WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 323:338 Шубін С., канд. політ. наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 323:338 Шубін С.,

канд. політ. наук, докторант Інституту

проблем державного управління та місцевого

самоврядування Національної академії державного

управління при Президентові України

Бенюх Н.,

канд. фарм. наук, доцент,

заступник директора-начальник Центра

з питань європейської та євроатлантичної

інтеграції України Інституту проблем

державного управління та місцевого самоврядування

Національної академії державного

управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СФЕРА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Анотація: Стаття присвячена проблемам формування громадянського суспільства в Україні та питанням, що гальмують його становлення в соціальноекономічній сфері.

Аннотация: Стаття посвящена проблемам создания гражданского общества в Украине, а также вопросам его становления на уровне социально - экономической области.

Summary:The Article is denoted problem of the shaping civil society in Ukraine, and illumination of the questions, which disturb its formation in social-economic sphere.

Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем формування соціально орієнтованої держави в контексті євроінтеграційних процесів в Україні є не вирішення питання розвитку демократичних інститутів для розбудови громадянського суспільства. Держава, в цьому процесі, повинна насамперед закласти основи в соціально-економічній сфері, стати партнером вільних економічних асоціацій, створити умови для виникнення та становлення широкого шару середнього классупредставників середнього та малого бізнесу, при цьому взяти курс на створення держави загального добробуту та здорової нації.

Аналіз досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Формування громадянського суспільства як наукова проблема розглядалася насамперед «батьками-засновниками» теорії громадянського суспільства Дж. Локка [1] та Ш. Л. Монтеск’є [2-5]. У подальшому питанням практичного втілення у життя цього феномену, присвячені праці Ж.-Ж. Руссо [6;7], Ж. Бодена [8], Т. Пейна [9], Ж. Сисмонді [10], А.

Токвіля [11], Дж. Мілля [12], І. Бентама [13], Л. фон Штейна [14].

На сучасному етапі історичного розвитку, питання, пов’язані з розбудовою розвиненого громадянського суспільства в контексті соціально-економічного розвитку висвітлювалися в роботах як зарубіжних науковців: Ю. Габермаса [16;17], K. Шваба [18] С. Перегудова [15], та інших, так і вітчизняних вчених: Г. Щедрової [19], A. Koлодія [20], C.

Kириченка [21], O. Mихайловської [22] тощо.

Виділення невирішоної частини загальної проблеми.

Найважливішою частиною невирішоної проблеми, пов’язаною з формуванням інститутів громадянського суспільства в Україні, є становлення соціально-економічної сфери за ринковими принципами.

Нажаль, за всі роки незалежного існування нашої держави, так і нестворені належні умови, які сприяли б народженню середнього класу власників, а Україна поки, що не стала соціально орієнтованою країною в європейському розумінні. Тому, на теоретичному рівні сьогодні необхідно ретельно вивчати досвід цивілізованих держав Європи та Північної Америки, та адаптувати його у практичне життя в Україні з метою реалізації зовнішньополітичних устремлінь щодо приєднання України до загальноєвропейських соціальних цінностей.

Формування мети статті. Метою даної статті є розкриття сутності складнощів, що гальмують формування громадянського суспільства в Україні на рівні соціально-економічної сфери.

Виклад основного матеріалу. Окрім питань, пов’язаних з вирішенням політико-правових колізій в розбудові демократії в Україні, важливою проблемою, є формування, як передумови, соціально-економічної сфери та формування інститутів громадянського суспільства.

Автономія суспільства – важливий елемент громадянського суспільства, а це означає автономію різних соціальних сфер і асоціацій – економіки, профспілок, університетів, ЗМІ, науки, об’єднань громадян і окремих професій, церкви. Роль держави, щодо взаємовідносин цих суспільних агентів, полягає у встановленні найширших рамок у вигляді законів, що регулюють їхню діяльність, правил, яких повинні додержуватися всі, щоб не ставити під загрозу такі ж права і свободи інших членів суспільства. Економічний, соціальний і культурний плюралізм, що є фундаментом громадянського суспільства, встановлюється на основі автономії суспільних факторів, прав і свобод людини і громадянина.

Автономія різних соціальних сфер суспільства дозволяє їм само організовуватися у відповідні асоціації, демократичне внутрішнє життя яких має важливе значення для громадянського суспільства.

