WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |

«Анатолій Нелюба Євген Редько ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ 2012–2013 СЛОВНИК ББК 81.2 УКР-4 Н 49 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ...»

-- [ Страница 1 ] --

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківське історико-філологічне товариство

Анатолій Нелюба

Євген Редько

ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ

2012–2013

СЛОВНИК

ББК 81.2 УКР-4

Н 49

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного

реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої

продукції ДК № 3281 від 18.09.2008

Рекомендувала до друку

Вчена рада філологічного факультету

Харківського національного університету Імені В.Н. Каразіна (Протокол № 6 від 23 січня 2014 р.)

Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор Кочан І.М.

(Львівський національний університет імені Івана Франка);

кандидат філологічних наук, доцент Пономаренко В.Д.

(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) А. Нелюба, Є. Редько Н49 Лексико-словотвірні інновації. 2012–2013: Словник / Загальна редакція А. Нелюби. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 172 с.

У Словникові вміщено лексеми, що постали внаслідок словотвірних процесів в українській мові протягом 2012–2013 років. Матеріал викладено за абетковим принципом із дотриманням традиційного відображення словотвірних процесів.

Для науковців-філологів, культурологів, працівників засобів масової інформації, письменників, студентів.

© А. Нелюба, ISBN 978-966-1630-17-7 Є. Редько, 2014

ПЕРЕДМОВА

Пропонований до послуг користувача Словник містить лексикословотвірні інновації, що з’явилися в різних стилях і різновидах української мови протягом 2012–2013 років. У доборі матеріалу автори не обмежувалися тематикою, джерелами, сферами спілкування та рівнями національної мови загалом.

У поданні матеріалу використано загальноприйняті словникарські принципи:

- словникові статті подано за українським алфавітом (навіть у разі використання латиниці);

- у текстових зразках збережено стиль і правопис оригіналу (якщо написання слова у відповідному джерелі не відповідає правописним чи словотвірним нормам, автори подають правильний варіант у назві статті);

- деривати (і їхні твірні), що дали назву словниковій статті, подано з наголосами;

- статті мають єдину чотирикомпонентну структуру з відповідним використанням шрифтів: 1) дериват і його мотиватор (мотиватори),

2) словотвірне значення деривата, 3) контекстовий зразок використання,

4) джерело:

Ватиканґйт Ватикн /а Неслава, розголос, пов’язані з Ватиканом (викрадення документів, що здійснив папський помічник).

Ватиканґейт (титри до сюжету) (1+1: ТСН, 26.05.12).

У традиційному річищі витримано й відображення словотвірних процесів:

- закінчення мотиватора виокремлено в дужках і не позначено його, коли має статус нульового:

Правосдиця правосдд(я) Архівбгість вбгість

- утнуту в ході словотвірних процесів морфему (чи іншу частину слова) твірної основи позначено віддільною рискою:

Кроманьйнка кроманьйн-ець При пил при пил-и(ти)

- у разі універбізації в заголовному ланцюжкові виділено шрифтом лише слово, яке послужило основою для деривата й формально відображене в ньому:

Гонкрівка Гонкрів-ська премія Косметичка косметич-н(ий) ремнт

- у разі накладання (контамінації) словотворчі засоби чи їхні елементи позначено у квадратних дужках:

МА ія [МА + мф]ія Порнфлт порн[ографчн(ий) пам]флт квадратні дужки використано і в разі необхідності транскрибованого запису:

Змієтлий тл(о) змі[й()] ракцєць фркці[й(а)]

- морфонологічні зміни подано звичайним шрифтом після мотиватора: г/ч, т’/т, о/ (нульовий елемент), (знак переставлення елементів твірної основи, здебільшого в складанні) та ін.;

- множинну мотивацію зображено кількома ланцюжками (верхній і нижній):

Дер авовбивця вбивц(я) дер в(и) вбив-(ти) дер в(у) якщо в контексті дериват має подвійну мотивацію, то і тлумачення його також подвійне – спочатку подано тлумачення деривата верхнього ланцюжка, а потім і нижнього: ослівлення словосполучення вбивця держави;

особа, яка вбиває державу;

- трактування значень дериватів здійснено відповідно до контексту з огляду на значення конкретного мотиватора (твірного слова чи словосполучення), тому словникова мотивація може не збігатись із загальномовною;

- якщо словотвірне і лексичне значення деривата далекі одне від одного, то після словотвірного значення (чи у його канві) в дужках подано лексичне значення:

Воячити вояк(а) к/ч Дія (процес), пов’язана з воякою (бути воякою).

