WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |

«НОВЕ СЛОВО Посібник хрестоматія до дисципліни ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ кінця ХVІІІ – 60 х років ХІХ століття Книга перша УДК 821.161.217/18(082) БКК 83.3(4Укр)5я7 Н72 ...»

-- [ Страница 1 ] --

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НОВЕ СЛОВО

Посібник хрестоматія

до дисципліни

"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

кінця ХVІІІ – 60 х років ХІХ століття"

Книга перша

УДК 821.161.2"17/18"(082)

БКК 83.3(4Укр)5я7

Н72

Рецензенти:

д-р. філол. наук, проф. Г. Ю. М е р е ж и н с ь к а,

д-р. філол. наук, проф. Н. В. К о с т е н к о

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту філології (протокол № 3 від 21 жовтня 2011 року) Н72 Нове слово. Посібник-хрестоматія до курсу "Історія української літератури кінця ХVІІІ – 60-х років ХІХ століття" –

Книга перша. / Кер. наук. проекту Л.М. Задорожна. – К. :

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012.

– 765 с.

ISBN 978-966-439-583-7 До першої книги посібника-хрестоматії (що включає вступне слово, дослідження творів, довідки про авторів, упорядковані тексти) до курсу "Історія української літератури кінця ХVІІІ-60-х рр. ХІХ ст." увійшли твори, що найповніше виявляють характер жанрово-тематичних і образних особливостей розвитку української літератури означеної доби.

Для студентів-філологів.

УДК 821.161.2"17/18"(082) БКК 83.3(4Укр)5я7 ISBN 978-966-439-583-7 © Задорожна Л.М., науковий проект, 2012 © Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2012

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

кінця ХVІІІ – 60 х рр. ХІХ ст.

ЯК НОВЕ СЛОВО

В ХУДОЖНЬОМУ БАЧЕННІ ЖИТТЯ

Межа XVIII–XIX ст. в українській літературі ознаменована появою нових жанрів, тем і образів. Жанрова модель українсь кої поезії виявляє явища, властиві цьому історичному етапові буття українського народу і реакцію художньої думки на втрату української політичної автономії у 60–80 ті роки XVIII ст., по неволення українського народу й поглиблення суспільної та морально етичної прірв між панством і простолюдом. Найужи ванішими серед жанрів стають сатиричний вірш, ода, пісня, поема, віршована байка.

Посилення у першій половині ХІХ ст. закріпачення селян і колоніально русифікаторської політики царизму, на думку су часних українських істориків, зумовило занепад освітньої справи в Україні. Якщо до цього в "Україні досить високо стояла освітня справа. По селах було багато початкових шкіл, в яких учились діти селян і козаків. В середині ХVІІІ ст. на десять ліво бережних полків налічувалось більше тисячі шкіл"1, то вже в "першій половині ХІХ ст. царизм покінчив з українською шко лою, яка вивела у ХVІІ–ХVІІІ ст. Україну на один рівень з на йосвіченішими державами Європи"2. В Україні докорінно змі нюється освітня база: освіті надається класовий характер; ра зюче зменшується відповідність кількості шкіл до чисельності учнів, статусу освітньої бази для школярів набуває російська Воблий К. Гуслистий К., Дядиченко В. та ін. Нарис історії України. – Торонто, 1944. – С. 94.

Турченко Ф., Мороко В. Історія України. Кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ століття. – К., 2003. – С.108.

мова, що вже незабаром позначилося на повноті української культури, органічному зв'язку між культурою і національністю, на формуванні національно культурного середовища, а, отже, на розвиткові талантів, геніїв на літературному й, у цілому, культурному полі України.

Є всі підстави стверджувати, що саме в цей період історичного життя України формується цілковито несприятливий соціально історичний ґрунт для культурного поступу народу, і водночас штучно вибудовуються умови, що підштовхують українську куль туру до певного дистанціювання від світового літературного про цесу, та до певних ідеологем, потрібних Російській імперії для са моствердження відповідно до ідей глобалізації імперії.

На противагу цьому в суспільстві в цей час триває вагома ро бота в напрямку відродження українського політичного і культу рного життя: відроджується українська історіографія (дослі дження М. Максимовича, Й. Бодянського, М. Маркевича), за вдяки чому в культурний обіг уводиться значний масив рукопи сної спадщини попередніх історичних епох, досліджується укра їнський фольклор, з'являються студії в галузі мови, освіти тощо.

