WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Поняття та види алеаторних договорів в цивільному праві Автор: Васильковська Олеся, студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв ...»

УДК 347.44

Поняття та види алеаторних договорів в цивільному праві

Автор: Васильковська Олеся, студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» НУК

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Науковий керівник: Тригуб Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії та історії

держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Реалізація принципів свободи договору і диспозитивності цивільно-правового

регулювання в умовах ринкової орієнтації суспільства передбачає активне використання різноманітних аномальних зобов’язань, серед яких важливе місце займають ризикові (алеаторні) договори, з притаманним їм пониженим ступенем вірогідності очікуваного зустрічного виконання зобов’язань, спричиненим незбалансованістю прав і обов’язків зі ступенем їх правового захисту, іншими нетиповими умовами виконання зазначених зобов’язань [1].

Це відповідно викликало якісну зміну місця ризикових договорів у цивільному праві, модифікацію традиційних інститутів і виникнення нових конструкцій, що ґрунтуються на ризику.

Значний масив принципових питань правового регулювання вказаних зобов’язань не одержав належного вирішення у нормотворчій практиці і висвітлення у теоретичних дослідженнях, що обумовлено не розробленістю доктринальних засад регулювання ризикових (алеаторних) договорів, не дозволяє визначити належне їм місце у системі цивільного права, виявити критерії й чітко відмежувати від суміжних правових інститутів, встановити характер взаємозв’язку із суміжними правовими конструкціями і не сприяє стабільності їх правового регулювання.

У сучасних дослідженнях І. В. Миронова, Б. О. Ткаченко, К. Б. Дудорова, Ю.В.Чижмарь, О. В. Чуркіна, М.М. Слюсаревського, В. В. Горбуново, Л. Ю. Михєєва, З.Е.Беневоленської, 2000, І. В. Венедиктова, Р. А. Майданикр, В. П. Ігнатенка, розглядаються лише окремі види ризикових договорів.

Незважаючи на активне використання правозастосовчою і нормотворчою практикою ризикових договорів, майже відсутні комплексні монографічні праці із загальнотеоретичних і прикладних проблем регулювання ризикових договірних зобов’язань, що негативно впливає на їх розвиток в Україні, формування судової практики з цієї категорії справ.

Відтак, подальше наукове розроблення загальнотеоретичних проблем ризикових договорів, окремих їх різновидів є необхідною умовою впровадження досконалішого правового регулювання зазначеного виду договірних зобов’язань.

Враховуючи статистику досліджень даної теми, то лише на сьогодні дається загальне поняття та природа ризикового договору, проблеми співвідношення договірного зобов’язання, що ґрунтується на ризику, з іншими суміжними договірними конструкціями у цивільному праві, проведено класифікацію ризикових договорів, вперше запропоновано поняття, виявлено особливості і визначено місце ризикового договору в системі договірного права як специфічного договірного зобов’язання, в якому ризик включений до юридичних умов змісту договору, запропоноване вирішення питань, що є спірними при кваліфікації договору ренти, його співвідношенні з договором довічного утримання, виявленні правової природи і відмежуванні біржових ризикових договорів від договорів ігрового ризику [2, с.65].

На думку Тімуш І. С., ризиковий (алеаторний) договір - це орієнтований на вдачу, збіг обставин, випадок тощо угоди, в якій загальний розмір чи можливість самого існування зустрічного надання на момент укладення невідомий, що поставлено в залежність від включеного до юридичних умов цього правочину випадкового юридичного факту (дія або подія) і може викликати негативний (програші, збитки, шкода), позитивний (виграш, вигода, прибуток) або нульовий економічний результат [2, с. 66].

Наведене стало підставою для висновку про необхідність проведення в українському цивільному праві класифікації оплатних договорів на мінові (комутативні) та ризикові (алеаторні).

Особливістю правової природи ризикових (алеаторних) договорів як правочинів із зниженим ступенем вірогідності очікуваного зустрічного виконання зобов’язання, полягає в тому, що розмір чи саме існування зустрічного надання поставлено в залежність від настання юридичного ризику - випадкової обставини, включеної до умов зазначених договорів, що спричиняється незбалансованістю прав і обов’язків зі ступенем їх правового захисту, іншими нетиповими умовами виконання зазначених зобов’язань.

Взагалі, можна дати таке визначення алеаторних договорів (від лат. аlleator - азартний гравець) – це договори на ризик, тобто при укладанні договору сторони не можуть чітко визначити межі виконання своїх обов’язків, а втрата чи збагачення однієї із сторін залежить від випадку. Алеаторний договір містить у собі умову, яка робить неможливим точне обчислення на момент укладання договору вигоди і можливих збитків у разі виконання договору. Скажімо, при укладанні договору довічного утримання не можна визначитися, для кого він вигідний, оскільки смерть відчужувача може припинити договір через день, а може і через 30 років. До алеаторних можна віднести договір страхування, оскільки настання страхового випадку і, відповідно, сплата страхової суми від сторін не залежить. Також до алеаторних (ризикових) договорів можна віднести, договір ренти [3, с.189].

