WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«У світоглядно-мистецьких пошуках митці та строї, переживання, сприйняття ними та мислителі кінця ХІХ – початку ХХ ст. виявляли осмислення національних ідей та духовного дух ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 930.1:161.2

СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЯК РЕКОНСТРУКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ

Ж. Янко

кандидат філософських наук., доцент кафедри філософії

Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка

У статті аналізуються погляди сучасних науковців на творчий доробок Івана Франка у контексті

соціального пізнання. Наголошується культуроцентричне та національно-духовне підґрунтя

Франкової художньої творчості з урахуванням межової ситуації зламу ХІХ – ХХ ст. Звернено увагу на проблему нової інтерпретації франкової спадщини у сучасному соціальнофілософському дискурсі, а також на тлумачення художньої творчості Івана Франка як модусу соціально-філософського осягнення культурно-історичних реалій.

Ключові слова: Іван Франко, художній твір, художня творчість, соціальне пізнання, культурносторична дійсність, реалізм, модернізм.

У світоглядно-мистецьких пошуках митці та строї, переживання, сприйняття ними та мислителі кінця ХІХ – початку ХХ ст. виявляли осмислення національних ідей та духовного дух часу у його багатоголоссі. Повернення до стану, який характеризується і плинністю і проблем минулої епохи через нове прочитання має певні статичні ментальні ознаки. Тому художнього твору дозволяє пізнати сучасні про- соціальне пізнання постає як всебічне піблеми. Соціальне пізнання через художній твір знання життя суспільства, що водночас можливе лише тоді, коли у ньому відбиті того- складається з мозаїчних штрихів, деталей часні реалії. Р.Колінґвуд розглядав проблему цього життя. Акт художньої творчості полягає реконструкції дійсності через художній твір. Ін- в реконструюванні соціально-історичних та дивідуальність митця та заанґажованість читача моделюванні нових художніх реалій.

вносять свої корективи в об’єктивність пізнання Т.І.Біленко, розглядаючи варіативність слова соціальної дійсності. Наші реалії на межі ХХ – у мовній грі, акцентує увагу на екзистенційній ХХІ століть – другого і третього тисячоліть – детермінації суб’єкта. Авторка зауважує, що модифікувати – це і є віднаходити новий вимагають нового розуміння та нових підходів модус для слова чи сталого виразу, при до пошуку альтернатив розвитку української державності. Події, що зафіксовані у численних цьому модифікація не переходить меж, при теоретичних дослідженнях і відображені у ху- ній не виникає жодна з крайностей, а утводожніх творах, є важливим джерелом вивчення рюються нові варіанти, нове значення та носоціальної дійсності: в них сконцентроване ху- ве тлумачення попередніх мовних конструкдожнє осмислення певної доби суб’єктом- цій, що реконструюють факти соціального довкілля [2, 77]. Художня реальність виявляавтором-митцем. До цієї проблеми зверталися такі зарубіжні мислителі: Р.Барт [1], М.Бахтін, ється новою, оскільки є одним із варіантів Д.Ліхачов, Ю.Габермас, Г.-Ґ.Ґадамер, а також конструювання соціальних реалій автором за вітчизняні вчені – А.Бичко, І.Бичко, Т.Біленко допомогою мови.

[3-5], Т.Гундорова [7; 8], О.Забужко [9], О.Лев- Ідеї та прагнення різних верств суспільченко [11], С.Павличко [14], О.Семків [16], ства можуть відображатися і на рівні суспіВ.Федотова [17], В.Шевченко [19] та ін. льної психології, і на рівні ідеології, або, як Соціальне пізнання має містити елементи доводить О.Г.Левченко, у масовій та елітарній свідомості [11]. Більше того, ідеологічні духу часу, де ключовим у цьому словосполученні постає слово дух – символіко-теоретичне концепції, сформовані сукупною думкою еліозначення у слов’янській, у тому числі українсь- ти конкретної соціальної верстви, можуть кій міфології, повітря, воз – духа, з якого ніби- бути запозичені іншою соціальною верствою то складається душа, яка утворюється начебто і пристосовані для інших обставин. Проблемі завдяки тому, що повітря розноситься водою- нового прочитання творів та їхньої дотичноскров’ю по всьому організму людини чи тварини; ті до сучасної соціально-філософської паратепле або холодне повітря (теплий чи холодний дигми, зокрема знаноного і вивченого Івана дух), як зауважує В.І.Шевченко [19, 236]. Осяга- Франка, присвячені дослідження Н.Горбача [6], Т.Гундорової [8], М.Наєнка [13], В.Мазепи ти минулу дійсність означає вивчати не лише історичний час, події, обставини, а передусім [12].

