WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 2007 3. Володін П.В. Становлення історичного процесу духовної культури України // Державна етнонаціональна політика: правовий ...»

-- [ Страница 1 ] --

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 2007

3. Володін П.В. Становлення історичного процесу духовної культури України // Державна

етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник

наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 року / під заг.

ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 193-194.

4. Гдаль Б. Мовні перспективи через мовні обіцянки кандидатів. // http://novamova. com. ua.

5. Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення): Монографія. – Харків: “Константа”, 2006. – 440 с.

6. Жданенко С.Б. Партнерское взаимодействие в процессе становления гражданского общества. – Монография. – Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2006. – 168 с.

7. Жила О.А. Чинники впливу на розвиток української літературної мови як соціального інституту // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України.

Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 року / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 221-224.

8. Катрич В.П. Вплив московського народу на український етногенез // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 року / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 49-52.

9. Крымский С. Б. Философия как путь человечности и надежды. – Київ: Курс, 2000. – 308 с.

10. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом // Історія філософії України. Хрестоматія. – К.:

Либідь, 1993. – С. 511-520.

11. Лісовський В.Проблема двомовності.//Сучасність, 1999. – 9 вересня. – С. 141-145.

12. Масенко Л. Мова держави – мова влади. // Урок української, 1999. - № 4-5. – С 7-10.

13. Момджян К.Х. Социум. Общество. История. – М.: Наука, 1994. – 239 с.

14. Совместная деятельность: Методология, теория. Практика. – М.: наука, 1988. – 232 с.

15. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие / Под общей редакцией проф. В.П. Андрущенко, проф. Н.И. Горлача. – Харьков, 1996. – 688 с.

16. Цимбал Т. Буттєвісне укорінення людини. – Київ: НПУ імені М. Драгоманова, 2005. – 198 с.

17. Цимбал Т.В. Український менталітет в контексті проблеми буттєвісного укорінення людини // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України.

Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 року / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 72-76.

О.О. УБЕЙВОЛК ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Створення соціального капіталу неможливе без наявності певної системи цінностей у суб’єктів – носіїв соціального капіталу. В умовах трансформаційних процесів в сучасній Україні проблема цінностей особливо актуалізується. Саме перехідний період з його нестабільністю, радикальними соціальними зрушеннями веде до переоцінки цінностей і ціннісних орієнтацій особистості.

Мета статті: дослідити вплив ціннісних орієнтацій особистості на формування і розвиток соціального капіталу.

Для більш повного аналізу аксіологічної складової феномена соціального капіталу потрібно визначитись з категорією “цінність”.

Існують десятки визначень поняття цінності. У найбільш загальному випадку “цінністю вважається будь-який предмет будь-якого інтересу” [10, 36].

Цінності живуть і діють як критерії прийняття рішень, актів думки і відчуття, як норми волі і вибору.

В цілому, можна вважати, що головною цінністю соціального капіталу є взаємна довіра в суспільстві. Мається на увазі довіра як по горизонталі – у відносинах між громадянами, а також усередині різних суспільних і корпоративних структур, що становлять тканину сучасного соціуму, так і по вертикалі

– між громадянами і структурами влади. Саме взаємна довіра “забезпечує зміцнення і розширення соціальних зв'язків і робить можливим поступальний розвиток суспільства” [9, 28].

2007 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ Згідно соціобіологічного підходу, ціннісні орієнтири людини, які знаходять своє відображення в моралі, кореняться в природі людини і є результатом відображення в соціальних взаємодіях людей генетичних механізмів, що сформувалися в процесі тривалої еволюції.

У соціальному організмі особа і суспільство знаходяться в комунікативних відносинах. В умовах кризового розвитку по комунікаційних каналах як з боку особи, так і з боку суспільства, транслюються не реальні цінності а символічні уявлення про цінності, які замістили собою відсутню реальну цінність” [3, 8].

На думку В.П. Беха “особлива роль в соціальному метаболізмі належить капіталу або грошам, які в економіці, по образному виразу виконують ту ж функцію що і кров в організмі країни” [3, 7]. На підставі чого можна зробити висновок, що капітал у суспільстві також є цінністю.

