WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки до складання державного іспиту з “Економічної теорії та фахових дисциплін” для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для підготовки до складання державного іспиту з

“Економічної теорії та фахових дисциплін”

для студентів напряму підготовки

6.030509 Облік і аудит

Черкаси 2015

Укладачі: к.е.н., доцент В.М. Андрусяк

к.е.н., доцент Н.О. Андрусяк

Рецензент: Уманська В.Г., к.е.н., доцент,

Гавриленко В.О., к.е.н., доцент Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент Андрусяк В.М.

Методичні рекомендації для підготовки до складання державного іспиту з “Економічної теорії і фахових дисциплін” для студентів напряму підготовки

6.030509 Облік і аудит. / Укл. В.М. Андрусяк, Н.О. Андрусяк – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015 р. – 38 с.

ВСТУП Теоретична підготовка студентів з бакалаврської програми є основою для формування сучасного типу економічного мислення, створює передумови для вільного вибору професійного спрямування. Особливого значення набуває глибоке знання економіки і обліку тепер – на етапі сучасного розвитку економіки країни.

Вона ґрунтується на теоретичних засадах і практичних підходах, які розглядаються в курсах “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка” та “Історія економічних вчень”, “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, “Фінансовий аналіз діяльності підприємства”.

Пізнання їх в повному обсязі, глибоке оволодіння низкою нових категорій і законів, подолання упередженості виступають передумовою ринкової економіки.

Перехідний етап розвитку економічної системи характеризується різноманітністю економічних форм, багатоаспектними і часто непослідовними практичними діями в проведенні економічної реформи.

Без глибокої теоретичної підготовки неможливо осмислити економічні процеси, що відбуваються в державі, критично оцінити обґрунтованість урядових рішень, виробити чітку власну позицію стосовно них.

Класифікація економічних наук передбачає виділення загальних, спеціальних та галузевих економічних наук.

Мета вивчення дисципліни – це дослідження законів, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням, розуміння методологічних основ механізму їх використання суспільством для підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей, ведення фінансового обліку та фінансового аналізу діяльності підприємства. Предмет формує у студентів знання про ресурси та можливості суспільного виробництва, про існуючі економічні системи і характерні риси сучасної ринкової економіки, ведення обліку і аналізу.

Вивчення предмета передбачає роботу студентів не тільки з підручниками, але й з великою кількістю економічної літератури, монографіями, періодичною пресою.

Мета державного іспиту – з`ясування теоретичних знань та практичних навичок студентів, відповідність цих знань і навичок вимогам кваліфікаційної характеристики.

До комплексного державного іспиту на рівні бакалаврської освіти включені питання з програм дисциплін “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Історія економічних вчень”, “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, “Фінансовий аналіз діяльності підприємства”.

Державний іспит проводиться в один етап.

Іспит письмовий.

1. Порядок підготовки до іспиту

Під час підготовки до державного іспиту за програмою рекомендується користуватись літературою, список якої наведений наприкінці програми.

Перелік питань з предмета, які виносяться на державний іспит, відповідає програмі курсу. Викладач має ознайомити студентів з питаннями для повторення вивченого матеріалу, складеними у послідовному порядку за програмою.

2. Порядок проведення іспиту та оцінка знань

Під час державного іспиту студенти повинні:

- розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

- з`ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

- визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції;

- орієнтуватися в конкретній макроекономічній ситуації;

- розуміти закони і механізм розвитку сучасної ринкової економіки, що необхідно в умовах кредитної системи;

- орієнтуватись у ведені фінансового обліку;

- орієнтуватись у питаннях проведення фінансового аналізу.

Кожен білет включає 50 тестових завдань і одну практичну комплексну задачу.

Питання відображають матеріал, який вивчається в різних розділах предмета.

Студент працює над даними завданнями 180 хвилин.

Студентам дозволяється використовувати:

1) навчальну програму курсу;

2) графіки:

- попиту;

- пропозиції;

- ринкової рівноваги;

- порушення ринкової рівноваги;

- сукупного попиту;

- сукупної пропозиції;

- макроекономічної рівноваги;

- заощадження;

- споживання;

- попиту та інвестиції;

- кривої виробничих можливостей;

- кривої Лафера;

- План рахунків бухгалтерського обліку.