Основними контрагентами держави з представництва організованих громадянських інтересів повинні бути саме незалежні добровільні громадянські асоціації, вільні від як політичної, так від економічної конкуренції. Мова йде про ініціативних, самодіяльних, самокерованих об’єднаннях громадян, єдиний інтерес яких не пов’язаний ані з отриманням прибутку, ані з завоюванням влади, а направлений на спільне вирішення загальних проблем, захист загальних інтересів, що ніяк не загрожують інтересам інших людей.

Саме самодіяльні громадянські асоціації, якими б різноманітними не були їх інтереси, є центральним, головним інститутом громадянського суспільства, оскільки саме навколо них проходить реальне повсякденне життя. Саме ці інтереси, якщо вони мають масовий характер, зачіпають значну кількість людей і, відповідно, мають значення для розвитку суспільства в цілому, повинні знайти канони свого визначення і представництва на державному рівні, якщо не можуть бути вирішені силами самих об’єднань громадян.

Суспільні організації, як правило, відкриті для спілкування з владою і зацікавлені у співпраці, оскільки безліч питань, що складають мету їх об’єднання, їх статутні завдання в галузі захисту прав споживачів, освіти, охорони здоров’я, працевлаштування матерів із хворими дітьми, організації робочих місць для інвалідів, прийняття екстрених природоохоронних заходів неможливо вирішити без участі держави.

Пошук розуміння і підтримки з боку держави у вирішенні цих питань і є та функція представництва суспільних інтересів, яку повинні виконувати інститути громадянського суспільства, а оскільки кожне суспільне об’єднання не тільки працює в конкретній соціальній сфері, але й має мандат представництва від тих людей, інтереси яких воно захищає, таке об’єднання виступає і як організаційна ланка, і як функціональний представник цієї групи інтересів перед обличчям влади.

На відміну від політичних партій “групи інтересів” не ставлять своєю метою оволодіння державною владою для управління справами всього суспільства. Значну частину своїх завдань вони вирішують, як правило, поза державою і державною владою, на суспільному рівні.

Становище, однак, змінюється, як тільки групи інтересів (профспілки, підприємницькі, фермерські організації, екологісти, споживачі, феміністські організації, об’єднання прибічників миру, деякі молодіжні рухи і організації тощо) починають вторгнення у сферу державної влади, або законодавчої, або виконавчої її гілок. Будь-яка спроба змінити закон або ж добитися тих чи інших рішень від державної адміністрації (у тому числі і безпосередньо беручи участь в їх виробленні) надає їх діям чіткого політичного характеру, а їх самих робить суб’єктом політичних стосунків.

А оскільки така взаємодія досить регулярна, то це визначає політичну роль таких об’єднань та політичні аспекти їхньої діяльності. Притому, що переважна більшість (на відміну від феміністських організацій і об’єднань прибічників миру, що споконвіку виступають як об’єкти політики) об’єднань за інтересами є не політичними, а велика їхня кількість на початку взагалі не виходить на рівень політики, навіть місцевої.

Потрібно відзначити, що одним із ключових контрагентів громадянського суспільства в просторі публічної політики є бізнес. Перш за все це стосується крупних корпорацій, роль яких в економіці і в політиці постійно зростає. Таке зростання впливу обумовлює прагнення до монополізму. Крупне виробництво витримує конкуренцію не за рахунок економії на заробітній платі, а за рахунок зростання продуктивності праці внаслідок його технологічного вдосконалення. Витіснення конкурентів, особливо з числа дрібних підприємців і представників так званого середнього бізнесу, які є базовою основою громадянського суспільства, за допомогою використання продуктивніших і потужніших агрегатів є лише засіб для досягнення іншої мети – встановлення контролю над ринком.

Монополія здатна нав’язати свої умови і постачальникам, і споживачам її продукції. Фактично монополізм направлений на обмеження ринкової свободи: для одних він обмежує доступ до ресурсів, енергії, фінансів, для інших – до товарів, точніше – вибору цих товарів за якістю і за цінами.

Іншими словами, монополія містить в собі владу над людьми і ця влада витікає з об’єктивних тенденцій розвитку самого виробництва.

