WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«(Вступ до історії) Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України «ГЕНЕЗА» УДК 94(477X075.3) ...»

-- [ Страница 1 ] --

В.С. Власов

(Вступ до історії)

Підручник для 5 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки

молоді та спорту України

«ГЕНЕЗА»

УДК 94(477X075.3)

ББК 63.3(4Укр)я721

В58

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України

(наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 10)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Е к с п е р т и з у з д ій с н ю в а в Ін сти тут історії Н А Н Укр аїн и.

Р е ц е н з е н т Г.В. Боряк, заступник директора Ін сти туту історії Н А Н У країни, член-кореспондент Н А Н У кр аїн и ;

Е к с п е р т и з у з д ій с н ю в а в Ін сти тут педагогіки Н А П Н України.

Р е ц е н з е н т Т.І. Мацейків, кандидат педагогічних н аук, старший нау­ ковий співробітник Ін сти туту педагогіки Н А П Н України.

Власов B.C.

В58 Історія України (Вступ до історії) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / B.C. Власов. K. : Генеза, 2013. - 256 с. : іл.

ISBN 978-966-11-0263-6.

Підручник Історія України (Вступ до історії) створено відповідно до нової навчальної програми з історії України для 5 класу. Основний зміст навчальної книги побудовано на українознавчих засадах. Запропонована в підручнику мето­ дика дає змогу реалізувати в повному обсязі змістові л ін ії навчального курсу. У текстових (основний текст, адаптовані до вікових особливостей історичні документи) та позатекстових (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстратив­ ний матеріал) компонентах підручника, спрямованих на формування історичного мислення у ш колярів, враховано принципи й підходи компетентнісно орієнтованого навчання історії.

УДК 94(477)(075.3) ББК 63.3(4Укр)я721 ©Власов B.C., 2013 ©Видавництво «Генеза», ISBN 978-966-11-0263-6 оригінал-макет, 2013

ВИРУШАЮЧИ В ПОДОРОЖ У МИНУЛЕ...

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Споконвіку жили на нашій землі люди: вирощували хліб, плекали сади, виховували дітей, навчаючи їх, як бути завзяти­ ми й несхитними. Бо щиро хотіли, щоб рідна земля квітла й багатшала. Тисячолітній досвід, отриманий у спадок від попе­ редніх поколінь, свідчив, що те омріяне бажання справдиться, якщо кожен день їхнього життя закарбується в пам’яті й стане надбанням нащадків. Отож заповідали вони своїм дітям народну мудрість: «Майбутнє неможливе без минулого».

Призначення цього підручника - бути першим щаблем у ви­ вченні минулого Батьківщини. Тому і називаєтьсякурс «Вступ до історії». Підручник знайомитиме з минулим України, вчитиме розуміти події давніх часів, бачити в їхньому вирі долі окремих людей. Маємо надію, що знайомство з історією Укра­ їни та її діячами - видатними державниками, ученими, полко­ водцями, поетами й художниками, сумлінними та щирими трудівниками - не залишить вас байдужими й допоможе стати в майбутньому справжніми добротворцями на своїй землі.

Підручник побудовано так, щоб ви мали змогу не тільки дізнаватися про минулі часи на теренах України, а й відчувати себе дослідниками минувшини. Уже на перших уроках ви дові­ даєтесь, як саме вчені-історики досліджують подїі, що відбули­ ся. Щоб не зійти на манівці, відтворюючи картини минулого, історики звіряють свої висновки з історичними джерелами так називають різноманітні матеріали, що є свідками минулих подій. Без історичних джерел немає історії. Ось чому підручник навчатиме вас працювати з історичними джерелами —уривками з давніх книжок, спогадів, свідченнями очевидців, фотогра­ фіями.

Усі події, про які дізнаватиметеся з підручника, відбувалися в певний час. Історики називають його датою. Датам та по­ діям присвячено хронологічні задачі: щоб їх розв’язати, ви, як справжні знавці минулого, будете обчислювати, скільки років минуло від певної події до сьогодення, скільки років пройшло між подіями тощо.

Усі події минулого розгорталися на певній території. Для істориків дуже важливо точно встановлювати місце подій. Цього можна навчитися, вправляючись з історичною картою.

