, для минулого Таврійської губернії провідника, який увесь час супроводжував [12, с. 144-145]. екскурсантів при огляді й надавав необхідні Таке дивовижне творіння людських рук як пояснення. Треба відмітити, що провідники Асканія-Нова не могло не привертати увагу мали свою конкретну територію. Після закінчення огляду дорученої йому частини саду, духовий оркестр. Для зустрічі імператора провідник передавав екскурсантів наступному спеціально вишили рушник зі словами – не менш досвідченому на своїй території про- «Асканія-Нова, 23 квітня 1914 року» [16, відникові. Цей процес тривав до закінчення с. 183]. Для всіх службовців маєтку з нагоди екскурсії [14, с. 208]. Розділяючи провідників приїзду високого гостя Ф. Е. Фальц-Фейном по ділянках, Ф. Е. Фальц-Фейн тим самим міг було оголошено триденний вихідний, а табути упевнений в тому, що вони зможуть до- кож виділені гроші на пригощання нести до екскурсантів всю необхідну інфор- [18, арк. 2].

мацію й дати компетентні відповіді на поста- Сам Ф. Е. Фальц-Фейн у подарунок почевлені ними питання. сному гостю приготував повний каталог У маєтку вівся суворий облік проведених усіх ссавців і птахів, які постійно мешкали в екскурсій. За даними контори Асканії-Нова його зоопарку, а також перелітних птахів, всього в період з 1909 р. по 1918 р. заповідник що зупинялися тут щорічно [16, с. 170-171].

відвідало 10 655 осіб. Найвищий розквіт запо- Імператорське оточення розробило марвідника припав на 1914 р., коли його відвідала шрут і умови поїздки імператора з Лівадії до найбільша за весь час кількість екскурсантів – Асканії-Нова. При цьому було враховано всі 4 637 людей. З 1914 р. починається різкий побажання Миколи II. Справа в тому, що спад кількості відвідувачів. Уже наступного окрім безпосереднього бажання побачити 1915 р. у заповіднику побувало лише 899, а в дивовижний заповідник у степу, імператор 1918 р. – 230 осіб [4, с. 52-53].

ставив перед собою мету «оглянути госпоУ 1914 р. Асканію-Нова відвідав найпочесдарства селян декількох волостей, що виніший екскурсант – імператор Микола II. Ця йшли з общини на власні хутори, і плодовий подія сталася 23 квітня. Переговори про відвірозплідник Головного Управління землеустдини Асканії-Нова царем почалися ще в люрою поблизу станції Ново-Олексіївська, а тому 1914 р. Їх вели: з одного боку – імператакож зустрітися в Сімферополі, Перекопі торська адміністрація в особі палацового кота Армянську з місцевим дворянством і деменданта генерала В. Н. Воєйкова і полковнипутатами міст» [17, с. 45]. Супроводжувака А. І. Спиридовича, з іншого – хазяїн маєтку ла імператора незначна свита, яка складалаФ. Е. Фальц-Фейн [16, с. 182]. Ці переговори ся із прем’єр-міністра О. В. Кривошеїна, не були простими. У їх перебігу в оточенні Таврійського губернатора М. Н. Лавриновцаря відчувалося небажання сприяти здійсського, палацового коменданта генерала ненню ним цієї задумки [17, с. 43]. Однак всі В. Н.Воєйкова, флігель-ад’ютанта графа формальності були зрештою улагоджено й А. І. Воронцова-Дашкова і флігельАсканія-Нова почала енергійні приготування ад’ютанта фон Дрентельна. Ескорт складавдо прийому високого гостя.

ся з трьох машин [16, с. 183; 17, с. 45].

За спогадам безпосереднього очевидця подій В. Е. Фальц-Фейна це відбувалося таким Для зустрічі імператора в Асканії-Нова чином: «Готуючись до зустрічі Миколи II, зібралися сам господар маєтку Ф. Е. ФальцАсканія-Нова прямо на очах перетворювала- Фейн, його мати – Софія Богданівна, сестра ся. Споруджувалися вражаючі нарядні тріу- Лідія та її чоловік камергер М. Ф. фон Пейкер.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


мфальні арки, головну вулицю прикрасили Цар приїхав близько 16 год. і був привітно прапорами та ялиновими гірляндами. Старий зустрінутий самим хазяїном, який по російбудинок поблизу зоопарку буквально утопав у ському звичаю підніс імператорові хліб і великій кількості зеленого листя й цвіту. Зі сіль.

всіх володінь Фальц-Фейнів до Асканії-Нова Протягом двох днів Ф. Е. Фальц-Фейн приїжджали службовці, щоб бути присутні- представляв імператорові своє дітище. Ймоми на такій знаменній події. вірно, програма огляду пам’яток була проВ очікуванні прибуття царя багато хто із думана та підготовлена заздалегідь, щоб тих, хто проїзджав, зібралося в Асканії-Нова. можна було якнайдокладніше продемонстДля підтримки порядку сюди підтягнули сот- рувати всі достоїнства не лише відомого ні донських козаків» [16, с. 182-183.]. З Преоб- заповідника, але і загалом зразкового поміраженки спеціально привезли хор, а з Хорлів – щицького господарства на Півдні імперії.

