WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Частина VI ІСТОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 95 Наталія Сівак УДК 316.614:37.013.78 „18/19”(09) (045) РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ” У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ ПЕДАГОГІВ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Частина VI ІСТОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 95

Наталія Сівак

УДК 316.614:37.013.78 „18/19”(09) (045)

РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ” У ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦЯХ ПЕДАГОГІВ ПЕРІОДУ XIX – XX СТОЛІТТЯ

У статті розкрито розвиток та становлення соціалізації як соціально-педагогічного поняття у період

XIX-XX століття; зосереджено увагу та проаналізовано праці педагогів, психологів зазначеного періоду щодо розширення сутності та змісту поняття соціалізація: складових, механізмів, закономірностей, рівнів, факторів соціалізації як процесу; ролі суспільства та спадковості у зазначеному процесу.

Ключові слова: виховання, соціалізація; концепції соціалізації; сутність, зміст, складові, механізми, закономірності, рівні, фактори соціалізації.

Вступ. Досить актуальною протягом останніх Безпалько О.В., 2003, с.16; Звєрєва І.Д., 2008, с.107– десятиліть на першому плані соціально-педагогічних 110; Сейко Н. А., 2002, с.260; Харченко С. Я. и др., питань, які потребують негайного розв’язку, постає 2004, с. 307; Капська А. Й., 2003, с. 24).

проблема соціалізації особистості. Людина будь- У контексті зазначеної проблематики буде якого віку, живучи в умовах сьогодення, має уміти важливим розвиток поняття “соціалізація” у період мобілізуватися, щоб вижити у таких швидкоплинних xix – xx століття, яке широко використовується та швидкомінливих процесах життя. Саме ми, ті, як наукова категорія починаючи саме з зазначеного хто живемо у теперішній Україні, спостерігаємо періоду. До цього вчені стверджували про випотрясаючі речі, коли більшість людей буквально ховання, соціальне виховання, його роль, місце та вранці одного дня прокинулися іншими… Коли значення, організацію та доступність, залежність величезна кількість українців усвідомили себе, за його від соціальних умов.

Метою статті є аналіз ідей педагогів та псидосить короткий термін, патріотами, коли державні символи стали такими особливими та дуже своїми, хологів періоду xix – xx століття щодо розширенколи гімн України звучить до сліз зворушливо, ня сутності та змісту поняття соціалізація.

Підґрунтя та витоки соціалізації знаходяться коли є сьогодні бажання наш прапор або жовтов історії педагогіки, починаючи з епохи розвитблакитний колір (стрічки, одягу, клумби тощо) мати кожному у своєму домі. У такий час соціалізація ку первісної людини. Початок xix ст. характестає чи не основною проблемою освіти та соціуму. ризується появою та зародженням різних напрямків Нам потрібно міняти стереотипи, певні норми та соціальної педагогіки, які маючи здебільшого принципи, які для нас були звичні раніше, а це прикладний характер, висловлювалися думсвоєрідний процес “ломки” для багатьох громадян ки щодо соціалізації молоді, основою якої вванашої України, яким потрібно вистояти, вижити, жали загальнолюдські цінності, захист дитини не розгубивши кращих традицій, змінитися, щоб та дитинства.

отримати європейськість не за географічним Досить помітними, на нашу думку, у розвитку становищем, а за своїм ставленням та сприйняттям підходів щодо соціалізації особистості, напрямів світу, усвідомленням себе частиною цього світу. діяльності молоді є праці С. Русової. Школа, за Такі процеси ми зможемо забезпечити лише тоді, твердженнями педагога, як інститут входження коли усі навчальні заклади, громадські організації молодої людини в суспільство, має стати основою та усі сфери людського життя сприятимуть цілеспрямованої. С.Русова розглядала соціалізацію соціалізації особистості. з позицій розвитку особистості, надаючи цьому Поняття соціалізації, на нашу думку, є досить великого значення, вважаючи, що поряд із спірним багатогранним та складним. Соціалізація – розвитком індивідуальних особливостей та це процес становлення особистості, реалізації здібностей, необхідно формувати і моральні якості, людського в індивідові; процес формування вмінь, які визначатимуться і товариськими стосунками соціальних настанов індивідам, які відповідають між однолітками, і атмосферою взаємодії між соціальним ролям цих індивідів; процес засвоєння вчителем та учнями, і учнівським самоврядуванням.

