WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«РОЛЬ МЕЦЕНАТСТВА В СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). У статті розглянуто питання щодо впливу меценатської діяльності на становлення ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 94:796/799-0.27.564(477)

Дзюбан О. В.

РОЛЬ МЕЦЕНАТСТВА В СТАНОВЛЕННІ ТА

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ

(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.).

У статті розглянуто питання щодо впливу меценатської діяльності на

становлення та розвиток українського спорту під час його зародження (кінець

ХІХ – початок ХХ століття), з метою вивчення та узагальнення позитивного

досвіду меценатства, продовження започаткованих традицій в сучасній українській державі.

Ключові слова: спорт, меценатство, Україна, кінець ХІХ – початок ХХ століття.

В статье рассмотрен вопрос влияния меценатской деятельности на становление и развитие украинского спорта во времена его зарождения (конец ХХ начало ХХ века), с целью изучения и обобщения положительного опыта меценатства, продолжения традиций в современном украинском государстве.

Ключевые слова: спорт, меценатство, Украина, конец ХІХ – начало ХХ столетия.

The following issue is examined in the article that refers to the patronage impact on the formation and development of Ukrainian sport during its foundation (late XIX – early XX centuries). These issues aim at studying and summarizing of the positive experience of the patronage and continuation of traditions in modern Ukrainian society.

Key words: sports, patronage of arts, Ukraine, the end 19 – the beginning of 20 centuries.

З моменту проголошення самостійності Про вплив меценатства в галузі освіти у Української держави в суспільстві спостерігаються відповідні періоди в Україні писали А. Нарадько, суттєві зміни в економіці та соціальних відносинах. С. Таранець, В Корнієнко О. Півоваров. Н. Сейко [1].

Поступово традиційні методи фінансування Аналіз розвитку української нації свідчить про спорту поступаються місцем системі, при якій високий рівень поширення явища меценатства та одним із засобів підтримки спортивної діяльності благодійництва у вітчизняному суспільстві.

виступає меценатство. Наукове дослідження Благодійництво було моральним обов’язком чи не меценатства на прикладі переломного етапу кожної заможної людини. До нас дійшли важливі вітчизняної історії та етапу становлення спорту в свідчення про традиції добротворення цілих сучасному його розумінні (кінець ХІХ – початок династій українських меценатів – родин Терещенків, ХХ ст.) має практичне значення для національно- Бродських, Ханенків, Харитоненків, Симиренків, культурного розвитку сучасної України. Усвідом- Яхненків та інших. За свідченнями сучасників, лення меценатства актуально з погляду сприймання наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя у колишній досвіду

–  –  –

Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Загальновідомо, що для початку діяльності Саме аристократи-ентузіасти культивували дух будь-якого спортивного товариства необхідний вільних, чесних змагань, лицарства й шляхетності, початковий капітал. Основою багатьох великих підкресленої поваги до суперника. Найважливішим громадських благодійних фондів в Російській стимулом для розвитку спортивних захоплень імперії слугував недоторканний капітал, виділений була і готовність представників знатних родин з казни чи з бюджету місцевих органів щедро профінансувати свої захоплення. самоврядування. В той же час сфера спорту не Так Е. Вільчковський в своїй роботі «П’єр де отримувала фінансової підтримки від держави та Кубертен – педагог, просвітник і визначний діяч довгий час трималася на самодіяльній основі.

культури» зазначає факт меценатської діяльності Казна клубу чи товариства складалася з членських видатного французького діяча барона П’єра де внесків (вступних та щорічних). У столичних Кубертена, науковця-педагога, філософа, автора лаун-тенісних клубах, наприклад, ці внески ідеї відродження Олімпійських ігор сучасності, досягали відповідно 20 і 30 рублів. Довічними громадська діяльність якого мала велике значення членами товариства ставали особи, які вносили в для всесвітнього розвитку спорту. Отримавши від перший рік існування товариства не менше як батьків спадщину (понад 500000 франків золотом) 100 рублів. Таким чином навіть при відносно він витрачав її в основному на свою громадську невеликій кількості членів товариства (від 50 до діяльність, що була пов’язана з відродженням 100) плюс відвідувачі, які платили зменшену Олімпійських ігор, в той час як сім’я його жила оплату, товариство мало в своєму розпорядженні досить скромно. У відносно короткий історичний 5-6 тис рублів – сума за тих часів вагома. Проте період ідея проведення сучасних олімпійських спортивні гуртки та товариства, які виникають в ті ігор, яку вдало реалізував П. Кубертен набула часи, навряд чи втрималися б на одних членських універсального, загальносвітового характеру і внесках, нехай навіть і чималих. Багато хто з них стала найбільш масовим спортивним видовищем у дійсно припиняли своє існування через фінансову світі. З 1896 до 1925 роки всі свої особисті фінанси неспроможність, через брак і неможливість П. Кубертен вкладав у діяльність Міжнародного придбати приміщення та інвентар для гуртка, олімпійського комітету [3]. клубу, товариства [6].