Основна мета оцінювання знань студентів полягає в тому, щоб об’єктивно оцінити рівень опанування ними курсів циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін за професійним спрямуванням “Облік і аудит”, в результаті вивчення яких вони повинні:

розуміти, що економічна діяльність є найважливішою складовою життєдіяльності суспільства, що саме вона вимагає набуття знань з ведення обліку, аналізу і аудиту;

знати принципи та методи раціональної організації ведення бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві, складання звітності;

уміти аналізувати і самостійно вести облік, аналіз і аудит на підприємствах різних форм власності;

уміти передавати набуті знання іншим в умовах індивідуального та групового навчання.

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до наказів Міносвіти України від 02.06.93 р. № 161 та від 07.06.96 р. № 195.

Оцінювання знань студентів здійснюється за чотирибальною системою.

Оцінка “відмінно” ставиться студентам, які виявили глибокі і міцні знання програмового матеріалу, грамотно, послідовно і логічно виклали його з широким застосуванням першоджерел, наукової та навчальної літератури, показали знання в повному обсязі фактичного матеріалу, уміння оцінювати явища і процеси суспільного життя, впевнено і аргументовано відстоювати свою точку зору, виявили вміння застосовувати одержані знання в практичній діяльності, суспільно-політичній роботі.

Оцінкою “добре” оцінюється відповідь, якщо студент виявив міцні знання предмета в обсязі питання, теми, розділу чи навчальної програми, уміння користуватися першоджерелами, не допустив суттєвих неточностей, зумів пов’язати свої знання з практикою суспільного життя.

Оцінка “задовільно” ставиться студентам, які виявили знання в обсязі навчальної програми, здатність правильно політично мислити, розуміти явища і події суспільного життя, але дали на окремі питання недостатньо повні відповіді, допустили не зовсім точні визначення.

Незадовільну оцінку отримують студенти в тих випадках, якщо немає систематичних знань в обсязі навчальної програми, не засвоєна значна частина програмового матеріалу, не дані теоретично аргументовані відповіді на запитання або допущені суттєві помилки, немає знань фактичного матеріалу й умінь застосувати теоретичні знання на практиці.

Тести до іспиту з “Політичної економії”

1. Назвіть докапіталістичні економічні системи:

А. Первіснообщинний та рабовласницький спосіб виробництва.

Б. Рабовласницький, феодальний способи виробництва та капіталізм вільного підприємництва.

В. Первіснообщинний, рабовласницький та феодальний способи виробництва.

Г. Первіснообщинний, рабовласницький способи виробництва та капіталізм вільного підприємництва.

2. Капіталізм вільної конкуренції — це:

А. Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на речові ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції.

Б. Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об'єднаннями з метою отримання прибутку.

В. Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва підкоряється капіталу, тобто який заснований на відносинах між капіталом і найманою працею Г. Усі відповіді правильні.

3. Монополія – це:

А. Угода кількох невеликих фірм, що дає їм змогу швидко досягти панівного становища на ринку і отримувати високі прибутки.

Б. Монополістичний союз, учасники якого втрачають виробничу і комерційну самостійність.

В. Об’єднання капіталістичних підприємств, які концентрують виробництво і збут переважної частини продукції певного виду з метою одержання монопольно високих прибутків.

Г. Правильна відповідь відсутня.

4. Державно-монополістичний капіталізм – це:

А. Економічний лад, що характеризується зрощенням сили монополій з силою держави.

Б. Економічний лад, що характеризується приватною власністю на засоби виробництва, вільною конкуренцією, вільним ціноутворенням.

В. Економічний лад, що характеризується пануванням монополій.

Г. Правильна відповідь відсутня.

5. “Перехідний період” – епоха перетворення капіталістичних виробничих відносин в соціалістичні в колишньому СРСР розпочалася після:

А. Першої світової війни.

Б. Другої світової війни.

