WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 332.3 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ М. Смолярчук, ст. викладач Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. ...»

УДК 332.3

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

М. Смолярчук, ст. викладач

Львівський національний аграрний університет

Постановка проблеми. Перспективи туристично-рекреаційної індустрії

Львівщини завжди були і залишаються одними з найкращих в Україні. Природноресурсний та історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним

положенням у центрі Європи та існуючий багаторічний досвід і напрацювання у сфері

рекреації є достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку системи туризму та відпочинку, санаторно-курортного лікування, орієнтованої як на внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземного контингенту.

Сучасний розвиток використання та охорони рекреаційних ресурсів, перетворення їх у суспільно значущий соціально-економічний феномен зумовлює особливу актуальність проблем ефективної організації туристичної діяльності й використання туристичних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі вченими вивчаються проблеми використання природного рекреаційного потенціалу в рамках сталого розвитку природокористування. Економічні дослідження щодо політики рекреаційного природокористування продовжуються в напрямі пошуку способів підвищення ефективності використання та охорони природних рекреаційних ресурсів.

Дослідженню екологічних проблем природокористування присвячені праці Б. В. Буркинського, С. А. Генсірука, М. І. Долішнього, В. К. Євдокименка, В. С. Кравціва, М. С. Нижник, С. М. Стойко, А. І. Тарасова, К. К. Ткаченко та ін.

Постановка завдання. У статті поставлено завдання проаналізувати стан і використання земель рекреаційного призначення Львівської області; дати загальну характеристику, зокрема, Жовківського району у контексті формування туристичних ресурсів регіону; запропонувати інноваційні туристичні маршрути, які найповніше відображатимуть туристичні особливості області.

Виклад основного матеріалу. У програмі розвитку Львівської області на перспективу до 2025 року як одне з першочергових розглядається питання розвитку земель рекреаційного призначення, зокрема туризму. Туристична діяльність сприяє розвитку тих територій, де є рекреаційні ресурси і мало перспектив для промисловості.

Саме тому завдання було поставлено на прикладі Жовківського району. Перспектива створення нових робочих місць, підвищення рівня доходів населення водночас забезпечує збереження пам’ятників історії, архітектури, культури.

Управління в даній галузі вимагає реформування механізмів провадження екологічної політики з метою вдосконалення економічних інструментів для регулювання природокористування на засадах ринкової економіки з урахуванням вимог щодо охорони ресурсів довкілля, визначених відповідними конвенціями в Берні (1979), Найробі (1992), Парижі (1994), Оурхусі (1998), Флоренції (2000), та втілення в життя принципів сталого розвитку, що були проголошені на Міжнародній конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (1992) [2].

Ця галузь економіки є дуже важливою для Львівської області, оскільки область багата на туристично-рекреаційні ресурси, що приносять значні прибутки до обласного бюджету. Для Львівщини характерні різноманітність природних умов і багатство еколого-рекреаційних ресурсів. Територія області, залежно від розмаїття ландшафтів, має п’ять природних районів: гірські Карпати на півдні, прилегла до них Передкарпатська височина, Подільська височина (плато) – у центральній частині, Мале Полісся й Волинська височина – на півночі [4].

Поставлене завдання розглянемо на прикладі управління територіями туристично-рекреаційної галузі одного з районів Львівської області – Жовківського (див.

рис.).

Спрямування інвестицій у Жовківський район на сьогодні становить 61,6 млн грн, з яких 60 млн грн – фінансування Програми комплексного відновлення історичної території міста Жовкви [5].

Рис. Адміністративна схема Жовківського району.

Використання рекреаційних ресурсів потрібно узгоджувати з природоохоронними заходами, які б сприяли збереженню і відновленню екосистем [1; 3].

Розширення спектра рекреаційного природокористування вимагає врахування комплексу природних чинників для ефективної організації рекреаційної діяльності і стійкого розвитку рекреаційної території.

Негативні процеси у навколишньому природному середовищі виявляються у погіршенні рекреаційних властивостей природних територій. Тому важливим є екологічний туризм, який відрізняється від звичайного пріоритетами, які насамперед націлені на активне пізнання об’єктів та явищ природи, спрямовуються на екологічну просвіту й виховання, дають можливість особистого внеску до справи збереження природних ресурсів, їх охорони.

Екологічний туризм вважають одним із п’яти основних і найбільш масштабним напрямом туризму. Він базується на потребі людей одержувати цікаву інформацію про природу під час спілкування з нею.

До цього напряму туристичної діяльності слід зарахувати:

тури, які пропонують туристам національні парки та інші природні території, що охороняються;

програми під загальною назвою „тури з натуралістом”;

тури національного чи міжнародних волонтерських рухів, так звані „канікули помічників-добровольців”.

У Жовківському районі існує широке коло різновидів туризму. У його межах є можливості для прокладення туристично-краєзнавчих маршрутів, які можна реалізувати переважно в історичних місцях і поселеннях: у містах Жовкві і Раві-Руській, у селах Мокротині, Крехові, Потеличі, Глинському, Монастирку тощо.