Шлях українських спортсменів на міжнародну Щоб добровільно та безкорисливо допомагати спортивну, зокрема олімпійську, арену був матеріально, тобто здійснювати меценатську складним і неоднозначним за умов бездержавності діяльність, треба бути дійсно палким прихильником України. цієї справи. У той час в Росії багато людей На межі ХІХ і ХХ століть на більшій частині захоплювалося боротьбою, важкою атлетикою і українських земель, які входили до складу Росії, всілякими силовими трюками: і простий люд, і фізична культура та спорт розвивалася у тісному багато видатних постатей – А. Купрін, Ф. Шаляпін, зв’язку з фізичною культурою та спортом всієї О. Блок, А. Чехов, В. Гіляровський, художник царської Росії. Зазначимо, що в цей період спорт І. Мясоєдов, А. Аверченко та й інші знаменитості ще не відігравав значної ролі в житті суспільства стали пристрасними шанувальниками циркових дореволюційної Росії, проте саме в цей час атлетів і борців. У багатьох російських містах були почали формуватися в країні перші громадську гуртки любителів атлетики. Найбільш відомі – в фізкультурно-спортивні організації, союзи, ліги, та Нижньому Новгороді, де керівником був знайшлися приватні попечителі, які вже тоді А. Н. Баранов, який на свої гроші утримував усвідомлювали соціальну значущість спорту та гурток, у Севастополі мічман І. П. Шабельский докладали чималих фінансових і організаційних створив для водолазів і матросів школу атлетики.

зусиль для його пропаганди та підтримки. Його учні мали високі результати.

Серед них промисловці брати Сава та Сергій Найбільшу популярність, особливо серед Морозови, Голова московського купецького банку молоді, здобув Київський атлетичний гурток, Г. А. Крестовников, князь П. Д. Львов, член заснований у лютому 1895 року лікарем Євгеном Державної думи Н. А. Гижицький, князь Федоровичем Гарнич-Гарницьким під впливом П. Г. Волконський, барон М. С. Кістер та інші [4]. ідей новітнього олімпізму. Цей гурток відвідували Умови для становлення спорту були лише в вже відомий на той час «поясний борець» Іван деяких містах Росії, міське населення країни до Піддубний, письменник О. Купрін, професор кінця ХІХ століття складало близько 13 %. Якщо С. П. Томашівський та інші. До програми занять,у брати до уваги, що серед міського населення заснованому ним у 1895 році гуртку, входили спортом мали можливість займатися в основному вправи з гантелями, на гімнастичних снарядах, представники буржуазії, чиновники, купці, підняття ваги, боротьба. Тренування проводилися інтелігенція, то в масштабі країни число тих хто також із фехтування, стрільби, бігу. З кожним займався спортом не перебільшувало 3 %. роком кількість членів гуртка невпинно зростала.

Незважаючи на те, що темпи економічного Часто організовувалися спортивні вечори, які розвитку Російської імперії на той час були щоразу більше збирали учасників і глядачів.

найвищими в світі, що в 1913 році вона посіла у Сучасники охрестили Є. Гарнич-Гарницького світовому промисловому виробництві п’яте місце «батьком київської атлетики», а фактично він був після США, Англії та Франції, спорт в батьком усього київського спортивного руху [7].