Усе це дозволяє виявити політичну полеміку одного з "недержа вних" народів Російської імперії з офіційною імперською пози цією щодо свого історичного статусу, включаючи діяльність українських автономістів – дідичів Трощинських, Миклашевсь ких, Капністів, Полетик та діяльність аналогічних гуртків у Киє ві, Полтаві, Новгород Сіверському й інших містах України.

Загальне уявлення про перебіг подій у процесі відстоювання історичною і громадсько політичною думкою України своєї по зиції значною мірою створює українська поезія кінця XVIII – 40 х років XIX ст., сприяючи розвитку української національної самосвідомості та, відповідно, національної ідеології. Саме тому за другою половиною XVIII ст. і 40 ми роками XIX ст. в українській історіографічній думці закріплюється загальна характеристика історичної доби як доби національного Відродження.

Відстоюючи історичний та суспільно політичний пріоритети України, митці розглядуваної епохи залучають до арсеналу засобів художнього зображення дійсності такі чинники, як сатиричне розвінчування певних суспільних явищ, перелицювання травестування елементів суспільно політичних процесів, жартів ливо бурлескне зображення поважних явищ життя і, навпаки, уславлення всього нікчемного за суттю та лише позірно потрібно го людині в житті – й то лише завдяки людській помисливості.

Переконуємося, що український націотворчий процес у цю добу здійснюється значним чином завдяки мистецькій праці, що закономірно, в іншій площині життя народу доповнює пра цю українських істориків та політиків другої половини XVIII – 40 х років XIX ст., створюючи прецедент виняткової ваги взає модії соціокультурних чинників у житті українського народу.

В означену добу, і це також є її прикметною ознакою, хро нологічно поєднуються класицизм, сентименталізм, а також такі культурні епохи, як Просвітництво та Романтизм, що спри чинило характерні для українського історико літературного процесу тенденції до надавання переваги або й домінування явища одного стильового напряму в творчості митця за наявно сті рудиментарних ознак іншх стильових напрямів.

Українська поезія нового періоду постає, безперечно, з усьо го комплексу літературних явищ давньої доби. На перший план у літературі виходить, дедалі виокремлюючись у самодостатню цінність, ідея історичного і національного буття, підштовхуючи цим процес секуляризації української літератури давньої доби.

Засади релігійності переформатовуються в окрему ділянку ду ховності, хоч, безсумнівно, навіть вершинна для нової доби творчість Тараса Шевченка буде позначена увагою до біблій них тем і образів.

Чимдалі новішими засобами українські літератори цієї епо хи виявляють свій зв'язок зі світовою літературною традицією:

широка гама мов, якими твориться література, залучення про відних європейських ідей і творення таких ідей, що часто спів віднесене зі здобуванням українськими літераторами високого освітнього цензу поза межами України, – ці та низка інших сфер буття забезпечують українській літературі цього періоду своєрідність, вона стосується і низки чинників у індивідуальних літературних портретах митців, і українського літературного процесу кінця XVIII – 40 х років XIX ст. в цілому.

Усе, що з'являється в українській літературі на початку ХІХ ст., пронизане елементами романтизму, який, за визначен ням українських філософів, став "світоглядною основою нового українського письменства". Його ідеї з погляду потреб україн ської національної самосвідомості стають вихідними у творчос ті І. Котляревського, П. Гулака Артемовського, Г. Квітки Основ'яненка та ін. Але найяскравіше і найповніше в українсь кому романтизмі проявилась ідея "філософія серця" – філо софська засада, яка найглибше виражає специфіку українсько го світогляду, його національні риси, душу народу, його тради ції, менталітет. Водночас саме романтичні тенденції збагачують українську літературу звертанням до національної ідеї – "я та нація", – коли, як висловився щодо цього професор філософії Харківського університету Й. Шад, з'ясовується роль і місце нації в житті людства та окремого суспільства, а саме поняття людства розуміють як співіснування різних націй. З позиції ви хованця Києво Могилянської академії філософа Д. Велланського, забезпечується гештальтність організації сві ту, що корелює і з темою космізму в наукових концепціях про фесора філософії Київської духовної академії Й. Міхневича та новітніх українських філософів і започатковує, на їх думку, "філо софію національної ідеї", котра визначає "репрезентативні форми ментальності чи способу життя"3, "уявлення про націю, як про людську спільноту, що має власну назву, історичну територію, спільні міфи про походження та історичну пам'ять, національну мову, культуру, спільну економіку та єдині юридичні права й обо в'язки"4. Ці чинники культурного буття народу стають основою для цілковито нового бачення митцями кінця ХVІІІ – 60 х рр.

ХІХ ст. в особливому всезагального.

Кримський С. Під сигнатурою Софії. – К., 2008. – С. 300.

