WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАЙОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НЕПУ Аналізуються особливості переселенської політики в німецьких районах ...»

Наукові праці. Політологія

УДК 323.1

Козирева М. Е.

ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

В НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАЙОНАХ ПІВДНЯ

УКРАЇНИ В ПЕРІОД НЕПУ

Аналізуються особливості переселенської політики в німецьких районах Півдня

України в 20-х рр. ХХ ст. у взаємозв’язку із землевпорядними заходами.

Ключові слова: німецькі райони, землеустрій, переселенська політика.

Анализируются особенности переселенческой политики в немецких районах Юга Украины в 20-е гг. ХХ ст. во взаимосвязи с землеустроительными мероприятиями.

Ключевые слова: немецкие районы, землеустройство, переселенческая политика.

Analyzes the characteristics of resettlement policy in the German areas of southern Ukraine in the 20s of the twentieth century. in conjunction with land surveying activities.

Key words: the German areas, land surveying, the resettlement policy.

Історичний досвід запровадження на українському в колоніях [1, с. 103]. Було визначено за необхідне:

терені адміністративно-територіальних перетворень негайне проведення землеустрою у відповідності з привертає посилену увагу суспільства. У зв’язку з нормами, встановленими Наркомземом; організація цим наукову та практичну зацікавленість викликає добровільних переселенських груп для розвантаження дослідження різних аспектів розвитку німецьких колоній; бронювання Наркомземом ділянок землі з національних районів України, в тому числі і колонізаційного фонду для німців-переселенців, зокрема, особливості переселенської політики за часів непу. для менонітів; надання переселенського фонду Із встановленням радянської влади всі землі, що усередині колоній виключно колоністам; припинення вважалися нетрудовими, оберталися до загально- відрізання землі від колоній та заходів по вселенню в національного державного земельного фонду колишні німецькі землі переселенців (особливо (держфонду), з якого селяни наділялися землею за духоборів) до проведення землеустрою та ін.

встановленою розкладковою одиницею, а земельний За підрахунками Наркомзема, для збільшення залишок утворював колонізаційний фонд (колфонд). землекористування німецьких колоній за встановленими Встановлення землекористування за їдацькими нормами достатньо було вилучити з колонізаційного нормами призвело до значного зниження земле- фонду приблизно 50 тис. дес. (хоч і зазначалося, що забезпечености колоністських господарств (як-от, у раніш від колоній було відрізано 350 тис. дес.) [2, Хортицьких колоніях, де запровадження норм у с. 215]. У жовтні 1925 року постановою Президії 1,85 та 2,13 дес. на їдока спричинило появу ВУЦВК та РНК УСРР «Про землеустрій німецьких господарств розміром у 2 дес., хоч меноніти у численних колоній» колоністам було відведено 51930 га землі [3, зверненнях до уряду наполягали, що при наділі менш с. 34]. Тож, про повернення колоністам землі у 32 дес. селянин не має можливості раціонально повному обсязі не йшлося. Зменшені земельні норми господарювати [1, с. 101-102]. не тільки не дозволяли розв’язати земельну проблему Крайнє загострення соціально-економічної ситуації в в німецьких і менонітських колоніях, але і ставали німецьких колоніях (в першу чергу земельного наперешкоді звичним для колоністів традиційним питання) і, як наслідок, масова еміграція населення, а методам господарювання, бо унеможливлювали (через також наполегливе бажання колоністів відновити економічну невигідгість) використовуваний раніш власні адміністративно-територіальні утворення як машинний обробіток землі [2, с. 214].