життєдіяльності країни займав менш ніж скромне Слід також зазначити, що в сферу спортивних місце [5]. інтересів аристократії входили такі види спорту, Наукові праці. Історія як парусний, кінний та авіаційні, які потребували та обладнання, вперше організовані навчальнозначних фінансових витрат. Одним з найбільш тренувальні збори для провідних спортсменів, популярним в Україні був парусний спорт. Так, досягнута домовленість про фінансування поїздки наприкінці ХІХ початку ХХ ст. майже в усіх команди Росії на Ігри, вперше члени великих містах України, а саме Києві, Одесі, імператорської родини не тільки проявили Катеринославі, Севастополі, Херсоні, Миколаєві, цікавість до Олімпіади, а й безпосередньо брали дуже вдало діяли міські яхт-клуби, саме участь в спортивній програмі Ігор [11; 12].

географічне положення українських міст сприяло Важливою подією загальноросійського, а розвитку водних видів спорту, особливо серед передусім українського значення, було проведення молоді [8]. Всеросійських олімпіад – своєрідний резонанс на Молодий російський спорт потребував Ігри перших Олімпіад сучасності. Перша така покровителів і він знайшов їх в особі як членів олімпіада відбулася в Києві в 1913 році, де на той імператорської родини, так і в особі промисловців час вже було побудовано перший в країні стадіон.

торгово-купецького стану. Якщо заступництво Для організації та проведення Всеросійської царської сім’ї забезпечувало безпечне існування Олімпіади було утворено діяльний Київський гуртка у відносинах з владою, яка постійно Олімпійський комітет. До початку Першої світової побоювалася різних виникаючих товариств, то війни в Україні налічувалося біля 8 тисяч активних багаті промисловці і торговці своїм заступництвом любителів спорту, об’єднаних у різні спортивні забезпечували матеріальну стійкість спортивного колективи або клуби. Таких клубів налічувалося товариства [6]. Наприклад поміщик, власник близько двохсот. На організацію І Олімпіади було фабрик на Уралі, видатний громадський діяч і виділено 10 тисяч рублів, і вона знаходилися під відомий меценат в сфері спорту та олімпійського царською опікою: змагання та їх організацію руху князь С. К. Бєлосельський-Бєлозерський у підтримував великий князь Дмитро Павлович.

1898 став членом Крестовського лаун-теніс клубу, Серед 13 призів Олімпіади були призи, а з 1902 року очолив Петербурзьку лігу футболу та установлені Миколою ІІ, великим князем Дмитром хокею на льоду, з 1905 року – лігу хокеїстів Павловичем, генералом Воєйковим, іншими Петербурга та місцевостей. Як меценат матеріально високими сановними особами. Росія вперше допомагав клубу «Спорт» у Санкт-Петербурзі, організувала і провела великі комплексні змагання фінансував участь спортсменів на змаганнях [9]. з багатьох видів спорту, які входили до програми Меценати надавали спортивним гурткам всесвітніх Олімпійських ігор, а також перші велику допомогу. Найбільш яскравою постаттю змагання, проведення яких субсидіювала держава серед них був другий в історії член МОК від Росії [13]. В Києві зібралося 579 учасників змагань із граф Георгій Рібоп’єр, нащадок Григорія різних міст, що навдивовижу багато для того часу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Потьомкіна і родич Фелікса Юсупова. Більше Поряд з делегаціями Петербурга, Москви, 100 тисяч рублів він віддав на російський спорт. Мінська, Варшави, Риги, Тирасполя вперше Ім’я цього відчайдушного ентузіаста і безко- виступили численні делегації з українських міст.

рисливого мецената, який заснував на свої кошти Широко були представлені Київ, Чернігів, Харків, Санкт-Петербурзьке атлетичне товариство і Одеса, Кам’янець-Подільський, Рівне, Луцьк, причетного до перших олімпійських медалей Росії Севастополь, Катеринослав. Це було реальне на іграх 1908 року в Лондоні, загубилося в часі. свідчення справжнього зацікавлення спортом Більше за інших, 13 років, виконував він обов’язки широкого українського загалу [14].