Віднесення будь чого до цінності, на думку Е. Дюркгейма не співпадає з поняттям соціальної (або індивідуальної) корисності “…речі володіють цінністю, коли яким-небудь чином відображають якийсь аспект ідеального” [7, 108].

Інтереси і щастя окремої особи неподільно пов'язані із спільністю, до якої ця особа належить, з інститутами, які забезпечують її існування і взаємодію з іншими людьми. Тому той самий інтерес, який спонукає індивіда дотримуватися нормального і впорядкованого життя, повинен спонукати його також створювати і підтримувати умови, при яких таке життя можливе, тобто напрацьовувати соціальний капітал. Це не значить, що особистий інтерес і загальне благо знаходяться у цілковитій згоді один з іншим.

Ще менше підстав заявляти про повний збіг чеснот і щастя. Сказане означає тільки те, що можливість максимального здійснення особистого щастя багато в чому залежить від умов, що визначають соціальну гармонію, розвинутий соціальний капітал. Проте “навіть в стабільному і гармонійному суспільстві всі намагання "розумних егоїстів" влаштувати собі щасливе життя можуть виявитися безплідними через непідвладні їх контролю обставини” [19, 70].

Заперечення старих цінностей, що відбувається під час трансформацій “передбачає заперечення старих форм життя суспільства і особистості, колишніх принципів соціального устрою та ідеалів самовдосконалення” [8, 104].

Про це зокрема свідчить досвід проведення реформ в Україні після 1990-го року, коли розрив соціальних зв'язків, відхід від традиційних цінностей, що мали місце у Радянському Союзі, привів до глибокої соціально-економічної кризи і знецінення наявного фізичного і людського капіталу.

В ході політичних і економічних трансформацій 1980-1990-х рр. в Україні був змінений характер легітимації державної влади, продекларовані гарантії прав і свобод громадян, введені ринкові відносини, але зміни не торкнулися самої системи управління, у тому числі і через збереження кадрового складу бюрократії [21, 8]. Ринкова економіка в Україні виникала разом із зародженням приватного капіталу і приватної власності. Фактично радянській бюрократії був запропонований компроміс: обмін влади на власність. Тим самим були задані нові передумови для подальшого існування неформально-тіньових відносин, які охопили майже все суспільство ще до кінця радянського періоду.

Після краху марксистської ідеології в пострадянських країнах створився ідейний вакуум. Старі цінності перестали діяти, а нових ще не було. У ході ринкових перетворень з’явився великий прошарок людей, які будучи вибиті із звичного життя, залишилися надані самі собі. Способом їх виживання стала народна самодіяльність, здійснювана поза соціальними структурами [8, 110].

Національна ментальність України після отримання нею незалежності перебуває в динамічному стані, що формується. Але і з самого початку даного процесу, враховуючи єдину попередню історію населення України, вона не була механічною сумою ментальностей окремих складових її етносів. Її визначальні риси більше пов'язані з якимось надетнічним ефектом [12, 161]. Що стосується сучасної України, і тих цінностей, які формуються у носіїв соціального капіталу, слід відмітити, що сучасне покоління молоді формувалося в умовах порушення головної функції соціалізації. Функція соціалізації — це не тільки засвоєння життєвих цінностей, звичаїв, соціальних ролей і вікових очікувань, але підтримка існуючого соціального порядку і забезпечення безперервності соціальної системи в часі.

Сучасна ж молодь соціалізувалась в період розпаду соціальної системи, коли була підірвана довіра до колишніх соціальних інститутів, а також до соцієтальних цінностей і навіть до реальних досягнень і перемог. Населення презирливо називалося «совками». Нове покоління практично було позбавлене від засвоєння традиційних цінностей і соціальних норм, звільнене від пошани до влади і до соціальних інститутів, від оволодіння минулим досвідом старших поколінь. Така «свобода» не могла не привести “до послаблення нормативності і законопокірності у молодого покоління” [15, 187].

При вивченні таких явищ, як раптові зміни у соціальних нормах і ціннісних орієнтирах, надзвичайно важливо порівнювати дані різних країн [18, 33].

