WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378.147:78]:004 Л.Г. Гаврілова ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІА В ЕЛЕКТРОННОМУ ПОСІБНИКУ З ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статті висвітлено ...»

-- [ Страница 1 ] --

7. Пєхота О.М. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко,

О.М. Любарська та ін. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.

8. Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении природоведению:

Методические рекомендации. / О.М. Смирнова – М. : Новая школа, 1997. – 112 с.

Резюме

Принципы технологии формирования экологически целесообразного поведения младших

школьников. Статья посвящена актуальной проблеме экологического воспитания младших

школьников. Предложенная технология формирования экологически целесообразного поведения базируется на принципах экологического воспитания и положениях личностно ориентированных технологий воспитания.

Ключевые слова: экологическе воспитание младших школьников, экологически целесообразное поведение, экологический проект.

Summary The article is dedicated to actual problems of the ecological education of younger schoolchildren. Technology of shaping the ecological expedient behavior based on ecological education are shown.

Key words: junior pupils ecological education, ecological expedient behavior, ecological project.

УДК 378.147:78]:004 Л.Г. Гаврілова

ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІА В ЕЛЕКТРОННОМУ ПОСІБНИКУ З ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО

МИСТЕЦТВА ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У статті висвітлено актуальні проблеми сучасної вишівської освіти – запровадження інформаційних технологій для забезпечення навчального процесу, створення електронних посібників для вищих навчальних закладів із мистецьких дисциплін, призначених для використання на аудиторних заняттях та для самостійної роботи студентів. Уточнено термінологічний апарат (засоби мультимедіа, гіпермедіа, електронний підручник тощо).

Проаналізовано структуру та власний досвід роботи з електронним посібником з історії музичного мистецтва для студентів педагогічних ВНЗ.

Ключові слова: електронний посібник, засоби мультимедіа, мистецька освіта у вищій школі, історія музичного мистецтва.

Постановка проблеми. Формування інформаційного суспільства обумовило значні зміни в розвитку освіти, адже XXI століття висуває до неї нові вимоги – це передусім швидке пристосування до нових технологій навчання, що ґрунтуються на використанні можливостей сучасного комп’ютера, впровадження науково-інформаційних технологій.

Науковці, які вивчають провідні тенденції комп’ютеризації навчального процесу, вбачають у комп’ютері потужний засіб навчання, здатний значно підвищити його ефективність. Нині йде активний пошук нових моделей навчання, розширення можливостей комп’ютерної техніки, що реалізується у розробленні нових інформаційних (інформаційно-комунікативних, мультимедійних) технологій навчання. Одним із напрямків цього пошуку є створення бази мультимедійних електронних підручників та посібників для всіх ланок освіти.

Аналіз ринку електронних навчальних видань доводить, що нині вже створено певну кількість мультимедійних енциклопедій, електронних підручників, посібників, програмованих педагогічних засобів, кейсів із різних предметів, призначених для використання в середній та професійній школі. Вища школа також має певні напрацювання в цьому напрямку: різноманітну електронну продукцію розроблено в галузі інформатики, фізики, економічних, суспільних наук, іноземних мов. Мистецька освіта ВНЗ наразі обмежується переведенням в електронний вигляд 164 _________Випуск 17 _________ найпоширеніших підручників з естетики та культурології (скануванням паперових видань), окремими посиланнями для студентів на електронні бібліотеки, енциклопедії, галереї тощо.

З’являються також окремі мультимедійні Інтернет-видання, наприклад, web-мультимедіа енциклопедії певної мистецтвознавчої тематики ("Енциклопедія класичної музики", "Російський іконопис ХІ-ХХ ст.", "Вільям Шекспір і Ренесанс", "Рерихівський Петербург" та ін.), які можна використовувати на заняттях мистецького циклу як допоміжні навчальні засоби. Отже, перед викладачами вищої ланки мистецької освіти постає завдання створення власних мистецтвознавчих електронних посібників, призначених для використання на аудиторних заняттях та для самостійної роботи студентів.

Аналіз досліджень та публікацій. В останні роки з’явилося багато наукових досліджень, у яких з’ясовуються дефініції термінів "мультимедіа", "мультимедійні засоби навчання", "електронний підручник" тощо.

