WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З “ЕТНОЛОГІЇ” В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОЛОГІВ У статті визначено особливості підходів до організації та вибору видів і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Педагогічні науки

УДК 371.124/134:82.161.2–34–09.041(045)

Олеся Юріївна Барташук,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та

літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З “ЕТНОЛОГІЇ” В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ

УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОЛОГІВ

У статті визначено особливості підходів до організації та вибору видів і

форм самостійної роботи з “Етнології” у системі підготовки українських

філологів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, що визначається як метою підготовки майбутніх фахівців-філологів, так і завданнями самої дисципліни, різноманітністю її джерельної бази.

Ключові слова: підготовка філологів, види та форми самостійної роботи, етнографічні джерела, твори української літератури.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Відповідно до вимог Болонської декларації навчальний процес вітчизняної вищої школи орієнтується на підготовку освіченого, ініціативного, творчого фахівця, здатного самостійно поповнювати і здобувати знання та застосовувати їх у професійній діяльності. Відповідно, серед основних завдань викладача вищої школи, разом із пошуком ефективних шляхів та методів подачі матеріалу, одне з найважливіших місць належить пошукам реалізації основної мети модульного навчання – оптимізації самостійної навчальної діяльності студентів через пошуки форм організації їх активної самостійної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. В останні роки значно збільшилась кількість публікацій, у яких різнопланово розглядаються особливості організації самостійної роботи в системі підготовки майбутніх фахівців. Зокрема, заслуговують на увагу дослідження психологічної готовності студентів до самостійної роботи в працях Т. Борисової, © Барташук О. Ю.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 5 Педагогічні науки А. Вербицького, І. Зимньої, Г. Костюка, О. Леонтьєва, А. Осницького, К. Рубінштейна, В. Свиридюка й ін. Цікавими в руслі предмета нашого дослідження будуть висвітлення самостійної роботи студентів як засобу професійної підготовки до навчання гуманітарних дисциплін (Д. Ємельянова, О. Кміть, М. Князян, О. Малихіна, О. Михалевич, М. Пентилюк, Т. Потоцька, Р. Пріма, Г. Романова, М. Солдатенко), а також як засобу підготовки вчителів різних спеціальностей (М. Бондаренко, М. Вашуленко, Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, І. Дроздова, Т. Лобода, Л. Орєхова, Е. Панасенко, Т. Пащенко, О. Попова, І. Потапова, М. Починкова, Н. Свєтловська, Т. Симоненко, М. Соловейчик, М. Чабайовська та ін.).

Наприклад, для активізації самостійної роботи майбутніх філологів, на думку І. Кабаченко, необхідно створювати умови як у навчальному закладі, так і в домашніх умовах: забезпечувати студентів усім необхідним для успішного виконання самостійної роботи та самоконтролю за її виконанням. До обов’язкових умов оптимізації самостійної роботи майбутніх філологів науковець відносить також ефективне керівництво нею, раціональне її планування, контроль за виконанням, об’єктивне і вчасне оцінювання [1].

О. Мартинюк зауважує, що організація самостійної роботи студентівмайбутніх англійських філологів має бути спрямована на розвиток у них низки компетенцій – інформаційно-пошукової, науково-дослідницької, лінгвістичної, міжкультурної, комунікативної [2].

Водночас аналіз сучасних підходів до визначення складових фахової компетенції українських філологів засвідчив, що разом із педагогічною, психологічною, лінгвістичною, мовною, мовленнєвою, комунікативною, фольклорною, літературною, методичною, інформаційною та дослідницькою компетенціями фахівця-українського філолога на сьогодні важливою є також його етнокультурознавча компетенція [3].

Мета статті полягає у визначенні особливостей організації самостійної роботи з “Етнології” як однієї з провідних дисциплін у формуванні етнокультурознавчої компетенції студентів-майбутніх українських філологів.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 5 Педагогічні науки Виклад основного матеріалу дослідження.