члена МОК для Росії, сприяв становленню та Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку зростанню авторитету російського спорту, багато ХХ ст. починається зародження та розвиток багатьох зробив для виходу на міжнародну спортивну арену сучасних видів спорту, з яких проводяться багатьох талановитих атлетів [10]. національні першості, створюються Всеросійські Уже в останні роки життя Рібоп’єр був забутий спортивні організації, Росія розпочинає активну колишніми товаришами по атлетичним участь в роботі міжнародних спортивних захопленням, а в популярному тоді журналі «До об’єднань. Проте, можна без перебільшення спорту» не з’явилося навіть короткої інформації сказати, що виникнення та розвиток українського про його смерть [10]. спорту майже до Першої світової війни тримався З Рібоп’єром закінчився період, коли розвиток на самодіяльній основі. Позбавлений державної спорту в Росії будувався лише на ентузіазмі та підтримки, спорт існував та вдосконалювався меценатстві окремих постатей. Вже в 1912 році лише завдяки ентузіазму прогресивних прошарків державна влада усвідомила цінність успіхів в інтелігенції. Саме завдяки меценатству та спорті для престижу країни. Вперше протягом ініціативі окремих постатей відбулося формування підготовки до Олімпіади в Стокгольмі у 1912 році та становлення спорту в сучасному його розумінні.

виник взаємозв’язок між урядом, громадськими На сьогодні, на жаль, спостерігається спортивними організаціями та армією, що неспроможність нашої держави повноцінно дозволило за неймовірно короткий період розвивати і підтримувати спорт. А отже знову, як і організувати та провести відбірні змагання за в позаминулому столітті, постає нагальна потреба всіма видами спорту, які були внесені до програми у продовженні традицій меценатської діяльності, V Олімпійських ігор. В той же час меценатами тобто добровільних благодійницьких ініціативах з було закуплено за кордоном спортивний інвентар боку найактивніших членів соціуму.

Випуск 168. Том 180 ЛІТЕРАТУРА Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. М. Донік // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – 1.

С. 160–174; Суровцева І. Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. Наук :

07.00.01 [Електронний ресурс] / І. Ю. Суровцева; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с. – укp.; Півоваров О. В. Вплив меценатства та благодійництва на розвиток середньої освіти на Лівобережжі та Слобожанщині у першій третині XIX століття [Електронний ресурс] / О. В. Півоваров // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – Х., 2001. – № 27. – С. 24–29. – Бібліогр.: 19 назв. – укp.; Пиріг О. А. Підприємництво та меценатство: історичний дискурс / О. А. Пиріг // Наукові праці історичного факультету ЗДУ.–2003. – Випуск XVI. – С. 140 – 145; Нарадько А. В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) / Дис.. канд. іст. наук: 07.00.01/ А. В. Нарадько; Полтавський держ.

педагогічн. ун-т. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002, – 222 арк.; Поляруш С. І. Діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 р.р.) / Дис... канд. іст. наук: 07.00.01/ С. І. Поляруш ; Укр. держ. пед. ін-т. ім.

Драгоманова. – К., 1996. – 209 арк.; Корнієнко В. М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) : автореф. дис... канд. іст. Наук : 07.00.01 [Електронний ресурс] / В. М. Корнієнко; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 19 с. – укp.; Сейко Н. А.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2014. – Випуск ІІ.10. Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : [монографія] / Н. Х. Копистянська. – Л. : ПАІС, 2005. – 368 с.11. Лужницький Г. Історія українського театру : перша частина / Г. Лужницький // Записки НТШ. – Нью-Йорк, 1961. – Т. 30. – С. 135–190.12. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Д. Наливайко. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 347 с. 13. Нудьга Г....»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Культурологічне товариство імені Якова Гальчевського Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського Подвижник української ідеї (До 120-річчя від дня народження Якова Васильовича Гальчевського) Довідково-бібліографічне видання Хмельницький ББК 91.9:83.3 (4УКР-4ХМЕ)6 П 44 Подвижник української ідеї: до 120-річчя від дня народження Я. В. Гальчевського: довід.-бібліогр. вид. / Упр....»

«Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького кафедра хірургії №1 УСКЛАДНЕННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ – ПЕНЕТРАЦІЯ, СТЕНОЗ, МАЛІГНІЗАЦІЯ. Методичні рекомендації для студентів медичного факультету Львів – 2009 Затверджено на засіданні профільної методичної комісії з хірургічних дисциплін Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 39 від 11 грудня 2009року) Методичні рекомендації приготували: ЧУКЛІН Сергій...»

«Опубліковано Шостак І.В. Душпастирство єпископа К.-К. Цецішовського – приклад конфесійної толерантності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 291-292: Філософія. – Чернівці, 2006. – С. 186-189. Душпастирство єпископа К.-К.Цецішовського – приклад конфесійної толерантності Inna Shostak Pastor activity of the bishop K.-K. Cecishowski – example of confession tolerance Pastor activity of the bishop Kasper-Kazymyr Cecishowski is explored in the article. He...»