Поняття "мультимедіа" (multimedia – буквально: багатосередовищність) визначається як "операційні середовища, що ґрунтуються на використанні технології компакт-диску, дають можливість інтегрувати аудіовізуальну інформацію, представлену в різній формі (відеофільм, текст, графіка, анімація, слайди, музика), використовуючи під час цього можливості інтерактивного діалогу" [5, с. 275]. Під засобами мультимедіа розуміється комплекс апаратних і програмних засобів, що дають змогу людині спілкуватися з комп’ютером, використовуючи найрізноманітніші, природні для себе середовища: звук, відео, графіку, тексти, анімацію та ін.

[2, с. 29]. Як зазначив Г. Селевко, – різноманітні можливості представлення інформації на комп’ютері дозволяють змінювати й необмежено збагачувати зміст освіти, включаючи до нього інтегровані курси, ознайомлення з історією та методологією науки, із творчими лабораторіями великих людей, з світовим рівнем науки, техніки, культури [6, с. 116].

Слід зазначити, що мультимедіа нині перетинається з галуззю інформаційних гіпертехнологій, тобто виникає гіперсередовище, так звана система гіпермедіа – структурування мультимедійної інформації за допомогою гіперзв’язків.

Сучасний електронний підручник, створений з використанням тих чи інших мультимедіа та гіпертехнологій, може мати вигляд відсканованого паперового підручника (з гіпертекстовими посиланнями), більш складного електронного навчального комплексу (що вміщує підручник, довідник, тести, імітаційні програми тощо). Електронний підручник може бути частиною мережного інформаційного середовища навчального закладу, елементом електронної бібліотеки у мережі Інтернет, а також існувати на компакт-диску.

У мистецькій освіті ВНЗ існує невеликий досвід користування мультимедійними засобами навчання. Так, у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського студенти вивчають предмет "Образотворче мистецтво з методикою викладання" з використанням можливостей комп’ютера (за допомогою графічних редакторів Paint, Photoshop, CorelDraw створюють декоративні малюнки, сюжетні композиції; на основі мультимедійних енциклопедій живопису вивчають твори художників). Задля того, щоб майбутні вчителі початкових класів опанували музичну культуру, їм пропонуються комп’ютерні програми "Класична музика", "Музичний клас" тощо.

У Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. Макаренка розроблено комп’ютерну навчальну програму "Кольорознавство", що надає теоретичні знання щодо властивостей кольору, класифікації кольорів, живописних матеріалів та техніки, а також дозволяє малювати, створювати власні живописні композиції.

Пропонуємо опис власного електронного посібника з "Історії музичного мистецтва" з використанням засобів мультимедіа, створений для застосування у мистецькій освіті ВНЗ. Мета нашої статті – проаналізувати й описати структуру електронного посібника з історії музичного мистецтва, призначеного для майбутніх учителів початкових класів та музики.

Виклад основного матеріалу. Пропонований електронний посібник з історії музичного мистецтва (розділ "Російська музика") призначений для студентів 4 курсу факультету підготовки вчителів початкових класів, спеціалізація "Музика" Слов’янського державного педагогічного університету. Він рекомендований для застосування на аудиторних лекційних заняттях та для самостійної роботи студентів.

_________Випуск 17 _________ Використання електронного посібника у процесі вивчення історії музичного мистецтва спрямоване на розв’язання таких завдань:

- розвиток почуттів, емоцій, образно-асоціативного мислення і художньо-творчих здібностей студентів;

- виховання художньо-естетичного смаку, потреби в освоєнні цінностей світової культури;

- засвоєння знань про стилі й напрями в музичному мистецтві певного регіону (Росія) та певної доби (від Давньої Русі до "срібного століття");

- перевірку набутих знань музичних творів та подальшого їх використання для розширення світогляду, формування власного культурного середовища.

Посібник створено з урахуванням основних принципів та вимог до конструювання електронних підручників вищого навчального закладу, виокремлених у сучасних наукових розвідках у цій галузі [1; 3; 4]:

- структурування електронного навчального засобу здійснено за модульним принципом;

- зміст посібника має інваріантну та варіативну частини навчального матеріалу;

- система подачі й пояснення навчального матеріалу має гіпертекстову структуру для оперативного отримання додаткової інформації про окремі терміни, поняття, діячів культури тощо;

- враховано закономірності самонавчання й індивідуальні психологічні особливості студентів.