В умовах сучасних тенденцій до скорочення аудиторних годин на вивчення тієї чи іншої дисципліни і компенсації їх за рахунок позааудиторної, самостійної роботи, викладачі знаходяться у постійному пошуку найбільш ефективних та раціональних видів і форм її організації з урахуванням готовності до неї студентів. І, як свідчить аналіз науково-методичної літератури та педагогічного досвіду, на сьогодні з цього питання напрацьовано значний досвід та вироблено низку принципів. Зокрема, до основних серед них ми віднесли ті, що в цілому визначаються вимогами, які висуваються до фахівціввипускників як із певної спеціальності, так і з конкретної навчальної дисципліни.

Робочою програмою дисципліни “Етнологія” у системі підготовки майбутніх вчителів української мови та літератури у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на самостійну роботу студентів із загального обсягу 74 годин відведено 36 годин (по 18 на позааудиторну самостійну й індивідуальну роботу). Крім того, із 38 аудиторних годин 20 – семінарські заняття, у процесі підготовки до яких студенти також самостійно опрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні етнографічні джерела. За такого перерозподілу між годинами цілком зрозумілим є значення чіткої визначеності самостійної роботи студентів стосовно її змісту та організації. Зміст самостійної й індивідуальної роботи з “Етнології” визначається робочою програмою [4], методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача [5], укладеними відповідно до мети і завдань навчальної дисципліни в системі підготовки майбутніх учителів української мови та літератури.

Що стосується особливостей організації самостійної роботи з цієї дисципліни, то окрім того, що вона забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для її вивчення (підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій, наукова фахова література, періодичні © Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 5 Педагогічні науки місцеві і республіканські видання, матеріали архівів), вона значною мірою залежить і від низки джерел, рекомендованих для самостійного опрацювання.

Звідси випливає одне з найважливіших завдань організації самостійної роботи з “Етнології” – визначення низки джерел, рекомендованих для самостійного опрацювання студентам, що визначається специфікою цього предмета як особливої соціально-гуманітарної дисципліни. Зокрема, з’ясовано, що “Етнологія” у системі підготовки майбутніх вчителів української мови та літератури має певну методичну універсальність: з одного боку, це надання академічних знань з предмета, а з іншого – посилення їх практичної значущості через формування професійного мислення в сприйнятті і трактуванні етнічної історії та динаміки матеріальної і духовної культури народу.

Аналіз підходів до класифікації історико-етнографічних джерел засвідчив, що на сьогодні цілком прийнятною для етнологічної науки, на наш погляд, є класифікація джерельної бази однієї з найновіших гуманітарносторичних дисциплін – історії повсякденності: 1) офіційні історичні документи; 2) джерела особового походження (епістолярії, мемуари, біографії, щоденники тощо); 3) періодична преса; 4) художня література й історична публіцистика; 5) візуальна документалістика (кінострічки, світлини, листівки, афіші, плакати та інші поліграфічні носії); 6) усні свідчення (інтерв’ю, опитування, чутки, анекдоти, бувальщини). У ракурсі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури логічним буде особливий інтерес до четвертої групи джерел – художньої літератури, оскільки “національну специфіку літератури загалом та конкретного твору зокрема визначає, насамперед, національний тип художнього мислення, тип світовідчуття автора і героїв твору, усе те, що відносять до поняття ментальності” [6].

Крім того, твори художньої літератури сприяють знайомству з локальними зовнішніми, предметними виявами національного буття (описи речей побуту, інтер’єру, екстер’єру, елементів одягу, обрядових ритуалів родинного та календарного циклу, світоглядних вірування й уявлень, промислів та ремесел, прикладів дії принципів звичаєвого права, різножанрові фольклорні © Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 5 Педагогічні науки тощо) і водночас допомагають скерувати студентів до занурення у глибини енергії творчого духу та відтворення художнього виражених архетипів (етнічного і загальнолюдського) підсвідомого.