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 2007 Якщо проаналізувати історичний розвиток соціального капіталу на Заході, можна прослідити як він змінювався разом зі зміною суспільного ладу. Аристократичні суспільства ґрунтувалися на відстоюванні честі, яку можна було здобути лише у збройній боротьбі чи в завоюваннях. Буржуазні суспільства замінили аристократичний принцип іншим, який ґрунтувався на вужчій формі особистого інтересу. Члени комерційних суспільств створили довгострокову зацікавленість у працелюбності, чесності, самодисципліні й безлічі інших маленьких чеснот, яка, може, й не досягла величі аристократичних суспільств, але все ж уникла їхніх пороків. Особистого інтересу бізнесмена цілком достатньо, аби гарантувати, що чесність (або принаймні видимість чесності) продовжуватиме існувати [18, 265].

Розглянемо, як працює соціальний капітал і його цінності у сфері бізнесу. Підприємець організовує виробництво речей і послуг не для особистого споживання, а для продажу. Тому зорієнтована на користь людина реалізує свої цілі, лише включаючись в практичні відносини з іншими людьми. Адже користь – це суспільно визнана характеристика предметів, послуг, явищ, придатних до задоволення певних потреб і інтересів. Що корисне, а що ні, насправді виявляється в процесі ринкового зіставлення якості різних товарів і послуг, в процесі обміну. Отже, людина як агент комерційної діяльності вимушена приймати існуючі в рамках цих відносин і апробовані стратегії поведінки, стандарти, правила, тобто адаптуватися до цих відносин. Людина, залучена в ринкові відносини, вимагає взаємного обліку інтересів, вона вимагає відомої “функціональності”, знеособлення, підпорядкування ситуації і прийнятим встановленням.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Одіозний для багатьох принцип: “Ти – мені, я – тобі” – контролює відносини взаємного користування.

Очевидно, що ці відносини можливі лише як обмін. Важко назвати який-небудь інший принцип, крім принципу взаємного користування, за допомогою якого “рівність і справедливість стверджувалися в людських відносинах так природно і спонтанно” [1, 97].

Проте у відносинах взаємного користування індивіди представлені один для одного тільки як носії товарів і послуг, як виконавці певних ролей і функцій, але не як особи, і в цьому виявляється безособовий, речовий характер цих відносин. Ділова людина вершить свої справи, не дивлячись на інших, бо відношення взаємного користування дозволяє бути неупередженим до інших людей та ігнорувати ті якості партнера, що не стосуються спав [1, 98].

Однак, з позицій такого підходу, людські відносини операціоналізуються, будуються по типу чисто функціональних, технічних відносин, іншими словами, позбавляються людяності, що, в свою чергу, призводить до ігноруванням вищих суспільних цінностей.

Коли грошова економіка стає інноваційною, капітал починає функціонувати в грошовонформаційній формі, і потім знов повертається в інформаційно-грошову форму. В таких випадках інформація, яка використовується, “є знаннями і розуміється трояким чином: як професійні знання, підприємця і працівника, як технологічні знання фахівця і як припущення всіх зацікавлених суб'єктів щодо майбутнього стану справ” [14, 25]. В даних умовах цінності набуває саме інформація.

Обмін соціальною інформацією у сфері споживання відбувається як би в двох площинах: між споживачами і між виробником і споживачами. Якщо в обміні інформацією між споживачами найбільш характерним є момент дискусивності або віддзеркалення різноманітності смаків, то в спілкуванні між виробником і споживачем на перший план виходить довіра. Для виробника це означає необхідність направити зусилля на отримання авторитету і престижу в очах споживачів [4, 19]. Тобто довіра виступає як цінність.

Кажучи про соціальні уявлення, необхідно перш за все з'ясувати мову споживачів, потім перейти до пошуку соціокультурного коріння, виходячи з контексту повсякденного життя, що включає рівні доходів, розміри сім'ї, забезпеченість товарами і послугами, а також суб'єктивні чинники, такі як рівень задоволення та ін. Важливим моментом є і ціннісний зміст критеріїв переваги. Наприклад “людина може планувати структуру витрат, орієнтуючись на реальні розміри доходів (або якщо бажано на здоровий глузд) або ж на соціальне оточення, тобто «лише б бути не гірше за інших»” [4, 20].

