WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) Спеціальність – ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

Корнієнко Віра Миколаївна

УДК [364.465:37.014] (477.54) “18/19”

БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОСВІТЯНСЬКІЙ ГАЛУЗІ

ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

(друга половина ХІХ – початок ХХ століть)

Спеціальність – 07.00.01 – історія України.

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії України Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія", Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Астахова Катерина Вікторівна, Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", професор кафедри історії України Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Білоцерківський Василь Якович, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, професор кафедри історії України кандидат історичних наук, доцент Коломієць Тетяна Василівна, Національний університет внутрішніх справ МВС України (м. Харків), доцент кафедри історії державності України Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (кафедра історії України), м. Донецьк.

Захист відбудеться "30" вересня 2005 р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м.

Харків, пл. Свободи, 4, ауд. V- 58.

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4.

Автореферат розісланий "29" серпня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Є.П. Пугач

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна освіта, що стала масовою й тому постійно збільшує свою витратну складову, перетворилася на досить обтяжливу проблему для бюджету будь-якої держави.

Не є винятком й Україна, що модернізує свою освітню систему і прагне відчутно розширити й зміцнити джерела фінансування навчальних закладів. Історія української благодійної діяльності, меценатства – складова і невід’ємна частина національної історії та її відродження – це справа не тільки громадська, але й державна.

В 90-і рр. XX ст., після ліквідації СРСР, традиції доброчинства почали відновлюватися, що сприяло відродженню інтересу до історії питання. Це зумовило підвищену увагу фахівців до періоду другої половини ХІХ – початку ХХ століть, ознаменувало прискореною модернізацією багатьох сфер життя, підвищеною активністю громадськості, розвитком усіх сфер системи освіти.

На території Харківської губернії цей процес відбувався динамічно й різноманітно. Стрімкий соціально-економічний розвиток регіону, будівництво нових промислових підприємств, залучення вітчизняного та іноземного капіталу, виникнення нових комунікацій – усе це вимагало оновлення й розширення освітньої системи. Харківська губернія перетворилася на один із центрів освіти в Україні. Осередком освітнього процесу в регіоні став Харківський університет.

На прикладі Харківської губернії з її розгалуженою освітньою мережею, добре простежуються причини виникнення добродійності, форми її реалізації – особливо в системі освіти.

Губернія, що зосередила на своїй території значний на ті часи освітній і промисловий потенціал, об’єктивно опинилася серед лідерів в організації та розвитку благодійності.

На сучасному етапі трансформації освіти виникла відчутна необхідність додаткових інвестицій, оскільки держава не може повністю забезпечити зростаючі фінансові потреби для освітнього сектора. І це стосується не лише України. Всі провідні розвинуті країни зіткнулися з проблемами значного збільшення витрат на розвиток освіти. Пошук інвестицій, аналіз можливих шляхів додаткового фінансування об’єктивно поставили на порядок денний питання розвитку добродійності, спонсорства, залучення додаткових коштів.

Вивчення історії благодійності в освітянській галузі другої половини ХIX – початку ХХ століть у Харківській губернії дає можливість познайомитися з різноманітною діяльністю добродійних організацій, опікунських рад, меценатів, системою додаткового інвестування в розвиток освіти.

Аналіз ситуації, характерної для розвитку благодійності й меценатства в Харківській губернії, дозволяє створити цілісне уявлення про генезис проблеми, її особливості й тенденції, властиві цьому явищу в кінці XIX – на початку XX століть.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках розробки науково-дослідної проблеми “Формування інтелектуального потенціалу нації на межі століть: економічні, політичні, соціокультурні аспекти”, затвердженої Міністерством освіти і науки України як комплексна наукова тема Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” (державний реєстраційний № 0199.V.004470), а також безпосередній має зв’язок із науковими програмами кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Об’єкт дослідження – система освіти в Харківській губернії другої половині XIX – початку XX століть.

Предмет дослідження – благодійна діяльність в освітянській галузі Харківської губернії другої половини XIX – початку XX століть як один із впливових чинників розвитку освіти в регіоні.

Мета роботи – дослідження історії формування й розвитку благодійності в освітянській галузі Харківської губернії другої половини ХIX – початку ХХ століть.

Для її досягнення вбачається за доцільне вирішення наступних завдань:

· проаналізувати стан і ступінь дослідження проблеми в історіографії;

· визначити передумови й умови виникнення й розвитку благодійності в освітянській галузі Харківської губернії в досліджуваний період;

· дослідити генезис благодійності в системі освіти;

· проаналізувати основні напрями й форми діяльності добродійних товариств, організацій, опікунських рад, меценатів;

· показати роль держави, громадськості й конкретної особи в благодійному русі в освітянській галузі.