пізнавати людей, їхню культуру, відчуття, наВІСНИК НТУУ КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1’2011 Мистецький доробок Івана Франка – велета Д.Чижевський пов’язував зміни культурукраїнського народу і сьогодні привертає до се- но-історичних та водночас стильових епох із бе пильну увагу науковців і не лише їх. Інтерп- чергуванням у художньому мисленні раціоретація Франкових художніх творів великою мі- нального й почуттєвого факторів. На його рою зумовлена світоглядним підґрунтям дослі- думку, модернізм, який виявився у так звадника. На сьогодні маємо чимало наукових роз- них символістських стилях, народився не з відок та фундаментальних праць з Франкіани раціональної, а з почуттєвої сфери. Емоції як щодо її нового прочитання у зв’язку із 150-ими первинні в духовній діяльності людини завроковинами від дня народження письменника. жди багатші за раціоналізм, на різні винахоВажливо відзначити одну з перших сміли- ди, відкриття, новації. Йдеться про імпульси, вих праць післярадянського періоду – працю що спонукають до наукової і художньої творО.Семківа Немарксистські погляди Івана Фран- чості, а також про творення мовної особиска, яка вийшла у світ з нагоди ще 140-річчя від тості як носія усього багатства рефлексивнодня народження Івана Франка (1996 р.) [16]. го сприйняття соціокультурних реалій.

У книзі автор проаналізував багато наукових та Мета статті – проаналізувати процес сосуспільно-політичних робіт Каменяра та ціального пізнання художнього твору крізь з’ясував ставлення письменника до соціалізму і призму проблеми реконструкції, а саме як марксизму, а також показав генезу поглядів ми- філософську рефлексію сучасних науковців слителя у цій світоглядній галузі. Художня твор- на творчу спадщину Івана Франка з урахучість письменника-поета Івана Франка тісно ванням їх соціально-філософських засад в пов’язана з науково-публіцистичним доробком осмисленні ролі і значущості творів митця у вченого у світоглядному лані, оскільки розгор- наш час. Тому важливо з’ясувати проблему талася паралельно у часі. Науковців, які дослі- трансформації соціальної дійсності у мистеджували творчий і науковий феномен І.Франка цьку реальність із залученням раціональних так багато, що легше називати тих, хто не за- та ірраціональних засад пізнавальної діяльймався франкізмом (термін І.Денисюка). Але у ності митця, виходячи з характеристик стистатті звернемося лише до деяких сучасних льових меж. Хоча для митця ці межі, звісно, франкознавців та філософів. О.Забужко, напри- є умовними (у творчості не можна поставити клад, ґрунтовно дослідила проблему осмислен- перепону), як умовними є і соціальноня української національної ідеї в контексті культурні умови так званої межової ситуаукраїнської та європейської свідомості новітньо- ції, оскільки кожні суспільні обставини познаго часу (ХІХ – початку ХХ ст.). чені певними змінами, але йдеться про карУ різних аспектах життя суспільства вияв- динальні, швидкі та смисложиттєві аспекти ляється дух часу (Геґель, К.Ясперс), що аку- життя зламу ХІХ– ХХ та ХХ–ХХІ ст.