Які саме завдання виконувати і як, вам також підкаже під­ ручник: до історичних текстів, уривків із джерел, фотодокумен­ тів та ілюстрацій запропоновано завдання, що їх можна вико­ нувати самостійно або в парах чи групах.

На це вказують малюнки-символи:

–  –  –

Знайдете в тексті підручника поради, у якій послідовності опрацьовувати матеріал на уроці. Дороговказом у цьому є рубт рика «На уроці навчитеся», де сформульовано настанови відповідно до навчальної програми, за якою й складено підруч­ ник. Вдумливо перечитуйте ці настанови двічі - на початку уроку та наприкінці, звіряючи з ними те, чого навчилися.

Кожній частині навчального тексту передує заголовокзапитання, відповідь на яке обов’язково доповнюйте влас­ ними міркуваннями та враженнями від прочитаного.

Звертаємо вашу увагу на рубрику «Прочитайте на дозвіллі».

У ній вміщено історичні оповідання, які знайдете після кожного розділу. Читаючи оповідання, ви не тільки дізнаватиметеся про цікаві факти минулого, свідчення про які бережуть історичні джерела, а й ніби ставатимете учасниками або свідками подій минувшини. Тому читайте оповідання за ролями, розігруйте їх в інсценізаціях. Прочитавши оповідання, обов’язково обміняй­ теся враженнями один з одним, висловте оцінку історичним постатям та вигаданим персонажам. Оповідання допоможуть вам навчитися відрізняти справжні історичні факти від вига­ даних.

Перевірити, як засвоїли матеріал уроку, вам допоможуть „ їф п завдання «Перевірте та оцініть себе» За допомогою за­ пропонованих у цій рубриці завдань ви можете оцінити себе, зараховуючи за кожне завдання від 1 до 3 балів.

Звертаємо вашу увагу на те, з яких розділів складається підручник. Розгорніть зміст і перечитайте його. Ви помітили, що перший розділ має ознайомлювальний характер: він так і називається - «ЗВІДКИ І ЯК ІСТОРИКИ ДОВІДУЮТЬСЯ ПРО МИНУЛЕ». Наступний розділ присвячений найвідомішим істо­ ричним діячам та найзначнішим подіям історії України. Він називається «ПРО ЩО І ПРО КОГО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ».

Завершує підручник розділ «ЧОМУ ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ НАЛЕЖАТЬ ДО ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ». У ньому ви ознайомитеся з найвизначнішими пам’ятками України.

Свої враження від прочитаного та почутого на уроці, а також від власної роботи висловлюйте наприкінці кожного уроку, до чого спонукатимуть запитання, позначені малюнком Власні роздуми та роздуми однокласників допоможуть вам кра­ ще зрозуміти минуле, здобути з нього урок особисто для себе.

Переконані, що такі завдання не лишатимуть вас байдужи­ ми і вам обов’язково захочеться розгорнути підручник удома, поділитися власними враженнями зі своїми близькими. Тож не оминайте сторінок, позначених символами

–  –  –

Щоб правильно організувати на уроці роботу в парах, гру­ пах та загальному колі, зважте на такі поради.

Я к працювати в парах Робота в парах дасть вам змогу набути навичок співпраці, і оволодіти вміннями висловлюватися та активно слухати.

Організовуйте свою роботу в парах у такій послідовності:

1) прочитайте завдання та поради до його виконання;

2) визначте, хто буде говорити першим;

3) висловте свої думки по черзі;

4) дійдіть спільної думки;

5) визначте, хто буде повідомляти про результати роботи.

Для успішного спілкування в парах пам’ятайте про таке:

• завжди дивіться в очі співрозмовникові;

• заохочуйте співрозмовника доброзичливою усмішкою, словами «так, зрозуміло*; «ти маєш рацію»; «слушна думка» тощо;

• не соромтеся ставити уточнювальні запитання, напри­ клад: «Ти справді думаєш, що...?», «Чи я правильно зро­ зуміла, що...?»;

• ваше висловлення має бути змістовним, переконливим, відповідати планові, тобто мати вступну, основну й завер­ шальну частини.

Не забувайте, що не тільки мовець, а й слухач має дотриму­ ватися певних правил.

Слухачеві, зокрема, не слід:

• давати поради, перебиваючи мовця;

• змінювати тему розмови;

• давати оцінки людині, яка говорить;

• розповідати про власний досвід.