Територіальні межі роботи – Харківська губернія в межах другої половини ХІХ – початку ХХ століть – це історичне ядро колишньої Слобідської України. У досліджений період перетворилася в один із провідних освітніх центрів на українських землях у складі Російської імперії.

Хронологічні рамки – друга половина ХIX – початок ХХ століть. Реформи 60-70-х рр. ХIX ст. сприяли значному розвитку всіх сфер життя суспільства. На цей період припадає зародження благодійного руху в освіті, створюється система державного й громадського патронування освітніх установ, в яку входили попечителі за посадою, опікунські ради, благодійні товариства та організації. Дослідження доведене до 1917 року, коли, внаслідок відомих революційних подій, відбулися докорінні зміни у ставленні до благодійної діяльності, яка з ідеологічних причин була зведена нанівець і ліквідована.

Методологія дослідження складає систему світоглядних теоретичних положень про складні діалектичні взаємозв’язки: освіта – суспільство, освіта – політика – держава, що виступають як наукові ідеї в пізнанні благодійності й у дослідницькій практиці, а також втілюються в реалізації вимог принципів наукової об’єктивності, історизму, системності.

Принцип об’єктивності дозволив розглядати благодійність в її багатогранності й суперечності, вивчати факти у всій сукупності, що дозволило уникнути зайвих перебільшень, досягти відповідності наукових узагальнень із реальними процесами, що відбувалися в дійсності.

Принцип історизму обумовив вивчення благодійного руху в Харківській губернії з урахуванням конкретно-історичних умов у динаміці їх розвитку. Принцип системності дозволив виявити взаємозв’язок між соціальними, економічними, політичними та іншими внутрішніми специфічними процесами в благодійності з аналогічними процесами в суспільстві в цілому. Історичний і логічний, проблемно-хронологічний і порівняльно-історичний, ретроспективний методи дослідження фактичного матеріалу забезпечили створення повної й достовірної картини формування та розвитку благодійності в освітянській галузі Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть.

Методологічною основою цього дослідження є також регіональний підхід у вивченні історії України, що постав характерною рисою сучасної вітчизняної історіографії. Конкретно-історичні умови розвитку окремих регіонів нашої країни, безумовно, позначилися на їх економічному, соціальному, політичному, культурному розвитку, зумовили появу регіональних особливостей і характерних рис.

При розгляді кількісних показників, з метою визначення якісних сторін розвитку благодійності в Харківській губернії, використовувався метод статистичного (формально-кількісного) аналізу.

Наукова новизна дисертаційного дослідження визначається тим, що в ньому вперше в українській історіографії поставлено та комплексно розглянуто наукову проблему, яка донині не була об’єктом спеціального дослідження. Авторка розкрила й проаналізувала зміст і регіональні особливості благодійності в освітянській галузі Харківської губернії другої половини ХIX – початку ХХ століть, ввела до наукового обігу значний масив неопублікованого раніше архівного матеріалу. Крім того, у роботі по-новому осмислені явища і процеси благодійного руху, які раніше не були відображені в науковій літературі або висвітлювалися фрагментарно.

Зокрема:

· описані передумови виникнення й розвитку благодійності в освітянській галузі Харківської губернії, вплив нових соціально-економічних відносин на виникнення й розвиток практики добродійності;

· визначено роль та ефективність діяльності меценатів-підприємців і опікунських рад в освітніх установах Харкова і губернії, що виявилося у відкритті нових шкіл, гімназій, училищ, розширенні освітньої мережі, збільшенні кількості учнів і піднесенні освітньої системи на вищий рівень;

· виявлено і сформульовано основні функції меценатства, що в розвитку освітньої системи позначилося на зближенні елітарної і масової (народної) культури, формуванні і визначенні соціальної свідомості людей, їх ціннісних орієнтацій, готовності до сприйняття інновацій в освіті, залученні сучасників до духовних і культурних цінностей;

· показано роль держави, громадськості й конкретної особи в процесі благодійності:

розкрито, як благодійність в освіті сприяла початку переходу від жорсткої системи державного управління освітніми установами до більш демократичної державно-громадської форми.

Практичне значення дослідження. Матеріали дисертації можуть бути використані при подальшому дослідженні проблем розвитку благодійності й меценатства, системи освіти в регіоні й на Україні в цілому. Вбачається доцільним використання цього дослідження для підготовки навчальних курсів з історії України, краєзнавства, організації виховної роботи у навчальних закладах. Висновки та узагальнення, зроблені в роботі, можуть бути використані в практиці сучасних навчальних закладів, при створенні опікунських рад, залученні додаткових інвестицій через інститут благодійності, у роботі державних установ з благодійними організаціями, приватними особами, підприємцями.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дисертації.

