WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Питання примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності Автор: Табунщик Каріна, студентка гр. 3511 спеціальності «Правознавство» НУК імені адмірала ...»

УДК 349.4

Питання примусового відчуження земельної ділянки

з мотивів суспільної необхідності

Автор: Табунщик Каріна, студентка гр. 3511 спеціальності «Правознавство»

НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Науковий керівник: Ільїнська Катерина Олександрівна, ст. викладач кафедри теорії

та історії держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Положення Конституції України, яке зазначає, що право власності є непорушним не

можна тлумачити як таке, що має абсолютний характер. І це є досить обґрунтованим як з точки розвитку інституту власності у нашій державі, так і загальносвітових тенденцій. Наприклад, норми Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод прямо вказують на те, що право власності обмежується суспільними та державними інтересами [4].

З розвитком приватної власності в Україні актуальним стало питання необхідності врахування публічного суспільного інтересу у реалізації власником своїх повноважень.

Вирішення цієї проблеми були закріплені у нормах ст. 41 Конституції України, у якій передбачено, що примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості [1].

Частково таке конституційне положення отримало розвиток у Цивільному Кодексі України та Земельному Кодексі України. Але норми зазначених нормативних актів не лише були позбавлені визначеності як щодо конкретних підстав примусового відчуження об’єктів власності та процедурно-процесуального порядку їхнього застосування, а й у системному тлумаченні були взаємовиключними та навіть неконституційними [5].

Основним нормативно-правовим актом, який регулює суспільні відносини, що виникають в процесі відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, став Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» від 17 листопада 2009 року (далі - Закон України). В цілому прийняття цього Закону України,в якому передбачені необхідні підстави, порядок та процесуальні строки реалізації процедури викупу та примусового відчуження сприяє гарантуванню прав власників земельних ділянок. Але треба звернути увагу на недоліки термінології законодавства України та деякі проблеми регулювання процедур примусового відчуження земельних ділянок.

Перш за все привертає увагу ключовий критерій, який зазначений у конституційних нормах для визначення можливості примусового відчуження земельних ділянок – «як виняток з мотивів суспільної необхідності» [1]. Отже для задоволення позову про примусове відчуження земельної ділянки адміністративний суд повинен встановити суспільну необхідність саме запропонованого об’єкту нерухомості.

Законодавець у ч. 1 ст. 1 Закону України надав таке визначення суспільної необхідності:«обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади виключна необхідність, для забезпечення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у встановленому законом порядку» [3]. «Для визначення суспільної необхідності при застосуванні норм Закону України є сенс з'ясувати два аспекти : по-перше, загальнодержавний інтерес або інтерес територіальної громади, для задоволення якого допускається примусове відчуження земельних ділянок, що й визначає цю необхідність, по-друге, винятковий характер такої необхідності» [6].

Загальнодержавний чи громадський інтерес вказується та доводиться в суді суб’єктом владних повноважень, який звертається до суду з позовом про відчуження земельної ділянки.

Однак суд не може покладатися виключно на запевнення позивача, незалежно від його державно-правового статусу, а повинен володіти досить переконливою інформацією на користь того, що подальше примусове відчуження земельної ділянки становить інтерес саме для українського суспільства, а не для конкретного суб’єкта владних повноважень, який звернувся з позовом. Також суд має визначити, що констатований публічний інтерес не може бути задоволений у інший спосіб, крім як вилучення запропонованої земельної ділянки у її власника.

Таким чином, вирішуючи питання про наявний загальнодержавний інтерес чи інтерес територіальної громади з приводу примусового відчуження земельної ділянки підміняти суб’єктним підходом (тобто керуватися лише доказами позивача) є очевидно неправильно і це може призвести до помилки та, як наслідок, - безпідставного позбавлення судом особи права власності. Тому суд, згідно з ч.4 ст.11 Кодексу адміністративного судочинства, повинен виходити з дії принципу офіційного з’ясування всіх обставин справи в адміністративному процесі, в тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи [2]. Як наслідок, «суд може визначитися із необхідною доказовою базою для доведення наявності чи відсутності загальнодержавного інтересу чи інтересу територіальної громади, про який заявив та який обґрунтовує позивач, однак у жодному випадку він не може самостійно визначати та вказувати на наявність такого інтересу поза формулюванням позову суб’єктом владних повноважень і самостійно здійснювати дії щодо його доказування (тобто підміна однієї зі сторін)» [6].