форму захисту своєї національної самобутності, На місцях виконання постанов та рекомендацій змусили радянське керівництво піти на екстрені центру наштовхувалося на цілий ряд труднощів як заходи у вигляді прискорення землевпорядних робіт через непослідовність вказівок, так і повільність й вкупі із здійсненням переселенських заходів та нерозторопність нижчестоящих інстанцій при проведенні одночасним проведенням національного районування. землеустрою в німецьких поселеннях, що ще більш 16 липня 1924 року Президією ВУЦВК були заслухані посилювало недовіру німецьких поселенців до радянської пропозиції комісії по обстеженню менонітських і влади й живило емігрантські настрої (найсильніші німецьких колоністських поселень Катеринославської серед менонітів, які вважали складені умови неприта Донецької губерній, на думку якої однією з причин датними як для економічного виживання, так і для невдоволення колоністів і, як наслідок, прагнення відправлення своїх релігійних потреб). На початку емігрувати до США та Канади з’явилася неурегу- 1926 року член ЦКНМ при ВУЦИК Гафтель звернувся до льованість земельних відносин та землекористування секретаря ВУЦИК Буценко з доповідною запискою, у Випуск 166. Том 178 якій попереджав, що тимчасове затишшя в земельних малоземельних німців-колоністів, з колонізаційного спорах німецьких колоністів з ненімецькими сусідами фонду виокремлювалося 48370 га, з державного і зменшення еміграційної активності викликано фонду місцевого значення 3560 га [2, с. 217].

очикуванням колоністами безвідкладного законодавчого Організовані владою переселенські заходи радикально розв’язання земельного питання державним керівництвом, не покращили земельну ситуацію в німецьких яке необхідно здійснити негайно [4, арк. 43]. Однак районах Півдня України, оскільки часто-густо наряди постановою ВУЦВК від 3 лютого 1926 року «Про Наркомзему направлялися округами в райони, які землевпорядкування німецьких колоній» норми зовсім не вимагали переселення. Також Наркомзем наділення землею німецьких колоній були змінені в змушений був визнати, що на початку 1920-х років, бік зменшення, бо тепер прирізка допускалася тільки особливо у «страхітливому» 1921 році, почався колоніям, котрим при загальному розподілі земель стихійний рух населення лісостепу на Південь і оставлено меньш 16 дес. на двір., а практичне «прибулі першими зайняли кращі шматки і за якістю здійснення землевпорядних заходів значно розтягнулося ґрунту і за забезпеченістю водою» [4, арк. 9зв.].

у часі. Хоч колонізаційні фонди призначалися як для З огляду на підрахунки Держплану України про внутрішньоокругового, так і позаокругового розселення, наявність на сер. 1920-х років до 5 млн «лишніх» однак на практиці перевага віддавалася останньому.

людей у сільському господарстві переселення селян Так, клопотання Миколаївського окрвиконкому про на вільні землі, розгорнуте одночасно із заходами по припинення направлення переселенців, майже половина з землеустрою, набувало особливого значення [5, с. 56]. яких в окрузі не проживала, а відведену землю Серед засобів розміщення надлишку сільського населення використовувала для здачі в оренду селянам сусідніх поряд з інтенсифікацією сільського господарства, селищ, до Миколаївської округи, яка сама мала велику розвитком промисловості, експорту і кустарних кількість безземельних, а також про використання промислів, меліорацією незручних земель називалося залишків колфондів для внутрішньоокругового розселення, і переселення на Південь України [4, арк. 7]. підтримки з боку Наркомзему не зустріло через В УСРР через малоземельність і крайню крайнє малоземелля в лісостеповій частині України перенаселеність лісостепової зони колонізаційний [7, с. 13-15]. Не дивно, що у 1928 році Карлфонд цілком знаходився у степовій смузі (58,6 % Лібкнехтовський район мав вже значні вкраплення якого припадало на Одеську губернію, що займала в переселенських селищ, населених вихідцями з Черністеповому регіоні перше місце в колонізаційному гівської, Подільської та Київської округ [8, с. 145].

земельному резервному фонді). Перед поселенням Продовження вселення на територію Пришибського і колфонд повинний був бути землевпорядкованим Молочанського районів представників інших націотреба було провести обмежування кожної ділянки, нальностей загрожувало перетворити ці німецькі улаштувати колодязі, провести дороги та ін.), що адміністративно-територіальні одиниці у змішані.