У перший день цареві запропонували для Візит імператора в Асканію-Нова фіксуогляду вольєри з різними місцевими та екзо- вався на плівку двома репортерами:

тичними експонатами, ставки з водоплавними В. К. Тріклером – представником французьптахами, ботанічний сад. Після вечірнього кої фірми-виробника Пате з прокату фільмів чаю здійснили виїзд на екіпажах для огляду і придворним фотографом [16, с. 187; 18].

обгородженої території для диких тварин, Необхідно вказати, що за свідченням розташованої на межі із зоопарком. В. Е. Фальц-Фейна це був не перший випаНаступного дня було здійснено обхід гос- док, коли Асканія-Нова ставала об’єктом подарських дворів, під час якого продемонст- кінематографічних зйомок. По-перше, це ровано племінних і ремонтних коней, а також черговий раз свідчить про інтерес до цього різноманітні майстерні. Кульмінацією другого маєтку; по-друге, завдяки цьому «вийшла дня стала поїздка в степ на автомобілях. У гідна уваги стрічка, що наочно показує, яких степу, окрім огляду табунів коней, стад рога- справді американських масштабів досягли тої худоби і овець, «високі» гості стали свід- Асканія-Нова та її господарство»

ками важливої для вівчарського господарства [16, с. 187].

справи – стрижки овець. Імператор на власні Популяризація наукових знань здійснюочі зміг оцінити мистецтво стрижки й процес валася не лише шляхом особистого жвавого сортування шерсті. «Усі, хто брали участь у спілкування з екскурсантами, але й у виглястрижці овець, отримали винагороду». Один ді передачі різним ентомологічним кабінез супроводжуючих царя, – згадував сучасник, – там і природно-історичним музеям Таврійдістав гаманець із золотими грошима і виської і Херсонської губерній колекцій або дав кожному по п’ять руб. золотом»

експонатів із Асканії-Нова та інших маєтків [16, с. 186].

Фальц-Фейнів [21, с. 317; 22, с. 248; 23, Наступного ранку цар виїхав. Перед с. 182; 24, с. 47; 25, с. 202]. Зокрема, у перівід’їздом він побажав нагородити людей, що од з 1900 р. по 1913 р. до фондів природнотак приязно зустрічали його. Тому роздав історичного музею Таврійського земства усім, хто яким-небудь чином брав участь у Ф. Е.

Фальц-Фейн подарував: зразки порід, його прийомі, багаті грошові подарунки:

знайдених при бурінні артезіанських колоФ. Е. Фальц-Фейну та його матері були подязів в Асканії-Нова; опудала, виконані даровані портрети з власноручним написом;

Г. І. Рібергером: 4 змії; 2 голови волів україстаршому доглядачеві зоологічного саду нсько-угорській породи; тушканчика; жураК. Сиянко – золотий годинник з державним вля, 6 дрібних птахів; пелікана; самця фазагербом на золотому ланцюзі; економці будинна; зайця, беркута, сапсана, чижа, лебедяку Ф. Е. Фальц-Фейна Л. Веррьєр і керівникові крикуна, якого не вистачало в музеї; також маєтку Асканія-Новая – І. Кирильцеву – таподарував великого равлика і добре виробкож був дарований золотий годинник з ланцюжком; лакеєві А. Кушнаренко, шоферові лені шкірки: сайгака, різноманітних птахів, Ф. Зієглявському і кучерам М. Резніченко та буйвола тощо, а також 2 екземпляри подоК. Вишнєвському – срібні годинники зі сріб- рожників з Асканії-Нова [21, с. 317; 26, ним ланцюгом; інженерові Е. Зеє – срібну с. 22; 27, с. 20; 28, с. 17; 29, с. 26; 30, с. 19;

тютюнницю із золотим гербом, а завідувачу 31, с. 3,18]. За свою роботу з поповнення економічної контрою П. Листопаду – срібле- колекції музеїв Фальц-Фейни неодноразово ну тютюнницю зі срібленим гербом. Крім то- отримували подяки від земства [26, с. 13;

го, цар також виділив 1 000 руб. для роздачі 32, с. 14].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №27. 2013 28. Статус Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года) ресурс]. Режим доступу [Електронний – : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_j24 29. Сучасний стан політики та законодавства з питань надання медикосоціальних послуг для дітей та молоді груп високого ризику щодо ВІЛнфікування : аналіт. огляд / М. В. Буроменський, В. М. Стешенко. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2008. – 127 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу :...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 114 ( ЧАСТИНА І ) КИЇВ – 2013 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 114. Частина I (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2013. – 188 с. У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ ім. Богдана Хмельницького Кельбя Віктор Георгійович УДК 37.01: 355.23(477) ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ОРГАНІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ Спеціальність 20.02.02 Військова педагогіка та психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Здобувач: В.Г. Кельбя Хмельницький – 2002 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національній академії Прикордонних військ...»

