WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Created with novaPDF Printer (Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Методичні вказівки до вивчення курсу ...»

-- [ Страница 1 ] --

Матвєєва Т.С.

Методичні вказівки

до вивчення курсу “Теорія літератури”

для студентів заочної та дистанційної форм навчання

(спеціальність – журналістика)

Харків

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Методичні вказівки

до вивчення курсу “Теорія літератури”

для студентів заочної та дистанційної

форм навчання (спеціальність – журналістика)

Рекомендовано

кафедрою історії

української літератури.

Протокол № 2 від 27 вересня 2001 року.

Харків Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія літератури” для студентів заочної та дистанційної форм навчання (спеціальність – журналістика) / Упоряд. Т.С. Матвєєва. – Х.: Харків. націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2001. – с.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) Завданням курсу теорії літератури є ознайомлення студентів із наукою про сутність, специфіку художньої літератури як мистецтва слова, про засади, методи її вивчення, критерії оцінки літературного твору. Йдеться про засвоєння основного літературознавчого термінологічного апарату, що дозволить майбутньому журналісту кваліфіковано подати відповідну інформацію. У першу чергу це стосується тих журналістів, чия професійна діяльність буде пов'язана з роботою у мистецьких програмах, літературних студіях, взагалі з висвітленням проблем культури, мистецтва. Але не тільки, тому що будь-який розгорнутий репортаж про ту чи іншу країну виглядатиме неповним без своєрідного літературно-мистецького ракурсу, так само як і журналістський портрет – дослідження людини, інтерв'ю з діячами культури, нотатки з виставок, презентацій, огляди культурних здобутків міста, регіону тощо. Тому журналіст повинен знати закономірності розвитку літератури (національної та світової) у зв'язку з розвитком суспільства та його культури, психологічні механізми творчості, вміти інтерпретувати різноманітні тексти, мати навички роботи з бібліографічними джерелами.

Формою викладання матеріалу курсу є лекція, також навчальним планом передбачено проведення практичних занять, у процесі підготовки до яких студенти самостійно виконують й індивідуальні завдання. Лекції охоплюють увесь матеріал, виділяючи в ньому найскладніше, найсуттєвіше. Їх завдання – зорієнтувати студента в тенденціях розвитку науки про літературу на сучасному етапі, наголосивши і на спадкоємності культурних традицій.

Ключові проблеми, які розглядаються під час лекцій, як правило, виносяться й на практичні заняття з метою поглибити окремі аспекти лекційного подання, актуалізувати матеріал для його самостійного опрацювання студентами. На практичних заняттях студенти мають можливість не тільки закріпити вивчене, відтворюючи лекційний, підручниковий матеріал, відомості з рекомендованої додаткової літератури, але й висловити самостійні судження з питання, що обговорюється, по-іншому інтерпретувати деякі тези, положення, навести власні приклади або запропонувати обговорити детальніше те чи інше питання. Діалог викладача і студента, безпосереднє їх спілкування також є продуктивним способом засвоєння курсу. Дана методична розробка включає більшу кількість практичних занять, ніж це передбачено навчальним планом, що уможливлює вибір теми такого заняття залежно від завдань, які ставить викладач.

Самостійна робота передбачає індивідуальну працю студента над засвоєнням менш складних тем. Формами такої роботи може бути конспектування рекомендованої літератури за певними розділами курсу, укладання літературознавчого словника, робота над індивідуальним завданням тощо.

Готуючись до практичного заняття, виконуючи індивідуальне завдання, важливо пам'ятати, що:

– спочатку необхідно познайомитися з рекомендованою темою за прослуханою лекцією, відповідним (и) розділом (-ами) підручника;

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

– звернутися до довідкових джерел (енциклопедій, словників) з тим щоб акцентувати визначення використовуваних дефініцій;

– закріпити прочитане, виділивши кілька опорних термінів, категорій, понять, тез;

– використати додаткову літературу з теми, яка доповнить, урізноманітнить підручниковий виклад.

Важливою складовою успішної підготовки до практичного заняття, до виконання самостійної роботи є навички конспектування рекомендованого матеріалу. Є кілька способів конспектування. По-перше, після прочитання відповідного тексту можна, виділивши головну тезу в ньому, записати й прокоментувати її самостійно. По-друге, можна виділити кілька смислових центрів тексту і скласти своєрідний розгорнутий план самостійного викладу.