Зазначимо, що курс історії музичного мистецтва ("Російська музика") пропонується для студентів спеціальності 6.010102 – початкове навчання, спеціалізація "Музика", освітньокваліфікаційний рівень – бакалавр. Курс вивчається у 8 семестрі, містить 144 години (34 лекційні, 20 практичних та 90 годин самостійної роботи студентів) та завершується екзаменом.

Курс "Історія музичного мистецтва" ("Російська музика") охоплює історичний період від найдавніших часів до початку ХХ століття (від раннього музичного середньовіччя до "срібного століття" російської культури).

Історико-культурологічний та музикознавчий матеріал з розвитку музичної культури Росії розподілений на 3 змістові модулі та 7 тематичних блоків:

Модуль 1. Докласичний етап розвитку російської музичної культури.

Тема 1. Музика Давньої Русі (фольклор та храмовий спів від найдавніших часів до 17 ст.

) Тема 2. 18 століття в історії російської музики. Розвиток оперного жанру. Хоровий концерт. Представники російської композиторської школи кінця 18 століття.

Модуль 2. Російська музична класика.

Тема 3. Музичне мистецтво Росії першої половини 19 століття.

М. Глинка – перший класик російської музики. "Великий учитель музичної правди" О. Даргомижський.

Тема 4. Музичне мистецтво Росії пореформеної епохи.

Вершини російського музичного епосу у творчості О. Бородіна. М. Мусоргський – невизнаний геній російської музичної класики XIX ст. М. Римський-Корсаков: служіння російській музиці.

Тема 5. Світ музики П.

Чайковського.

Модуль 3. Російська музика кінця 19 – початку 20 ст.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


: жанрово-стильове оновлення.

Тема 6. Музичне мистецтво Росії кінця 19 – початку 20 ст.

Нові стильові тенденції і класичні традиції в російській музиці "срібного століття" (С.І. Танєєв, А.К. Лядов,

А.С. Аренський, B.C. Калінніков, А.К. Глазунов). Пошуки нових шляхів в мистецтві:

С. Рахманінов. І. Стравінський.

Тема 7. Художньо-естетичні та стильові риси російського символізму.

О. Скрябін і російський символізм.

Відповідно до такого (завважимо, досить традиційного) розподілу на змістові модулі та теми побудовано тематичну структуру електронного посібника: три тематичні модулі, розділені на певну кількість лекцій.

Кожен тематичний модуль електронного посібника має внутрішню структуру:

- лекція (текст із гіперпосиланнями),

- слайд-шоу (з використанням засобів мульмимедіа),

- музика для самостійного прослуховування,

- глосарій (словник музичних термінів), 166 _________Випуск 17 _________

- іменний покажчик,

- лібрето опер,

- біографії провідних композиторів,

- система контролю знань музичних творів (музична вікторина у двох варіантах).

Текстову частину посібника, розподіл тематичних блоків та модулів зроблено на основі одного із сучасних паперових підручників з історії російської музики (Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до "серебряного века": Учеб. для студ. пед. высш. учеб.

заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 384 с.: ноты). Крім того, у процесі його підготовки використовувалися матеріали друкованих навчальних посібників (Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М.: Музыка, 1979. – 383 с.; Асафьев Б.В. Русская музыка ХІХ и начала ХХ века. – Л.: Музыка, 1978. – 188 с.; Левая Т.Н. Русская музыкальная культура начала ХХ века в контексте художественных тенденций эпохи. – М.: Музыка, 1991. – 212 с.), багатотомних видань з історії російської музики (за ред. А. Кандинського, Ю. Келдиша та ін.), матеріалів мережі Інтернет (сайтів класичної музики mus-info.ru, classic-music.ru, belcanto.ru та ін.). Текстові статті глосарію, іменний покажчик, біографії композиторів та оперних лібрето створено переважно на основі енциклопедичних видань та Інтернет-сайтів (dic.academic.ru, krugosvet.ru, slovari.yandex.ru та ін.).