Я к працювати в малих групах Пам’ятайте, що малі групи - це четверо-п’ятеро учнів, t, які гуртом повинні виконувати певне завдання. У групи учнів об’єднує вчитель. Працює група впродовж 3— хви­ лин. Про виконання завдання група обов’язково звітує перед класом.

Щоб праця в групах мала позитивний результат, пам’ятайте такі правила.

1. Швидко розподіліть ролі в групі.

Керівник групи:

• зачитує завдання;

• організовує порядок виконання;

• пропонує учасникам групи по черзі висловитися;

• заохочує групу до роботи;

• підводить підсумки роботи;

• за згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

• коротко й розбірливо записує результати роботи групи;

• має бути готовим висловити думку групи під час підведен­ ня підсумків або допомогти доповідачеві.

Посередник:

• пильнує за часом;

• заохочує групу до роботи.

Доповідач:

• чітко висловлює думку групи;

• доповідає про результати роботи групи.

2. Усі беріть участь в обговоренні, висловлюючись спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3. Не перебивайте один одного.

4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів.

Я к узяти участь в обговоренні проблеми в загальному колі Обговорення є чудовою нагодою виявити позиції з певної проблеми. Воно дає можливість вислухати щонайбільше думок з обговорюваного питання.

Щоб таке обговорення було цікавим та плідним, важливо:

- говорити по черзі й не перебивати учасників обговорення (для встановлення черги підносьте руку або використовуйте уявний мікрофон);

- уважно слухати й не повторювати думок, ідей, які вже ви­ словлені (якщо ви бажаєте приєднатися до думки, яку вже ви­ словлено, чітко скажіть про це й аргументуйте свою позицію новим прикладом чи фактом);

- бути лаконічними й будувати висловлення логічно;

- створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги, заохо­ чуючи до участі в обговоренні якомога більше учнів;

- утримуватися від участі в обговоренні до наступного разу, якщо вашу позицію вже висловлено й аргументовано.

Щиро зичимо успіхів у пізнанні минулого!

Розділ 1

–  –  –

Шк Н а уроці н авчи теся Ш ^ 'г 1. Визначати особливості історії як науки про минуле людства. 2. По­ яснювати, хто такі історики, звідки та як вони довідуються про минулі часи. 3. Наводити приклади історичних джерел. 4. Складати розповідь про Михайла Грушевського.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Роздивіться фотографію. Як ви гадаєте, коли жили зображені на ній люди? Чому ви так думаєте? Чи знаєте ви щось про те, яким було життя в Україні 100 років тому? Звідки про це можна дізнатися?

Чи цікаво вам дізнаватися про те, як жили люди колись? Про які часи хотіли б дізнатися найбільше?

-я Звідки і я к історики довідуються про минуле

–  –  –

Ш ; У яких інших значеннях уживають слово «історія»? Розіграйте рдіалоги, у яких слово «історія» означає «випадок», «розповідь», «минуле».

–  –  –

Транспортний літ ак Ан-225 «Мрія». Є найбільшим вантажним літа­ ком у світі. Спроектований і побудований у Києві в 1984—1988 роках.

Звідки і як історики довідуються про минуле Для увічнення пам’яті про видатних людей та важливі події споруджують пам’ятники - скульптурні групи, статуї, бюсти, колони, обеліски тощо. Визначні пам’ятники належать до культурного надбання людства.

( О 1. Монумент на честь Незалежності України. Київ.

- 2. Пам’ятник Вічної Слави на могилі Невідомого солдата. Київ.

3. Пам’ятник Михайлові Грушевському. Київ.

Як учені-історики довідуються про минулі часи?

–  –  –

перекази, казки та обрядові пісні - то не лише витвір народної фантазії, а й скарбниця досвіду попередніх поколінь, і тому безцінне джерело для історика.

Намалюйте, що може бути історичним джерелом. Складіть невелич­ ку розповідь про те, як це джерело здатне прислужитися історикові.

Визначте, до якого виду історичних джерел належать зображені пам’ятки. Поміркуйте, про що можуть свідчити наведені пам’ятки, а про що - ні. Своїми міркуваннями поділіться з класом.

Читаючи підручник, ви дізнаватиметеся про українських учених-істориків. Батьком української історії справедливо вважають М ихайла Гру шевського. Йому належить близько 2000 праць з історії України, серед яких і 10-томна «Історія України-Руси».