Це входить у протиріччя з основоположними принципами ліберально-демократичної теорії та індивідуалістичною традицією, нерозривно пов’язаною з ідеєю свободи вибору. Індивідуалізм, заснований на ототожненні особистої свободи і приватної власності, став могутньою стимулюючою силою розвитку продуктивних сил, суспільного розвитку і формування політичної демократії. Не може бути свободи окремого індивіда там, де немає різноманітності, різноманіття джерел життєзабезпечення і свободи економічного вибору. Такий вибір може бути забезпечений перш за все обмеженням одержавлення засобів виробництва, демонополізацією ринку і всієї економічної сфери, при збереженні в тих або інших масштабах і формах приватної власності, що характерний для всіх етапів розвитку капіталістичних країн з ліберально-демократичними режимами. Втіленням індивідуалізму і права приватної власності в економічній сфері є принципи вільного ринку (сировини, товарів і послуг, капіталу і робочої сили) і вільної конкуренції, реалізація яких забезпечила екстенсивне і інтенсивне зростання продуктивних сил.

Якщо глибше досліджувати феномен монополізму, то слід зазначити, що природа монополізму, як закладеного в людях прагнення обмежити свободу інших людей, виявляється не лише в пов’язаній з капіталом сфері економіки, вона ж чітко позначена і на іншій стороні класового протистояння – на стороні праці. Профспілкові об’єднання прагнуть контролювати пропозицію праці і диктувати наймачам свої умови, включаючи ціну товару “робоча сила”. Отже, монополізму з боку попиту на працю відповідають монополізмом з боку його пропозиції.

Монополістичні профспілки кваліфікованих робітників виштовхують на узбіччя суспільного життя прошарки і групи, які не входять до сфери їх інтересів. У 30-і роки ХХ століття це були некваліфіковані працівники, особи вільних професій, дрібна буржуазія. Багато хто з них терпів життєву поразку і йшов на дно. Нездатність даних прошарків протистояти натиску добре організованих груп викликало з їх боку протест, ставши однією з передумов масового фашистського руху.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Монополізмом є також прояв глибшого і важливішого факту, що характеризує стан даного суспільства, – відсутність між людьми, що живуть у даному суспільстві, громадянської згоди.

Відсутність у суспільстві згоди породжує прагнення окремих груп до захвату влади над іншими групами і навіть над більшістю. У такому разі влада виступає як інстинктивна мета, про яку не доводиться спеціально домовлятися. Ця інстинктивність, імпульсивність, ірраціональність потягу до влади не демонструє цілком зміст даного процесу, бо в ньому можуть знаходити своє втілення сповна раціональні і навіть піднесені цілі. Йдеться про суспільні демократичні цінності, перш за все про свободу і рівність, оскільки братство представляє не стільки кінцеву, артикульовану етичну цінність, а швидше переживання почуття близькості з іншими людьми, солідарності, комунікації між свідомістю і таке інше.

Отже, свобода і рівність самі по собі не визначають прагнення людей до влади, але пов’язані і такі, що виявилися в колізії один з одним, вони можуть викликати в суспільстві стан загальної незгоди і навіть конфлікту.

Внесення цих цінностей до суспільного життя та їх кореляція складають зміст демократичного процесу. Самостійно, на основі власного історичного досвіду до демократії прийшло не таке вже велике число суспільств. Такий шлях розвитку, при якому суспільство самостійно прийшло до визнання демократичних цінностей, можна назвати ендогенним. Україна розвивалася іншим, екзогенним шляхом, імперативи і стимул-реакції до модернізації економіки і соціальних структур і інститутів прийшли сюди ззовні.

Таким чином, в центрі проблеми монополізму лежать не технологічні, фінансові і інші не виробничі чинники, а соціально історичні умови існування даного народу, що і визначає стосунки між народом і владою. Тому в Україні зростає усвідомлення народом необхідності розділення влади і власності, політики і бізнесу. Спроби розірвати цей зв’язок природно сприятиме на становлення інститутів громадянського суспільства в Україні.

На цей процес впливає і діяльність крупного бізнесу, який за зразком Західної Європи і США все більше залучається до тісних відносин з організаціями громадянського суспільства. При цьому йдеться не просто про розширення взаємодії між даними суб’єктами, але про їх взаємопроникнення, що в умовах України сприятиме корпорації у сфері політики та соціального життя Далеко не в останню чергу таке взаємопроникнення обумовлено підвищенням значущості людського капіталу і зв’язаними з цим змінами в соціально-трудових стосунках. Саме з даними змінами і пов’язана формування принципово нової концепції стосунків корпоративного бізнесу і громадянського суспільства, відомого як “корпоративне громадянство”.