Малюнок 1. Початкова сторінка посібника: меню Передбачається, що під час аудиторного лекційного заняття педагог демонструє слайд-шоу (мультимедійну презентацію), яка супроводжує розповідь про життя та творчість композитора або ілюструє положення про особливості розвитку музичної культури певної епохи, специфічні риси того чи іншого мистецького стилю, діяльність творчих об’єднань тощо.

Зауважимо, що використання засобів мультимедіа уможливлює додаткове подання інформації з історії музичного мистецтва:

– можливість збільшення (деталізації) на екрані зображень та їх фрагментів, що дуже цінно для презентації творів образотворчого мистецтва, історичних документів, старовинних нотних видань тощо;

– використання гіпертекстових та гіпермедіа посилань, що спрощує орієнтацію в посібнику під час самостійної роботи студентів;

– можливість уведення аудіофрагментів музичних творів, відеофрагментів з оперних та балетних вистав, відеозаписів концертів;

– "вільна" навігація змістом та вихід до головного меню або з програми в будь-якому місті.

Електронний посібник з історії музичного мистецтва (розділ "Російська музика") містить також відібрану для самостійного слухання студентами музику (усі музичні твори надаються у _________Випуск 17 _________ форматі mp.3, опери та балети пропонуються також для прослуховування й перегляду у форматах AVI, VIDEO TS, DVD тощо). Цей обсяг музичного матеріалу міститься на кількох дисках, що додаються до посібника.

–  –  –

Малюнок 3. Музична вікторина.

Варіант 2: обрати правильну відповідь Впровадження мультимедійного посібника з історії музичного мистецтва розпочалося в 2009-2010 навчальному році на музичному відділенні факультету підготовки вчителів початкових класів Слов’янського державного педагогічного університету. Зазначимо, що використання електронного навчального продукту не виключало звернення студентів до звичайної друкованої навчальної продукції (паперових підручників, нотних видань, партитур, 168 _________Випуск 17 _________ клавірів опер та балетів). Крім того, виходячи з мобільної структури посібника, ми мали можливість постійного оновлення різнорідної інформації (звукової, текстової, відео) та її перекомпонування.

Використання посібника дало можливість зробити висновки та узагальнення:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ПРАВОЗНАВСТВО” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри історії та теорії держави і права С. Д. Владиченко та викладачем кафедри історії та теорії держави і права Н. П. Христинченко Затверджено на засіданні кафедри історії та теорії держави і права (протокол № 11 від 19.06.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Владиченко С. Д., Христинченко Н....»

«УДК 94/477“1921” А.Ф. Куций Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук ПОЛКОВНИК Р. СУШКО – УЧАСНИК ДРУГОГО ЗИМОВОГО ПОХОДУ 1921 РОКУ © Куций А.Ф., 2014 Показано роль полковника Р. Сушка як керівника 2 групи Київської дивізії на тлі кривавих подій завершального етапу визвольної боротьби українського народу під час ІІ Зимового походу військ УНР. На основі спогадів безпосередніх учасників походу, в тому числі Романа Сушка, проаналізовано і показано...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. І, 2013_ bearers of evaluation. Using of some oblique translation techniques shows the change of expression of some components of the structure of evaluation. Generalization, modulation and replacing the image in the source text with a target language image retain the structure of evaluation. Indirect ways of expressing of object or predicate of evaluation are changed by direct when metaphors are indirectly translated by means of explicitation....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІХ, 2012 Глоба А. П. Научно-теоретические и организационнопедагогические аспекты комплексной реабилитации и социализации молодежи с нарушениями ОДА в условиях регионального коррекционно-реабилитационного пространства В статье рассматриваются вопросы теории и практики психофизической реабилитации и социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ключевые слова: психофизическая реабилитация, социализация, инклюзия, интеграция,...»

«УДК 338/439/6(091)(77+477) КОМАРНІЦЬКА Оксана Петрівна, канд. екон. наук, провідний науковий співробітник, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН (м. Київ) З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В США ТА УКРАЇНІ У статті розглянуто один із аспектів державного забезпечення продовольчої безпеки в США – пряма бюджетна продуктова підтримка малозабезпечених верств населення. Проаналізовано соціальний розвиток українського села та вказано причини зниження життєвого...»