індивідом зразків поведінки, психологічних Першими та основними засобами у соціалізації механізмів, соціальних норм і цінностей, необхідних дітей С.Русова вважала саме колективну гру та для успішного функціонування індивіда в даному працю, за допомогою яких педагог вміло може суспільстві; процес засвоєння та подальшого впливати на формування особистості. Ключову розвитку індивідом соціально-культурного досвіду: роль, на її думку, у соціалізації особистості відіграє трудових навичок, знань, норм, цінностей, традицій, сім’я, яка є основою добра, любові, ласки (Русова С., що накопичуються і передаються від покоління 1932, с. 185–202).

до покоління; процес включення індивіда в Послідовник ідей С.Русової П.Наторп вважав, систему суспільних відносин і формування у нього що основа співжиття в соціумі закладається соціальних якостей (Алєксєєнко Т.Ф., 2009, с.542; сім’єю, яка повинна виховати індивідуальність, © Сівак Н., 2014 НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Випуск 1-2, 2014 що не перечить нормам співжиття в суспільстві. У а й кожен пересічний громадянин, незалежно праці “Соціальна педагогіка” П.Наторп розкриває від намірів, бажань та педагогічного впливу.

суть взаємовідносин суспільства та особистості, Причому, вплив на особистість мають як спевказуючи на взаємовплив один на одного та ціально організовані так і загальні суспільні важливу роль суспільства, як фактора в процесі форми (Макаренко А. С., 1980, с.127). Одним із соціалізації особистості. “Людина стає людиною основних засобів соціалізації виділяє працю, яка лише через людську спільність” (Наторп П., 2001, без розумового розвитку, моральних та політичних с. 300-312). переконань, без громадської позиції не дасть Соціалізація розглядається під кутом інтеріори- бажаних результатів.

зації та ідентифікації особистості в суспільстві Про соціалізацію як передумову виховання Дж. Дьюї, який у своїх працях дійшов висновків, особистості чимало ідей висловив та описав що без знань та попередньо здобутого досвіду, В.О.Сухомлинський. За його твердженням, без його використання неможливий рух вперед. особистість і суспільство взаємодіють у процесі Більш того, зазначає Дж. Дьюї, “…школа повинна соціалізації: суспільство передає соціальнобути мініатюрним суспільством, де надаються історичний досвід, норми, а особистість засвоює можливості для формування необхідних навичок їх залежно від своїх якостей. Зміст процесу суспільного досвіду. …школа – це просто форма соціалізації на її ранніх стаціях полягає у посуспільного життя, де сконцентрована вся та шуку свого соціального місця. Розробку педагодіяльність, яка найбільш ефективно підведе дитину гічного аспекту соціалізації та її практичну до користування успадкованими багатствами апробацію розпочав у своїй науковій діяльності попередніх поколінь та до використання власних В. Сухомлинський. На початку 70-х років минулого сил на користь суспільства” (Дьюи Дж., 2002, с. 96). століття він зазначав: “На жаль, педагогічний аспект Розкриваючи проблему входження особистості соціалізації до цього часу не лише не вивчається з в соціум, зокрема взаємодії соціального середовища необхідною глибиною та ґрунтовністю, але і не та особистості, соціально-педагогічні основи розглядається. А між тим саме процес соціалізації колективу С. Шацький керувався положенням є однією з найважливіших передумов формування про те, що розвиток людини знаходиться і під виховного впливу колективу” (Сухомлинсьвпливом оточуючого середовища, і є не що інше кий В.О., 1979, с. 474.) як процес її соціалізації і самореалізації в тому Інтерес до проблеми соціалізації особистості, суспільстві, в якому вона живе (Шацкий С. Т., 1980, активізувався у нашій країні в 70-ті р. xx с.124). С. Шацький вказував на те, що взаємодія століття. Це було пов’язано з появою та розвитком суспільства та особистості може відбуватися як різноманітних форм роботи з дітьми та молоддю стихійно, так і в процесі цілеспрямованої діяльності, за місцем проживання. В. Паригін, І. Кон та ін.

створенні різноманітних ситуацій, умов для розглядали соціалізацію як процес становлення становлення та розвитку. особистості і входження її в соціальне середовище.

Про вплив спадковості, середовища та виховання Науковці даного періоду здійснили глибокий аналіз на соціалізацію особистості у своїй творчості рівнів дослідження соціалізації, визначаючи її як зауважував і В. Бехтерєв. Він зазначав, що існує процес взаємодії індивіда із соціумом. Фактично тісний взаємозв’язок між внутрішніми мотивами вперше у вітчизняній педагогічній літературі почала та ставленням особистості до оточуючого світу, впроваджуватись ідея про далеко не пасивну, а в основі якого лежить перетворення індивідом активну роль індивіда у процесі входження його в впливів ззовні. Важливими для нашого дослідження суспільство та інтеграцію з ним.