далеко не завжди здійснювалося на практиці. Не Крім невдоволення населення і політичної небажаності дивно, що переселення колоністів на колфонд таких змін у доповідній записці ЦКНМ до Президії Ландауського району швидко набуло катастрофічного ВУЦВК від 23 листопада 1926 року також указувалося і характеру через безводність відведених земель, які на економічну недоцільність цих перемін через вимагали великого обсягу меліоративних робіт із наявність у вказаних районах 1732 безземельних сімей значними капіталовкладеннями [6, с. 81-82]. Наділення місцевого населення навіть без включення молодих переселенців польовою землею провадилось не на господарів [9, с. 110-112].

їдока, а на сім’ю (двір) по 15 десятин. За правилами, У той же час при визначенні кількості безземельних діючими до 1 жовтня 1925 року, сім’ї, що переселялися, дворів треба враховувати можливість їх перебільшення, повинні були об’єднатися в переселенські товариства. чому сприяв ряд чинників економічного характеру.

Склад кожної сім’ї мав бути не менш 5 чоловік при Так, при складанні продподаткових списків деяка 2,5 робочих силах з матеріальною забезпеченістю не частина селянських господарств оголосила себе менш 500 карбованців або сільськогосподарським розділеною і дала перебільшені відомості про їдців, реманентом. Політика, орієнтована на відбір для бо податковий тягар знаходився у прямій залежності переселення селянських господарств, які володіли від розміру господарства. Крім того, для малоземельних необхідними матеріальними ресурсами для улаштування дворів з’являлася можливість отримати додаткову на новому місці, була пов’язна з відсутністю у прирізку землі за допомогою поділу родини, бо за держави засобів, необхідних для надання допомоги кожною утвореною внаслідок цього сім’єю зберігався незаможникам, що переселялися. Однак очікуваних максимум землі за так званою «нормою залишення»

результатів таке спрямування не дало, так як за на трудове господарство. До того ж на безземельну даними округів 60 % прибулих і тих, хто йшов на родину виділявся і польовий наділ, і садибна ділянка, переселення, складали незаможні господарства. Під отже у перерахунку на їдця припадало більше землі, тиском обставин, що склалися, Президія ЦВК СРСР у ніж при наділі до розподілу [5, с. 78, 88, 91]. Однак постанові від 30 липня 1926 року вказала на традиції неподільності колоністських господарств й необхідність залучати до переселення незаможні побоювання втрати робочих рук, здатних компенсувати верстви села [4, арк. 10, 12зв.]. Тепер ставка робилася нестачу реманенту, та неквапливість земельних органів у на переселення багатосімейних дворів з достатнім землевпорядній роботі в певній мірі уповільнювали запасом робочої сили. дроблення дворів.

У 1927 році колегією Наркомзему в степових Складність процесів, що відбувалися, відбивав округах з виділених, згідно постанові ВУЦВК від 3 зміст таємної доповідної записки голови ЦКНМ Буценка лютого 1926 року, 51930 га для безземельних і до ЦК КП(б)У від 5 квітня 1927 року, в якій Наукові праці. Політологія

–  –  –

ЛІТЕРАТУРА

Осташева Н. В. На переломе эпох… Меннонитское сообщество Украины в 1914-1931 гг. / Наталья Викторовна Осташева. – М. :

1.

Готика, 1998. – 256 с.

Кулинич І. М. Нариси з історії німецьких колоній в Україні / Іван Маркович Кулинич, Наталія Василівна Кривець; НАН України ;

2.

Інститут історії України. – К., 1995. – 272 с.

Васильчук В. М. Німецькі поселенці в Україні у перший період Радянської влади / Володимир Миколайович Васильчук // Вопросы 3.

германской истории : сб. науч. тр. / ред. кол.: С.И. Бобылева (отв. ред.) [и др.]. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. ун-та, 2001. – С. 2242.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). – Ф. 413. – Оп. 1. – Спр. 199.

