WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК: 37.02:37.017:94(477).084-058.6 Тетяна МИШКО, аспірантка ПВНЗ “Хмельницький економічний університет” ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК: 37.02:37.017:94(477).084-058.6 Тетяна МИШКО,

аспірантка ПВНЗ “Хмельницький

економічний університет”

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “СТАЛІНСЬКИЙ

ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ

І МАСОВІ РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ”)

Стаття присвячена дослідженню методичних проблем формування громадянської компетентності студентів під час вивчення історії України.

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, громадянська компетентність, історія України.

Статья посвящена исследованию методических проблем формирования гражданской компетентности студентов во время изучения истории Украины.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, гражданская компетентность, история Украины.

The article is devoted to the investigation of methodical problems of formation of students’ civic competence studying the history of Ukraine.

Key words: competence, competence approach, civic competence, history of Ukraine.

Вступ. Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами у всіх сферах життя. Орієнтуючись на нову парадигму суспільного буття, освіта до пріоритетів сьогодення відносить готовність випускника змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Знання, на які традиційно була орієнтована освіта, в наш час вже не вважаються головним критерієм підготовки спеціаліста. Тому в сучасному суспільстві цінуються вже не самі знання, а вміння їх самостійно добути та компетентно використати. З цієї причини виникла необхідність у переорієнтації парадигми вищої освіти зі знаннєвої на компетентнісну [2, с.63].

Також одним із найактуальніших завдань сучасної освіти і виховання в Україні, на думку професора О. Пометун, є створення умов для формування людини-громадянина, для якої “демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів” [9, с.1].

Вища освіта як один із найважливіших компонентів формування світогляду особистості повинна адекватно відреагувати на суспільні виклики, забезпечивши підготовку молоді до активної участі в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності. Реалізацію цих завдань якнайкраще забезпечує компетентнісний підхід у підготовці бакалаврів та магістрів.

Вивченням та впровадженням компетентнісного підходу в систему освіти протягом останніх років займається чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, серед них О.Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, А. Андрєєв, С.

Адам, В. Байденко, В.Болотов, І.Зимня, Д. Іванов, О.Корсакова, О.Заблоцька, М. Михайліченко та ін. Проте, незважаючи на велику увагу науковців до проблем компетентнісного підходу, питання формування громадянської компетентності у системі вищої освіти на сьогодні залишається малодослідженим. Актуальним завданням, на нашу думку, є методичне забезпечення реалізації громадянознавчого потенціалу вузівських навчальних предметів.

Постановка завдання. Мета нашого дослідження – методична розробка одного з можливих варіантів формування громадянської компетентності студентів під час вивчення історії України (на прикладі вивчення теми “Сталінський тоталітарний режим і масові репресії в Україні”).

Методологія. Методологічною основою нашого дослідження виступають праці О. Пометун, Г. Фреймана, Д. Іванова [3; 5; 9], у яких розроблено загальні засади впровадження компетентнісного підходу в систему освіти загалом та історичної зокрема.

Розв’язання проблеми формування громадянської компетентності у студентів під час вивчення історії України доцільно розпочати зі з’ясування суті понять “компетентнісний підхід”, “компетентність”, “громадянська компетентність” та структури цієї компетентності.

У наукових джерелах компетентнісний підхід трактується як націленість освітнього процесу на формування і розвиток у суб’єктів навчання ряду ключових і предметних компетентностей (С. Адам, А. Андрєєв, О. Корсакова, О. Пометун, та ін.) [2, с.62].

Під компетентністю людини розуміють спеціальним шляхом структурований набір знань, умінь, навичок і ставлень, що дають їй змогу ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії чи виду діяльності [5, с.23]. Такі набори знань, умінь, навичок і ставлень набуваються як протягом життя, так і у процесі навчання. Сформована компетентність дозволяє людині визначити й успішно розв’язати, незалежно від ситуації, проблему, що є характерною для певної сфери чи виду діяльності [9, с.1].

Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства [1, с.10].

Складовими громадянської компетентності людини, згідно з Концепцією громадянської освіти в школах України (розробленою групою українських педагогів у рамках проекту “Освіта для демократії в Україні”, 2001), є громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми і способи життя і реалізації потреб і інтересів особистості в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному просторі демократичної держави взагалі, та української зокрема; громадянські вміння та досвід участі в соціально-політичному житті суспільства і практичного застосування знань;

громадянські чесноти – норми, установки, цінності й якості, притаманні громадянинові демократичного суспільства [1, с.10].