Бичко І. Онтологія української духовності. // Філософія. Історія культури.

Освіта. – Харків, 1996. – С. 12.

ІНОК ЯКІВ (друга половина XVIII ст.) Сатиричні твори соціально політичного змісту кінця XVIII ст., з їх навмисно народно грубуватою формою, що спри яє розкриттю характеру суперечностей між народом і панами представляє"Сатирична коляда" Інока Якова.

Визначаючи тогочасні станові суперечності тезою: "люди хліб їли, а ті панували", письменник у розмові про горілку та про заборону щодо її виготовлення піднімає соціальні та мора льно етичні проблеми: утиски панів у всьому (навіть у виготов ленні горілки), неможливість людей "жить в правду", перешко джання людям, які хотіли б знайти правду шляхом судочинства, "поіскать розправи", – адже "чорт і в судейськой сидить же на лаві!". Дошукучись причини всіх лих в "отечестві", митець шко дує за тими часами, коли в суспільстві жив "мужествений дух", з'їдений, мов іржею, тими, хто панує сьогодні.

У Інока Якова зло, злий дух, утілені в особі, яка зреклася до бра, тобто в особі пана. Постаючи узагальненим, зло, проте, стосується не лише однієї царини світу; це не "мікрокосм, тобто світик"; це те, що чинне для всього українського буття.

Пани, як носії зла, постають у Інока Якова як система, вибу дувана, за словами Г. Сковороди, на засадах відлучення від іс тини; у пориві до безмежної наживи пани вдаються до соціаль них доносів, нехтують правовими і моральними законами. Не гребують вони і злочинами, повсякчас обмежуючи вільний люд (козаків) у правах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На основі такого типу суспільних взаємин в осіб духовного стану виникає змова з панами; Інок Яків причину цієї змови бачить у тому, що духівництво дбає не про духовні чесноти, а про брутальну матеріальну вигоду. Навіть ченці, хоч вони "єще трохи духовнії люде", усунулися від формування норм грома дянської моральності: зміни морального статусу чернецтва, вважає Інок Яків, спричинені увагою монахів не до обов'язків перед духом, а відсутністю духовного зв'язку з простим наро дом, переважанням матеріальних потреб, тож устами правед них перших ченців схимників, "під кутом зору вічності" Інок Яків обвинувачує сучасне йому чернецтво, яке не витримало випробування реальністю.

Суспільні надуживання панів та осіб духовного стану поро джують в Інока Якова думку про необхідність морального рег ламентування суспільного буття згідно з етичними і правовими законами.

Тема обвинувачення чернецтва в нечернечому, далекому від першовзірців, способі існування, яка в "Сатиричній коляді" є лише складником у зображенні суспільних станів, виявляється центральною в творі Інока Якова "Плач київських монахів". Че нці скаржаться на своє життя: архімандрит Зосим – на "устави новії", повірений Орест – на потребу мати "Дєньгі многі", – щоб задовольнити скаргу монахів, економ 1 й Єпіфаній – на необхідність "спродать стада" належні монастиреві, а економ 2 й Варсонофій – на потребу за умов скрути відмовитися від цу кру та меду й те, що "Власниці же носить нам грубо і стидно!", намісник Мелхіседек – що доведеться позбутися "деревень, не буде скоту", та "взяться за свою роботу", і "осетрину свіжу по забути", а еклезіарх Модест на те, що "без водки жити і дня не могу!" тощо. Ці скарги до решти викривають їх суть, як тих, що дбають не про духовні цінності, а про благо для власного чере ва, найменше замислюючись над питаннями церковними, а та кож усім, що стосується віри й духу, тобто, як тих, що не здатні через шанобу до найвищого для людини самим зрости і підня тися духовно. Поет виявляє ставлення до життя як до вищої цінності, забезпеченої можливістю морального перетворення та вдосконалення.

Нестійкість у поглядах, помисливість, марновірство, невігла ство – чи за такого духовного занепаду й розрухи спроможні ченці, що є уособленням цих рис, боронити те, задля чого по кликані – віру та очищувати своїм духовним подвижництвом світ? Таку думку вселяє в читача автор твору. Очевидно, вся поведінка ченців, всі їх сумніви та скарги на життя, перекона ний Інок Яків, підважують повагу до них і спонукають до відмо ви у довірі всьому інститутові чернецтва.

У творчості Інока Якова зауважуємо правдиву щирість як характерну рису великої людини й особи, причетної до черне чого сану, вдалі спостереження над життям, що мають і соціа льний характер, належну типізацію цих явищ, що визначає у віршованій спадщині письменника певну систему сатирично викривального змісту. Засади творення сатиричного і комічно го в Інока Якова строго слідують за дійсною суттю речей, що дозволяє митцеві викривати негативне через зображення його в поважному плані.