По-третє, можна дослівно переписувати з тексту те, що ви вважаєте найважливішим. Будь-який із цих варіантів має свої переваги й недоліки, тому краще їх комбінувати.

Конспектуючи, необхідно подавати повний бібліографічний опис відповідного джерела, що включає прізвище, ініціали автора (-ів), повну назву праці (у тому числі й уточнюючу), місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок. Також виділяти підкресленнями, абзацами тощо найважливіші думки, робити на полях помітки.

Якість знання курсу визначається також і умінням дібрати до кожної теми, розділу, терміну яскравий і різноманітний ілюстративний матеріал. Як правило, це три – чотири приклади, які найповніше характеризують усі грані, нюанси матеріалу, що вивчається. Джерелом ілюстративного матеріалу повинні бути насамперед художні тексти, а також власні приклади.

Для кращого запам'ятовування стислі визначення понять варто занотовувати до записника із алфавітом.

Разом же лекції, практичні заняття, самостійна робота є (за умови суворого дотримання вимог викладача) основою для одержання міцних знань і успішного складання курсу.

ПРОГРАМА КУРСУ

Визначення поняття “літературознавство”. Основні дисципліни літературознавства: теорія літератури, історія літератури, літературна критика, компаративістика. Допоміжні дисципліни літературознавства :

бібліографія, історіографія, текстологія, палеографія (археографія), герменевтика, психологія творчості.

Зв'язок літературознавства з іншими науками: релігієзнавством, філософією, історією, археологією, соціологією, психологією, етнографією, педагогікою, мовознавством.

Наука та мистецтво: спільне та відмінне. Об'єкт і предмет мистецтва.

Етапи розвитку мистецтва як особливого способу пізнання дійсності та людини в ній. Поняття про первісний синкретизм, антропоморфізм, тотемізм, пантеїзм, анімізм, фетишизм. Види мистецтв: слухові, зорові. синтетичні.

Класифікація образів у мистецтві: словесні, графічні, скульптурні, пантомімічні тощо.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) Зв'язок літератури з іншими видами мистецтва (живописом, музикою).

Специфіка літератури.

Поняття про художній образ. Класифікація художніх образів за предметом зображення (образ-деталь, образ-опис, образ-світ літературного твору, образ світу), за смислом (індивідуально авторський, типовий, образмотив, образ-архетип). Основні ознаки, функції художнього образу. Місце поняття “художній образ” у системі понять “персонаж”, “дійова особа”, “характер”.

Поняття про художній тип. Типізація та індивідуалізація в літературі.

Засоби типізації: портрет, мовлення, характеристики, виділення провідної риси характеру; опосередковані засоби: пейзаж, інтер'єр. Визначення понять “портрет”, “пейзаж”, “інтер'єр”, їх функції в художньому тексті. Різновиди портретів: паспортний, живописний, абстрактний, динамічний (психологічний). Типи мовлення: монолог (спогад, сповідь, роздум, внутрішній монолог), діалог (взаємодоповнень, суперечка, з домінантою висловлювання одного із співбесідників), полілог.

Типи характеристик:

авторські, іншими персонажами, самохарактеристики персонажа.

Визначення поняття “літературний рід”. Диференціюючі ознаки літературних родів: обсяг і об'єм, система складових композиційно-мовних форм, темп розвитку дії, природа часу в творі, зображально-виражальні засоби. Історія розвитку літературних родів, найдавніші визначення поняття “літературний рід”: Платон (“Держава”), Аристотель (“Поетика”), Н. Буало (“Мистецтво поетичне”), Г.-Е. Лессінг (“Лаокоон”), Д. Дідро (“Гамбурзька драматургія”).

Поняття про літературний жанр (вид), жанрову форму (різновид).

Визначення та основні ознаки епосу як літературного роду: розповідноописова форма, оберненість хронотопу, сюжетність, присутність реального чи умовного оповідача, зображально-пластична, описова мова.

Первісні форми епосу: міфологічний та героїчний. Час їх виникнення, природа образності: переважання типізації над індивідуалізацією, масштабність, схематизм.

Диференціація образів у ранньому епосі:

першопредок у міфологічному епосі, фольклорний дивак у чарівній казці, богатир у героїчному епосі, хитрун у новелістичній казці.