мулює соціальні реалії, в тому числі, і в худож- Дослідження художнього і наукового доніх творах, що підсилюють наголос на типових робку І.Франка у контексті соціального пісоціальних фактах. Невивченою залишається знання ставить питання про періодизацію та проблема духу часу як парадигма соціального історико-культурні умови, крім мистецькопізнання і як символ-образ у творчості митців стильової та світоглядної засад творчості художнього слова, зокрема у І.Франка, митця. Усі ці питання сходять до одного – до Н.Кобринської та ін. Зіставлення межової си- врахування перехідності епохи, а саме – ХІХ туації акцентує увагу на зміні філософського та ХХ ст. М.Наєнко, звертаючись до Каменяосмислення суспільства, сутності людського ревої думки у статті Інтернаціональне і наснування та їх мистецького вираження. Адже ціональне у сучасних літературах, долучає її епохи перемін часто позначені станами соціа- до характеристики самого ж І.Франка і спрально-політичного, культурного, духовно- вжнього письменника узагалі, наголошуючи, психологічного, морального, екзистенційного що чільний сучасний письменник... наче денапруження. Вивченню межових ситуацій при- рево, що своїм корінням впивається якомога свячені дослідження культуролога О.Шпен- глибше в свій рідний національний ґрунт... а ґлера, філософів Ф.Ніцше та Р.Ко-лінґвуда, лі- своїм пнем і кроною поринає в інтернаціональній атмосфері [13, 93]. Творчість І.Франка тературознавиці І.Кейван та ін. У світлі нового бачення філософських парадигм крізь призму та його сучасників М.Наєнко визначає як тахудожнього твору виявляється проблема раціо- ку, що належить до третього нового літеранального та ірраціонального (зокрема як її по- турного відродження. Для самого І.Франка дає у монографії В.Скотний; Л.Шенгерій аналі- важливою, на думку М.Наєнка, бачиться змізує некласичну раціональність), що асоціюється на літературної манери у творчості, зокрема із сучасним соціально-філософським дискур- увага нових письменників межі ХІХ та сом. ХХ ст. до людської душі з усіма її рухами і станами, щезання автора в своїх героях, наклін до ритмічності й музикальності тексВІСНИК НТУУ КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1’2011 ту, талановитість як виплід високої культури саме такі дослідження (не лише назви!) малюдської душі [13, 91]. ють привертати пильнішу увагу поважних і Вивчаючи українську філософську думку починаючих науковців. Через інтригу та дечерез феномен слова, мови, сучасна знана до- яку провокативність, породжену окремими слідниця повсякчас звертається до українських матеріалами сучасних дослідників, можливо, реалій минулого і сьогоденя, приділяючи багато з’являться нові наукові студії, які б всебічно уваги Іванові Франку – нашому землякові і вод- вивчали доробок І.Франка та популяризуваночас постаті зі світовим визнанням його талан- ли інших українських велетів духу. Наголоту. Авторку численних публікацій та монографій симо, що Франко не потребує реклами та хвилює, зокрема, стародавня проблема взає- особливо піару, оскільки залишається актуамин поета-митця і його оточення у контексті льним, попри неординарність (але цільність) суспільного розвою [3, 57]. Т.Біленко бачить своєї спадщини та її неоднозначні тлумаченФранкову творчість як надзвичайно актуальну ня.

для сучасної духовної ситуації в Україні, що ціл- І.Франко та його художній і науковий ком виправдано. спадок потребує детального і кропіткого виТ.Біленко, Н.Горбач, Н.Вандишева-Ребро вчення під кутом зору сучасного національаналізують художню спадщину І.Франка, вихо- но-культурного буття. Т.Гундорова намагадячи із засад реалізму в мистецтві, підкреслю- лася простежити розгортання Франкової ючи оригінальні грані злету його творчої та фі- творчості як драми, у якій проаналізувала лософської думки. Національно-екзистенційні поєдинок автора та його двійника – Каменяпошуки Івана Франка, що концентрують духов- ра. Суб’єктивний погляд дослідниці на Франний досвід Молодої України у післяшевченків- кіану зумовлений феноменологічним дискурський період, мають місце у працях П.Іва- сом. Гностична драма у світлі феноменолонишина [10]. гії постає культурософським текстом про світ Українська філософія в системі україно- і про себе самого. Дуалістична природа такознавства стала предметом дослідження го тексту полягає в тому, що, з одного боку, В.І.Шевченка [19]. Як підкреслює науковець, він зводиться до школи цивілізаційного вихоФранку належить чільне місце в українській вання, а з другого – набуває форми автобіокультурі, в українській філософській думці. графічного маскараду. Такий текст, як стріла, У розділі Пізнання дійсності В.Шевченко звер- летить до мети, вказуючи шлях іншим, і водтається до Франкового слова у проблемі теоре- ночас убиває того одного, хто його творить.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Такий мій не-Каменяр [8, 9]. У Т.Гундорової тичного освоєння дійсності та у проблемі творчо-пізнавальних здібностей людини. Адже Фра- йдеться про цілісність культурософії І.Франнко був і є велетом думки, всесвітньо відомим ка, яка позначена важкими світоглядними ученим-теоретиком та митцем. пошуками.