Передебтити дебт(и) Завершена дія (процес), пов’язана з дебатами (перемогти у дебатах).

такі ж пояснення наявні і в разі інноваційності мотиватора, значення якого може бути незрозумілим:

Меркельвелзм Меркель е/е Суспільно-політичне явище, пов’язане з А. Меркель (канцлерка Німеччини) Пандрійський Пандрії Ознака за віднесенням до “Пандурії” (румунський футбольний клуб).

- значна кількість дериватів з’явилася внаслідок дії черезкрокового словотворення – пропущену ланку (не зматеріалізовану або дотепер не зафіксовану) подано в лапках:

Зрозпчено “зрозпчений” “зрозпчити” з рзпач-у Пер остоличність “пер остоличний” пр (а) столиц(я) у слові-пропущеній ланці визначено лише наголос;

- у зв’язку з інноваційністю дериватів чи “слабкістю” контексту словотвірне тлумачення самого деривата може бути приблизним, неточним, суб’єктивним, інколи може не збігатися зі словниковими корелятивними аналогами – у такому разі використано знак питання (?); такий знак використано і під час сумнівності визначення самого словотвірного ланцюжка.

Доповненням до Словника є його друга частина, у якій подано Реєстр задіяних словотворчих засобів: префіксальних, конфіксальних (такі виділено в усіх дериватах, посталих унаслідок одночасного приєднання до твірної основи двох і більше засобів: префікс і суфікс, інтерфікс і суфікс, інтерфікс і постфікс тощо), суфіксальних (у тім числі й інтерфіксальних) і нових словотворчих основ.

У Словнику використано такі скорочення:

БТ Бухгалтерський тиждень Всесвіт-і Всесвіт (інтернетверсія) ДТ-і Дзеркало тижня (інтернетверсія) ICTV International Commerical Television Ї-і часопис Ї (інтернетверсія) Країна-і Країна (інтернетверсія) ЛА ЛітАкцент ЛУ Літературна Україна м/ф мультфільм ПБО Податки та бухгалтерський облік ПіК-і Політика і культура (інтернетверсія) рос. російський СТБ Український загальнонаціональний телеканал ТБ телебачення ТВІ загальнонаціональний телеканал ТРК телерадіокомпанія ТСН Телевізійна служба новин Українські національні новини (сайт) UNN УП Українська правда УТ-і Український тиждень (інтернетверсія) УФ Український футбол (інші джерела подано без скорочень).

Протягом 2012–2013 років з’явилися друком праці, присвячені інноваційним процесам в українському словотворенні:

Городенська К. Нові явища та процеси в українському словотворенні:

динаміка чи деструкція словотвірних норм? // Українська мова. – 2013. – № 2.

– С. 3–12 Горпинич В.О. Нариси з пропріальної та апелятивної словотвірної дериватології. Монографія. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2012. – 211 с.

Кислюк Л. Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 52–66.

Комплексний словник української мови: Орфоепія. Морфеміка. Морфологія.

Словотвір. Орфографія / Укл. О.О. Дудка, В.Д. Пономаренко, О.О. Тєлєжкіна. – Х.: Ранок, 2014. – 640 с.

Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках:

Материалы Международной научной конференции / Сост.

VI Т.С. Пристайко. – Д.: Нова ідеологія, 2013. – 356 с.

Навальна М.І. Функціонально-стильова динаміка лексики в українській періодиці початку ХХ1 ст. Дис. … доктора філологічних наук. 10.02.01– українська мова. – К., 2012.

Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах: Монографія / [Г.М. Вокальчук, А.М. Архангельська, О.А. Стишов, Ю.П. Маслова, В.В. Максимчук]; відп. ред. Г.М. Вокальчук.. – Рівне–Оломоуць: Вид-во Нац.

ун-ту “Острозька академія”, 2011. – 356 с.

Степаненко О.К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом:

семантика і структура. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2011. – 168 с.

Стишов О.А. Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство. – 2012 – № 6. – С. 23–37.

Стишов О. А. Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство. – 2013 – № 1. – С. 20–29.

Автор щиро вдячний рецензентам – пані Ірині Кочан й пані Валентині Пономаренко – за сприяння у створенні Словника.

А АВАНгрдС [Аван]грд + [авнс] /а Аванс для “Авангарда” (футбольний клуб із Краматорська).

Дніпродзержинський “АВАНгардС” для “Полтави” (назва статті) (УФ, 38/12, с. 12).

Авіаб ук б ук Авіаційний обшук.

Авіаобшук: Туреччина обшукала ще один лайнер, який прямував до Сирії… (ТВІ: Сьогодні, 15.10.12).