Не менш важливими та репрезентативними є й інші джерела: джерела особового походження, періодична преса, візуалізовані документалістика і мистецькі твори художньої літератури (кіно та відеофільми за мотивами творів української літератури, зокрема “Кайдашева сім’я”, “Лісова пісня”, “Тіні забутих предків”, “Наталка Полтавка”, “Маруся Чурай” та ін.), а також усні свідчення.

Набуття навичок отримувати етнографічну інформацію з різних джерел сприяє розвиткові таких якостей особистості, які в подальшому допомагатимуть фахівцям адаптуватися до умов конкуренції на ринку праці:

вчитель української мови і літератури володітиме вміннями самоосвіти, уміннями критичного аналізу першоджерел, що сприятиме ефективній науковій роботі з учнями, зокрема у системі роботи МАН.

Досвід свідчить, що ефективність організації, а тому й результативність самостійної роботи з “Етнології” значною мірою залежать від її дидактичного забезпечення: чіткі методичні рекомендації з урахуванням специфіки та цілей навчальної дисципліни, завдання для самоконтролю, передбачена можливість використання сучасних інформаційних технологій.

Для оптимізації організації самостійної роботи з “Етнології” розроблено плани семінарських занять, визначено перелік тем для самостійного опрацювання в контексті індивідуальної і самостійної роботи. Списки літератури для самостійного вивчення складено з урахуванням її наявності в бібліотеці академії, фондах Подільського відділенні ІМФЕ ім. М. Рильського при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, можливостей використання самостійно отриманого польового матеріалу методом “включеного спостереження”, анкетування чи інтерв’ювання респондентів.

Окреслені форми фіксації результатів самостійної роботи (скласти план, © Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 5 Педагогічні науки конспект, тези, проілюструвати відповідь уривком із художнього твору чи матеріалами польових досліджень тощо).

До основних видів самостійної роботи з “Етнології” ми віднесли такі:

1) опрацювання лекційного матеріалу; 2) підготовка до семінарських занять (за поданими планами); 3) опрацювання тем курсу за рекомендованими списками літератури й означених джерел; 4) підготовка індивідуальних і творчих завдань на основі польових матеріалів із використанням електронних засобів зберігання та трансляції інформації (за планами семінарів); 5) підготовка до модульних контрольних робіт; 6) підготовка до складання заліку за переліком питань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перевірка виконання студентами самостійної роботи відбувається під час аудиторних занять, письмових модульних контрольних робіт, усного опитування, реферативного чи дискусійного виступу на семінарському занятті, індивідуальної співбесіди, оформлення і захисту творчих індивідуальних завдань із використанням польових матеріалів.

Оцінюючи результати самостійної та індивідуальної позааудиторної роботи студентів на семінарі, викладач на основі розроблених і затверджених критеріїв ураховує елемент самостійності у відповіді, кількість та види опрацьованих джерел, критичність мислення й аргументованість висновків.

Висновки. Зміст та види самостійної роботи з “Етнології” у системі підготовки українських філологів визначається як завданнями підготовки філологів в цілому, так і завданнями самої навчальної дисципліни “Етнологія”.

Своєрідність її організації порівняно з іншими дисциплінами, насамперед, полягає у різноплановості джерельної бази дисципліни, що вимагає творчого, активного підходу студентів-філологів до її виконання.

На ефективність результатів самостійної роботи найбільшим чином впливає створене викладачем її ґрунтовне науково-методичне забезпечення, ретельне планування, контроль за її виконанням та оцінювання відповідно до розроблених і затверджених критеріїв.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку ми пов’язуємо з пошуком ефективних форм, методів та технологій використання інформаційних © Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 5 Педагогічні науки технологій при виконанні й оцінюванні самостійної роботи студентів із “Етнології” у системі підготовки українських філологів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Список використаної літератури

1. Кабаченко, И. Л. Организация самостоятельной работы студентов филологических специальностей [Электронный ресурс] / И. Л. Кабаченко. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Pedagogica/2_108160.doc.htm.