є напрацювання педагога щодо розкриття факторів Наприкінці 70-х – початок 80-х років висоціалізації як то: суспільство, спадковість, никають нові аспекти у дослідженні проблеми виховання (Бехтерев В. М.,1991, с. 280). соціалізації, у питаннях переоцінки моделей і Розкриваючи поняття соціальна праця, підходів адаптивної і рольової концепцій, розП. Блонський вказує на необхідності підготовки робки теорії соціалізації (феноменалістичний школою громадського працівника. При цьому або особовий підхід). Ключовим стає питання важливим чинником соціалізації молоді вчений формування усвідомленого і навіть критичного вважав включення до роботи в органах самовря- ставлення до існуючих громадських порядків, дування в учнівському, студентському колективі самоствердження в суспільстві. Поняття “самоБлонский П. П., 1919, с. 63). врядування”, “духовна самоконцентрація”, “самоОсновою педагогіки А. Макаренка є соціально- ствердження”, “самореалізація” та ін. стають педагогічне вчення про колектив, члени якого, на активно вживаними у наукових роботах науковців.

його думку, об’єднані спільною суспільною метою (Ананьев Б. Г.,1980, с.255-260). С. Рубінштейн, та діяльністю, де існують органи самоврядування, К. Абульханова-Славська зазначали, що в самому стосунки взаємовідповідальності та контактності. процесі соціалізації головним є як захист молоді Він був глибоко переконаним, що в країні не від негативних, так і організація цілеспрямовано тільки діти, учні, студенти, молодь соціалізуються, продуктивних зовнішніх впливів. У такому роЧастина VI ІСТОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 97 зумінні даного поняття втрачалася самобутність напрямків дослідження соціалізації, уточнюютьособистості, її можливість вибору, опору та ся її структура та функції, поглиблюється вивченпристосування до певних умов (Шевандрин Н. И., ня соціальних механізмів та інститутів соціалізації, 1995, с. 125). уточнюються особливості взаємодії соціалізації та Роботи І. Кона, зокрема праця “Социология виховання в сучасних умовах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


личности”, висвітлили ще одну важливу позицію: Значний внесок у розвиток та становлення полюдина стає особистістю, об’єктом і суб’єктом няття соціалізації зробили Т. Алєксєєнко, О. Безсуспільних відносин, послідовно проходячи різні палько, М. Галагузова, Н. Голованова, І. Грига, стадії соціалізації (Кон И. С., 1967, с. 22, 101). І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик, А. Мудрик, В. ОрВзаємозумовленість процесів розвитку, со- жеховська, В. Сластьонін, Г. Троцко, Д. Фельціалізації, виховання, освіти та автономізацію дштейн, С. Харченко та ін. Всі автори визначапроцесу, що нами вивчається обґрунтовує І. Кон, ють основними інститутами соціалізації систему вказуючи на пряму залежність появи та збільшення освіти та виховання, стверджуючи про тривалість інститутів, агентів соціалізації від урбанізації, соціалізації протягом всього життя індивіда, визнандустріалізації, розвитку суспільства (Кон И.С., чаючи головним критерієм успішності соціалізації – 1970, С. 66–67). вільне функціонування в суспільстві.

Висновки. У період xix –xx ст. (Новітній час) У 80-ті р. Б. Ломов, Г. Андрєєва визначають соціалізацію як процес двосторонньої взаємодії, з’являються праці Т. Алєксєєнко, Н. Андрєєнкової, що включає разом із засвоєнням та прийняттям О. Безпалько, В. Бехтерєва, П. Блонського, особистістю соціальних норм і самореалізацію, У. Бочарової, М. Галагузової, Н. Голованової, І. Гриоднією із основних характеристик особистості, ги, І. Звєрєвої, А. Капської, І. Кона, А. Макаренка, ці науковці визначають активність включен- Л. Міщик, А. Мудрик, П.Наторпа, В. Ольшансьня в соціальне середовище, її автономність і кого, В. Оржеховської, В. Паригіна, М. Плоткіна, самостійність (Андреева Г. М., 1980; Ломов Б. Ф., С. Русової, В. Сластьоніна, В. Сухомлинського, Г.

