WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 37.013.74(73) Н. О. Садова ДО ВИТОКІВ СТАНОВЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ В США Постановка проблеми. Глобалізаційні прцеси у світі, які охопили всі аспекти ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии

(ИКТ), ИКТ-компетентность, профессиональная подготовка учителей,

Qualified Teacher Status, NOF.

Popova Y. A. Formation of the information and communication

competence of teachers of Great Britain

The article describes modern European studies of teacher`s information

competency Information and communication - competency standards for teacher,

the teacher training programs to use Information and communication technologies are analyzed in the article. Identifying the basic categories of training teachers to use Information and communication technologies in Scotland - country in which the development of these issues deals with the government, local authorities and universities.

Key words: information and communication technologies (ICT), ICTcompetency, professional training for teachers, Qualified Teacher Status, NOF.

Стаття надійшла до редакції 05.12.2012 р.

Прийнто до друку 21.12.2012 р.

Рецензент – д. п. н., проф. Штефан Л. А.

УДК 37.013.74(73) Н. О. Садова

ДО ВИТОКІВ СТАНОВЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ЯК НАУКИ В США

Постановка проблеми. Глобалізаційні прцеси у світі, які охопили всі аспекти людської діяльності, зумовили підвищений інтерес фахівців будьякої сфери до зарубіжного досвіду роботи їхніх колег. Освіта не є виключенням, адже інтеграція України у світове освітнє товариство неможлива без знання основних тенденцій та закономірностей розвитку освітньої галузі у провідних країнах світу. Значним кроком на шляху інтеграції України до світового освітнього товариства стало підписання нашою державою 19 травня 2005 року у норвезькому місті Борген Болонської декларації, яка, маючи на меті створення єдиного європейського простору вищої освіти, безумовно сприятиме реформуванню й збагаченню української освітньої системи в контексті європейських вимог.

Отже, глибоке знання світового досвіду розвитку освіти стає все більш актуальним насьогодні. Саме це знання покладене в основу порівняльної педагогіки як наукової дисципліни, яка покликана в порівняльному аспекті вивчати стан, закономірності й тенденції розвитку систем освіти у різних країнах світу. Саме компаративістика допомагає краще усвідомити пріоритети власної освіти на всіх її щаблях, розібратися в системі Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 оцінювання знань учнів, в організації приватного сектора освіти в різних країнах.

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз історико-педагогічних досліджень свідчить про те, що, хоча питанням виникнення й розвитку порівняльної педагогіки приділяли велику увагу і зарубіжні (Дж. Бередей, В. Брікман, Б. Вульфсон, О. Джуринський, І. Кендл, З. Малькова, Б. Холмз, Ф. Шнейдер), і вітчизняні (Н. Лавриченко, О. Локшина, Л.Пуховська, А. Сбруєва) науковцями, на сьогоднішній день існує обмежена кількість праць, присвячених діяльності Міжнародних товариств щодо пропаганди ідей компаративістики, більшість з яких підготовлена зарубіжними науковцями (В. Брікман, Е. Епстейн, Р. Джералд).

Мета статті полягає в аналізі основних чинників становлення й розвитку порівняльної педагогіки як науки в США.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи широкий спектр науковопедагогічних джерел, нами було виявлено певні чинники, що сприяли становленню й подальшому розвитку порівняльної педагогіки як науки в

США, а саме:

– примітивні порівняльні спостереження, що розповсюджувались мандрівниками. Вони, здебільшого не були упорядковані і базувались на спостереженнях і враженнях самих учасників подій. Особливої уваги заслуговують спогади давньогрецьких істориків і філософів (Піндар, Геродот, Ксенофонт), які описували виховні системи, що існували в інших країнах, переслідуючи єдину мету – виокремлення корисного досвіду і застосування його під час виховання молоді в межах власної країни [1];

– виникнення перших європейських університетів в епоху Середньовіччя, що сприяли активізації суспільного життя своїх країн. Адже до цьго часу освіта, перебуваючи під опікою церкви, мало відрізнялась своїм змістом, організацією і методами навчання, що, безумовно, не сприяло обміну освітніми здобутками між країнами [2];