«Annotation Світові бестселери стають ближче до вітчизняного любителя фантастичної літератури. Увазі читачів пропонуються два найпопулярніших екшн-романи XX століття — «Термінатор» та «Термінатор-2. Судний день» в українському перекладі. Завдяки багатоплановому динамічному сюжету, яскравим персонажам, глибокому філософському змісту ці романи посідають почесне місце в сучасних книжкових рейтингах. Видання розраховане на широкий читацький загал. Рендалл Фрейкс, Вільям Вішер...»

«Лекція на тему «Основи земельного права України»План лекції: 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання.2. Види земель та їх правовий статус.3. Права й форми власності на землю.4. Приватизація землі.5. Відповідальність за порушення земельного законодавства.1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини і предмет правового регулювання Земельне право — це галузь права, що регулює земельні відносини з метою забезпечення...»

«УДК 94(477):347.471+316.345«192/193» СВИСТОВИЧ Степан Михайлович, д.і.н., доц. кафедри історії і археології слов’ян Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У СОЦІАЛІСТИЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ УРСР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Аналіз діяльності громадських об’єднань українського селянства доби соціалістичної трансформації українського села. Анализ деятельности общественных организаций украинского...»

«*** УДК 94:330.341.46 (477) М.Ф.котляр * ДО ПРОБЛЕМИ НАСТАННЯ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ Настання феодальних відносин у давньоруському суспільстві вивчалось у вітчиз­ няній історіографії переважно в аспекті розвитку продуктивних сил і вироб­ ничих відносин, співвідношення різних форм володіння та власності на землю. Автор наголошує, що феодалізація полягала насамперед у заміні однієї системи зв’язків у суспільстві на іншу. Так було повсюдно в Європі, так було і на Русі....»

«ББК 63.03(4УКР)6 Я60 Художник-оформ­лювач А. П. Езрова Російськом­овні джерела подані у перекладі автора © Д. Б. Яневський, 2012 ISBN 978-966-03-6084-6 © А. П. Езрова, художнє оформ­лення, 2012 Мартусі History is a set of lies agreed upon. Napoleon Bonaparte Вступ В рік офіційного 70-річного ювілею з дня створення Української Повстанської Арм­ії інтернет-пошуковик Google (той сам­ий, який «знає все») у відповідь на запити «Українська Повстанська Арм­ія» та «Українська Повстанча Арм­ія» м­енше...»

«189 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 21/2012 Ігор Гирич (Київ) Література і формування націонаЛьної свідомості чіЛьних діячів українського руху наддніпрянщини (середина – кінець хіх ст.) Українським інтелектуалам і громадським діячам у часи, коли лише починала формуватися модерна національна свідомість, було досить складно знайти однодумців біля себе. Таких спільно мислячих людей було зовсім небагато. Тому дуже велике значення мала література, книжки, які будили...»

«ПУБЛІКАЦІЇ та джерела Анатолій Бурдейний УДК 821.161.2-91.09”197/199” ЗАПИСИ ГРИГОРІЯ НУДЬГИ Опубліковані тут записи Григорія Нудьги з останніх років його життя не є щоденником, хоч і мають чітке датування. Це радше викладені на папері думки людини, що пройшла через усі страхіття ХХ ст., які не завжди можна було висловити вголос. Багато з тих записів було зроблено не для стороннього ока – про стан здоров’я, сімейні справи, незакінчені вірші і т. п. – їх ми не наводимо. Але вважаємо за потрібне...»

«1 Історія УДК 94(477)«1920/1929» КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 1920-х рр.: ДО ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ кандидат історичних наук, Абразумова О. М. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Україна, Черкаси Досліджено проблему реорганізації комітетів незаможних селян в українському селі в середині 1920-х років. Було встановлено, що однією із найвагоміших причин позбавлення КНС адміністративних функцій та трансформації їх до статусу пересічної громадської організації...»

«РОЗДІЛ І. Історія України. 7, 2014 вового наследия царской и буржуазно-демократической России, а также его собственные законодательные инициативы; охарактеризована деятельность института мировых судов, их съездов, окружной и апелляционной юстиции в регионе, а также штатов; выяснено, что в силу государственно созидательных процессов Украинской революции и военных действий первой большевистско-украинской войны, определяющее место в судебном процессе занимали административное, криминальное и...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 8. Сокальский В. Музыкальные заметки / В. Сокальский // Южный край. – 1892. – 18 ноября.9. Хоткевич Г. Твори: в 2 т. / Г. Хоткевич // [упоряд., підгот. текстів та приміт. Ф. Погребенника]. – Т. 2. – К. : Дніпро, 1966. – 603 с.10. Юферова З. Аматорський рух у Харкові на рубежі ХІХ–ХХ сторіч / З. Юферова // Харківські асамблеї. Міжнародний музичний фестиваль: Збірка матеріалів / [упор. Г. Ганзбург]. – Х., 1994. – С. 21–33. 11. Ян І. Трансформаційні процеси у музичному мистецтві...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»