2. Мартинюк, О. В. Організація самостійної роботи студентів-філологів під час вивчення теоретичної фонетики англійської мови [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Мартинюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. 2013.

Вип. 2. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/ 13movfam.pdf.

3. Семеног, О. Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури [Електронний ресурс] / О. Семеног. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1966.html.

4. Барташук, О. Ю. Етнологія : Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 0203 “гуманітарні науки” спеціальності 6.020303 “Філологія. Українська мова та література” / О. Ю. Барташук. – Хмельницький :

Інформаційно-видавничий центр ХГПА, 2012. – 9 с.

5. Барташук, О. Ю. Самостійна робота : навчально-методичні матеріали з предмета “Етнологія” для студентів зі спеціальності 6.020303 “Філологія. Українська мова та література” / О. Ю. Барташук. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 29 с.

6. Денисюк, С. Теоретико-методологічні проблеми осмислення української літератури в системі українознавства [Електронний ресурс] / Світлана Денисюк //

Збірник наукових праць НДІУ. – Т. І. – С. 297–300. – Режим доступу :

http://www.nrius.org.ua/images/book/1.pdf.

–  –  –

Стаття надійшла до редакції 28.11.2013.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 5 Педагогічні науки Барташук А. Ю. Особенности организации самостоятельной работы по “Этнологии” в системе подготовки украинских филологов В статье определены особенности подходов к организации и выбору видов и форм самостоятельной работы по “Этнологии” в системе подготовки украинских филологов в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, что определяется как целью подготовки будущих специалистовфилологов, так и задачами самой дисциплины, многообразием ее источников.

подготовка филологов, виды и формы

Ключевые слова:

самостоятельной работы, этнографические источники, произведения украинской литературы.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 303.035:323.325:332.021.8(477) ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ А.М. ШАТОХІН, доктор соціологічних наук, Проаналізовано результати соціологічного дослідження стану та перспектив соціального захисту сільського населення в умовах земельної реформи. Наведено узагальнюючі оцінки селянами соціально-економічних процесів на селі, позитивні та негативні очікування щодо соціальних наслідків аграрного реформування. Інтереси, потреби, ціннісні орієнтації є...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (241), Ч. 2, 2012 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ УДК 327 – 047.82 І. В. Артьомов СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Класифікація міжнародних відносин завжди була і залишається актуальною і певною мірою складною проблемою. Це пояснюється, насамперед, великою кількістю та різноманітністю суб’єктів цих відносин. Але найбільш актуальною ця проблема стала в наш час – на початку ХХІ століття, коли надзвичайно високий динамізм розвитку міжнародних відносин обумовив...»

«УДК 711.4—122 ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ Ю. Єгоров, к. арх. Уманський національний університет садівництва Постановка проблеми. Розробка основних тенденцій і закономірностей створення композиції архітектурно-ландшафтного середовища в умовах розвитку історичних міст України, які визначають їх специфічний характер, спрямованість і послідовність формування сталого розвитку, ґрунтуються на сучасних дослідженнях стану містобудівних процесів....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013 Регіональна література: теоретичний, історико-літературний, компаративний, методичний аспекти дослідження УДК 821.161.2 – 94.09 + 929 Куліш Ю. В. Бондар ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ МЕМУАРНИХ ТВОРІВ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША Багато років поспіль у наукових розвідках вітчизняних учених продовжується дослідження заслуг Пантелеймона Куліша у царині української літератури, мови, культури та загалом у національнопатріотичному русі кінця ХІХ століття. При цьому...»

«Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 40 УДК 371.036 В.С. Молдавчук ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ОФІЦЕРА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Розглянуто сутність поняття загальної культури українського офіцера та обґрунтовано шляхи її розвитку. Розкрито питання про вплив загальної культури офіцерів внутрішніх військ на формування інституційного іміджу. Ключові слова: загальна культура, культура українського офіцера, інституційний імідж. Рассмотрена сущность понятия общей...»