1984, с. 308). Троцко, С. Шацького, С. Харченко та ін., аналіз яких Детально розкрито сутність соціалізації у теорії дає нам підстави говорити про розширення педаО. Леонтьєва. На перший план на початкових ета- гогами та психологами підходів щодо соціалізації пах розвитку, як він зазначив, виступає механізм особистості, суті взаємодії суспільства і людини в біологічного пристосування дитини, завдяки чому процесі соціалізації, розробки теорії соціалізації відбувається становлення сприймань та емоційно- (феноменалістичний або особовий підхід), вольової сфери. Цей процес трансформується, дося- уточнення структури та функцій, факторів та гаючи вищих рівнів діяльності, в процесі подальшої закономірностей соціалізації, соціальних інститутів соціалізації (Леонтьев А. Н., 1975,304 с.). та механізмів, деталізації особливостей взаємодії В 90-ті роки інтерес до дослідження проблем соціалізації і виховання в сучасних умовах.

соціалізації підвищується. Триває розширення література Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: пробемы и стратеги иследования / Альбуханова-Славськая К. А. // Социальная психология в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2000. – С. 18–115.

Алексєєва Т.В. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / Т. В. Алексєєва. – К., 2004. – 20 с.

Алєксєєнко Т.Ф. Соціальна педагогіка: словник–довідник / Тетяна Федорівна Алєксєєнко. – Вінниця:

Планер, 2009. – 542 с.

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 х т. / Борис Герасимович Ананьєв. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1980. – 558 с.

Андреева Г.М. Социальная психология: [учеб. для высш. шк.] / Галина Михайловна Андреева. – М.:

Аспект-Пресс, 1999. – 375 с.

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. / Ольга Володимирівна Безпалько. – К.: Логос, 2003. – 134 с.

Бехтерев В.М. Объективная психология: монография / В. М. Бехтерев. – М.: Наука, 1991. – 480 с.

Блонский П.П. Трудовая школа: в 2 ч. / П. П. Блонский. – М.: Госиздат, 1919.: Ч. 2: Трудовая школа второй ступени. Учитель трудовой школы. – 1919. – 63 с.

Дьюи Дж. Общество и его проблемы / Дж. Дьюи ; пер. с англ. И. И. Мюрберг, А. Б. Толстова, Е. Н. Косиловой. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 160 с.

Звєрєва І.Д. Компетентність: соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за заг. ред. Звєрєвої І. Д. – К.:

Центр навч. літ-ри, 2008. – 107–110 с.

Кон И.С. Социализация / И. С. Кон, В. Б. Ольшанский // Философский словарь: в 5 т. – М., 1970. – Т. 5. – С. 66–67.

НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Випуск 1-2, 2014 Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. – М.: Политиздат, 1967. – 383 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Полонська гімназія Демчук Наталія Петрівна Проект «Український фен-шуй» Полонне Демчук Н.П. Проект «Український фен-шуй». Науково-методичний посібник. – Полонне, 2012. 68 с.Рецензенти: Жалюк С.Л., заступник директора Полонської гімназії з методичної роботи. Кукуруза Л.І., вчитель української мови та літератури, вчитель-методист. Нова, цілком несподівана й цікава тема стосується українського національного культурного спадку, його вжитку та впливу на нас у повсякденні. Ще з часів сивої давнини...»

«Теорія та історія держави і права. Філософія права Резюме Радейко Р. І. Безпосередні та опосередковані форми лобіювання у правотворчій діяльності (на прикладі законодавчої діяльності Верховної Ради України). У статті розглянуто види та особливості форм лобіювання у законодавчому процесі у Верховній Ради України в нових розвинених демократичних умовах суспільно-політичного й державного життя України. Зазначено, що український парламент є місцем для обстоювання та захисту інтересів різних...»

«УДК 37.014.5: 2-335 СТЕФАН ВОДЯНИК (Полтава) ТВОРЧА СПАДЩИНА Ф. І. ТІТОВА У РУСЛІ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКО­ ПЕДАГОГІЧНОГО ВЧЕННЯ Розглянуто життєвий шлях і творчу спадщину відомого церковного діяча, педагога, історика Федора Івановича Тітова (1864рр.). Увага акцентується на основних чинниках формування освітньо-виховних і просвітницьких ідей ученого в контексті становлення й розвитку християнсько-педагогічного вчення. Ключові слова: Ф. І. Тітов, виховання, навчання, освіта, педагогічні ідеї,...»

«Психологічні науки ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УДК 159.922.7:316.613.434 Т. С. Карпінська Сьогодні викликає занепокоєння факт зростання агресивності молоді. При цьому практика свідчить, що вияви агресивності часто трапляються у дошкільному віці (бійки, негативне ставлення одне до одного, плач, бажання образити однолітка неприємними словами, навмисне намагання влаштувати конфлікт, небажання поступитися, ділитися, прагнення у відповідь на звичайні...»