4.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження / Володимир Вікторович 5.

Калініченко. – Харків : Основа, 1997. – 400 с.

Сільськогосподарські райони Миколаївщини. – Миколаїв : Видання Миколаївського окрвиконкому, 1928. – 149 с.

6.

Материалы к отчету Николаевского окружного исполнительного комитета VIII съезду Советов Николаевщины. – Николаев : Издание 7.

Николаевского окружного исполнительного комитета, 1926. – 144 с.

Вся Николаевщина. Справочная книга. – Николаев : Издание Николаевского окружного общества «Долой неграмотность», 1928. – 8.

235 с.

Німці в Україні: науково-допоміжний бібліогр. покажч., 1917-1941. – К. : Кн. палата України, 1998. – 180 с. – (Серія «Етноси 9.

України»).

Євтух В. Б. Німці в Україні (1920-і – 1990-і роки) / Володимир Борисович Євтух, Богдан Володимирович Чирко; Центр етносоціол. та 10.

етнополіт. досліджень Ін-ту соціології НАН України. – К. : ІНТЕЛ, 1994. – 182 с.

–  –  –Похожие работы:

«ISSN 2306-3548 Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Українське релігієзнавство № 74-75 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО В РІЗНОМАНІТТІ ЙОГО ПРОБЛЕМ І АКТУАЛЬНОСТІ ВИРІШЕННЯ Збірник статей-вшанувань, наукових праць та експертиз За редакцією професора А.Колодного Київ – УАР – 2015 Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України УКРАЇНСЬКЕ...»

«ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ «WEB-БАНКІНГ» ЗМІСТ ПРО СИСТЕМУ «WEB-БАНКІНГ»..3 МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ «WEB-БАНКІНГ».4 РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ «WEB-БАНКІНГ».5 ПЕРШИЙ ВХІД ДО СИСТЕМИ..10 ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЯ..11 ІСТОРІЯ ОПЕРАЦІЙ. МОЇ ПЕРЕКАЗИ.12 ІСТОРІЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА КАРТКАМИ..15 КАРТКИ І РАХУНКИ..16 ВИПИСКА ЗА БІЛІНГОВИЙ ПЕРІОД..17 ВИПИСКА ЗА ДОВІЛЬНИЙ ПЕРІОД..18 БЛОКУВАННЯ КАРТКИ..19 АКТИВАЦІЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ КАРТКИ.21 АКТИВАЦІЯ КАРТКИ..26 ПЕРЕВИПУСК КАРТКИ..28 ВИПУСК ДОДАТКОВОЇ КАРТКИ..30...»

«ДАВНЬОРУСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СВЯТ СЛОБОЖАНЩИНИ Ліманська О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Анотація. В статті висвітлено на прикладі календарного циклу Слобожанського регіону риси традиційних українських свят та їх зв’язок з давньоруською культурою. Ключові слова: давньоруська культура, традиційне свято, народний календар. Аннотация. Лиманская О. В. Древнерусская культура...»

«ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 281–287 2013. Issue 125. P. 281–287 УДК 821.152.1-251.09”18/19”Б.Єйтс ХРИСТИЯНСЬКИЙ МІФ ЯК СТРУКТУРНА ОСНОВА П’ЄСИ ВІЛЬЯМА Б. ЄЙТСА “ГОЛГОФА” Ірина Сенчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000; e-mail: irynaroman@yahoo.com Досліджено особливості функціонування євангельської легенди про божественну й людську сутність Ісуса Христа і Його смерть на хресті заради людства як...»

«УДК 947.7(=112.2)«19/20» А. А. Задерейчук ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ЗНАНЬ В АСКАНІЇ-НОВА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД Висвітлено методи популяризації наукових знань, накопичених в Асканії-Нова. Окрему увагу приділено відвідуванню Асканії-Нова імператором Ніколаєм ІІ та спеціально розробленої для цього програмі прийому. Крім того, проаналізовано такі форми поширення наукових досягнень, як виступи в органах земського самоврядування, подарунки в колекції музеїв. Ключові слова: Асканія-Нова, Фальц-Фейни,...»