Час виникнення, специфіка відтворення дійсності та людини в ній у міфологічному епосі: первісний синкретизм як основа формування міфологічного епосу, превалювання пафосу боротьби з природою, мотив двійництва культурних героїв (Прометей – Епіметей, Бунджіле – Байаме тощо), циклізація сюжетів (наприклад, подвиги Геракла, мандри аргонавтів, Одіссея тощо), містифікація народного минулого, певна самостійність епічного фону і образу головного героя, архаїчність героїчної ідеалізації (наприклад, чаклунство як героїчна якість, перевага магічної сили над фізичною).

Час виникнення, специфіка відтворення дійсності та людини в ній у героїчному епосі: період розкладу первісного ладу – основа формування героїчного епосу, цілісність зображення народного життя, єдність ідеального Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) епічного світу і героя-богатиря.

Особливості стилю героїчного епосу:

об'єктивно-розповідний тон, ретардації, гіперболізація, повторення. Основні елементи форми героїчного епосу: історичні, державні, національні масштаби зображуваного, збільшення питомої ваги національного елементу, інтерес до історичної долі народу, віршово-прозовий виклад, астрофічна будова, речитативність виконання. Найхарактерніша тематика героїчного епосу: пошуки матері, сестри, нареченої, вбивць батька, протиборство з демонічними чудовиськами. Класичні героїчні епоси: “Іліада” Гомера, “Махабхарата”, “Рамаяна”, ірландські саги, “Пісня про Нібелунгів” тощо.

Зразки українського героїчного епосу: думи, історичні пісні.

Визначення поняття “роман”. Етапи розвитку світової романістики:

античний роман (“Дафніс і Хлоя” Лонга, “Золотий осел” Апулея тощо);

ХІІ століття – час компіляцій античних творів (“Роман про Олександра”, “Роман про Фіви”, “Роман про Енея” тощо); середньовічні романи: лицарські (куртуазні) романи (“Роман про Трістана та Ізольду”, цикл артурівських романів Кретьєна де Труа); романи доби Відродження: поява перших власне романних зразків, які змінили старовинний епос (“Забавне читання про Тіля Ейленшпігеля…”, “Життя Ласарільйо з Тормеса”), пародії на лицарські романи (Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”); прообраз реалістичного роману – “Дон Кіхот” Р. Сервантеса; різноманітність романістики XVIII століття: авантюрний роман (“Історія Жіль Блаза” А.-Р. Лесажа), сентиментальний роман (“Сентиментальна подорож” Л. Стерна), готичний роман (“Замок Отранто” Г. Уолпола), роман з елементами пародії, сатири (“Мандри Гуллівера” Дж. Свіфта, “Історія пригод Джозефа Ендрюса…” Г. Філдінга); класичний роман Х1Х століття: романтичний (Й.-В. Гете, В. Скотт, В. Гюго, Жорж Санд), реалістичний (О. де Бальзак, Стендаль, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Е. Золя, Ф. Достоєвський, Л. Толстой); модерні пошуки романістики ХХ століття, “новий роман” (Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, Н. Саррот, А. Роб-Грійє).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Роман в українській літературі: перші зразки (історичний – “Чорна рада” П. Куліша, соціально-побутовий з елементами психологічного аналізу – “Люборацькі” А. Свидницького), соціально-психологічний, ідеологічний, філософсько-психологічний роман другої половини ХIХ століття – початку ХХ століття (Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Франко), новореалістичний роман В. Винниченка; романні шукання 20-х – 30-х років ХХ століття (М. Хвильовий, В. Підмогильний, Ю. Яновський); сучасна українська романістика (П. Загребельний, Р. Іваничук, В. Шевчук, Ю. Андрухович тощо).

Визначення поняття “повість”. Спільні та відмінні змістоутворюючі та формотворчі елементи повісті та роману: обсяг, архітектоніка, поетика.

Початок ХIХ століття – час виділення повісті в самостійний епічний жанр.

“Маруся” Г. Квітки-Основ'яненка – перша українська повість.

Визначення поняття “оповідання”. Спільні та відмінні змістоутворюючі та формотворчі елементи оповідання й повісті: обсяг, архітектоніка, поетика.

Недіалогізований переказ як первісний жанроутворюючий елемент Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) (обов'язкова наявність особи автора чи героя-оповідача). “Натуральна школа” і розвиток жанру оповідання. Оповідання в українській літературі: Марко Вовчок, П. Куліш, О. Стороженко.