Зазнавши багато критичних зауважень на В.І.Мазепа говорить про культуроцентризм світогляду письменника [12]. Науковець свою адресу, Т.Гундорова зауважує, що її дослідження Франко не Каменяр треба сприймати вперше звернувся до проблеми аналізу фіяк символічне для сучасного франкознавства. лософських погляів І.Франка під ракурсом Авторка наголошує, що у книзі вона намагалася розуміння ним провідної ролі культури в ісрозкрити іманентний характер Франкової твор- торичному процесі, у соціальній філософії та чості, яку прочитує у різних парадигмах- націотворенні українського народу. В.Мазепа дискурсах, а саме – у парадигмі ідеалізму, на- детально розкриває культуротворчі функції туралізму, психоаналізу та гуманітаризму. А мистецтва в житті суспільства. Проблемі мостудія Франко і Каменяр покликана до життя дернізму в українській літературі, а саме йоаналізом культурософської концепції письмен- го національно-культурним аспектам, присника. Т.Гундорова з іронією пише, що багато ж вячено один із параграфів у монографії хто взагалі не тримав у руках книжки (йдеться В.Мазепи. Дослідник визначає філософію про книжку Франко не Каменяр – Ж.Я.), однак мистецтва Франка як самодостатню систему мав про неї свій суд [8, 7]. Книга справді викли- естетичних ідей, у яких були осмислені прокає спершу спротив (Як НЕ Каменяр?) і вже відні тенденції художнього розвитку не тільки сама назва бентежить і відчуття і розум. Але ХІХ ст, а й деякі важливі перспективи його на назва другої частини книги дещо пом’якшує пе- майбутнє ХХ ст. До кола цих ідей увійшли рші враження, бо йдеться про роздвоєння також і ті, що належали до арсеналу філософії мистецтва модернізму [12, 220]. Але Франка і Каменяра. Нове бачення постаті Франка та його творчої спащини має право на існу- Франко, на думку В.Мазепи, не протиставвання і навіть надзвичайно потрібне сучасній ляв модерні творчі принципи художнім трамолодій українській державі (радше супільству) диціям попередніх етапів культурного розвита має знаходити свою оцінку, що виходила б із тку, а розглядав їх як природний і закономіррунтовного наукового аналізу. Гадаємо, що ний вияв закладених у самій сутності мистеВІСНИК НТУУ КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1’2011 цтва як такого можливостей і потенцій його оно- Франко і натуралізм, Франко і психоанавлення відповідно до зміни суспільно-куль- ліз, Франко й ідеалізм Франко і новий клатурних умов існування людської особистості сицизм. Дослідниця зауважує, що згадані [12, 220]. Резюмуючи, В.Мазепа сміливо твер- основоположні питання занурені в політику, дить, що І.Франко (після Г.Сковороди) найбіль- критику, філософію позитивістської і постпоше з усіх українських мислителів заслуговує на зитивістської епохи. І водночас – невіддільні звання засновника своєї іменної філософії від колізій двійництва, мітологеми вмирання на шляху, від демонічних і містичних [12, 228].

В.Федотова пише: Полемізуючи з адепта- глибин ідеалізму і гнозису, від сакралізації ми звичного Р.Барт називає їхню правду Любови-Істини і десакралізації квітів зла, правдоподібністю, і відтак ми нараз поринаємо від культивованого комплексу плебейства й у зазнану французьким суспільством переоцінку ідеалізованої цивілізаційної місії культури. В цінностей – здобуту спершу, а згодом перебуту цих іпостасях також прочитується феномен Франка [8, 14-15].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 1(091):303.092.4(4-15)(043.3) ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ ДЕТЕРМІНІЗМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ І.В. Шаталович, кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та політології Національної металургійної академії України. Стаття присвячена дослідженню трансформацій та експлікації змісту ідеї детермінізму в історії західноєвропейської філософської традиції. Ключові слова: детермінізм, необхідність, причинність, провидіння, доля, індетермінізм, випадковість, свобода, західноєвропейська...»