– виникнення терміну «порівняльна педагогіка». Фактично цей термін в Америці вперше вжив Вільям Рассел у 1826 році, у своєму перекладі праці М. А. Ж. Паризького «Нариси та попередні нотатки до дослідження з порівняльної педагогіки», що булла видана у 1817 році [5]. Але ще наприкінці ХVIII ст., у 1785 році, Томас Джеферсон, видатний американський дипломат і філософ епохи Просвітництва, зробив посилання на «переваги американської освіти над європейською» [4];

– педагогічні мандрівки діячів освіти з метою отримання корисної інформації для вирішення нагальних питань, що виникали в процесі становлення власних освітніх систем [1];

– підготовка професором Мічиганського університету Вільямом Пейном (доречі, він був першим професором з педагогіки у США) перших лекцій, присвячених школам і освітнім системам Європи (1887р) [5];

– читання Джеймсом Расселом у 1899 році першого курсу з порівняльної педагогіки студентам Колумбійського університету [5];

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013

– публікація першого підручника з порівняльної педагогіки Пітером Сендіфордом (1918р) [5];

– заснування професором Кьольнського університету Фредеріком Шнейдером у 1931 році першого журналу, присвяченого порівняльній педагогіці. Зокрема, у першому номері журналу науковець звернув увагу на питання історії, термінологічного апарату і цілей порівняльної педагогіки [5].

Становленню порівняльної педагогіки як науки в США сприяло створення спеціального Товариства порівняльної педагогіки та Міжнародної освіти (Comparative and International Education Society) (надалі

– ТППМО).

ТППМО, яке бере свої витоки із щорічних конференцій із порівняльної педагогіки, що вперше були організовані американським компаративістом Вільямом Брікманом (William Brickman) у НьюЙоркському університеті у 1954 році, почало своє існування як філія Національного Товариства викладачів педагогічного коледжу (National Society of College Teachers of Education) [6].

Ще під час проведення першої конференції у 1954 році В.Брікман висловив своє занепокоєння щодо низького статусу порівняльної педагогіки у США, зазначивши, що «очевидною є поширена думка, що порівняльні дослідження іноземних освітніх систем є більш декоративними, ніж функціональними і, отже, не мають значної ваги для вчителя» [3].

Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про те, що функціонування Товариства переслідувало певні цілі, а саме:

– пропагувати і покращувати викладання порівняльної педагогіки у коледжах і університетах;

– заохочувати наукові дослідження у галузі компаративістики;

– сприяти обміну науковцями і вивченню шкільних систем провідних країн світу;

– співпрацювати зі спеціалістами з інших дисциплін для пояснення освітніх подій у культурному контексті;

– сприяти публікаціям досліджень і новітньої інформації з порівняльної педагогіки;

– підтримувати співпрацю компаративістів різних держав у проведенні досліджень і обмінюватись документацією;

– співпрацювати, де це можливо, з такими організаціями, як:

ЮНЕСКО, Міжнародний Інститут Освіти, Організацією Американських Штатів та ін. [6].

ТППМО також забов’язувалось видавати бюлетені, монографії, щорічники й інші публікації самотужки або у співавторстві з іншими організаціями.

Серед інших напрямів роботи ТППМО слід відзначити організацію закордонних відряджень. Так, влітку 1956 року группа освітян і академіків на чолі з В.Брікманом (першим президентом Товіриства) і Дж.Рідом (скарбником Товариства) відвідали школи і університети Данії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Нідерландів і Англії. Результатом цього відрядження Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 стало проведення першої міжнаціональної наради, що відбулась у Женеві, і де були оприлюднені звіти щодо стану освіти у Швейцарії, США і Німеччині. Протягом перших шести років роботи ТППМО робочі групи відвідали п’ять континентів і двадцять чотири країни [6].

Слід зазначити, що ТППМО мало свою Конституцію, що була вперше ухвалена у 1959 році, у 1975 році вдруге (з поправками) і у 1998 році втретє, що і визначала напрями роботи і форми існування Товариства. Наприклад, у статті №5, 2 розділі, наголошувалось на необхідності видавництва професійного журналу, що вперше побачив світ у 1957 році під назвою «Порівняльно – педагогічний огляд» (Сomparative Еducation Review) і з часом набув заслуженої популярності серед періодичних видань з питань компаративістики, як суттєве джерело інформації [6].