Визначення поняття “новела”. Спільні та відмінні змістоутворюючі та формотворчі елементи новели й оповідання. Парадоксальність, гострота, динамічність, несподіваність як основні ознаки новели. Історія розвитку жанру новели: розважальна або дидактична антична новела (Геродот, Апулей, Федр), італійська новела доби Відродження (“Декамерон” Дж. Боккаччо), новелістика Х1Х – початку ХХ століття: поглиблення психологізму, ліризація (Гі де Мопассан, А. Чехов). Розвиток новелістики в українській літературі (М. Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Стефаник, В. Винниченко, М. Хвильовий, В. Підмогильний, Ю. Яновський).

Визначення поняття “нарис”. Настанова на зображення дійсних фактів, подій, людей. Тематика нарисів: історична, суспільно-політична, побутова, психологічна. Розвиток жанру нарису: О. де Бальзак, І. Тургенєв, В. Гіляровський. Майстри українського нарису: І. Нечуй-Левицький, М. Коцюбинський, М. Хвильовий, В. Минко, П. Кучер, В. Дрозд.

Визначення та основні ознаки лірики як літературного роду:

відображення внутрішнього світу людини в особистісному зрізі, посилене виявлення авторського “я”, що виступає суб’єктом ліричного твору, експресивність, підвищена емоційність викладу, безсюжетність. Проблема класифікації ліричних творів: ідейно-тематичний принцип (громадянська (політична), філософська, пейзажна, інтимна (любовна)); поділ на медитативну (домінування роздумів над вічними проблемами буття) та сугестивну (акцентування емоційних станів) лірику; виділення медитативних різновидів лірики (виражальна, зображальна (описова), розповідна). Поняття про рефлексію.

Визначення пісні. Ознаки пісні: строфічна будова, повторюваність віршів строфи, розмежування заспіву та приспіву, виразна ритмізація. Історія розвитку жанру: античні різновиди (елегія, гімн, культові пісні, застольні, похвальні, про кохання), середньовічні (канцона, альба, рондо, серенада, балада), фольклорні (трудові, обрядові, календарні). Автори українських пісень: І. Котляревський, В. Петренко, С. Руданський, Т. Шевченко.

Визначення поняття “ода”. Давньогрецька хорова пісня як первісна ода (Піндар, Горацій). Подальший розвиток оди в західноєвропейській літературі як творчість певного автора (П. Ронсар). Перші зафіксовані правила одописання (Ф. Малерб, Н. Буало). Російські одописці (В. Тредіаковський, М. Ломоносов).

Особливості розвитку жанру в Україні:

бурлескні мотиви (П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський).Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 904:666.1(477.82-21Берестечко) Ю.М. Курдина Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук СКЛЯНІ ЗНАХІДКИ З ПОЛЯ БИТВИ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ У ПИТАННЯХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГУТНИЦТВА © Курдина Ю.М., 2014 Описано гутництво як складний багатоаспектний процес. Розглядаються такі його складові, як: конструкція склоробних печей, організація праці у гутах, процес виготовлення скляних виробів та їх асортимент. Увага приділяється знахідкам з поля битви під Берестечком...»

«УДК[39:902(477.51-25)„1908”14](063). Катерина Литвин З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЕТНОГРАФІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ВИСТАВКИ XIV АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ В ЧЕРНІГОВІ У статті висвітлюється процес організації XIV археологічного з’їзду в Чернігові, історія формування етнографічної колекції, здійснюється аналіз представлених на виставці експонатів, які збереглись і увійшли до колекції Чернігівського з’єднаного історичного музею міської і вченої архівної комісії, в пам’ять 1000-ліття літописного існування м. Чернігова....»

«НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА УДК 94(477):929.52:-056.87 Світлана ЖУКОВА Благодійна діяльність родини Терещенків у Глухові Велич кожного міста вимірюється не географічним розташуванням і кількістю населення, а тією роллю, яке воно відіграло в історії свого народу. На карті світу Глухів – маленька крапка; за сучасною класифікацією належить до категорії малих міст. Але саме тут у ХVІІІ ст. на теренах Гетьманщини відбувалися найважливіші події українського державотворення. 6 листопада 1708 р. Глухів став...»

«К.Маліцька Історія міста ВІННИЦІ (найдавніші часи початок ХХІ століття) Навчально-методичний посібник Юні вінничани! Наша велика Батьківщина – Україна – славна своєю історією. Це історія народу – одного із найчисельніших у Європі. Яскравими, вражаючими, невіддільними є сторінки минулого нашої малої Батьківщини – міста Вінниці. Бути справжнім патріотом своєї Вітчизни – честь, відповідальність і святий обов’язок кожного. Джерелом патріотизму для всіх народів є минувшина рідного краю. Любити свій...»