Основними способами формування громадянської компетентності студентів є громадянська освіта й виховання та спрямована соціалізація у соціокультурному середовищі ВНЗ [7, с.103].

Основою системи громадянської освіти, що здійснюється у навчальному процесі повинні бути предмети соціально-гуманітарного циклу (історія України, філософія, українська мова, іноземна мова, соціологія, культурологія).

Ці предмети формують у студентів систематичне уявлення про суспільство і безпосередньо спрямовані на становлення громадянської компетентності. Разом з тим, вони мають бути тісно взаємопов’язаними як з іншими предметами, так і з самостійною навчальною діяльністю студентів, а також з громадською діяльністю у навчальному закладі [7, с.105]. На думку М. Михайліченка, необхідною умовою формування громадянської компетентності студентів є реалізація у процесі професійної підготовки діяльнісного підходу, який передбачає застосування інтерактивних технологій та підвищення ролі самостійної активної пізнавальної діяльності студентів [7, с.106].

Використовувати активні та інтерактивні методи навчання також радять автори методичного посібника “Громадянська освіта”, пропонуючи розглядати проблеми громадянської освіти шляхом обговорення дискусійних питань у загальному колі та малих групах, через написання есе, створення навчальних ситуацій, у яких на практиці апробуються засвоєні громадянські знання, вміння та цінності, презентації проектів, тощо [1, с.21].

Опираючись на вказані теоретичні засади формування громадянської компетентності студентів розглянемо дидактичні можливості навчальної теми “Сталінський тоталітарний режим і масові репресії в Україні”.

Результати дослідження. Для підготовки семінарського заняття з елементами громадянознавчого змісту використаємо алгоритм діяльності, рекомендований робочою групою проекту Європейської Комісії “Громадянська освіта – Україна” (керівник робочої групи О. Пометун) [9, с.9]. На першому етапі визначаємо проблеми громадянської освіти, які доцільно вивчати на даному занятті, потім формулюємо ключові проблемні питання громадянознавчого змісту, навколо яких можна організувати обговорення на занятті. Далі формулюємо завдання заняття (очікувані результати) з громадянської освіти, вирішуємо, якими методами доцільніше скористатись (найдоцільнішим методом, на нашу думку, буде проведення дискусії), підбираємо необхідні засоби (тексти, ілюстрації тощо), розробляємо планконспект заняття і методичні рекомендації студентам (ознайомлення з темою і питаннями семінару, рекомендація основної та додаткової літератури, визначення випереджальних завдань, ознайомлення з правилами дискусії).

План-конспект заняття Тема заняття: “Сталінський тоталітарний режим і масові репресії в Україні” Проблеми громадянської освіти: Політична система та механізми її функціонування. Сутність демократії, демократичні цінності, усвідомлення цінності людини як вищої соціальної цінності. Права та свободи людини і громадянина, механізми їх захисту. Громадянське суспільство, форми участі громадян у житті суспільства.

Ключові питання, що розкривають проблеми громадянської освіти у змісті заняття:

Якою була політична система СРСР (УРСР) і механізми її функціонування у 1929 – 1938 рр.? Як це впливало на свідомість людей?

Чому стали можливими масові репресії? Чи мали громадяни можливість захистити свої права та свободи?

Чи мали можливість громадяни брати участь у житті суспільства і контролювати владу? За яких умов громадяни можуть здійснювати контроль над владою?

Чи потрібна вам демократія сьогодні?

Завдання заняття (очікувані результати).

Після цього заняття студенти зможуть:

• Визначати причини встановлення тоталітарного режиму в Україні у 30-х роках ХХ століття;

• Пояснювати антилюдяну сутність тоталітарного режиму;

• Критично аналізувати історичні документи, пов’язані з темою заняття;

• Давати оцінку політичних процесів в Україні під кутом можливості встановлення толалітарного режиму сьогодні;

• Висловлювати власне ставлення до процесу формування громадянського суспільства в Україні.

Зміст заняття

1. Причини утвердження тоталітарного режиму (сталінізму) в Україні.

2. Здійснення масових репресій та терору в Україні.

3. Конституція УРСР 1937 року: можливості реалізації прав і свобод громадян.

Базові поняття і терміни: тоталітарний режим, репресії, терор, сталінізм, конституція, демократія, політична культура, правовий нігілізм, посттоталітарний період.

Випереджальні завдання:

Чи є сьогодні в Україні тоталітарні тенденції (процеси)?

1.

Чи маємо в нашій державі гарантії від повернення до тоталітаризму 2.

(сталінізму)?

Чи утвердився сьогодні в Україні демократичний режим?

3.

Уроки встановлення й існування сталінського режиму.