Рада Директорів ТППМО, наголошуючи на міжнаціональному характері Товариства (що підтверджується зміною назви у 1966 році з Товариства Порівняльної Педагогіки на Товариств Порівняльної Педагогіки та Міжнародної Освіти), була зацікавлена у залученні до співробітництва науковців з усього світу. Таким чином, станом на 1966 рік, до складу Ради входили представники сорока чотирьох країн світу [6].

Протягом 1960-х років ТППМО підтримувало постійні зв’язки з Американською Асоціацією коледжів педагогічної освіти (American Association of Colleges of Teacher Education), Національним Товариством учителів педагогічних коледжів (National Society of College Teachers of Education), Асоціацією студентів педагогічних коледжів (Association of Student Teaching) і Американською Асоціацією освітніх досліджень (American Education Research Association) щодо проведення порівняльнопедагогічних досліджень. Але, починаючи з 1969 – 1970-х років, ТППМО починає проводити незалежні засідання (перше з яких відбулось в Атланті у 1970 році) [6].

Протягом наступних років Товариство продовжує підтримувати тісні зв’язки з організаціями, що також були зацікавлені у розвитку і пропаганді порівняльно-педагогічних досліджень (Американська Асоціація освітніх досліджень, ЮНЕСКО, Міжнародна Рада порівняльно-педагогічних товариств та ін.). Результатом цієї співпраці стали чисельні публікації з питань порівняльної педагогіки, що висвітлювали стан навчально-виховних систем різних країн світу; неймовірна кількість зборів, засідань, майстеркласів як для досвідчених компаративістів, так і для науковців-початківців, у ході яких здійснювався цінний обмін результатами наукових досягнень.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, у ході проведеного дослідження були виявлені основні чинники, що, вплинули на становлення й розвиток порівняльної педагогіки як науки в США, серед яких окремої уваги заслуговує діяльність американського Товариства порівняльної педагогіки та Міжнародної освіти, що, співпрацюючи з іншими освітніми установами, сприяло поширенню порівняльнопедагогічних досліджень і співробітництву компаративістів усього світу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 Більш детально діяльність Товариства може бути розглянута в подальших наукових пошуках.

Список використаної літератури

1. Вульфсон Б. Л. Становление сравнительной педагогики как науки/ Б.Л.Вульфсон // Педагогика. – 1995. – № 2. – С. 100 – 107. 2. Троцко Г. В.

Історія педагогіки : навч. посіб. / Г. В. Троцко. – Харків, 2008. – С. 54 – 57.

3. Brickman W. The Role of Comparative Education in the Education of Teachers / W. Brickman // Report on New-York University’s First Annual Conference on Comparative Education. – New-York, 1954. – рр. 8 – 9.

4. Jefferson T. The comparative advantages of an American rather then a European education / T.Jefferson // A history of international and comparative education. – Atlanta, 1968. 5. Rust V.D. Reflections of the Development of

Comparative Education / V. D. Rust // [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.springerlink.com 6. Swing E. Sh. The Comparative and International

Education Society (CIES) / E.Sh.Swing // Common Interest, Uncommon Goals:

Histories of the World Council of Comparative Education Societies. Comparative

Education Research Center, 2007. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.CIESWCCES.pdf Садова Н. О. До витоків становлення порівняльної педагогіки як науки в США Стаття присвячена аналізу чинників, що сприяли виникненню і становленню порівняльної педагогіки як науки в США. Це: організація порівняльних спостережень; виникнення перших європейських університетів; публікація першого підручника з порівняльної педагогіки;

педагогічні мандрівки та деякі інші. Особлива увага приділена характеристиці діяльності Товариства порівняльної педагогіки та Міжнародної освіти США взагалі й визначенню його внеску у розвиток питань компаративістики зокрема.

Ключові слова: порівняльна педагогіка, Товариство порівняльної педагогіки та Міжнародної освіти, США, наука, витоки.