Російський дослідник громадянського суспільства С. Перегудов відзначає, що корпоративне громадянство будується не стільки на добродійності або допомозі тим, хто цього потребує, виходячи з доктрини соціальної відповідальності бізнесу 1990-х років, яка сьогодні пропагується засновником форуму в Давосі (Швейцарія) К.Швабом [18], скільки на розвитку конструктивних стосунків з так званими стейкхолдерами (stakeholders), тобто з громадянами, співтовариствами і організаціями, в тій або іншій мірі причетними до діяльності корпорацій.

Поряд із персоналом компаній і акціонерами до стейкхолдерів прийнято включати місцеві співтовариства, НКО (некомерційні організації) і органи влади, з якими корпорація стикається в ході вирішення своїх виробничих, комерційних і політичних завдань. Намагаючись стати “гарним громадянином”, корпорації, що взяли на озброєння дану концепцію, фактично прагнуть адаптації в громадянському суспільстві. Обов’язковою умовою руху в цьому напрямі є розмитість меж між внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами та налагодження стосунків з ними за одними й тими ж – “громадянськими” – принципами [15, с. 141].

Важливо, що в характері і спрямованості “громадянської” активності корпоративного бізнесу різних країн є істотні відмінності. Так, якщо європейські компанії роблять упор на вибудовування партнерських стосунків із стейкхолдерами, то американські, будучи безумовними лідерами у сфері освітньо-технологічного спонсорства, нерідко схильні приносити свої стосунки з профспілками в жертву жорсткій боротьбі за зниження витрат виробництва. У будь-якому випадку, на думку С. Перегудова, на сьогоднішній день європейські корпорації набагато ближчі до моделі “компанії учасників” (stakeholders company), ніж американські [15, с. 142].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ВАСИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА Путівник м. Василівка 2011 р. Національний природний парк Великий Луг Розташування: Запорізька область, Василівський район Площа: 16756,0 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Поштова адреса: 71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул.Зелена,3. Тел/факс: (06175) 6-65-78 E-mail: grandmeadow@zp.ukrtel.ne В 15-18 км від Запоріжжя заплавна тераса сильно розширюється, і по профілю...»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Культурологічне товариство імені Якова Гальчевського Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського Подвижник української ідеї (До 120-річчя від дня народження Якова Васильовича Гальчевського) Довідково-бібліографічне видання Хмельницький ББК 91.9:83.3 (4УКР-4ХМЕ)6 П 44 Подвижник української ідеї: до 120-річчя від дня народження Я. В. Гальчевського: довід.-бібліогр. вид. / Упр....»

«ISSN 2075-1486. Філологічні науки. 2013. № 15 УДК 821.161.1:17.023.34 ТЕТЯНА КОНЄВА (Полтава) ІДЕЯ ПРИРОДНОГО ЛЮДСЬКОГО ПРАГНЕННЯ ДО ЩАСТЯ І СВІТЛА У ПОВІСТІ В.Г. КОРОЛЕНКА «СЛІПИЙ МУЗИКАНТ» Ключові слова: процес становлення особистості, психологія загальнолюдської туги за повнотою існування, межова ситуація, переживання «моменту істини», внутрішня картина світу. Короленківський твір має складну творчу історію. Уперше його було опубліковано в газеті «Русские ведомости» за 1886 р. Згодом із...»

«СУЧАСНІСТЬ Ю. Коломиєць: Поезії — У. Самчук: На білому коні — Б. Рубчак: Шукаючи справжнього культобміну, справ­ жнього Зерова і справжньої літератури — Недруковані переклади Ю. Клена — В. П. Стахів: Російський цинізм у Прибалтиці — Є. Врецьона: Клюб фальшивих грачів — І. Майстренко: Сторінки з історії Комуністичної партії України — П. Ю. Стерчо: Словацько-українські взаємини 1938-39 — P. JI. Хом’як: Віталій Коротич зблизька — Я. Рудницький: Республіка на горі — Критика і бібліо­ графія — 3...»

«Мистецтво нашого народу 1 рік навчання Корнієнко Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Сучасна позашкільна освіта є провідною ланкою цілісної системи освіти України в процесі етнокультурного виховання. За останні роки значного поширення набули в позашкільних навчальних закладах творчі об'єднання та гуртки декоративно-ужиткового мистецтва. Цей вид...»