САТИРИЧНА КОЛЯДА5

Милостивий государ!

Відая вашу к наукам охоту, Посилаю от себе к вам работу.

Она похожа как би на сатиру, Только достойна ли явиться миру?

Єжелі она не достойна того виду, Прошу не привесть мене в обиду.

Єжелі якая дурна машкара Здесь – зодрать, бросить – пусть щезнет, как мара.

Не знаю, з чого панам запретить пристало, Чтоб люди не робили горілки немало6;

Іли у них толстиє постухають брюхи, Єжелі нароблять нем'ягкой сивухи7?

Іли у них в корпусі умалиться росту, Как гнатиметь поспольство горілку непросту?

І перед сим всі посполу горілку робляли, Равно люди хліб їли, а ті панували.

Думають ли, что і в нас так, як у Погарі – Іной можеть просидіть з вином дней три парі!

Друкується за виданням: Слово многоцінне. В чотирьох книгах. ; книга 4. – К.: Аконіт, 2006.

Заборона "робити горілку" є змістом відповідного указу гетьмана К. Розумовського.

Нем'ягка сивуха – проста горілка.

Іли так, как в Стародубі, закуска литвину, Что з похмілля за вино отдал би дитину Хоть соборному дяку, хоть отцю Давиду?

Но їх хоть би кто не знал, то видно із виду!

В нас до неї не така охота, как в Січі, Где іной вихмелиться на год всього двічі, А которий безсилок, то только однажди, І то в страсну п'ятницю – говорю без вражди.

Говорили ж, что […] народ в світі гнусний, В таковом ділі только неіскусний, – Но не видно з них таких, не так поступають, Кто волею не берет – силой накидають!

Хорош промисл, когда б так усякому вольно!

Промисленников таких було би довольно!

Таких єще становлять смотрить в таком ділі!

Кто будет жить в правду, кто будет смілий;

Кто будет по всьому враг – і в ділі, і в слові, Всякий день ходить п'яний от людськой крові!Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |
Похожие работы:

«Видання Української Центральної Ради Від Редакції. Починаючи від 1978 року, ми почали передруковувати на сторінках «Українського Історика» офіційне видання Центральної Ради «Вісти» (Укра­ їнський Історик, ч. 1—3, том XV, 1978; ч. 1—4, том XVI, 1979; ч. 1—4, том XVIII. 1981). «Вісти з Української Центральної Ради» є одним із найважливіш их офіційних джерел до історії Центральної Ради і таму заслуговують на перевидання. Тепер вж е устійнено, що головним редактором «Вістей» був Михайло Єреміїв,...»

«ФІЛОСОФІЯ І РЕЛІГІЯ УДК 327.39:297 А.М. Канах, доцент, канд. політ. наук Севастопольский национальный технический университет ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Украина, 99053 E-mail: root@sevgtu.sebastopol.ua СПЕЦІФІКА ОСНОВНИХ ФОРМ СУЧАСНОГО ІСЛАМСЬКОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ Розглядаються основні проблеми, витоки і форми прояву ісламського фундаменталізму, ісламського радикалізму та ісламського екстремізму. Ключові слова: ісламський фундаменталізм, радикалізм, традиціоналізм, модернізм. На...»

«194 майстерня проводить майстер-клас по виготовленню музичних інструментів та здійснює живе кобзарювання. Одеські поборники кобзарського звичаю належать до Чорноморського гайдамацького з’єднання, і завжди активно беруть участь у громадському житті міста та країни. Odessa kobzar workshop – revival of kobzar tradition in Southern Ukraine In the article provides information about Odessa kobzar workshop, in the origins of creation of which was Aleksandr Gubsky. It is proved the necessity of the...»

«Дослідження міжнародної економіки : зб. наук. праць. Вип. 1 (66). – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011. – С. 125–139. УДК 339.2 (477+478+479) Кобилянська Л.М., к.е.н., м.н.с. відділу зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ГУАМ Статтю присвячено історичній еволюції регіонального об’єднання ГУАМ — особливостям умов його заснування, етапам інституційної трансформації, перспективам перетворення з переважно політичного...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Слободянюк Анатолій Володимирович УДК 316.344.4 Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі Спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії соціології факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса...»