«Ірина Цебрій РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СТУДЕНТСТВА Стаття знайомить з основними формами і принципами студентського самоврядування в добу Середньовіччя та організаційними підходами міської муніципальної влади до складних і нагальних проблем тогочасного студентства. Оскільки виховання інтелектуальної еліти тогочасного суспільства не було предметом цілісного історичного дослідження, автор статті ставить за мету...»

«УДК 94(477):(477.82):(477.83/.86) “1919” О.Й. Дем’янюк Луцький інститут розвитку людини університету “Україна” ВОЛИНЬ ТА ГАЛИЧИНА В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТОСУНКАХ У 1919 р. © Дем’янюк О.Й., 2007 Досліджується період українсько-польських взаємовідносин часів Директорії УНР, позицій Ю. Пілсудського та С. Петлюри на повоєнне облаштування Української та Польської держав. Аналізується місце територій Волині та Галичини у переговорному процесі дипломатичних представників Другої Речі Посполитої та...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 130.2 Гетало Тетяна Євгенівна ОНТОЛОГІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОПЧНИЙ АНАЛІЗ Спеціальність 09.00.04 Філософська антропологія та філософія культури АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Харків 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти України. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Білик Ярослав Михайлович...»

«УДК 8.091 Л. П. ДУДЮК «ЕНЕЇДА» ВЕРГІЛІЯ І КОТЛЯРЕВСЬКОГО (засоби зображення війни в епосі та в травестії) У статті порівнюється зображення війни в поемі Вергілія як жанру воєнно-героїчного із комедійними та сатиричними засобами травестійнобурлескної поеми І.Котляревського з метою вияснення мотивів звеличення війни у римській та заперечення всяких війн в новій історії Європи. Ключові слова: епос, війна, пародія, травестія, сатира. В історії світової літератури є постаті, які стали взірцями для...»

«УДК 338.4 В.П. Клочко, доктор економічних наук, професор кафедра менеджменту та економіки, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЗМІНИ В КУЛЬТУРІ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ У статті досліджується органічний зв’язок перетворень у країнах перехідного типу (в т. ч. і в Україні), всесвітнього процесу глобалізації й еволюції тенденцій у сфері культури. Цей зв’язок не виключає значних труднощів та істотних протиріч, які повинні бути...»

«Ігор Ніколаєв формування монопартійної системи на миколаївщині в 20-х роках хх ст: форми і методи У статті на основі переважно архівних джерел проаналізовані ключові аспекти становлення тоталітарної системи в Україні. Розкриті реґіональні особливості процесу впровадження однопартійної системи та боротьби більшовиків з партіями-конкурентами. Ключові слова: більшовики, політичні партії, політичні репресії. Одним із базових принципів розвитку демократичного суспільства, становлення України як...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ На правах рукопису ДІДИК Сергій Сергійович УДК 94 (477) “1753/1764” (043.5) НОВОСЛОБІДСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК (1753–1764 рр.) 07.00.01 – Історія України Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник: Лях Сергій Романович доктор історичних наук, професор Запоріжжя – 2009   ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ...»

«УДК 502.75(477.72) ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ПІДТОПЛЕННЯ ГЕОСИСТЕМ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В.О.УШКАРЕНКО – д.с.-г.н., академік НААН України, В.В.МОРОЗОВ – к.с.-г.н., професор, В.О.МАЛЄЄВ – к.с.-г.н., доцент, Херсонський ДАУ Постановка проблеми. Серед сучасних негативних екологічних загроз у Херсонській області найбільший розвиток має процес підтоплення. Виникненя та розвиток цієї проблеми в кінці XX і на початку XXI століття пов’язаний, насамперед, з антропогенною діяльністю, а саме будівництвом Каховської...»

«Купрійчук В.М., кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ Законотворча діяльність Центральної Ради у сфері гуманітарної політики (березень 1917 – квітень 1918 року) У статті розглянуто законотворчу діяльність Центральної Ради у сфері гуманітарної політики (березень 1917 – квітень 1918 року). Аналізуються основні напрями та шляхи формування й реалізації законодавства в гуманітарній сфері, акцентується увага на необхідності творчого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»