Садовая Н. А. К истокам становления сравнительной педагогики как науки в США Статья посвящена анализу факторов, которые способствовали возникновению и становлению сравнительной педагогики как науки в США. Это: организация сравнительных наблюдений; возникновение первых европейских университетов; публикация первого учебника по сравнительной педагогике; педагогические путешествия и некоторые другие. Особенное внимание уделено характеристике деятельности Общества сравнительной педагогики и Международного образования вообще и определению его вклада в развитие вопросов компаративистики в частности.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 Ключевые слова: сравнительная педагогика, Общество сравнительной педагогики и Международного образования, США, наука, истоки.

Sadova N. O. Towards the beginnings of the establishment of the Comparative Education as a science in the USA The article is devoted to the analysis of the factors which promoted the beginnings and the establishment of the Comparative Education as a science in the USA. They are: the organization of comparative observations, the emergence of the first European universities, a publication of the first textbook on comparative pedagogy, educational travel, and others. The special attention is given to the characteristics of the activity of the Comparative and International Education Society generally and their contribution to the development of the issues of Comparative Education is determined.

Key words: Comparative Education, Comparative and International Education Society, the USA, science, origins.

–  –  –

ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Постановка проблеми. У цивілізованому суспільстві право є одним із найважливіших регуляторів взаємовідносин між людьми у різних життєвих ситуаціях – на роботі, в сім’ї, у колективі, у міжнародних зв’язках.

Відповідно і поняття про правові відносини повинні закладатися ще у дитинстві. Знання, отримані школярами стосовно правового виховання, повинні допомагати обирати їм правильний шлях у подальшому житті та діяльності, формувати у них стійке розуміння правомірності чи неправомірності ситуації.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Зміст Розділ 1. Миколаївський муніципальний колегіум або місто мого кохання..3 1.1. Колегіум – флагман освіти.3 1.2. Кафедра класних керівників: пошук, творчість, праця.6 1.3. Моє сприйняття сучасної парадигми освіти. Розділ 2. Автограф..2.1. Ліричні роздуми (замість передмови).2.2. Філософія душі як педагогічне кредо. 2.3. «Кулінарна» книга класного керівника. Розділ 3. Класний керівник очима учнів та батьків. Портретна галерея.. Розділ 4. Система роботи класного керівника в системі роботи...»

«130 ISSN 2078-0133 УДК 069.29:(477.62)»1920-1930» М.О. ПРИНЬ Маріупольський музей краєзнавства в радянській музейній мережі в 1920-х – на початку 1930-х років Стаття присвячена висвітленню історії становлення Маріупольського музею краєзнавства як потужної науково-освітньої установи. У ній досліджений процес організації відділів музею, формування та поповнення його фондової колекції, розглянута експозиційна, наукова та просвітницька діяльність музею. Ключові слова: краєзнавчий музей, Маріуполь,...»

«РОЗВІДКИ РИНОК ЗЕРНА В ГУБЕРНІЯХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ ХХ ст. Продовольча проблема із цілком зрозумілих причин належить до числа тих, від яких залежить саме існування людини. Так було, є і буде завжди незалежно від регіону, країни чи континенту. Що стосується вітчизняної історії, то в окремі її періоди голодна смерть забирала життя не одного мільйона осіб, включаючи й тих, хто мав безпосереднє відношення до вирощування зернових культур, тобто селян. Таким чином, вивчення питань,...»

«славістів. Історія, культура, фольклор і етнографія слов'янських народів. Доповіді. – К., 1983. – С. 19; 10Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов / Под. ред. П.Г. Богатырева. – М., 1956. – С. 573; Рильский М. Література і народна творчість. – К., 1958. – С. 19; 12Записки о Южной Руси / Изд. П. Кулиш. – СПб, 1856. – Т. 1. –С. 172–178; 13Там само. – С. 304; 14Stanonik M. Literary Folklorism. – P. 75; 15Словарь української мови / Упорядкував Б. Грінченко. – К., 1907. – Т. 1. –...»