В. Великої жовтневої соціалістичної революції.

Г. правильна відповідь відсутня.

6. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»?

А. Економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки.

Б. Наявність різних типів соціально-економічного прогресу.

В. Економіка перехідного періоду.

Г. Багатоукладна економіка.

7. Головний зміст перехідного періоду — це зміни:

А. У продуктивних силах.

Б. В економічних відносинах.

В. В економіці.

Г. У політиці та ідеології.

8. Світове господарство — це:

А. Сукупність галузей та сфер виробництва.

Б. Сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою міжнародних економічних відносин.

В. Економічна єдність світу.

Г. Територіальний розподіл світу між окремими державами.

9. Засобами досягнення мети первіснообщинного виробництва були:

А. Особиста праця, приватна власність, зрівняльний розподіл.

Б. Колективна праця, общинна власність, зрівняльний розподіл.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В. Особиста та колективна праця, суспільна власність.

Г. Суспільна праця, приватна власність, зрівняльний розподіл.

10. Економічна система капіталізму вільного підприємництва характеризується:

А. Приватною власністю на засоби виробництва; вільною конкуренцією;

вільним ціноутворенням.

Б. Колективною власністю на засоби виробництва; монополістичною конкуренцією; державним регулюванням вільного ціноутворення.

В. Існуванням різних типів власності; ціновою конкуренцією.

Г. Правильна відповідь відсутня.

11. Картель – це:

А. Монополістичний союз, учасники якого втрачають виробничу і комерційну самостійність.

Б. Монополістичне об’єднання, учасники якого зберігають виробничу самостійність.

В. Монополістична угода власників підприємств певної галузі про встановлення монопольних цін, поділ ринків збуту, квоти виробництва продукції, умови найму робочої сили.

Г. Комплекс різнорідних підприємств чи монополій різних галузей, які перебувають під контролем однієї фінансової групи.

12. Який з державних діячів уперше у світовій історії запровадив державне регулювання ринкової економіки:

А. Ф. Рузвельт.

Б. У. Черчілль.

В. Й. Сталін.

Г. Р. Рейган.

13. Які риси властиві соціалізму?

А. Влада належить трудящим, суспільна власність на засоби виробництва, відсутність експлуатації людини людиною.

Б. Приватна власність на засоби виробництва, експлуатація людини людиною.

В. Майнова нерівність, наявність різних форм власності.

Г. Правильна відповідь відсутня.

14. Назвіть моделі змішаної економіки:

А. Консервативна, реформістська, демократична.

Б. Ліберальна, соціал-реформістська, консервативна.

В. Соціал-реформістська, консервативно-ліберальна, демократична.

Г. Ліберальна, консервативна, демократична.

15. Перехідні процеси відбуваються:

А. У розвинутих капіталістичних країнах.

Б. У соціалістичних країнах.

В. У країнах, що розвиваються.

Г. У постсоціалістичних країнах.

16. Історично першою формою економічного міжнародного співробітництва є :

А. Міжнародна валютна система.

Б. Міжнародна економічна інтеграція.

В. Світова торгівля.

Г. Міжнародне підприємництво і співробітництво в науково-технічній сфері.

17. Конкретними формами прояву основної суперечності рабовласницького способу виробництва були:

А. Протиріччя між розумовою та фізичною працею.

Б. Протиріччя між містом та селом.

В. Між великим виробництвом рабовласників і дрібним господарством вільних ремісників і селян.

Г. Всі відповіді правильні.

18. Для зародження економічної системи капіталізму вільного підприємництва необхідні були певні передумови,і передусім такі:

А. Поява маси вільних людей, позбавлених засобів виробництва;

нагромадження грошового багатства.

Б. Поява маси вільних людей, які були власниками засобів виробництва;

встановлення контролю над чужим капіталом.

В. Поява суспільної власності на засоби виробництва; велика земельна власність феодалів.

Г. Правильна відповідь відсутня.

19. Синдикат – це:

А. Монополістичне об’єднання, учасники якого зберігають виробничу самостійність.