Основні положення й висновки дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”, доповідалися на науково-практичних конференціях різного рівня:

“Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова” (Харків. 1998, 1999, 2000); “Науково-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку й удосконалення” (Рівне, 1999); “Жінки за духовну безпеку суспільства” (Харків, 1999); “Жінки та соціальна політика в Україні” (Харків, 2000); “Економіко-правові аспекти діяльності приватних вузів і концептуальні основи їх подальшого розвитку” (Харків, 2000); “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” (Харків, 2000); “Українська історична наука до десятої річниці незалежності” (Харків, 2001); “Багаліївські читання в Народній українській академії” (Харків, 2002, 2003); “Служіння заради миру” (Київ, 2004).

Результати дослідження викладені в 17 опублікованих і депонованих роботах, загальним обсягом 5,2 д. а. (у тому числі 7 статей у фахових виданнях).

Матеріали дослідження були використані в роботі опікунської ради Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” й благодійного фонду “Академія”.

Структура дисертації обумовлена характером, метою й завданнями дослідження.

Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновку, додатків, списку джерел і літератури (296 найменувань). У додатках подано зведені статистичні таблиці та копії документів. Загальний обсяг дисертації складає 217 сторінки машинописного тексту, з них основна частина 144 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, її зв’язок з науковими програмами, планами, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, окреслені хронологічні та територіальні межі, визначено мету і конкретні науково-дослідницькі завдання, розкрито методологічні засади і наукові методи, які авторка використала в своїй дисертації, її бачення наукової новизни, практичне значення підготовленої нею дисертації, а також охарактеризовані процес наукової апробації отриманих результатів та принципи, покладені в основу структурної побудови дисертації.

У першому розділі “Історіографія і джерельна база дослідження”, який складається з двох параграфів, міститься аналіз історіографії проблеми, огляд основних джерел, використаних у дослідженні, характеристику їх інформаційних можливостей.

Проблема розвитку благодійності в освітянській галузі Харківської губернії у зазначений період досі не була предметом спеціального дослідження. Історичних досліджень на цю тему у вітчизняній історіографії немає.

Історіографічні праці можна умовно поділити на три періоди: дореволюційні, радянські й пострадянські дослідження.

Дореволюційна література з проблем розвитку системи освіти достатньо різноманітна і представлена в основному роботами загального характеру 1, які дозволяють отримати цілісне уявлення про розвиток освіти другої половини XIX – початку ХХ століть в Україні і зокрема в регіоні, побачити фінансові, станові обмеження і труднощі, зрозуміти адресну спрямованість благодійності в освітянській галузі.

Значне місце займають роботи, присвячені соціально-економічному розвитку країни, зокрема Харківської губернії 2, де простежуються думки, що соціально-економічний розвиток країни у другій половині XIX – на початку XX століть створював матеріальну базу для виникнення добродійності в освіті.

Для досліджуваної проблеми важливими виявилися роботи В. Гур’є, Є. Максимова 3, які наводять значний фактичний і статистичний матеріал, аналізують роль добродійності у справі виховання й освіти дітей.

Корнилов И. Сборник материалов для истории просвещения в России. В 2 т. – СПб.: Синод. тип, 1895. – Т.2. – 203 с.; Алчевская Х. Д. Полгода из жизни воскресной школы: Из зап. тетр. учит. воскрес. шк. –

СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1895. – 126 с.; Грінченко Б. Д. Народні вчителі і українська школа. – К.:

Б.в., 1906.– 89 с.; Драгоманов М. Народные школы на Украине. – Женева.: Громада, 1977.–195 с. та інші.

Винокуров А. Социальное обеспечение трудящихся: исторический очерк. – М.: Б. и, 1919. – 132 с.;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ВОЄВІДКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА УДК 378.147.134:786 (043.3) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ УКРАЇНА ХХ ст.: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА Випуск 18 Київ 2013 УДК [008+316.75+32]: (477) 19 Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Випуск спеціальний / Відп. ред. В.М. Даниленко. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — Вип. 18. — 384 с. Збірник продовжує публікацію наукових розробок, присвячених вивченню соціальних, політичних і культурних проблем в історії України ХХ ст., розвитку української...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (17) 2014 УДК 330.8 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРОГРАМА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРУКТУРА О. М. Носик, кандидат економічних наук, доцент Національний фармацевтичний університет На базі історичного методу й теорії розвитку науки розкрито головні етапи становлення науково-дослідної програми людського капіталу та її перспективи. Доведено, що формування концепції людського капіталу є науковою новацією, яка...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 23 (282), Ч. І, 2013 socio-pedagogical projects, the program of implementation of sociopedagogical innovations. Also characterized by the technology of sociopedagogical work, which includes: essence and structure of technological process (algorithm, operations, and tools that will be used), the content of the technological process, its stages and principles, based on the systemic nature, responsibility, correction and control. Given the vicious cycle of...»