Економічні інститути не виникають автоматично як відповідь на економічні потреби. Вони швидше конструюються індивідами, діям яких сприяють і дії яких обмежують структура і ресурси, що є в соціальних мережах, де ці інститути вкорінені. Це простежується у багатьох випадках, що відносяться до країн, що розвиваються, де фірми могли б значно понизити трансакційні витрати, але так і не можуть бути сконструйовані.

Традиційна теорія розвитку не мала достатнього уявлення про соціальні структури, в яких економічна діяльність була вкорінена в неекономічних зобов'язаннях, припускаючи, що це заважає ефективним операціям. Але там, де це вкорінення фактично відсутнє і багато індивідів намагаються тільки максимізувати прибутки, економічна діяльність часто загнана в кут через відсутність міжособистісної довіри, необхідної, щоб делегувати владу або передати ресурси іншим. Але якщо недолік довіри 2007 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ подоланий, проблема, передбачена традиційними теоріями, дійсно має місце: фірму часто засипають проханнями про протекцію і підтримку друзі і родичі [6, 83].

За деяких умов для розвитку ефективних фірм можна використовувати сімейні і дружні зв'язки, коли довіра виступає як цінність. Але можна припустити, що подальше величезне значення довіри в таких фірмах серйозно обмежуватиме їх розвиток, навіть якщо це могло б бути економічно вигідно. [6, 84].

Будь-яка спільність, починаючи з домашнього або сусідського союзу і закінчуючи політичною і релігійною спільністю, звичайно є носієм загальних звичаїв, загальних цінностей [2, 11].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 378.112(09)’’18’’ © Зеленська Л.Д., 2013 Л.Д. Зеленська ДІЯЛЬНІСТЬ УЧЕНИХ РАД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ XIX СТОЛІТТЯ З УРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ВІДВІДУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕКЦІЙ У статті розкрито один із напрямів реалізації вченими радами університетів України XIX ст. навчальної функції, що полягав у врегулюванні питання відвідування студентами лекцій; схарактеризовано заходи, вжиті професорськими колегіями Харківського, Київського, Новоросійського університетів з метою запровадження контролю за...»

«УДК 372.46:372.882 (04)(06) А. І. Ляшкевич, Херсонська державна морська академія ВПЛИВ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК НА РОЗВИТОК УСНОГО МОВЛЕННЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ Ляшкевич А. І. Вплив читацьких навичок на розвиток усного мовлення п’ятикласників У статті з’ясовуються теоретичні засади і завдання читання як виду мовленнєвої діяльності; аналізуються наукові досягнення з проблеми розвитку читацької компетенції особистості в процесі вивчення літератури, що мають глибокі традиції і в історії методики;...»

«СУЧАСНІСТЬ ЖОВТЕНЬ 1968 • Ч. 10 (94) Патриція Килина й Юрій Тарнавський про «Чорні та рожеві міста» Соціялізм під російськими танками Анна Галя Горбач про Пряшівські будні „S U A S N IS Т“ OKTOBER 1968 8 MUNCHEN 2, KARLSPLATZ 8/ІІІ Новакнига видавниц тва ПРОЛОГ! Вийшла з друку АНТОЛОГІЯ МОЛОДОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ П. Н. ШІСТДЕСЯТ ПОЕТІВ ШІСТДЕСЯТИХ РОКІВ Упорядкування, вступна стаття і довідки Богдана Кравцева У книзі — також біографічні дані та короткі творчі силюети окремих поетів. Видання має...»

«1 «У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься? «.Книгу переворошив, намотай себе на ус все работы хороши, выбирай на вкус!» Владимир Маяковский У житті кожної молодої людини є момент, коли необхідно прийняти одне з найважливіших рішень вибрати справу до душі, до покликання, тобто професію. Вступ до самостійного трудового життя іноді недаремно називають другим народженням. Адже від того, наскільки правильно зроблено вибір професії, залежить вдалий старт у...»

«Андрій ЦЯПА, асистент (Тернопіль) ВІДКРИТІСТЬ ТЕКСТУ ТА ГРА З ЧИТАЧЕМ В АВТОБІОГРАФІЯХ Е. КАНЕТТІ Й У. САМЧУКА Читач «На білому коні» У. Самчука має власного коня. Він мандрує на ньому поруч із автором, і хоч дорога в них одна, призначена епіграфом («І в’їде князь — лицар яскравий, / У Київ на білім коні. Зореслав»), читач вільний вибагливо обирати свій маршрут, зрештою, як і автор, який по дорозі до Києва робить безліч зупинок у найнесподіваніших місцях, викликаючи часом навіть немалі сумніви...»