«Эмили Бронте Грозовий Перевал предоставлено правообладателями http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5806727 Емілі БРОНТЕ « Грозовий Перевал», серія «Рандеву»: Фоліо; Харків; 2006 ISBN 966-03-2894-X Аннотация Унікальний, неповторний талант англійської письменниці Емілі Бронте (1818—1848) повною мірою розкрився в єдиному її прозовому творі – романі «Грозовий Перевал», який без перебільшення можна назвати літературним шедевром. «Грозовий Перевал»– найпрекрасніша і водночас найжорстокіша...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 8. Сокальский В. Музыкальные заметки / В. Сокальский // Южный край. – 1892. – 18 ноября.9. Хоткевич Г. Твори: в 2 т. / Г. Хоткевич // [упоряд., підгот. текстів та приміт. Ф. Погребенника]. – Т. 2. – К. : Дніпро, 1966. – 603 с.10. Юферова З. Аматорський рух у Харкові на рубежі ХІХ–ХХ сторіч / З. Юферова // Харківські асамблеї. Міжнародний музичний фестиваль: Збірка матеріалів / [упор. Г. Ганзбург]. – Х., 1994. – С. 21–33. 11. Ян І. Трансформаційні процеси у музичному мистецтві...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (281), Ч. ІІ, 2013 УДК 821.161.2:82 – 31 О. М. Вешелені ОПОЗИЦІЯ „МІСТО/СЕЛО” У РОМАНІ „ПРІРВА” ЗОСИМА ДОНЧУКА Історія українського урбанізму в літературі робить логічний перехід від засудження аморальності міста на противагу традиційним цінностям українського села до намагання „завоювати”, підкорити місто (позначене вже хрестоматійним романом „Місто” В. Підмогильного). Однак проблема ця не зникла з витворенням суто урбаністичної прози (особливо, в другій...»

«ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 1.ІО. \академія наук української рср ІСТОРІЇ ін с т и т у т Н А У К О В А Р А Д А З ІСТ О РІ Ї І С Т О Р И Ч Н О Ї НА У К И П Р И С ЕК Ц ІЇ СУСП ІЛ ЬН ИХ НАУК ІСТОРІОГРАФІЧНІ Д О С Л ІД Ж ЕН Н Я В УКРАЇНСЬКІЙ РСР Вип. І ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА» К И Ї В 1968 901 Збірник охоплює широке коло історіографічних проблем — від 190 найдавніших часів до наших днів. У статтях висвітлюється історіо­ графія найважливіших епох в історії України. Зокрема,...»

«Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді Наталія Пробийголова, асистент кафедри політології Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Автор статті здійснює спробу виокремлення та аналізу основних тенденцій процесу входження молодої людини в політичний простір, пошуку шляхів подолання абсентеїзму та політичного нігілізму в молодіжному середовищі. Нині в Україні спостерігається значна різниця між сутнісними характеристиками політичної соціалізації молоді та інших...»

«ПеДагОгІка Удк 372: 37 Ліана Яценко, Тамара кравченко оСоБЛИВоСТі СоЦіаЛіЗаЦіЇ діТеЙ МоЛодШого ШкіЛЬНого ВікУ У статті розглядаються особливості соціалізації молодших школярів, розкривається сутність їхньої індивідуалізації та суб’єктності як важливих ознак соціального становлення. Ключові слова: соціалізація, молодші шкіляр, індивідуалізація та суб’єктність, вікова характеристика. В статье рассматриваются особенности социализации младших школьников, раскрывается сущность их индивидуализации и...»

«digitized by ukrbiblioteka.org УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІОЛЬОҐИЧНИЙ ІНСТИТУТ. ФОТОТИПІЧНИЙ П Е Р Е Д Р У К ДЛЯ СТУДІЙ! УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ. Розвідки і матеріяли. Книга перша. ПВО Х С К А Л РИ ТЮ. ЗАМІТКИ І МАТЕРІЯЛИ до історії української революції. 1917-1920 pp. Том І. 1921. ВИДАВНИЦТВО ЧАРТОРИЙСЬКИХ нЬ Й Р Ю ОК 1969 ВІД ВИДАВНИЦТВА Б е з огляду на ряд труднощ ів, які спричинили припізнення появи ц ієї праці, р ад іє м о, шо вона так и появдояється;тож на цьому м ісц і щиро дякуєм о усім...»

«Доповідь ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіка В. С. Бакірова на Конференції трудового колективу 29 серпня 2014 року Шановні колеги! Ще раз дозвольте привітати всіх з новим навчальним роком, з ювілейним роком університетської історії. Ми розпочинаємо цей навчальний рік із прагненням зберегти цілісність і незалежність держави, із прагненням закінчення війни, поновлення миру і спокою на нашій багатостраждальній землі. Керівництво університету, органи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»