«ЗМІСТ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ 1.1. Поняття та завдання аудиторської діяльності 2-3 1.2. Предмет та об’єкти аудиту 3-4 1.3. Класифікація аудиту 4-5 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСКИХ ПОСЛУГ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ 2.1. Аудиторська палата України та аудиторські фірми як суб’єкти 6-7 аудиторської діяльності 2.2. Міжнародні та внутрішньо фірмові стандарти аудиту 7-8 2.3. Організація процесу аудиту за його етапами(стадіями) та 8-9 взаємозв’язків аудиторської фірми з клієнтами 2.4. Аудиторські...»

«Вступ ДО ССрС&ЇЬбЛЯ*ПЮ1 історії слов'янства Щ Щ Щ ПКРНДМОВЛ GGGGP Т Огляд ранньої історії слов'ян, який я спробував зробити у цій кинзі охоплю. період приблизно « 500 до 1200 р. и. с. У своїй розповіді я намагався и описовій формі доти читачеві уявлення про те, як відбувалося запроваджен ня християнства у різних слов'янських народі» під впливом сил, що діяли на кожного З НИХ ЗЗОВНІ, та під проводом тіс'І ЧИ І н ш о ї видатної особистості, ЯКІЙ пощастило досягти найбільшого успіху в цій...»

«УДК Світлана Кулик, студентка другого курсу обліково-фінансового факультету, ДВНЗ “УАБС НБУ”; наук. керівник – д. філос. н., проф. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ “УАБС НБУ” О.П. Бойко. ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО: СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ У статті аналізується питання гендерної нерівності, місце жінкилідера в бізнесі та політиці. Проведено дослідження основних особливостей та відмінностей жіночого лідерства як в минулому, так і в сучасному суспільстві. Ключові слова: лідерство,...»

«Annotation Ніч. Степ. Сніг. Зима. І в яку історію ти знову вплуталася, Руслано? Що (чи хто?) вело тебе, коли опинилася новорічної ночі посеред засніженого безмежжя й наштовхнулася там «випадково» на самотню маленьку дівчинку, зовсім замерзлу? Довкола нікого. Ані живих, ані мертвих. Лишень стужа, місяць вповні та замети. Що маля тут робить, однеоднісіньке? З цієї зустрічі починається химерна, загадкова та зовсім не казкова зимова історія. Провінційним містечком прокочується серія загадкових...»

«Концептуальні проблеми музикознавства: сучасний музичний театр ДРАГАН О. В. ПОСТАТЬ ЯРОСЛАВА ВОЩАКА В ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Я. Вощак – Мойсей львівської диригентської оперної сцени, тому оперу «Мойсей» ми присвячуємо саме йому. Тадей Едер1 Ярослав Вощак належав до тих оперно-симфонічних диригентів, які захоплювали й запалювали до творчості себе, виконавців, слухачів. У цьому дослідженні охарактеризуємо постать народного артиста СРСР Я. Вощака в історії музичного...»

«COLLOQUIA LITTERARIA SEDLCENSIA STUDIA MINORA Volumen VI ЛІТЕРАТУРА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ КОНТИНУУМІ Тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (17-19 жовтня 2012 р., Чернівці) LITERATURA W LITERATUROZNAWCZYM KONTINUUM Tezy X Midzynarodowej konferencji naukowej (17-19 padziernika 2012 r., Czerniowce) Відділ теорії літератури Інституту літератури НАН України імені Т.Г. Шевченка Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...»

«Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Проблеми взаємодії мистецтва, Педагогіки та теорії і Практики освіти Збірник наукових статей Випуск 38 Харків Удк 78.01 ббк Щ31 П 78 Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (протокол № 5 від 27 грудня 2012 р.) редакційна колегія: ВЄРКІНА Т. Б. – народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор ХНУМ імені І. П. Котляревського...»

«ISSN 2075-1478. Педагогічні науки. 2012. № 55 УДК 372.894:371.382 ОЛЕНА БАРНІНЕЦЬ (Бердянськ) ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНІНГОВИХ ІГОР Визначено сутність тренінгових ігор, обґрунтовано їх розподіл на одновекторні та багатовекторні, розкрито потенційні можливості кожного різновиду тренінгових ігор у формуванні історичних компетентностей. Ключові слова: тренінгові ігри, одновекторні та багатовекторні ігри, предметні компетентності. Основоположним...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»