З’ясувавши передумови для визначення публічного інтересу у примусовому відчужені треба визначити винятковий характер суспільної необхідності, який розкривається у положеннях

Закону України:

суспільні потреби не можуть бути забезпечені шляхом використання земель державної чи комунальної власності (ч.1 ст.2 Закону України);

якщо об’єкти, визначені у ст. 15 Закону України, можна розмістити виключно на земельних ділянках, що відчужуються, або якщо розміщення таких об’єктів на інших земельних ділянках безпосередньо завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки відповідній територіальній громаді, суспільству або державі в цілому (ч. 4 ст. 4 Закону України), а будівництво цих об’єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників (ч. 2 ст. 15 Закону України) [3].

Дотримання критерію виняткового характеру суспільної необхідності відбувається на підставі генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, матеріалів погодження місця розташування таких об’єктів проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншої документації із землеустрою, затверджених в установленому законодавством порядку (ч.2 ст. 7 Закону України) [3].

В Конституції України одним із принципів примусового відчуження власності з мотивів суспільної необхідності визначено попереднє та повне відшкодування завданих власнику збитків (ст.41) [1]. Цей же принцип зазначено і в ч. 3 ст. 4 Закону України, як наслідок, за його дотриманням теж повинен стежити суд при вирішенні заявленого позову. Крім того, ч. 5 ст.

1831 Кодексу адміністративного судочинства України додатковим реквізитом постанови визначила умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та їх розмір, визначений відповідно до закону [2].

Отже, дослідивши законодавство, можна дійти висновку, що примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності може мати місце лише в чітко визначених законом випадках та за рішенням суду. Закон України «Про відчуження земельних ділянок,інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» регламентує процедуру відчуження. Але, що стосується визначення роботи адміністративного суду з питань примусового відчуження, поняття публічного інтересу, не мають чіткого визначення в Законі України і потребують подальшого вдосконалення.

Список літератури Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96 – ВР [Текст] // 1.

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2.

2747 –IV із зм. і доп. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35 – 36, № 37.

– Ст. 446.

Про відчуження земельних ділянок,інших об'єктів нерухомого майна, що на 3.

них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Закон України від 17 листопада 2009 року № 1559-VI [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4.

17 липня 1997 року [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 4. – Ст. 26.

Жибер А. Примусове вилучення земель приватної власності з мотивів 5.

суспільної необхідності [Текст] / А. Жибер // Правовий тиждень. – 8 січня 2008р. – № 1 – 2. – С. 74 – 75.

Ільків Н., Ільницький О. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів 6.

нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми [Електронний ресурс] / Н. Ільків, О. Ільницький // Право України. – 2011. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.info-pressa.com/article-1027.htmlПохожие работы:

«УДК 504.064 Караван Юрій Володимирович ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВЩИНИ ТА УКРАЇНИ Львівська область є однією з найперспективніших територій для розвитку туризму. Саме тому туризм повинен стати основною статтею розвитку економіки Львівщини. Природні кліматичні та екологічні компоненти є головними чинниками, які визначають, наскільки задоволений турист мандрівкою, відпочинком. У статті проведено порівняльний аналіз стану навколишнього середовища Львівщини та України....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 125 (частина І) ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS КИЇВ – 2015 Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 125 (частина І). К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2015. – 173 с. У Збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного...»

«34 Волинські історичні записки. Том 1. УДК 94 (477.7) 18/19 Лілія Циганенко (м. Ізмаїл) РОЛЬ БЕССАРАБСЬКОГО ДВОРЯНСТВА В РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЮ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) У статті розглянуто роль дворян Бессарабії у процесі становлення й подальшого розвитку промисловості в краї, охарактеризовано пріоритетні напрямки підприємницької діяльності представників цієї верстви, проаналізовано внесок дворянства краю в розвиток судноплавства на Півдні України, створення...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXVIII Історія України УДК 94(477)08/11 Д. Г. Руднік КНЯЗIВСЬКА ВЛАДА Й БОЯРСТВО ПIВДЕННО-ЗАХIДНОЇ РУСІ У роботі розглядаються взаємини князівської влади й місцевого боярства в різних регіонах ПівденноЗахідної Русі княжої доби. Виявляються чинники, які сприяли досягненню переваги однієї чи іншої сторони. Також прослідковується роль боярських верств у політичній організації кожної землі, вплив на вічові...»

«ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА ІСТОРІЇ ІМ. ПРОФ. М. КОВАЛЬСЬКОГО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ ІМ. О. ОГЛОБЛИНА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. УКРАЇНА І СВІТ Збірник матеріалів Третьої Регіональної наукової конференції (Острог, 25 квітня 2012 року) Острог, 2012 УДК 327(082) ББК 66.4(0) Н 34 Редакційна колегія: Трофимович В.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ім. М. Ковальського Національного університету «Острозька академія» (голова...»