Для реалізації завдань туризму можна використовувати природно-заповідний фонд, ліси, річкові долини.

Програма туризму на Жовківщині розробляється за проектом „Сільські громади Розточчя”. Його можна планувати на ландшафтних територіях, де існують умови для короткочасного відпочинку, збору ягід, грибів, рибальства, мисливства. Враховуючи прикордонне положення району, традиції та звичаї населення, його побутові умови, можна займатися специфічними видами туризму: діловим, релігійним, краєзнавчим, науковим, етнографічним, фольклорним.

Здійсненню всіх видів туристичної діяльності на Жовківщині сприяють такі фізико-географічні умови: мала розчленованість рельєфу, різноманітність біотипів лісів, лук, річок, озер та ставків; неглибокі русла річок та каналів, які можна подолати вбрід, сприятливі погодні умови будь-якої пори; наявність місць нічлігів і джерел питної води для учасників багатоденних походів по всій території району. Густота поселень та незначні відстані між ними сприяють організації приватного туризму.

Туристичні можливості окремих частин району неоднорідні. Тому тут можна виділити чотири туристсько-краєзнавчі райони: Потелицький і Жовківський на Розточчі, Куликівський на Грядовому Побужжі та Ратинський на Малому Поліссі.

Район славиться історичним минулим, пам’ятками архітектури, а також багатьма іншими видатними місцями, які є дуже важливими під час прокладання туристичних маршрутів, як піших так і багатоваріантних, комбінованих, а загалом є дуже привабливим для розвитку туристичної діяльності.

Враховуючи наявний у регіоні природно-ресурсний потенціал і його історичні та географічні особливості, можна стверджувати, що це дасть змогу створити ефективну економічну систему, адаптовану до умов сьогодення, яка забезпечить екологічну стабільність і матеріальний добробут населення.

Висновки. Природний ресурсний потенціал Львівської області, у тому числі й Жовківського району, – досить великий, проте використовують його неефективно. Від його використання певною мірою залежатимуть мікроклімат території та рекреаційний комфорт загалом.

Політика розвитку рекреаційної галузі у населених пунктах Жовківщини повинна зосереджуватися на суттєвому підвищенні на основі розвитку туристичної діяльності економічних, соціальних та екологічних стандартів життя мешканців історичних населених пунктів та забезпеченні сталого розвитку туризму як засобу економічного зростання.

Власне тому розвиток рекреаційного комплексу стане ефективним засобом структурної трансформації господарства в бік його соціальної орієнтації. У цьому аспекті рекреація зможе дати відчутний соціальний ефект, насамперед за рахунок розширення зайнятості населення.

Бібліографічний список Дейнека А. М. Проблеми і перспективи рекреаційного використання лісів Львівської області / 1.

А. М. Дейнека, М. В. Копач // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 171-175.

Землекористування : еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування : навч. посіб. / [І.

2.

П. Соловій, О. Т. Іванишин, В. В. Лавний та ін.]. – Львів : Афіша, 2005. – 400 с.

Концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року 3.

: наказ Мінагрополітики України від 20.08.2003 р. № 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.rada.kiev.ua.

Лазор О. Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні :

4.

організаційно-правові засади : монографія / О. Я. Лазор. – Львів : Ліга–Прес, 2003. – 542 с.

Лозовий О. Т. Земельні ресурси України та їх використання / О. Т. Лозовий // Тихоненко 5.

Д. Г. Ґрунтознавство часткове : [навч. посіб.] / Д. Г. Тихоненко. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. В.

Докучаєва, 2007. – С. 173–181.

Смолярчук М. Особливості використання рекреаційних ресурсів Львівської області Проаналізовано стан використання рекреаційних ресурсів Львівської області, зокрема на території Жовківського району. Розглянуто шляхи і перспективи розвитку туристичної діяльності.

Ключові слова: землі рекреаційного призначення, туристична діяльність, екологічний туризм, рекреаційні ресурси, сталий розвиток.

Smolyarchyk M. Features of the use of rekreaciynikh resources of lviv area The state of the use of rekreaciynikh resources of the Lviv area is analysed, in particular on territory of Zhovkivskogo of district. Ways and prospects of development of tourist activity are considered.

Key words: earths of the rekreaciynogo setting, tourist activity, ecological tourism, rekreaciyni resources, steady development.

Смолярчук М. Особенности использования рекреационных ресурсов Львовской области Проанализировано состояние использования рекреационных ресурсов Львовской области, в частности на территории Жовкивского района. Рассмотрены пути и перспективы развития туристической деятельности.