«років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка Український інститут національної пам’яті років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка Матеріали міжнародної наукової конференції Київ, 25-26 вересня 2008 року Київ Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» УДК 94(477):314.156.5]41932/1933 ББК 63.3(4Укр)615 Г61 Запропонована увазі читача книга є збірником матеріалів Міжнародної наукової конференції «Голодомор 1932 —1933 років в Україні: причини, демо­ графічні...»

«101 Юридичні і політичні науки ратенко О.В. Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН (40-і – початок 60-х років ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / О.В. Шкуратенко. – К.: КНУВС, 2007. – С. 12. УДК 340.15:341.174 (4): 339.922.1932/39 М. Ю. КАЦИН ОСОБЛИВОСТІ фОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИх КОНцЕПцІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІчНОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАцІЇ (1932–1939 рр.) Розглядається процес становлення та еволюції політико-правових концепцій...»

«ББК Т3 (4УКР5) 52-2 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ ЕТНІЧНИХ ГРУП ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ. В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ В. А. Гріза АНОТАЦІЯ Проаналізована сучасна українська історіографія соціально-економічних процесів етнічних груп Південно-Східної України в другій половині XVIII на початку ХХ ст. Відзначено успіхи в дослідженні тематики регіональних наукових центрів, що пояснюється інтересом до регіональних досліджень, деталізацією історичного процесу на окремих...»

«Эмили Бронте Грозовий Перевал предоставлено правообладателями http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5806727 Емілі БРОНТЕ « Грозовий Перевал», серія «Рандеву»: Фоліо; Харків; 2006 ISBN 966-03-2894-X Аннотация Унікальний, неповторний талант англійської письменниці Емілі Бронте (1818—1848) повною мірою розкрився в єдиному її прозовому творі – романі «Грозовий Перевал», який без перебільшення можна назвати літературним шедевром. «Грозовий Перевал»– найпрекрасніша і водночас найжорстокіша...»

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних спеціальностей університету (денна форма навчання) Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” УДК 94(477)(075.8) ББК 63.3(4Укр)я73 І90 Рецензенти: Литвиненко В. Ф. – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Бодрухін...»

«В.Ю. Шевцов МІФИ І ЛЕГЕНДИ РА – ЇНИ Дніпропетровськ УДК ББК Шевцов В.Ю. Ш37 Міфи і легенди Ра-їни. – Д: Арт-Прес, 2009. – с. iSBN Не існує країни без власного „міфу”, до якоговхлдять легенди, бувальщини, казки, перекази, історії зі своїми лицарями, героями, святими, мудрецями, вісниками і пророками. За часи християнізації Русі, ординсько-російського царату та радянської імперії було зроблено все, щоб знищити український епос, або переробивши привласнити його в додаток до міфу російського, як це...»

«П. А. Рудик КОМЕНТАР ДО КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 2-ге видання, перероблене та доповнене Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 342(075.8) ББК 67.9(4Укр)300я73 Р 83 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–1316 від 25.07.2007) Рецензенти: Фрицький О. Ф. – доктор юридичних наук, професор; Марчук В. М. – доктор юридичних наук, професор; Білик Б. І....»

«УДК 141.4(091) (4)’’04/14’’ Національний університет «Львівська політехніЯремчук С.М. ка», Львів, Україна, e-mail: jarek_serge@ukr.net РЕЛІГІЯ І МОРАЛЬ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Lviv Polytecnic National University Lviv, Yaremchuk S.M. Ukraine, e-mail: jarek_serge@ukr.net RELIGION AND MORALITY: THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE MAIN CONCEPTIONS OF MIDDLE AGES Мета. Метою статті є виявлення особливостей тлумачень середньовічними мислителями основних категорій моральної...»

«УДК 615.1:378.14.015.62:378.146 ЯКІСНА ОЦІНКА ЯК КРИТЕРІЙ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ФАРМАЦЕВТІВ Т.С. Прокопенко, І.В. Коломієць Коледж Національного фармацевтичного університету, м. Харків,Україна РЕЗЮМЕ У статті розглянуто вплив засобів та методів оцінювання на якість професійної підготовки спеціалістів фармації та роль якісного оцінювання у визначенні рівня сформованості компетентностей. Ключові слова: молодші спеціалісти фармації, професійні компетентності, кількісна та якісна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»