«Напередодні незалежності України: до 25-ї річниці з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України Чверть століття тому, 16 липня 1990 р., Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цим самим було зроблено вирішальний крок на шляху до незалежності нашої країни. Напередодні, починаючи з 11 березня 1990 р., на вулицях Києва, Чернігова та інших українських міст Українська Міжпартійна Асамблея, рухівці вже вели реєстрацію громадян Української...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 304: 316.7+316.614.5 І.А.САЙТАРЛИ (кандидат философских наук, доцент кафедры философии гуманитарных наук) Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев inna@befaudit.com.ua СУЧАСНА СІМ’Я: СОЦІАЛЬНИЙ ПРИХИСТОК ЧИ БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ? В статті розглянуті суперечності сучасної сім’ї у порівнянні з її соціокультурним минулим. Ключові слова: егалітарна сім’я, патріархальна сім’я, станове суспільство, авторитарна свідомість,...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2014. № 2 (65) ПИТАННЯ СОЦІОЛОГІЇ УДК 316.1–057 К. А. Агаларова СІМ’Я ЯК МІКРОЧИННИК ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ З метою вивчення впливу сім’ї на формування політико-ідеологічної ідентифікації сучасної молоді розглянуто сім’ю як мікрочинник такої ідентифікації, персоніфікований носій соціального впливу (батьки і члени сім’ї), тобто агент політичної соціалізації. Ключові слова: політико-ідеологічна ідентифікація, чинники ідентифікації, сім’я,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки УДК811.111’O’373 + 811.111’O’42 В. В. Євченко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ Й КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У статті розглянуто основні типи семантико-функціональних і комунікативно-дискурсивних трансформацій лексичних одиниць в умовах змінення деяких параметрів дискурсу і проаналізовано основні причини змін...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка ВИПУСК ХХХІІІ Івано-Франківськ ББК 74 В 53 ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІКА. 2010. ВИПУСК ХХХІІІ У віснику вміщено науковий доробок відомих українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі її глобалізації. Представлені результати наукових досліджень...»

«digitized by ukrbiblioteka.org На днях появилися друком нові видання „Червоної Калини“ : 1) №і?к М о л о т о м а К о в а д о д і. Спомини з переживань У. Г. А. на Великій Україні. Ціна 11.200 Мп.2) б а д о о х о т н и к. Кишеневий календарик на 1924 р. (календарію м від вересня 1923 р. до кінця 1924 р.) з провідником по важних історичних місцях Галичини. Н а й к р а щ и й к а л е н д а р и к для шкільної молоді. Ціна Мп. 5.000. На поручене порто долучити Мп. 1.200. З ам о вл я ти : „Червона...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 32:94 (477) С.Й.ВОВКАНИЧ (доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник) Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ НАЦІЇ ТА ЛЮДИНИ Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захистити національну ідентичність українства за умов посилення загроз глобалізаційного зодноріднення їхнього інформаційного простору та поширення патогенного...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки УДК 316.647.5 – 172,3 Я. Г. Кучін, аcпірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У статті розглядаються питання сучасного стану трудових відносин в українському соціумі, зокрема приділена увага питанню розвитку підприємницької діяльності, виокремлено ряд аспектів особливостей розвитку сучасних трудових відносин, акцентується увага на необхідності...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК 001.895(378.1:81'246.3)(477) О.В.ЯКОВЛЕВА (кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін) Київський Інститут бізнесу та технологій, ректор КИБИТ, Київ E-mail: elva_rom@inbox.ru МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У статті автор зосереджує увагу на одній із головних тенденцій розвитку сучасного світу переосмисленні ролі мовного середовища. Прослідковуються закономірності змін мовного...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 138.148. А.А.КРАВЧЕНКО (кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри філософії освіти) Інститут філософії освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова allusik_k@ukr.net. СУПЕРЕЧНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІННОВАЦІЯХ ІНФОСВІТУ: КОНТЕКСТ ТВОРЧОСТІ У статті розглядається проблема розвитку освіти в епоху формування і ствердження економічних вимірів буття, які в постіндустріальну епоху стають...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 159.922 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОДУКТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ ЧИ СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ? Скворець В.О. (м. Запоріжжя) Анотації Стаття присвячена соціально-філософському дослідженню зв’язку громадянського суспільства з життєустроєм народу. Аналіз проявів суб’єктності громадянського суспільства в суспільно-політичному житті сучасної України свідчить про суперечливу взаємозалежність громадянського суспільства і держави у творенні життєустрою...»

«Соціальний проект Макіївка 2012 Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді»Автори проекту: учитель історії МЗШ І-ІІІ ст.№103Боровикова Олена Сергіївна учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 Сапронова Лілія Учасники: педагогічний та учнівський колективи, молоді люди. База реалізації проекту: випускники МЗШ №103 Характеристика проекту: за кінцевим результатом: практико-орієнтований; за кількістю учасників: колективний; за тривалістю: середньо тривалий; за характером контактів: зовнішній; Проект...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»