Авіатрща трощ-и(ти) о/ ?

Авіатроща по-бразильськи (СТБ: Вікна, 12.11.12).

Автогеобіогрфія авто[біо]грфія + [гео]грфія Поєднання ознак автобіографії й географії.

Автобіографія, що накладається на географію – як це назвати?

Автогеографія? Автогеобіографія? (Ю. Андрухович. Лексикон інтимних міст).

Автозанурення зануренн(я) авт(о) +о+ о/о Ослівлення словосполучення занурення авто.

Автозанурення (назва сюжету про занурення автомобілів у воду) (СТБ: Вікна, 11.07.13).

Автокав’ярня кав’ярня Автомобільна (пересувна) кав’ярня.

Мобільні автокав’ярні можуть заборонити (СТБ: Вікна, 07.06.12).

Автоквта квта Автомобільна квота.

Азаровська автоквота: прем’єр хоче пересадити на інші автівки… (TВІ: Сьогодні, 30.01.12).

Автомайдн Майдн Автомобільний Майдан.

Після народного віче на Майдані Незалежності в неділю планується виїзний автомайдан в Межигір'ї (ДТ-і, 25.11.13).

Автомайднець Автомайдн Особа, пов’язана з Автомайданом.

“Кат” – головне слово, яке пишуть автомайданці на паркані навколо будинку Пшонки (УТ-і, 28.12.13).

Автомайднівець Автомайдн н/н’ Особа, пов’язана з Автомайданом.

Допомогти автомайданівцям згодилися представники Гельсінської Спілки (ТВІ: Сьогодні, 05.12.13).

Автомайднівський Автомайдн н/н’ Ознака за належністю до Автомайдану.

На машинах – символіка громадських організацій, які формують автомайданівський рух – ГО “Демократичний альянс”, “Вільний простір” та Асамблея малого і середнього бізнесу України (ВолиньPost, 14.10.13).

Автомтений “автомтити” автомт Ознака дії, пов’язана з автоматом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Гнуті на власному терені, есесені та есесерені, автоматені та машингверені, – дунайці ми, а не данайці (В. Каліна. Дунайці).

Автомобіленятко автомобль /і л’/л Зменшено-пестливо до автомобіль.

А розганяється автомобіленятко до п’ятнадцяти кілометрів на годину (Новий канал: Репортер, 13.06.13).

Автопідства підства Автомобільна підстава.

Автопідстава (титри до сюжету про шахрайства на автодорогах) (1+1:

ТСН, 25.02.13).

Автопсихотерапя психотерапя Самостійна психотерапія.

Ідеться про те, що творчість митця дуже часто стає формою автотерапії, самозцілення або навіть автопсихотерапії (ДТ-і, 31/13).

Авторбйтер [втор + гастар]бйтер /а Автор-гастарбайтер.

Проблема лиш у тому, що такий “авторбайтер” зазвичай добре знає, з огляду на які фактори його приймають (УТ-і, 30/13).

Автоснс сенс ?

Окрім найоб’ємнішого тексту, названого повістю “Автосенси”, в однойменній книжці знайдемо по три есеї та оповідання (ЛА, 13.06.13).

Автособка собка Автомобільний собака.

Автособаки. У Новій Зеландії навчили собак кермувати автомобілем (1+1: ТСН, 05.12.12).

Автотрнд трнд Автомобільний тренд.

Автотренди (титри до сюжету) (ТВІ: Сьогодні, 29.11.12).

Агрохолдингізція “агрохолдингізувти” агрохлдинг /о Опредметнена дія (процес), пов’язана з агрохолдингом (набуття ознак агрохолдингу).

Зараз відбувається агрохолдингізація сільського господарства (Радіо “Ера FM”, 04.12.13).

Адмінтьтка тьтка Адміністративна тьотка?

З одного боку — питома службова підозріливість і неприязнь персоналу, всіх цих адмінтьоток і — дєвушек, етажних, діжурних і навіть горнішних… (Ю. Андрухович. Лексикон інтимних міст).

Азрівка мов(а) Азаров(а) [ов+ів] Ослівлення словосполучення мова Азарова (Прем’єр-міністр України, який спотворює українську мову).

“Азарівка” – таким словом назвали мову теперішнього прем’єрміністра (ЛА, 29.03.13).

Азарівкознвець знавць азрівк(и) +о+ /а а/ /е Ослівлення словосполучення знавець азарівки.

Що цікаво, в обговоренні з’являються азарівкознавці, які звинувачують укладачів словника в тому, що вони неправильно перекладають деякі слова, і пропонують правильні версії (ЛА, 29.03.13).