Михайло Грушевський (1866 — 1934) був людиною різнобіч­ них талантів. Як науковець він виявив себе в історії, літерату­ рознавстві, досліджував усну народну творчість. А ще писав оповідання, п ’єси, вірші. Учительська сім’я, у якій народився Михайло, прищепила йому ж агу до знань та смак до слова.

V I Звідки і як історики довідуються про минуле

1. М ихайло Грушевський.

% 2. М ихайло Грушевський у колі рідних. Поряд з ним дружина, брат і сестра. Сидять племінники, дочка Катерина та матір. 1907 р.

Та головне, чого навчили майбутнього вченого його батьки, — любові до рідної землі. Власне тому, зростаючи далеко від України (спершу в Ставрополі, а потім у В ладикавказі, що на території Росії), він цікавився всім українським. Згодом Ми­ хайло Грушевський згадував, що під впливом розповідей батька він рано усвідомив себе українцем. Під час навчання в Тифліській гімназії (тепер Тбілісі, Грузія) він захопився мину­ лим України. Баж ання глибше осягнути історію рідного наро­ ду привело Грушевського до Київського університету. Відтоді свою долю він пов’язав з історією України фахово, ставши вченим-істориком.

Я ЬЯ ) 1- Про які риси вдачі видатного історика свідчать уміщені в підручнику фотографії? 2. Доберіть по троє слів - іменників, прикметників, дієслів, якими можна схарактеризувати Михайла Грушевського.

94|І 1. Як називається ваш новий навчальний предмет? Які розділи є в підручнику? Що означають умовні позначки в тексті? 2. Що таке історія? Назвіть нові «історичні» слова та терміни, поясніть, що вони означають. 3. Наведіть по кілька прикладів різних історичних джерел.

4. Виберіть речення, у яких ідеться про Михайла Грушевського, скла­ діть розповідь про нього.

1. Дізнався багато про Україну з розповідей батька та книжок.

2. Був видатним поетом та художником.

3. Народився в селянській родині.

4. Уславився 10-томною працею «Історія України-Руси».

5. Навчався в Київському університеті.

6. Автор збірки поезій «Кобзар».

$ 2. Його величніст ь Час, або Що таке хронологія Чи цікавим виявилося для вас знайомство з новим навчальним пред­ метом - історією? Що привабило вас у науці історії? Чи потрібна, на вашу думку, ця наука для майбутнього? Чому? Чи кожен може стати істориком? Що для цього, по-вашому, потрібно?

1. Чи є у вас удома історичні джерела? Що це за джерела? Про що вони свідчать?

Розпитайте в бабусі чи дідуся (або в інших дорослих) про їхнє дитинство. Знайдіть відповідні фотографії та підготуйте розповідь «Спо­ гади дитинства моїх бабусі та дідуся (мами й тата)».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА КРАЄЗНАВЧА МОЗАЇКА УДК 94(477.52) Шаміль АКІЧЕВ (Конотоп) З історії участі конотопчан у громадянській війні в Іспанії Однією з маловідомих сторінок історії Конотопщини є участь її уродженців у подіях громадянської війни в Іспанії у 1936– 1939 роках. Починалася громадянська війна в Іспанії фашистським заколотом у Марокко. “Над всією Іспанією безхмарне небо” [1], – такі слова пролунали по радіо 18 липня 1936 р., які ознаменували початок війни, яка стала передоднем ІІ Світової...»

«УДК 94(477.62):930.23 Natalia Steshenko (Donbas State Machine Building Academy) MIGRATIONS IN SOUTH-EASTERN UKRAINE (THE 17TH–18TH CENTURIES) IN WORKS OF VASILIY ALEKSEIEVICH PIRKO Entry The paper analyses a history of migrations in South-Eastern Ukraine in the 17 –18th centuries which Professor V. Pirko had elaborated in his works. It reveals how th much his research has followed the progressive tendencies of historical process since a study of the problem is insufficient. The independent...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»

«ЗНАКОВА АЛЕГОРИКА НА ПЕЧАТКАХ РЕМІСНИЧИХ ЦЕХІВ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ Гнатюк В.А., асистент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, аспірантка Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Анотація. У статті досліджуються цехові ремісничі печатки Кам’янця-Подільського, подається мистецький аналіз на прикладах сфрагістичних пам’яток ремісничих цехів, складається досить повне уявлення про аналізовану...»