«УДК 336.74 Методи і моделі прогнозування Алімпієв Є.В., канд. екон. наук доцент кафедри економічної теорії Університету економіки та права КРОК МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Проаналізовано можливості вивчення фінансово-монетарної трансмісії із застосуванням векторних авторегресійних моделей. Досліджені особливості та взаємозв’язки фінансових і монетарних трансмісійних каналів в економіці України. Показано покрокову методику відбору, обробки і тестування часових...»

«Ляска В., Погоральський Я. Рецензія. Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym redniowieczu. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 15. 2011. С. 429–443. РЕЦЕНЗІЇ POGRANICZE POLSKO-RUSKIE WE WCZESNYM REDNIOWIECZU NA LUBELSZCZYNIE / Skarby z przeszoci / Praca zbiorowa. – Lublin: Wojewdzki urzd ochrony zabytkw w Lublinie, 2009. – 168 s. Пограниччя, його образ в минулому та сьогоденні, завжди притягувало дослідників різних галузей гуманітарних наук. Така жвава зацікавленість є...»

«1 ЗмIст Передмова Походження села Життя «за Польщі» Війна Відбудова Визнане неперспективним Незалежність Сьогодення Боже світло Післямова Література і джерела 4 Не забуте Богом село Фрагмент карти Турійського району. Передмова Б ув час, коли я подорожував Турійським районом, відвідуючи сільські школи, в яких проводив лекції, щоб допомогти молоді не потрапити у пастку алкогольної, тютюнової чи якоїсь іншої залежності. Одного разу я задав школярам питання: «Ким ви мрієте стати?» і був вражений...»

«Інститут громадянського суспільсва Територіальна реформа: вчора, сьогодні, завтра Київ ІКЦ „Леста“ ББК 67.9(4УКР)300.4 Т35 Видання здійснене за підтримки фонду Євразія Погляди, викладені тут, належать авторам цієї роботи і не обов'язково відображають офіційну точку зору фонду Євразія. Ця інформація та розробки є вільними для копіювання, перевидання та поши рення по всій території України, усіма способами, якщо вона здійснюється безоплатно для кінцевого споживача та якщо при такому копіюванні,...»

«Бібліографічний електронний покажчик джерел до тематичної експозиції “Плекати сад своєї душі”. Г. С. Сковорода (1722–1794) – видатний український просвітитель-гуманіст, мандрівний філософ, педагог, поет”. Видання систематизовані, класифіковані відповідно до таблиць Універсальної десяткової класифікації та внесені в базу даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, Бази даних інформаційно-пошукової системи відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення САБ “ІРБІС” доступні на зовнішньому...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка Київський С.П.Романчук ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО г і еОрбпШКи мЄгііОиОЛОсіЧНі ЗиСииіі ( і ЄОрвпШКО -‘М кт и и ил и січН і ЗиСииїі та т а методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування) Київ Редакційно-видавничий центр “ Київський університет” “Київський університет” БЬК 26.82 Р 69 С.П.Романчук Р 69 Історичне ландшафтознавство: Тсоретико-методологічні за­ сади та методика...»

«Комишан А. І. УДК 347.73 Студент 3 курсу факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця ФІНАНСОВЕ ПРАВО ЯК НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація. Досліджено окремі питання інституту фінансової політики у системі фінансового права, перспективи реформування фінансової діяльності держави. Надано авторське бачення удосконалення українського законодавства. Внесено пропозиції щодо вдосконалення положень нормативно-правових актів, які регулюють окремі питання фінансової...»

«Ніна Пашковська НАУКОВА САМОБУТНІСТЬ УЧЕНОГО У статті зроблено загальний огляд наукової діяльності видатного вченого — філолога А. В. Недзвідського, проаналізовано ряд його праць з літературознавства, театрознавства, журналістики. Ключові слова: літературна взаємодія, концептуальні принципи, театрознавство. In clause the general review of scientific activity of an outstanding scientistphilologist is made, a number of his works on literary criticism,theater science, journalism is analysed....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»