«УДК 37.064.3 – 053.5 «1960/1980» С.В.Сєчка РОБОТА СТУДЕНТСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИХ ЗАГОНІВ З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ (1960-1980-ті рр. XX ст. ) Постановка проблеми. Соціально – економічні, політичні зміни останніх десятиліть суттєво вплинули на всі сфери життя українського суспільства й особливо на сферу виховання підростаючих поколінь. Якщо життя учнів у школі є педагогічно доцільним й організованим, то виховний потенціал позашкільного середовища має більш суперечливий, специфічний та в певній мірі...»

«ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS Тарас Добко Інтелектуал та університет: обскурантизм чи культура інтелекту? Резюме. Цю статтю присвячено висвітленню ролі університету у формуванні культури інтелекту, яка вирізняє інтелектуала як носія самостійного мислення й інтелектуального етосу. Автор відзначає антиномічний характер взаємодії інтелектуала з владою. Також, на тлі історичного розвитку інституції модерного університету, у статті проаналізовано сучасний стан...»

«Купрійчук В.М., кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ Законотворча діяльність Центральної Ради у сфері гуманітарної політики (березень 1917 – квітень 1918 року) У статті розглянуто законотворчу діяльність Центральної Ради у сфері гуманітарної політики (березень 1917 – квітень 1918 року). Аналізуються основні напрями та шляхи формування й реалізації законодавства в гуманітарній сфері, акцентується увага на необхідності творчого...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 28 – 51 2010. Is. 5. P. 28 – 51 УДК 061.22.055.2(477.83-25):655.56“1848/1870” РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870 рр.) Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59, ел. пошта: sedlyar@rambler.ru У статті досліджено...»

«Московський договір гетьмана І. Брюховецького Брайчевський М, Приєднання чи возз'єднання? (Критичні замітки з приводу од нієї концепції) // Україна. — 1991. — № 6. — С 34. Цит. за: Лисяк-Рудпіщький І. Переяслав: історія І міф // Його ж. Історичні есе. — К., 1994. -Т. 1. С. 82.1Я ВУР. Т. ПІ. С 464. Там же. С 464-465. 4(1 Яковлів А. Назв, праця. — 1993. — № 4—6. — С 103. ВУР. — Т. III. — С. 466—468; Плохій С. Крила протекції: до визначення правово го змісту Переяславської угоди 1654 року //...»

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ Лариса ГОДУНОВА Кіровоград ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦИЗНИХ УПРАВЛІНЬ У СИСТЕМІ ІМПЕРСЬКИХ ОРГАНІВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. В ЮВІЛЕЙНИХ ВИДАННЯХ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ Стаття присвячена дослідженню висвітлення в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії проблем створення та функціонування інституту акцизного контролю в імперії в цілому та в Наддніпрянській Україні, зокрема наприкінці ХІХ –...»

«Press. – 1989. – 441 р. Pestka D. Oscar Wilde: Between Aestheticism and Anticipation of Modernism. – Torun, 1999. – 155 p. Raby P. Oscar Wilde. – Cambridge, 1988. – p.111. Zatlin L. Wilde, Beardsley, and the Making of «Salome». – http://www.oscholars.com / TO / Appendix / Library /Zatlin.htm Кизилова В., к.філол. н., доц., докторант Луганський національний університет імені Тараса Шевченка УкраЇнСька літератУрна каЗка іі пол. ХХСт. У СиСтеМі ФантаСтиЧниХ ЖанріВ У статті аналізуються жанрові...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 23, 2012 УДК 94:658.87(1-11) С.П. Журавльова ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ СХОДУ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Стаття присвячена проблемам участі України в міжнародній торгівлі з країнами Сходу в 20-х роках ХХ століття. В статті висвітлюється діяльність торговельних представництв, господарських організацій та змішаних товариств. В статті розглядається діяльність Одеського...»

«75 УДК 930 (477) Василевич Ю.В., Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського Василевич Юлія Валеріївна (1980 р.н.) закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного університету в 2002 р. Аспірантка кафедри історії України МДУ ім. В.О.Сухомлинського. Тема кандидатської дисертації – “Громадсько-політична та релігійна діяльність архієпископа Херсонського і Таврійського Гавриїла Розанова”. Роль Гавриїла Розанова у заснуванні Одеського Михайло-Архангельського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»