4.

Література

1. Білоцерківський В.Я. Історія України : Навчальний посібник / В.Я.

Білоцерківський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 376 – 378.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник та ін.; За ред. В.М.

Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – С. 284 – 287.

3. Лановик Б. Історія України: Навч. посіб / Б. Лановик, М.. Лазарович. – 2ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 462 – 476.

4. Світлична В.В. Історія України : Навч. посіб. / В. В. Світлична; за ред.

Ю.М. Алексєєва. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2005. – С. 233-238.

5. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953. / І. Білас. – Кн.1-2. – К., 1994.

6. Касьянов Г. Сталінізм і українська інтелігенція (20 – 30-ті рр.) / Г.

Касьянов, В. Даниленко. – К., 1991.

7. Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки) / Г. Костюк. – К., 1995.

8. Нагорна Л. Політична культура українського народу: істроична ретроспектива та сучасні реалії / Л. Нагорна. – К., 1998.

9. Шаповал Ю. Україна 20 – 50-х років: сторінки ненаписаної історії / Ю.

Шаповал. – К., 1993.

Хід заняття І. Організаційний момент.

Після оголошення теми та змісту заняття викладач нагадує про порядок проведення заняття-дискусії та про необхідність дотримуватися поваги до опонента.

ІІ. Основна частина. Дискусія.

У вступному слові викладач звертає увагу на те, що сьогодні, коли історична наука позбавилася гніту офіційної марксистсько-ленінської ідеології, з’явилося багато кваліфікованих і глибоких досліджень у трактуванні минулого. Серед них чи не найактуальнішою є для нас проблема тоталітаризму. Тільки з’ясувавши природу цього режиму, оголивши його корені і зробивши серйозні висновки, ми зможемо рухатися вперед без тягаря колишніх помилок і прикрих ілюзій. Саме цими засадами маємо керуватися й ми, відкриваючи нашу дискусію. Хто був творцем тоталітарного режиму, який встановився у 30-ті роки ХХ ст. ? Чи можна вважати його утвердження неминучим? Чи був то випадковий збіг сприятливих обставин?

1. Причини утвердження тоталітарного режиму (сталінізму) в Україні.

Організовуючи обговорення першого питання “Причини утвердження тоталітарного режиму (сталінізму) в Україні”, викладач ставить ключове питання громадянознавчого змісту до цього етапу заняття: “Якою була політична система СРСР (УРСР) і механізми її функціонування у 1929 – 1938 рр.? Як це впливало на свідомість людей? ” Обговорюючи це питання, студенти насамперед повинні дати чітке визначення тоталітаризму (політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над усіма сферами життя суспільства шляхом тереору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи, політичної партії) [4, с. 302]. Різновидом тоталітаризму, який утверджується в СРСР наприкінці 20-х років ХХ ст. був сталінізм [10, с. 70].

Викладач пропонує з’ясувати, завдяки чому Й. Сталін зміг опинитися на вершині соціальної піраміди Радянського Союзу (об’єктивні і суб’єктивні чинники). Резюмуючи відповіді студентів, викладач окреслює такі основні причини: перемога в економічній сфері командно-адміністративного управління (централізація, посилення бюрократії); одержавлення (усуспільнення) усіх форм власності (економічні підвалини політичного панування радянської бюрократії); відсутність у країні стійких демократичних традицій суспільного життя (низький рівень політичної культури більшості соціальних груп населення, не сформоване громадянське суспільство);

перетворення ВКП (б) на провідну ланку командно-адміністративної системи;

зрощення партійного і державного апарату на засадах особистої відданості вождю, слухняності, готовності виконати будь-який наказ зверху; різке зниження інтелектуального рівня керівництва партії і країни, брак у нього політичної культури; відчуження людини від управління справами суспільства;

встановлення тоталітарного контролю над засобами масової інформації, що давало змогу впливати на свідомість мас, підносило дезінформацію, наклепи, обмови, замовчування або й неприховану брехню до рангу державної політики;

відсутність гласності (режим суворої таємності в обговоренні заходів і всієї діяльності вищих органів ВКП (б), держави, репресивних служб) [6, с.223-225].

Після переліку причин встановлення режиму необмеженої особистої влади

Й. Сталіна, студентам пропонується аргументовано відповісти на запитання:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Сумський державний університет ОСОБИСТІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції У двох частинах Частина 2 (Суми, 18 квітня 2016 року) Суми Сумський державний університет РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Власенко В. М. (Суми, Україна), канд. іст. наук; Дегтярьов С. І. (Суми, Україна), д-р іст. наук; Камберова Р. (Софія, Болгарія), канд. філол. наук; Король С. М. (Суми, Україна), канд. політ. наук; Куліш А. М. (Суми, Україна), д-р юрид....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна УДК 002.2.(09):001.891.3/.5“19” ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КНИЖКОВОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Офіційні опоненти: академік НАН...»