Ключевые слова: земли рекреационного назначения, туристическая деятельность, экологический туризм, рекреационные ресурсы, устойчивое развитие.Похожие работы:

«УДК 930.1:161.2 СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК РЕКОНСТРУКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ Ж. Янко кандидат філософських наук., доцент кафедри філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка У статті аналізуються погляди сучасних науковців на творчий доробок Івана Франка у контексті соціального пізнання. Наголошується культуроцентричне та національно-духовне підґрунтя Франкової художньої творчості з урахуванням межової ситуації зламу ХІХ – ХХ ст. Звернено увагу на...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 001-029.1; 15/12 Н.В.СПИЦЯ (кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільнних наук) Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя nspitsa@meta.ua ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: ВІД НОВОГО ЧАСУ ДО СЬОГОДЕННЯ У статті розглянуті особливості розвитку філософії в умовах Нового часу в якості методологічної основи наукового знання. Ключові слова: філософія, наука, філософія науки, суб’єкт-об’єктна взаємодія. Вступ Суттєвою проблемою при...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 159.922 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОДУКТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ ЧИ СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ? Скворець В.О. (м. Запоріжжя) Анотації Стаття присвячена соціально-філософському дослідженню зв’язку громадянського суспільства з життєустроєм народу. Аналіз проявів суб’єктності громадянського суспільства в суспільно-політичному житті сучасної України свідчить про суперечливу взаємозалежність громадянського суспільства і держави у творенні життєустрою...»

«УДК 37(09)(477.4:437.1) С. А. Умінський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ОСТРОЗЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ КУРСИ І ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЧЕСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА У статті розглядається аналітична побудова базисного вивчення різнопланових дисциплін у середовищі двомовності, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Крім того, подано історичний аналіз, матеріальну ґенезу і юридичну специфіку навчання чеських педагогів. Також висвітлено параметри впливу музики...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2014. № 2 (65) ПИТАННЯ СОЦІОЛОГІЇ УДК 316.1–057 К. А. Агаларова СІМ’Я ЯК МІКРОЧИННИК ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ З метою вивчення впливу сім’ї на формування політико-ідеологічної ідентифікації сучасної молоді розглянуто сім’ю як мікрочинник такої ідентифікації, персоніфікований носій соціального впливу (батьки і члени сім’ї), тобто агент політичної соціалізації. Ключові слова: політико-ідеологічна ідентифікація, чинники ідентифікації, сім’я,...»

«УДК 37.018.46+37.015.311 О. А. Орлова, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У статті розглядається сутність андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих. Прослідковано шлях андрагогіки як самостійної науки в педагогіці. Обґрунтована необхідність враховувати особливості андрагогічного підходу при організації навчального процесу підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної...»

«УДК 004.89 Ю.П. Стародуб, д-р фіз.-мат. наук, професор, Т.Є.Рак, канд. техн. наук,доцент, Я.І. Федюк (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЕКОГЕОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗНЕЛІСНЕННЯМ ТЕРИТОРІЙ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ Обґрунтовано основи проекту супутникового моніторингу регіонів України із застосуванням даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), що дає змогу своєчасно вживати заходів щодо втручання при виявленні...»

«НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ, представлених в експозиції до Всесвітнього дня книги та авторського права й Міжнародного дня інтелектуальної власності Виставка-презентація наукових праць, навчальних, методичних, періодичних видань з фондів відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Національної академії державного управління при Президентові України Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ ІРБІС Книжковий фонд, Періодичні видання, Автореферати...»

«УДК 947.084 (477) Ігор Власюк Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках У статті досліджується розвиток сільськогосподарської кооперації у Волинській губернії (пізніше – окрузі, в складі СРСР) протягом 1920-х років, успіхи та проблеми діяльності кооперативів різних видів. Ключові слова: сільськогосподарська кооперація; Волинь; нова економічна політика; селянство; радянська влада. Постановка наукової проблеми та її значення. Проблеми розвитку сільськогосподарської...»

«Соціальний проект Макіївка 2012 Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді»Автори проекту: учитель історії МЗШ І-ІІІ ст.№103Боровикова Олена Сергіївна учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 Сапронова Лілія Учасники: педагогічний та учнівський колективи, молоді люди. База реалізації проекту: випускники МЗШ №103 Характеристика проекту: за кінцевим результатом: практико-орієнтований; за кількістю учасників: колективний; за тривалістю: середньо тривалий; за характером контактів: зовнішній; Проект...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2015. № 1 (68) УДК 343.1:65.012.8 О. В. Манжай МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ НЕГЛАСНОЇ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ Проаналізовано методологію, яка може бути застосована для вивчення системи негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності. Із дотриманням принципу вертикальної структурованості запропоновано застосовувати філософські, загальнонаукові, окремі та спеціальні методи дослідження. Описано застосування таких методів...»

«digitized by ukrbiblioteka.org На днях появилися друком нові видання „Червоної Калини“ : 1) №і?к М о л о т о м а К о в а д о д і. Спомини з переживань У. Г. А. на Великій Україні. Ціна 11.200 Мп.2) б а д о о х о т н и к. Кишеневий календарик на 1924 р. (календарію м від вересня 1923 р. до кінця 1924 р.) з провідником по важних історичних місцях Галичини. Н а й к р а щ и й к а л е н д а р и к для шкільної молоді. Ціна Мп. 5.000. На поручене порто долучити Мп. 1.200. З ам о вл я ти : „Червона...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка ВИПУСК ХХХІІІ Івано-Франківськ ББК 74 В 53 ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІКА. 2010. ВИПУСК ХХХІІІ У віснику вміщено науковий доробок відомих українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі її глобалізації. Представлені результати наукових досліджень...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»