Б. Монополістична угода власників підприємств певної галузі про встановлення монопольних цін, поділ ринків збуту, квоти виробництва продукції, умови найму робочої сили.

В. Комплекс різнорідних підприємств чи монополій різних галузей, які перебувають під контролем однієї фінансової групи.

Г. Монополістичний союз, учасники якого втрачають виробничу і комерційну самостійність.

20. На яких фазах відтворення відбувається зрощення сили монополій з силою держави?

А. Виробництво, споживання.

Б. Виробництво, розподіл, обмін.

В. Лише на фазі розподілу.

Г. Виробництво, розподіл, обмін, споживання.

Тести до іспиту з “Макроекономіки”

1. Що з перерахованого нижче є предметом вивчення макроекономіки?

А. Зростання кількості куплених автомобілів “Жигулі” внаслідок зростання доходів споживачів.

Б. Утворення дефіциту на ринку житла внаслідок введення державою верхньої межі плати за орендну житла.

В. Вплив зміни моди у Європі на попит на імпортне взуття Г. Зростання рівня безробіття у Черкаській області внаслідок прийняття Верховною Радою Закону “Про банкрутство”

2. Яке з наведених положень належить до макроекономіки?

А. Витрати виробництва на швейній фабриці знизились на 10 %.

Б. Рівень безробіття в країні дорівнює 2 %.

В. Доходи пана Петренка зросли на 20 гр. од..

Г. Підприємство «Сіверянка» зменшило за рік випуск продукції на 5 %.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (206), 2010 УДК 94(411).08+94(470+571) «1876/1877» А. В. Гончаренко СХІДНЕ ПИТАННЯ ТА БРИТАНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ (ГРУДЕНЬ 1876 – КВІТЕНЬ 1877 РР.) Проблема історії зовнішньої політики держав і міждержавних відносин є одним з пріоритетних напрямків дослідження в історичній науці. Значною мірою це стосується історії британсько-російських відносин, яка налічує вже понад 450 років. Негативним фактором їх розвитку, особливо у ХІХ ст., було Східне питання та...»

«Вступ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ВОЛОДИМИР РИЧКА «.И ПРОСВТИ Ю КРЕЩЕНЬЕМ СВЯТЫМ» (ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ) Київ – 2013 Християнізація Київської Русі УДК 23/289(477) Ричка В.М. «.И просвти ю крещеньем святым» (Християнізація Київської Русі). — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — 222 с. Праця присвячена осягненню складних і суперечливих процесів християнізації Київської Русі. Виявляються книжні контексти...»

«УДК 159.91 Волошин Володимир Миколайович, аспірант лабораторії історії психології імені В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. e-mail: voloshin.v.n@mail.ru ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ Анотація Весною 2014 року на сході України почались бойові дії, котрі продовжуються з різною інтенсивністю і до цього часу. У конфлікті взяли участь десятки тисяч військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства...»

«Паскаль Фонтен Європейський Союз Ви можете знайти цю брошуру англійською мовою, а також багато іншої інформації про ЄС на веб-сайті: http://ec.europa.eu/publications/ Дизайн видання: Reporters Ілюстрації обкладинки: © Lou Wall/Corbis Київ: Представництво ЄС в Україні, 2013 ISBN 978-92-9238-120-2 doi: 10.2871/58805 © Європейський Союз, 2013 Передрук з дозволу Представництва ЄС в Україні Друк: ТОВ «Август Трейд», березень 2013 80 стр. 16.2 х 22.9 см Надруковано в Україні Папір крейдований, не...»

«Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. Вып. 10. С. 139–145. Геоэкология УДК 502.174:330.131 КЛАСТЕРИЗАЦІЯ – НАПРЯМОК РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Мамчук І. В., Павленко Ю. Є. Шосткинський інститут Сумського державного університету, Шостка, miv_72@i.ua Показується, що кластеризація – це один з напрямків розвитку регіональної економіки. При цьому створення екологоорієнтованого кластера в рамках індустріального або технологічного парку сприяє забезпеченню екологічної безпеки регіону....»