Рентний договір, як правова форма закріплення економічних відносин ренти і самостійного договірного типу, що відноситься до договорів, спрямованих на передання майна у власність від одного суб’єкта іншому, знаходиться поряд з договорами дарування, купівліпродажу, міни, позики, довічного утримання [4, с. 53].

Поняття ренти виявляється у двох значеннях: як юридичної і економічної категорії. У юридичному розумінні рента розглядається правовою формою здійснення передачі майна (рентного капіталу) у вигляді відповідного виду цивільно-правового договору (дарування, купівлі-продажу) чи іншої підстави виникнення ренти (заповіт, вказівка закону), обтяжених зустрічним наданням періодичних платежів; в економічному значенні - це періодична плата у вигляді грошових платежів або їх натурального еквівалента, що здійснюється замість отриманого майна.

Враховуючи вищевикладене вчені зазначають, що правова природа ренти полягає у визнанні її договором ризиковим і зазвичай передбачає отримання однією або іншою стороною зустрічного задоволення меншого обсягу, ніж нею самою надане, та ґрунтується на притаманній йому невизначеності загальної суми рентних платежів, викликаної неможливістю визначення в момент укладення договору строку його дії, поки не настане обставина, покликана її остаточно визначити. З цього випливає те, що природа рентного договору, обумовлена двоєдиною направленістю (метою) - переданням права власності на майно і отриманням рентних платежів, полягає також у визнанні рентних платежів еквівалентом, що не піддається будь-якому об’єктивному обліку (калькуляції), та породженою відсутністю ціни і строку невизначеністю загального розміру зустрічного виконання, що виясняється лише до дня смерті чи припинення діяльності набувача ренти [4. c.54].

Як один із видів алеаторних договорів, можна розглянути ризикові біржові договори.

Відмінність біржової спекуляції від азартної гри (зокрема, за договорами гри і парі) полягає в існуванні наступних двох, різних за характером, умов, необхідних для досягнення успіху: 1) успіх в азартній грі і парі не залежить від особистих навичок і вміння гравця (парі), або не пов’язаний з підтриманням мінової цінності предмету купівлі-продажу у випадку залежності успіху від особистих якостей гравця (азартні ігри); 2) для досягнення успіху в біржовій грі необхідний ряд умов, що є не у всякого біржового гравця [5 с. 50].

У системі алеаторних (ризикових) правочинів дослідники виділяють договори валютного шилінгу, які характеризуються їх спрямованістю на досягнення соціально корисної мети, що полягає, перш за все, в страхуванні валютних ризиків, які приймають (купують) на себе валютні дилери.

Наявність у договорах валютного дилінгу розумної господарської мети спекулятивнострахового характеру істотно вирізняє такі правочини від договорів азартної гри та парі, що обумовлює недоцільність поширення на договори валютного дилінгу положень про гру та парі [6 с. 45].

Таким чином, можна зробити висновки, що категорія ризикових договорів потребує подальшого дослідження у системі цивільного права особливо в аспекті їх порівняльної характеристики як аномальних правочинів.

Список літератури

1. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб.

і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с.

2. Тімуш І. С. Поняття ризикового договору в цивільному праві [Текст] / І.С.Тімуш // Підприємництво, господарство і право. - № 2. - 2004. – С. 65 – 66.

Аномалії в цивільному праві України: Навч.,практ. посібник // Відп. ред. Р. А.

3.

Майданик. — К.: Юстініан, 2007. — 912 с.

4. Тімуш І. С. Поняття ренти як ризикового договору (цивільно-правові аспекти) [Текст] / І.С.Тімуш // Право України, № 1, - 2004. – С. 52 – 55.

5. Тімуш І. С. Ризик у договорах на різницю (цивільно-правова природа) [Текст] / І.С.Тімуш // Підприємництво, господарство і право, № 4, 2004. – С. 49 – 51.

6. Матвєєв П.С. Договори валютного форварду: сучасна практика і проблеми правозастосування [Текст] / П.С. Матвєєв // Юридична Україна, 2005. – № 7. – С. 41–47.Похожие работы:

«Кудина Ганна аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ М. М. МИРОНОВИМ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ К. Д. УШИНСЬКОГО Автор ознайомлює читачів із сутністю, значенням та педагогічними ідеями двох відомих педагогів – К. Д. Ушинського і М. М. Миронова. У статті порушені і всебічно обґрунтовані проблеми створення підручників для початкової освіти, висвітлено погляди педагогів на проблеми освіти і виховання підростаючого покоління, визначено їх...»

«Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. І. Огієнка Криворізький державний педагогічний університет Михайло Кудрявцев КОНЦЕПЦІЇ ТА МІФИ: питання історії, теорії літератури та компаративістики Кривий Ріг «Видавничий дім» УДК 821.161.2+82(100).091(081) ББК 83.3(4 Укр)+83.3(0) К88 Кудрявцев М. Г. К88 Концепції та міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики : монографія / Михайло Григорович Кудрявцев. – Кривий Ріг : Видавничий дім,...»

«1 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ХЛИСТУН ІННА ГРИГОРІВНА УДК 37(09)(477) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В РОДИНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України кандидат педагогічних...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна УДК 002.2.(09):001.891.3/.5“19” ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КНИЖКОВОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Офіційні опоненти: академік НАН...»

«Д. І. Кущенко УДК 351.713:339.543 Д. І. Кущенко, аспірант кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ МИТНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ Присвячено питанням впливу інновацій на діяльність митних інститутів зарубіжних країн. Проаналізовано основні інноваційні зрушення у провідних країнах світу, міжнародний досвід у сфері реалізації економічної безпеки через призму державних органів. Посвящено вопросам влияния инноваций на деятельность таможенных институтов...»

«Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог VIII обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини» Рівне – 2011 Рекомендовано науково-методичною радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол № 2 від 24.05.11 р.).Відповідальний за випуск: Віднічук М. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра світової літератури Ю. І. Ковбасенко АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА Навчальний посібник КИЇВ — 2012 УДК 82 (1-87).09 (073) ББК 83. 3(0) 5я73 К56 Рецензенти: Булаховська Юлія Леонідівна, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник-консультант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. Кузьменко Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри світової...»

«І.Ф. ТОМИЧ ТЕРНИСТА ДОРОГА УКРАЇНСЬКОГО ФЕРМЕРА ДО 20 РІЧЧЯ ФЕРМЕРСЬКОГО РУХУ (історія становлення та розвитку АФЗУ) Київ 2010 УДК 631(477)(091) ББК 45(4 Укр) п.г Т 56 Т 56 Томич І.Ф. Терниста дорога українського фермера. До 20 річчя фермерського руху (історія становлення та розвитку АФЗУ) / І.Ф.Томич. К.: ВД Авіцена, 2010. 288 с. : іл.26 У виданні висвітлено історію становлення та розвитку фермерства в Україні за 20 років. Надано Рішення фермерських з'їздів, засідань Ра ди АФЗУ, фермерських...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Циклова комісія образотворчого мистецтва та дизайну «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-методичної та навчальної роботи О.Б. Жильцов “”_2014 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ галузь знань 0202 «Мистецтво» для спеціальності 5.02020701 Дизайн (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») Київ – 2014 рік Робоча програма «Історія дизайну» для студентів галузі знань...»

«УДК 595.7 ГЛОБА КУЙБІДА Ольга Федорівна, Віктор Віталійович, канд. іст. наук, доцент канд. біол. наук, доцент, директор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Ін-ту фізичного виховання і державний педагогічний університет природознавства ДВНЗ «Переяславмені Григорія Сковороди» Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ НАРОДНИХ НАЗВ ПТАХІВ У статті здійснено аналіз робіт присвячених збору і окремим поясненням народних назв представників класу Птахи Aves у...»

«233 Збірник наукових праць ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ УДК 94 (477) Олександр Удод, Михайло Юрій МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАВМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІСЛЯ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ У статті йде мова про історичну пам’ять, як травму українського народу після польськолитовського завоювання. Ключові слова: пам’ять, міф, ідентична група, нація, суспільний стан. Л атинським терміном memoria історики позначають поняття “пам’ять” у всіх проявах цього багатозначного феномена. Memoria...»

«1 ЗмIст Передмова Походження села Життя «за Польщі» Війна Відбудова Визнане неперспективним Незалежність Сьогодення Боже світло Післямова Література і джерела 4 Не забуте Богом село Фрагмент карти Турійського району. Передмова Б ув час, коли я подорожував Турійським районом, відвідуючи сільські школи, в яких проводив лекції, щоб допомогти молоді не потрапити у пастку алкогольної, тютюнової чи якоїсь іншої залежності. Одного разу я задав школярам питання: «Ким ви мрієте стати?» і був вражений...»

«Лук'яненко О.В. «Антипартійна група Маленкова, Кагановича, Молотова» у реакції полтавської освітянської еліти / Олександр Вікторович Лук'яненко // Збірник матеріалів ХІІ студентської наукової конференції історичного факультету. Квітень 2009 року. – Полтава: АСМІ, 2009. О.В. Лук'яненко «АНТИПАРТІЙНА ГРУПА МАЛЕНКОВА, КАГАНОВИЧА, МОЛОТОВА» У РЕАКЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОСВІТЯНСЬКОЇ ЕЛІТИ Липень 1957 приніс нове збудження в спокійне життя будівників комунізму. Рік назад без зайвих пересторог, 3.07.1956...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»