«ISSN 2078-6794. Вісник Львівського університету. Серія мист-во. 2014. Вип. 14. С. 239–247 Visnyk of the Lviv University. Series Art Studies. Issue 14. P. 239–247 ПЕДАГОГІКА УДК 792.8.01:7.038.531 ХОРЕОГРАФІЧНІ КОЛЕКТИВИ ЯК ОСЕРЕДОК ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ЗРІЛОСТІ МОЛОДІ: ТРАДИЦІЇ МИНУЛОГО І ПОСТУП СУЧАСНОГО Олег КУЗИК Кафедра режисури та хореографії, Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Валова, 18, Львів, Україна 79008 тел.: (+38032) 272 05 90 Визначено...»

«УДК 94(477) © А. Кліш, 2012 А. Кліш Суспільно-християнський рух у Східній Галичині (20–30-ті рр. ХХ ст.): сучасна українська історіографія У статті проаналізовано історіографічний комплекс праць українських учених, присвячених проблемам політичної, національно-культурної діяльності суспільно-християнського руху у Східній Галичині міжвоєнного періоду, з’ясовано перспективи подальшого вивчення окресленої наукової проблеми. Ключові слова: суспільно-християнський рух, історіографічні джерела,...»

«УДК 371.671(075.3) І. І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) igsmagin@gmail.com ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом завдань з...»

«Розділ 4. Методика викладання мистецьких дисциплін 339 7. Іваницький А. Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики) : Навч. посібник / А. Іваницький. – К. : Альтерпрес, 2003. – 180 с. 8. Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навч. посібник / А. Іваницький. – К. : Заповіт, 1997. – 391 с.9. Козицький П. Творчість Миколи Леонтовича / П. Козицький // Творчість М. Леонтовича. Збірка статей / [упоряд. В. Золочевський]. – К., 1977. – С. 7–16. 10....»

«Громовиця БЕРДНИК ЗПАКИ •• КАРПАТСЬКОІ •• МАГІІ 84.4 ББК УКР6 Б48 БЕРДНИК, Громовиця Б Знаки карпатської магії Таємниця старого мольфара). К.: Зелений пес, 2006. 368 с. ISBN 966-2938-31-1 Карпатської магії не існує. Саме такий вирок підписали їй масто­ донти від науки, оголосивши мольфарів карпатських чарівників, шаманів та зна­ харів шарлатанами, а їхню практику, обряди та ритуали пережитком. І хоча сьогодні мольфарам не потрібно ховати­ ся від влади, як за радянських часів, для офіційної...»

«УДК 94:341.24](477+438)“1920” КОСТИШИН Е.І.* ПОЛІТИЧНА ТА ВІЙСЬКОВА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПІЛСУДСЬКИЙ – ПЕТЛЮРА 1920 РОКУ Проаналізовано генезис, проблеми і наслідки Варшавського договору 1920 р., зроблено висновок, що договір Пілсудського Петлюри – це спроба об’єднаними силами обох сторін (української та польської) протидіяти наступу більшовиків у Європу та єдиний можливий шлях продовження боротьби за незалежність УНР. Ключові слова: Варшавський договір, Польща, УНР, С....»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Інформаційно-методичний вісник Випуск 3 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Миколаїв 2008 Миколаїв 2009 Інформаційно-методичний вісник Зовнішнє незалежне оцінювання О.А.Кулешова, завідуюча науковоУкладачі: методичною лабораторією з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Л.В. Завірюха,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (287), 2014 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ УДК 364–787.84:316.628 Н. В. Жевакіна ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І ПЕРЕБІГУ КОНФЛІКТІВ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ Сучасне суспільство характеризується складною системою взаємовідносин, спрямованих на досягнення певних цілей. Суб’єкти цих відносин часто переслідують різні цілі, часом кардинально протилежні, що призводить до виникнення певних труднощів у спілкуванні, які випливають у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»