«Міністерство освіти України Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Науковий збірник Випуск б (63) Чернівці, 2000 ПИТАННЯ Problems o f ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Literary Criticism Видається з 1966 року Випуск 6 (63) Відкривається збірник статтями, що присвячені двом великим датам: 250річчю з дня народження Й.В.Ґьоте та 200-річчю з дня народження О.С.Пушкіна. Вміщено теоретичні та компаративістичні статті, які розподілені за рубриками: “Міфологія — фольклор —...»

«Порівняльна професійна педагогіка 1/2012 УДК: 371.13 ВАЛЕНТИНА МІШАК с. Руське, Мукачівський район, Закарпатська обл., Україна ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УРОКУ РЕЛІГІЇ В АВСТРІЙСЬКІЙ ШКОЛІ PECULIARITIES OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF A RELIGION LESSON WITHIN AUSTRIAN SCHOOL SYSTEM Проаналізовано особливості розвитку та історичні передумови становлення уроку релігії як повноцінного навчального предмета в австрійській школі. Розкрито важливу роль держави і церкви у вдосконаленні...»

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ УДК 72.01 Б.С. Черкес, Я.М. Юрик Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ОБ’ЄКТІВ-СИМВОЛІВ © Черкес Б.С., Юрик Я.М., 2013 Досліджено проблему збереження міської ідентичності та значення об’єктів-символів ідентичності для з’ясування їх місця в пам’яткоохоронній роботі. Ключові слова: ідентичність, міська ідентичність, об’єкти культурної спадщини, Львів, метод...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 pointed out in the article that present-day situation in educational system is characterized by a number of transformations and requires the introduction of corresponding corrections. Key words: activity, motivation, educational process, approach, cognitive independence. Стаття надійшла до редакції 11.10.2012 р. Прийнято до друку 21.12.2012 р. Рецензент – д. п. н., проф. Савченко С. В. УДК 37.016 : 811.111 М. В. Разорьонова ВИКОРИСТАННЯ...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/264508000 Дячок О. О. Джерела до історії торгових, митних і податкових відносин у ГалицькоВолинському князівстві Article · August 2014 READS 1 author: Oleg Dyachok University of Customs and Finances 24 PUBLICATIONS 2 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Oleg Dyachok Retrieved on: 06 August 2016 Історія торгівлі, податків та мита № 1 (7) Міністерство освіти і науки України Академія...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ukraine On Principles of Prevention and Combating Corruption, giving agents specifically authorized to implement measures to combat corruption. Analyzed the provisions of Articles legislation, which changes on strengthening accountability for corruption offenses in the service sector. Also features by prosecutors on the application of measures to prevent and conduct coordination activities in this context. The author...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Житомирський національний агроекологічний університет Ю. Ю. Довгій, О. А. Дубова, Н.М. Сорока, Д. В. Фещенко, Т. І. Бахур ПАРАЗИТАРН ХВОРОБИ М’ЯСОЇДНИХ ТВАРИН. ГЕЛЬМНТОЗИ Житомир ББК 48.7Н20 УДК 619:616 – 036.4(477) Автори: Ю. Ю. Довгій, О. А. Дубова, Н. М. Сорока, Д. В. Фещенко, Т. І. Бахур Рецензенти: В. П. Фасоля, доктор ветеринарних наук, доцент (Житомирський національний агроекологічний університет), В. А. Євстаф’єва, доктор...»

«ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Сьогодні зайве доводити, що наука, пов’язана з вивченням конфліктів, має право на існування. До проблем виникнення і ефективного вирішення конфліктів виявляють великий інтерес не лише професіонали у сфері психології і соціології, але й політики, керівники, педагоги, соціальні робітники, тобто, всі ті, хто у своїй практичній діяльності пов’язані з проблемою взаємодії з людьми. Тому на етапі реформування національної вищої освіти набуває практичного значення питання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»