«УКРАЇНА НА ШЛЯXУ ДО ЕВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ VADEMECUM ВАРШАВА 2006 © Управління Комітету Європейської Інтеграції Алея Уяздовська, 9, 00-918 Варшава © Urzd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9 00-918 Warszawa Публікація фінансується із засобів проекту “Україна на шляху до ЄС”, реалізованого у рамках промоційної програми для держав у період трансформації Міністерства закордонних справ. Редакція: Ян Хофмокл, Катажина Смик, Агнєшка Амброзяк, Олександер Марковіч Проект обкладинки: Ханна...»

«Світогляд – Філософія – Релігія Summary Svitlana Dorda. About Some Specific Characteristics of the Juridical Discourse. Juridical discourse is understood as the activity, which is regulated by certain historic, social and cultural codes (traditions), this activity creates sense; it is aimed to norms formulation, legitimization, regulation and social relations control. Any institute discourse, including juridical discourse, is the combination of universal and specific characteristics. Universal...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18) УДК 669.013(477) Д.В. Ніколаєнко ОЦІНКА МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Мета статті полягає в аналізі та прогнозування параметрів економічної системи металургійної галузі на основі міжгалузевого балансу. Розраховано ланцюгові та базисні індекси цін на продукцію та індекси змін обсягів виробництва галузей «Металургія та оброблення металу», «Машинобудування», «Будівництво». Розраховано...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ Випуск 12 Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології та музеєзнавства 2012 УДК 371.315 Ясінський М. – канд. іст. наук, доцент МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, м. Рівне ІДЕЯ ІСТОРИЧНОГО ОБРАЗУ ТА ОБРАЗ ІСТОРИЧНОЇ ІДЕЇ – ЯК НАУКОВА ДИЛЕМА Будь-яка історична ідея за своєю природою є концентрованим відтворенням суспільно значимих сенсів. При цьому множина історично-значимих ідей, відтворених поза межами їх культури, не дорівнює сенсу історії, проте...»

«УДК 658.8 Л.А. Мороз, Ю.М. Князик* Національний університет “Львівська політехніка”, *Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка” МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ © Мороз Л.А., Князик Ю.М., 2007 Досліджено термінологічні аспекти поняття маркетингу відносин; розглянуто дискусійні питання трактування визначень “маркетингу відносин” та “маркетингу партнерських відносин”. Проаналізовано можливих учасників взаємовигідних...»

«УДК 631.31 Гриценко Надія Федорівна, зав. відділу забезпечення науковими фондами ДНСГБ УААН; Гудзеватий Володимир Васильович, старш. наук. співроб. від. забезпечення науковими фондами ДНСГБ УААН (м.Київ) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У статті розглядаються питання історії розвитку сільського господарства на підставі вивчення наукових фондів ДНСГБ УААН. В статье рассматриваются вопросы истории развития сельского хозяйства на основе изучения научных фондов ГНСХБ УААН. In clause the...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ Семінар Київ, 5 липня 2001 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Іван КУРАС, віце-президент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, академік НАН України З вашого дозволу хотів би сказати кілька слів з приводу запропонованої до розгляду проблеми, яка визначена вже самою назвою нашого зібрання. І справді...»

«УДК 141.4(091) (4)’’04/14’’ Національний університет «Львівська політехніЯремчук С.М. ка», Львів, Україна, e-mail: jarek_serge@ukr.net РЕЛІГІЯ І МОРАЛЬ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Lviv Polytecnic National University Lviv, Yaremchuk S.M. Ukraine, e-mail: jarek_serge@ukr.net RELIGION AND MORALITY: THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE MAIN CONCEPTIONS OF MIDDLE AGES Мета. Метою статті є виявлення особливостей тлумачень середньовічними мислителями основних категорій моральної...»

«УДК 821.161(092) М.Ю. Вишина, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ПОВІСТЬ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ ПРО ЗВИЧАЇ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН Автор звертається до етнокультурних традицій українського народу, відображених у художній літературі, зокрема в найдавнішому українському літописі Повісті врем’яних літ. Здійснено аналіз автохтонних обрядових і ритуальних міфів, які використав літописець під час укладання твору. Доведено, що вже за часів Київської Русі східні слов’яни мали яскраво...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»