Азрівський Азров [ов+ів] Ознака за віднесеністю до Азарова.

Запустили українсько-азарівський словник (ЛА, 29.03.13).

Аїлтоноподбний подбн(ий) до Аїлтон(а) +о+ Ослівлення словосполучення подібний до Аїлтона (бразильський футболіст).

… одним із найяскравіших представників такого селекційного провалу був приїзд колись зіркового Аїлтона до донецького “Металурга”.

Загалом … Хорді Лопес і Давид Одонкор … відрізнятимуться від “аїлтоноподібних” (УФ, 74/12, с. 4).

Айббця ай-фн + ббця Бабця з айфоном.

Сьогодні до вашої уваги нова німецька комедія – “Ай-бабця” (Радіо “Ера FM”, 26.12.13).

Айвейвївський Ай Вейвй Ознака за віднесеністю до Ай Вейвея (китайський художник).

Китайський уряд айвейвеївське розмахування середнім пальцем перед фото- та телекамерами сприймає досить спокійно… (ДТ-і, 12/13).

Айпедомнія мнія айпд(у) +о+ /е Ослівлення словосполучення “манія айпеду” [IPAD – планшет для виходу до Інтернету].

Наш кореспондент про айпедоманію (TВІ: Сьогодні, 16.03.12).

Айтіт ка ай[ті + ті]т ка ІТ-тітушка; тітушка в ІТ-технологіях.

“Айтітушки” занесли в словник (назва статті) (День, 27.11.13).

Алрмний алрм Ознака, пов’язана з алармом.

Не ходіть по інших каналах – хто ще з вами буде смикати алармні мотузки в готелі “Хілтон” в Мілані (Новий канал: Ревізор, 08.06.13).

Албанїдний “албанїд” албн-ець /а Ознака за подібністю до албанця.

… якийсь неголений албаноїдний персонаж кидається мені навперейми з обіймами і словом “Italiano!”… (Ю. Андрухович. Лексикон інтимних міст).

Алкохку хку Алкогольне хоку.

Цьогорічний її рестарт вміщує повне творче зібрання: старі, затерті до дір, алкохоку, лімерики, чорнобильський букварик, а також нові, створені впродовж останніх літ, матеріали автора, які, нарешті, дійшли до читачів з усіх куточків України (ЛА, 02.07.13).

Амбіціонр амбці-[й(а)] /і Особа з амбіціями (амбітник).

Премієманія творить ажіотаж, отруює існування багатьом обійденим відзнакою амбіціонерам, і навіть незрідка розсварює тих, зпоміж яких вибирає журі (ЛУ, 24/13, с. 5).

Амеліподбний подбн(ий) до Амел +і+ /і Ослівлення словосполучення подібний до Амелі.

Ніби й деталі досконалі – чого вартий лише паризький вокзал із “амеліподібними” історіями життя його працівників! (УТ-і, 2/12).

Америкноєвромайдн америкн-ськ(ий) Євромайдн +о+ Ослівлення словосполучення американський Євромайдан.

Американоєвромайдан (титри до сюжету) (1+1: ТСН: Тиждень, 24.11.13) Ампіромнія мнія ампр(у) +о+ Ослівлення словосполучення манія ампіру.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Д. В. Ласкавий АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» Інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук Д. В. Ласкавий АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності «Історія» Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» УДК 930 (076) ББК 63р3 Л-26 Рецензенти: Бурьян М. С. доктор історичних наук, професор,...»

«Ukrainian national academy of ScienceS the inStitUte of Ukrainian archaeography SoUrce StUdieS named after m. S. hrUShevSky Tempered by hisTory AnniversAry collecTion in honour of The professor nadiya ivanivna myroneTs on the occasion of her 80th anniversary Kyiv 2013 НаціоНальНа академія Наук україНи іНститут україНської археографії та джерелозНавства ім. м. с. грушевського Загартована історією ювілейний ЗбірниК на пошану професора надії іванівни Миронець 80-ліття з нагоди від дня народження...»

«Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури Анатолій Войнаровський УДК 796.01 Документально-нормативна база керівництва розвитком студентського спорту в СРСР 1950–1970 р. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Основною метою фізичного виховання студентської молоді є виховання інтелектуально розвинутої й соціально активної молоді, фізично здорової, здатної...»