«Розділ 2. Соціологічні дослідження сучасного суспільства УДК [316.334.52 : 321.013] (477.6) ДИНАМІКА СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ МЕШКАНЦІВ ДОНБАСУ ПРО КОРДОН ІЗ РОСІЄЮ Хобта Світлана Вікторівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка У статті на підставі співставлення результатів досліджень, здійснених протягом 2009-2014р.р., аналізується динаміка суспільної думки мешканців Донбасу щодо українсько-російського...»

«Галина Тарасюк сестра моєї самотності Відродження УДК 821.161. 2-31-33 ББК 84.4УКР-44 Т 19 Тарасюк Г.Т. Cестра моєї самотності. Бровари: вид-во ПП МН ТРК Відродження, 2009.322 с. ISBN978-966-96601-7-6 Дорогий читачу! Перед вами третє, допрацьоване і доповнене видання роману, якому судилося стати першим українським бестселером. Журнальний варіант роману, що побачили світ 1993 року під назвою “Смерть сестра моєї самотності”, наробив чимало галасу і неприємностей автору. Незважаючи на це, усі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Практичні заняття з історії у 5 класі Методичні поради до проведення практичних занять з історії України у 5 класі Черкаси ЧОІПОПП ЧОР ББК 74.266.31 Я 721 Рекомендовано до друку Вченою радою ЧОІПОПП. Протокол № 2 від 30 травня 2013 року Авторський колектив: Степанова Н.М., методист...»

«Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні раде запросити Вас взяти участь у міжнародній конференції: Місто вчора, сьогодні, завтра: пам'ять в урбаністичному просторі Час: 19-20 листопада 2012 р. Місце: Київ, Великий конференц-зал Національної академії наук України вул. Володимирська, 55, 2-й поверх Історія окремих держав, цивілізацій, народів та культур – це передусім історія їх міст. Саме міста, як осередки ділової, культурної і соціальної активності, були матеріальним втіленням...»

«УДК 94(477)1920/1930 Л.Л.Бабенко Стратегія взаємодії більшовицької партії і радянських спецслужб в антирелігійній боротьбі 1920–1930-х рр. У статті аналізуються форми взаємодії між більшовицькою партією і радянськими спецслужбами у справі ліквідації найбільш впливових релігійних конфесій; причини перетворення спецслужб на інструмент класової боротьби. Ключові слова: релігія, церква, спецслужби, більшовицька партія. В статье анализируются формы взаимодействия между большевистской партией и...»

«К-ПНУ імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Навчальний посібник. – Камянець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. – 268 с.6. Томме Л.Є. Исследования готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к обучению математики // Дефектология. – 2007. – №5 С. 33-41. In the article certainly, that difficulties of mastering of arithmetic tasks by junior schoolchildren with heavy violations of broadcasting stipulating an excalation for them of base psychical...»

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ видаються паспорти із завчасним проставленням у графі 10 (паспорт зразка 1935 р.) і в графі 8 (паспорт зразка 1938 р.) такого запису – “паспорт дійсний тільки в межах _ району області Казахської РСР”22. Одночасно, 29 червня 1940 р. розпочалася операція по виселенню з Західної України біженців з Центральної і Західної Польщі, які поселилися тут, втікаючи від німецької окупації. Станом на 2 липня 1940 р. із шести західних областей України було депортовано 83207 осіб...»

«Г.Ф. Бондаренко. Притча як видова категорія УДК 82.09 Г.Ф. Бондаренко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет) ПРИТЧА ЯК ВИДОВА КАТЕГОРІЯ У статті розглядається генеза притчі як найдавнішого літературного жанру. Автор у межах метасистеми притчових жанрів досліджує ознаки притчі як видової категорії та еволюції притчі від чистого епосу до дифузної за своєю природою епіко-драми. Визначається домінантна риса видової належності великої кількості нових жанрових...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА На правах рукопису УДК 1 (091) ПАЛАСЮК ГАЛИНА БОГДАНІВНА ІДЕЇ СТОЇЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ВЧЕННІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Спеціальність 09.00.05 історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук ЛЬВІВ 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Відділ філософії культури) Науковий керівник доктор філософських наук, професор Кашуба Марія Василівна,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»