«9 УДК 581.9 (477.64) ДОПОВНЕННЯ ДО ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Коломійчук В. П., к. б. н., доцент, докторант Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України У статті на основі власних досліджень, проведених з 1998 по 2009 рр., охарактеризовано місцезнаходження 12 нових для флори Запорізької області рослин. З використанням власних матеріалів та літературних джерел підтверджені місцезростання 25 видів рослин. Ключові слова: Запорізька область, дослідження флори, нові види судинних...»

«Першина Тамара Степанівна — к і.н., ст.н.с. Інституту історії України НАН України. Сьогодні, коли засвоєння уроків історії стало не стільки теоретичним, скільки практичним завданням, яке має р о зв ’язувати наш е постком уністичне с у с п іл ь с т в о, а к ту а л ь н и м є в ід тв о р е н н я ф у н кц іо н у в а н н я а д м ін іс тр а ти в н о -д и р е к ти в н о ї системи господарювання, що діяла в СРСР понад сім десятиріч. Н а основі архівних м атеріалів досліджується стр у ктур а ад м ін...»

«УДК 821.112.2–311.4 О. І. Богданова ОЛЬФАКТОРНИЙ ТА ЗВУКОВИЙ АСПЕКТИ ОБРАЗУ МІСТА В РОМАНІ АЛЬФРЕДА ДЬОБЛІНА «БЕРЛІН, АЛЕКСАНДЕРПЛАТЦ» Місто посідає особливе й виключно важливе місце в історії взагалі та в історії культури зокрема. Місто – важливий центр, що концентрує в собі різноманітні аспекти людського буття. Це рушійна сила прогресу, яка значною мірою впливає на людське життя, формує та змінює його. В. Топоров зазначав: «З появою міста людина вступила в новий спосіб існування, який,...»

«Політологія УДК 327:32.019.5 Т. Л. Нагорняк, кандидат політичних наук, доцент ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ У ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ Дослідження брендингу територій через полідисциплінарність і новизну проблеми потребує поміркованої операціоналізації основних понять наукового пошуку, що можливо при залученні категоріального апарату і дефініцій широкого спектра соціогуманітарного знання. Установлено ієрархічність категорій «національний і регіональний бренд», «імідж території...»

«1 «У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься? «.Книгу переворошив, намотай себе на ус все работы хороши, выбирай на вкус!» Владимир Маяковский У житті кожної молодої людини є момент, коли необхідно прийняти одне з найважливіших рішень вибрати справу до душі, до покликання, тобто професію. Вступ до самостійного трудового життя іноді недаремно називають другим народженням. Адже від того, наскільки правильно зроблено вибір професії, залежить вдалий старт у...»

«ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Спеціальні довідники Державний архів Запорізької області АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ Том 1 Фонди дорадянського періоду Запоріжжя УДК 930.25(477) ББК 79.34 Д 36 Державний архів Запорізької області: Анотований Д 36 реєстр описів. – Т.1. Фонди дорадянського періоду. – Запоріжжя: Акцент Інвест­Трейд, 2012. – 204 с. ISBN 978­966­2602­21­0 Довідник містить відомості про склад і зміст документів фондів дорадянсь­...»

«Лук’яненко О. В. Мовне питання у середовищі освітян УРСР часів десталінізації / / Сумська старовина. – 2012. – №36-37. – С.72-82. «МОВНЕ ПИТАННЯ» У СЕРЕДОВИЩІ ОСВІТЯН УРСР ЧАСІВ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ У статті розкриваються питання, яким було місце української мови у колективах педагогічних вишів УРСР часів «відлиги»,чи вона жила або ж виживала серед студентів та викладачів вищої школи та яким чином відбувалося її повернення на законне місце в українській школі та свідомості інтелігенції. Актуальність....»

«Соціальна і гуманітарна політика ву демографічних чинників на функціонування ринку праці, вивчення можливостей запровадження зарубіжного досвіду управління демографічними процесами та подолання демографічної кризи в країні. Список використаних джерел 1. Бойченко Е. Вплив демографічних чинників на ринок праці / Е. Бойченко // Україна: аспекти праці. 2007. № 8. С. 24-28.2. Демографічна криза в Україні. Її причини та наслідки // Збірник матеріалів. К. : Парлам. вид-во, 2003. 449 с. 3. Залєтов О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»