«Волинський національний університет ім. Лесі Українки Історичний факультет Бібліотека ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ЛІДЕРСТВО Науково-допоміжний бібліографічний покажчик ЛУЦЬК – 2012 Бібліографічний покажчик складений для студентів історичного факультету спеціальності “Політологія” на допомогу в навчальному процесі та в науковій роботі. Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу Політичні еліти і лідерство, який викладається у Волинському національному університеті імені...»

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УДК 37.017:17 ОЛЬГА СУХОМЛИНСЬКА (Київ) ПЕДАГОГІЧНИЙ ІДЕАЛ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЙ МОРАЛІ1 Досліджено історико-педагогічний аспект теорій моралі від античності до наших днів. Крізь призму теорій моралі обґрунтовано виховний ідеал, його залежність від соціально-економічних, культурних і педагогічних умов. Духовність як педагогічний ідеал ґрунтується на науково-історичному підході, моральних ідеях, їх педагогізації, традиціях, що сприяє вихованню високодуховної...»

«НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО На правах рукопису Яковюк Іван Васильович УДК 340.0 СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ШЛЯХИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ Спеціальність 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Ткаченко Володимир Данилович Харків – 2000 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ 1.1. Виникнення...»

«122 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/2010 Мар’ян Лозинський Релігійно-освітнє книговидання в УкРаїні: істоРія та сУчасність У статті показано значення релігійного книговидання в національно-культурному житті України XIX–XXI ст., наведено факти співпраці видавництв Василіянського чину, наукового товариства імені Шевченка і “Просвіти” у першій третині ХХ ст. Ключові слова: релігійна книга, Василіянський чин, наукове товариство імені Шевченка, Товариство...»

«ББК 67.401.02 Тетяна БЄЛЬСЬКА Національна академія державного управління при Президентові України Харківський реґіональний інститут державного управління КОРУПЦІЯ ЯК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Аналізуються підходи щодо трактування терміна «корупція», характеризуються особливості прояву та моделі боротьби з корупцією в окремих країнах світу. Розглядається співпраця публічної влади з інститутами громадянського...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 106 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ БІБЛІОГРАФІЯ 1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства ХІV–ХVІІ вв. / Сост. С. Д. Бабишин, Б. Н. Митюров. – М.: Педагогика, 1985. – 363 с.2. Ариес Ф. Возрасты жизни / Ф. Ариес // Философия и методология истории. – М., 1977 – с. 200–211.3. Бабишин С. Д. Школа та освіта Давньої Русі (ІХ – перша половина ХІІІ ст.) / С. Д. Бабишин. – К.: Вища школа, 1973. – 88 с. 4. Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской...»

«О.А. Слободян ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОСИН З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У СФЕРІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ Ключові слова: цивільно-правові відносини, управління майном, спільне інвестування, інститути спільного інвестування, активи, майно. За короткий проміжок часу Україна подолала шлях від планової економіки з її адміністративним розподілом ресурсів до ринкових механізмів залучення ресурсів. При цьому формування вітчизняного ринку цінних паперів відбувалось без відповідного історичного досвіду....»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«УДК 811.112.2'42:33 ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНИХ ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) Волосенко Ірина Василівна, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті розглянуто жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників та їхні жанрові модифікації. Ключові слова: жанр, інтернет-щоденник, жанрові модифікації, молодіжна мова, функції зображальних елементів тексту. Мета статті – дослідити жанрову систему молодіжних інтернет-щоденників та їхню...»

«Курило М. П. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 75-81. УДК 347.91/95 (477) ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ЙОГО УНІФІКАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Курило М. П. Сумський національний аграрний університет м. Суми, Україна У статті розглядається система методів дослідження правових явищ, застосована під час вивчення можливостей уніфікації всіх процесуальних галузей права. Основним...»

«Держава і право · Випуск 60 УДК 347 М. М. МІКУЛІНА ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРИВАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Досліджується особиста інформація як особисте немайнове право фізичної особи, аналізуються її характерні ознаки, забезпеченість законодавчого захисту. Наголошується на тому, що ступінь реалізації права фізичної особи на особисте життя практично завжди прямо залежить від рівня гарантування такого права державою. Ключові слова: інформаційна приватність, особиста інформація. Микулина М.М. Об...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»