«Нова єваНгелізація в УкраїНі Упорядник о. Ігор Цар Не нам, Господи, не нам, тільки імени Твоєму дай славу, за милістю Твоєю і за правдою Твоєю! (Пс 113:9) Львів • 2012 ББК Э 212:Р уДК 2-468.6 Ц 18 Якщо б наші богослови, пастирі та світські лідери могли досвідчити хрещення у Святому Дусі, яке є безцінною благодаттю внутрішньої віднови, то вони б зазнали величезного збагачення та з легкістю знайшли спільну мову! Кардинал Леон Йосиф Суененс © о. Ігор Цар, 2012 ISBN 978-966-8041-81-5 ЗмісТ 1....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Ю. В. Александров ОСНОВИ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ КОСМОЛОГІЇ Навчальний посібник для студентів спеціальності «Астрономія» Харків 2001 УДК 523.8(07) Александров Ю.В. Основи релятивістської космології: Навч. посібник. – 88 с. В посібнику розглянуті історія розвитку космологічних уявлень, стисло викладені фізичні і математичні основи загальнї теорії відносності, одержаний і проаналізований загальний розв’язок...»

«УДК 94:355/359(477)+327.51(100) РЕЧИЧ С.Л.* З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З НАТО У статті розглянуто процес формування та розвитку воєнно-політичного співробітництва України та її Збройних Сил з НАТО у 1991–2009 рр. З’ясована залежність характеру та інтенсивності воєнно-політичного співробітництва від впливу об’єктивних та суб’єктивних факторів. Зробленовідповідні висновки стосовно значення співробітництва для будівництва та розвитку...»

«УДК 342.95:330.322 ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ1 М. М. Чернуха, аспірант* Узагальнено вітчизняний досвід державного регулювання інвестиційної діяльності, шляхом виділення пріоритетних напрямків економічної політики та з’ясування пріоритетів інвестиційної діяльності на різних етапах історичного розвитку України. Держава, державне регулювання, інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика. Вихід із...»

«ISBN 978-966-383-524-2. Англістика та американістика. Випуск 11. 2014 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА УДК 821.111-1 “16” І. Г. Безродних Дніпропетровський національний університет ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЧАРЛЬЗА СІДЛІ В СОЦІО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ АНГЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ Розглядається проблема своєрідності поетичної манери представника періоду Реставрації сера Чарльза Сідлі в соціо-культурному контексті Англії другої половини XVII століття. Ключові слова: любовна лірика,...»

«ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ № 8-9 (2013) Тетяна Котик, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філологіії та методики початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) Tetiana Kotyk, Doctor of Pedagogics, professor, Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk (Ivano-Frankivsk) УДК 373.3:81 ББК 74.268 МЕТА ЯК ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ...»

«Головне управління державної служби України Інститут історії України Національної академії наук України Історія державної служби в Україні У п’яти томах Том 1 Київ Ніка-Центр УДК 94(477)[351/354+057.34]„-1/1920“ ББК 63.3-3(4УКР):66.0 І-90 Авторський колектив: О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський, П. П. Гай-Нижник, О. І. Галенко, В. М. Горобець, А. О. Гурбик, Г. Г. Єфіменко, В. В. Іваненко, М. Ф. Котляр, Г. Г. Кривчик, С. В. Кульчицький (керівник авторського колективу), О....»

«2010 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 40 УДК 130.1 ПРОБЛЕМА ТИПІЗАЦІЇ ТА ЇЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ ТЕМАТИЗАЦІЇ Карпенко І.В. (м. Харків) Анотації В статті дається аналіз тематичних підстав типізації. Визначено, що структура духовного виробництва, яка об'єктивувалася, істотним чином впливає на формування архітектоніки і топології філософського простору культури в його синхронічному і діахронічному зрізах. Кореляція структури духовного виробництва з історією розвитку суспільства і прийнятою її...»

«УДК 328.16.001.76 Т. К. Пояркова, кандидат політичних наук, доцент КРИЗОВИЙ СИНДРОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ VS ХХІ СТ Проаналізовано новітні теоретичні підходи до криз модернізації. Особливу увагу приділено ускладненню та диференціації поняття «кризовий синдром модернізації». Ключові слова: кризи, модернізація, кризовий синдром модернізації. Актуальність проблеми. Тема кризових уражень політичної системи, що модернізується, належить до актуальніших. Причина цього полягає в тому, що сьогодення демонструє...»

«Напередодні незалежності України: до 25-ї річниці з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України Чверть століття тому, 16 липня 1990 р., Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цим самим було зроблено вирішальний крок на шляху до незалежності нашої країни. Напередодні, починаючи з 11 березня 1990 р., на вулицях Києва, Чернігова та інших українських міст Українська Міжпартійна Асамблея, рухівці вже вели реєстрацію громадян Української...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»