«Педагогічний дискурс, випуск 13, 2012 УДК 373.21.035:005.412(477)19(091)(045) В.В.РОЗГОН, аспірантка (м.Івано-Франківськ) Тенденції та перспективи розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ століття В статті охарактеризовано напрями розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ століття та проаналізовано зміст дошкільної освіти в означений період. Ключові слова: суспільне виховання, зміст дошкільної освіти, дошкільний навчальний заклад....»

«37 УДК 338.48-6:502/504 ВИДИ СПОРТИВНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ Геращенко Я.М., студент, Товстоп’ятко Ф.Ф., к.філос.н., доцент Запорізький національний університет Розглянуто такі види спортивно-екологічного туризму, як гірськолижний туризм, пішохідний туризм, водний туризм, велосипедний туризм, кінний туризм, спелеотуризм, вітрильний туризм, пригодницький туризм та його впливи на туристів. Доведено, що різноманітний за своїми видами туризм став невід’ємною складовою частиною сучасного життя....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (275), 2013 УДК 327 (4:98) : 35.071.5 «20» Д. С. Прус ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОДІЛ СВІТУ У ХХІ СТОЛІТТІ: АРКТИКА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В боротьбі за нарощування економічного та військового потенціалу держави світу не припиняють пошуки джерел матеріального статку, у тому числі – і шляхом поширення державної юрисдикції на території, яких до тепер не торкнувся процес територіально-політичного поділу світу. Одним з регіонів, навколо якого...»

«Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Горбаль М. А. Деталі піщаного годинника: Вірші. – К.: Укр. письменник, 1992. – 111 с. 5. Данько М. М. Й сонця прихилив би!.: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1991. – 204 с. 6. Драч І. Ф. До джерел: Вірші, поеми, переклади. – К.: Дніпро, 1972. – 303 с. 7. Калинець І. Зібрання творів: У 2 т. – К.: Факт, 2004. – Т. І, ІІ. 8. Касім Ю. Ф. Індивідуальні новотвори сатириків та гумористів і закономірності українського 9. словотвору // Питання словотвору...»

«УДК 94(477).08(477.63):323.12 К.О.Долгорученко НАЦИСТСЬКА АНТИСЕМІТСЬКА ПРОПАГАНДА НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ОКРУГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬК: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД Стаття присвячена історіографічному аналізу еволюції дослідження нацистської антисемітської пропаганди. Автор висвітлює наукові здобутки в парадигмі юдаїки, визначає актуальні питання, що потребують подальших пошуків. Виділяє етапи та концептуальні підходи в сучасному дослідженні даної теми, дає їх характеристику. Ключові слова: нацизм,...»

«УДК 575.82:001.891:631.526(091) ШЕЛЕПОВ Володимир Васильович, д-р с.-г. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, голов. наук. співроб. сектору наукового реферування інформації та редакційно-видавничої роботи ДНСГБ НААН (м. Київ) ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ На основі аналізу досягнень видатних вчених галузі з ботанічної географії рослин та екологічного спрямування (А. Гумбольдта, А. Декандоля, Ч....»

«^. o u t С М Н Я ОДНОНАСІННИХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ УДК 633.63;631.52 Світлій нам 'яті вчителів-наставників КОЛОМІЄІЦЬ Ольги Кирилівни та ВОРДОНОС Марії Гоигорівни вдячні послідовники ОДНОНАСІННА ФОРМА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ О.К.Лободін, В.О.Рибак У статті н а в е д е н о історичні а с п е к т и створення однонасінних ф о р м білоцерківської селекції, м е т о д и та р е з у л ь т а т и вивчення усп а д к у в а н н я однонасінності. В е л и к и м д о с я г н...»

«нашої країни, її інтеграції принаймні у екоправовий простір Європейського Союзу. Рекомендації щодо створення системи екоправового виховання в Україні, яка має виходити із запропонованих у тексті дисертації визначень стосовно її функціонально–організаційних особливостей, засобів, форм й методів та їх парадигмально– імперативного наповнення, базуються на розумінні того, що головною умовою для здійснення руху у цьому напрямку є насамперед добра воля представників усіх гілок влади та позитивний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»