«Ukrainian national academy of ScienceS the inStitUte of Ukrainian archaeography SoUrce StUdieS named after m. S. hrUShevSky Tempered by hisTory AnniversAry collecTion in honour of The professor nadiya ivanivna myroneTs on the occasion of her 80th anniversary Kyiv 2013 НаціоНальНа академія Наук україНи іНститут україНської археографії та джерелозНавства ім. м. с. грушевського Загартована історією ювілейний ЗбірниК на пошану професора надії іванівни Миронець 80-ліття з нагоди від дня народження...»

«ISSN 2226-3055 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2013, ВИП. 9 УДК 821.161.2Жил(045) К. Г. Сардарян КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ ДОБИ (на матеріалі книги спогадів «Homoferiens» І. В. Жиленко) У статті розглянуто колективний портрет доби (на матеріалі книги спогадів «Homoferiens» І. В. Жиленко), що є джерелом унікальної історико-культурологічної інформації, осягненням часу; з’ясовано, що осмислення цих свідчень дозволяє зрозуміти добу, побачити її діячів, дає відчуття...»

«УДК 371.671(075.3) І. І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) igsmagin@gmail.com ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом завдань з...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕФРОЛОГІЇ ЮВІЛЕЇ УДК 616.1/9 (092) Пиріг ЛЮБОМИР АНТОНОВИЧ ПИРІГ (до 80-річчя від дня народження) Пиріг Любомир Антонович академік Національної Академії медичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України. Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, народився 1 березня 1931 року в м. Рогатині (на той час – Станіславського воєводства Речі Посполитої Польщі, сьогодні – ІваноФранківської області України) в...»

«УДК: 338.48 Р.О. Винничук Національний університет “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ © Винничук Р.О., 2013 Проаналізовано стан та тенденції ринку туризму в Україні. Також виділено особливості працівників туристичної галузі та сформовано основні підходи до їх розвитку. Проведене дослідження дало змогу зробити ряд висновків про компетентісний підхід до розвитку персоналу та сформувати вектор подальших досліджень. Ключові слова: розвиток...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки УДК811.111’O’373 + 811.111’O’42 В. В. Євченко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ Й КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У статті розглянуто основні типи семантико-функціональних і комунікативно-дискурсивних трансформацій лексичних одиниць в умовах змінення деяких параметрів дискурсу і проаналізовано основні причини змін...»

«БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО КИЇВЩИНИ В умовах національно-культурного відродження українського народу, піднесення історичної і національної самосвідомості особливого значення набуває краєзнавство, яке спроможне з’єднати штучно перерванний зв’язок епох, стати дійовим засобом оздоровлення соціальної пам’яті, вивчення культурної спадщини, кращих традицій. Дедалі вагомішу роль у суспільно-політичному житті нашої країни відіграє бібліотечне краєзнавство. Воно покликане виявити, зібрати, зберегти і...»

«УДК 37.013.2 (477) (09) ”18” © Твердохліб Т. С., 2011 Т. С. Твердохліб ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ М. МАККАВЕЙСЬКОГО У статті розкрито педагогічні погляди М. Маккавейського, з’ясована основна наукова проблема, над якою працював дослідник; висвітлено зміст і особливість педагогічної діяльності науковця. Ключові слова: реформування школи, просвітницька робота, релігійне виховання, педагогічна діяльність, навчально-дослідна робота. В статье раскрыты педагогические взгляды Н. Маккавейского,...»

«М. А нт онович ВОЛОДИМИР МІЯКОВСЬКИЙ Влітку минулого року зовсім непомітно пройшли 80-ті рокови­ ни одного з визначних сучасних українських учених Володимира Варламовича Міяковського. У погоні за щоденними турботами, політично-громадськими справа­ ми та іншими скороминучими дрібницями українська громад­ ськість часто повною мовчанкою поминає ювілеї своїх найкращих, а разом з тим і найскромніших діячів різних галузей національ­ ного життя. Цим шляхом ми хо­ чемо хоч з запізненням віддати належне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»