«ECONOMIC THEORY УДК 338.8 Гаркуша В.В. ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ У даній статті аналізується еволюція In given article evolution institutional and інституціональних та організаційних форм organizational forms of competitive policy in a конкурентної політики у світовій практиці та world practice and an opportunity of the account of можливість врахування світового досвіду в world experience in conditions of Ukraine is умовах України. analyzed....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37(09) Н. М. Бовсунівська, кандидат педагогічних наук, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) РОЗВИТОК ХОРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (II ПОЛОВИНА XVI–ПОЧАТОК XIX СТ.) У статті здійснено ретроспективне представлення розвитку вокально-хорових традицій у навчальних закладах держави, які здавна вважаються світочами освіти й культури. Також зроблено підсумок...»

«Анатолій Ткачук З АКОНОДАВЧА ТЕХНІКА ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК НОРМОПРОЕКТУВАЛЬНИКА ІКЦ «ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС» КИЇВ – 2011 ББК 67.9(4УКР)300.6 Т48 Рекомендовано до друку як навчальний посібник вченою радою Академії муніципального управління, протокол № 1 від 28 вересня 2011 року. Ця публікація здійснена за підтримки, наданої Відділом демократії і врядування Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов гранту №121-AПрограма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої...»

«УДК 111.852:236.1 Андрій Царенок ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ СВІТОГЛЯДУ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО Автор звертається до історико естетичних реконструювань на основі аналі зу творчої спадщини Г. Кониського, враховуючи її співвіднесеність із традиціями естетичної думки доби українського бароко. Ключові слова: естетична думка, бароко, риторика, поетика, драматургія, ес тетосфера проповіді. Проблема розвитку естетичної думки у творчій спадщині професорів Києво Могилянської...»

«Внуки хай знають історію рідну, пам'ять щоб їхня була не порожня, Знають хай твердо, що гідне й негідне, що недолуге, а що переможне. ВАСИЛЬ ШЛЯХТИЧ ЗМІСТ Наші справи Головний редактор: Софія Федина Емігранти з чужої волі: у Тернополі згадували про Редакційний Назар Радь переселенців 1944-1946 рр Олесь Куйбіда Нема могили – не було українців. Як знищують Тарас Радь кладовища у Польщі Володимир Середа: Польські комуністи хотіли Дизайн: Віктор Дудяк моноетнічної держави Звернення до української...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 268 – 277 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 268 – 277 УДК 736.3:343.161(477.83-25)“15” МІЩАНСЬКІ ҐМЕРКИ В АКТАХ ЛЬВІВСЬКОГО МАГІСТРАТУ ХVI СТ.* Іван СВАРНИК Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59 Стаття висвітлює невідому сторінку української приватної сфрагістики ХVІ ст. У кількох купецьких хірографах, переписаних до...»

«УДК 94(477.54/.62) © О.В. Дьякова, 2012 О.В. Дьякова Дослідження Руху опору часів Великої Вітчизняної війни радянськими істориками у 1960-х – першій половині 1980-х років У статті аналізується стан розробки проблеми Руху Опору у радянській історіографії у 1960х – першій половині 1980-х років. Ключові слова: радянська історіографія, Рух Опору, Велика Вітчизняна війна, науковий обіг, історики, журналісти, краєзнавці. В статье проанализирована советская историография 1960-х – первой половине...»

«Микола Махній етно зачарована еротика метаморфози українського лібідо Чернігів Видавець Лозовий В. М. УДК 392.6 ББК 63.5 (4 УКР) М 36 Махній М. М. Зачарована етноеротика: Метаморфози українського М 36 лібідо /М.М. Махній – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 320 с. ISBN 978-966-2482-91-1 У даному дослідженні автор, спираючись на розмаїтий етнокультурний матеріал, пропонує еротичне тлумачення багатьох фольклорних символів та міфологем, реконструює староукраїнські фалічні культи, піддає...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»